2
TETA GOD DA ISORO EMBO EWAMEI AWODO EIO
Timothy naso mei Iesu Keriso mi imo jo ari goroba de atio. Edo ge imo de embo nenei jiwae de mi atopapoteno ingisewa ge awa embo nenei God da buro ewamei adera embo gosesa ainda atopatio. Edo imo embobo awa atopataso ungo mambudo embo nenei atopatore.
Edo memesi iso yei bugadira awa sumbose ta memesi awa buio teta isoro embo ewamei mi sumbae memesi budo ira awodo ainda be awa imo awa Iesu Keriso da isoro embo awasedo. Edo isoro embo awa uso gitijigari mi uso buro awa gido iaviri arase sedo umone uso buro re isoro embo da buro da awa ise buro nenei awa ae edo ira. Edo embo ave sumbudo riroga badi sumbudo ira embo awa umo sumbari da agodari awa kera adira awarate umo sumbari da agodari awa kera ae adira awa ungo mi uso yei riroga ro itadi aera. Edo embo ave buro okain edo ango pigedo parago budo edo indari govedo ira embobo awa tuturo da be awa ungo mi giti giti badera. Edo na ro sena awa koteio. Edo imo kotiroso God mi imo kondade ari be gase.
Keriso awa koteio. Edo binga ewamei Keriso betetiri God mi jigiri eririsira awa nanemi minonu sena awa Iesu Keriso gitijigari nembodiba David da orobe da awa sena. Na awa binga ewamei awa minonu sedo ena awasedo na memesi burise atima ena. Edo ungo mi na bupuri mi bundisera teta embo bebegae bundedo era da awodo rate ungo mi mana God da ge awa bundadera. 10 Edo embo God mi jawo sisira ungo mi soregari de usasa natopo atari de Iesu Keriso mi ititira awa borase jawo sisira awa embo na memesi eiawa na ujo ae aera. 11 Edo ge eiawa embo mi sedo era awa gebe ra,
“Ingodena Keriso ga da betari inge ae etera awa ingodena ungae da atae etera. 12 Edo ingodena sasainbari mi memesi awa badera awa ingodena ungae da gitijigadera. Edo ingodena umo gae sadera awa umo ingodena umo gae sadira. 13 Edo ingodenaso tumonda ari awa ambujegadira awa umo iji berari ro adi sedo ira awa adira.”
GOD MI BURO EMBO AWA BURO EMBO EWAMEI SEDO IRA AINDA GE
14 Gae gae edo ingoda embo ge boroko nanemi setena awa ruvegeore ta sekago sewo gore. Edo God da dombu da okain be sewo gore ge puti awa embo ge bagore. Edo ge bagari mi embo kondade ae rate ge bagari mi euri embo ingera awa biae edo ira. 15 Edo imo buro embo God da buro awa ise gido buro ainda men geose ta iji berari gebe mi God da ge awa gogo edo atopatio. Edo God mi iaviri arase sedo iji berari God da buro awa awodo eio. 16 Ge puti de ge busaride mi embo jumburi ungo God dodo besaun be mambudo era awasedo embo ge awodo sedo era ainde da anumbeose. 17 Edo atopatari embobo amimi atopatido era awa teta iso matu betedo ira da awodo ra. Edo atopapotegari etoto awodo atopapotera awa Hymenaeus de Philetus de ra. 18 Ungo God da ge moka awa dodo sera embo da sekago erari awa matu ari sera. Edo ungo awodo atopapotise embo nenei da tumonda ari awa usibesi era. 19 Edo embo mi emboro demonda ganuma nembodiba awa miminegari sago aera da awodo atopapotegari bebegae ainda ge mi God da ge moka awa teta ganuma inge ra edo embo mi mana miminegoro emboro demonda wosadira. Edo ganuma ainda tamo da eiedo jiwari ra, ‘God embo uso topo awa gari ra.’ Edo jiwari nei sira, ‘Embo ave umo God da topo sadira awa embo awa wasiri bebegae ari awa doare.’
20 Rora jiwae embo da mando da awa ou gono gari neinde kainde de tewo gari neinde kainde de atira. Edo ou nenei de tewo nenei de da mina awa nembodiba rate nenei da awa memeinya na. Edo ou gono de tewo nenei de awa bondo ise jingama ari rate nenei awa iji nenei de jingama ari ra. 21 Da awodo awa God da embo da teda embo gari neinde kainde ra. Embo ave uso wasiri bebegae uso jo da awa wawara euri mambudo ira awa uso jo ewamei edo ira edo embo awa teta ou gono de tewo gatoro de awa embomei buro nembodiba awa embo itido era awasedo ungoda mina nembogamo de awodo ra. Edo God mi embo awa ewamei adira edo God ungae da awa buro ewagaewa neinde kainde adira. 22 Awarate embo seseka jiwae be awa rora neinde kainde awa dipapa era te Timothy imo awa dipapa awa dodo sumbudo mambuio. Edo imo de embo jo ewagaewa de mi Keriso da yei kondade arase sedo gido era jo ewamei ari de tumonda ari de dubo bari de jo jamo jamo de dipapa ewo.
23 Awarate ge puti awa ingari wasiri de ge tepo tapo sari de ge busari ge sari de da wasiri awa ujo ae eio ainda be awa ingo gosewa ari wasiri emimi euri embo ge bagedo era. 24 Keriso da buro embo awa ge bagure ta umo wasiri ewamei mi ise embo berari saboa ari mi edo gogo edo atopatare. 25 Edo Keriso da buro embo umo uso gitopo da yei ungoda kotari awa biae ra sise gido re ungoda yei edo gogo edo are. Edo umo ungoda yei edo gogo edo irirari God mi ari awasi ungo ungoda wasiri bebegae awa dodo God da yei wareregedo uso ge moka awa gaderi ta rora. 26 Edo Satan mi ungo awa uso wao da uso ge kera orase wao isira awarate ungo God da ge moka awa gadera awa ungo Satan da gebusari ge awa gido wao da awa dodo wosadera.