3
ATAE IJI AIKAMBU BUGUTIRARI EIEDO AWA ADIRA
Ge eiawa gio. Iji sangove awa aikambu adira ainde iji awa biae be adira. Edo embo mi rora ungo mi ungosuka berari badi kotadera. Edo ungo awa mosou embobo adera edo ungo jariga embobo edo ungo rora berari awa gari awodo kotadera. Edo ungo mi ge okain mi embo nenei da yei sadera edo ungo mi mana aimamo kera adera. Edo embo mi ungoda yei ewamei adera awa ungo mana mina adera. Edo ungo mana God tumondebain adera. Edo ungo embo nenei da yei jao namendi ari mana adera edo ungo embo nenei mana jo adera. Edo ungo embo nenei da jawo da ge busadera edo ungo embogo adera edo ungo dombu jinjeri de teta ambe wo inge adera. Edo ungo rora ewamei rori awa ujo ae adera. Edo ungo busari embobo adera edo ungo ro era awa dombu ipu gae adera edo ungo embo nembogamo awodo kotadera. Edo ungo God dubo badi aerate ungo busu da rora awa dubo badera. Edo ungo God tumondebain ari oro da torido teta ungo God tumondebain ari inge adera te ungo awa God da goroba awa ujo ae adera. Edo embo awodo era ainda demonda awa yeose.
Edo embo nenei sena emone ungo embo nenei da mando da vitido emboevetu kotari atitigae ainde da otao edo era edo wasiri bebegae de dipapa bebegae de era awasedo ungo bouga jiwae be kumbutera. Edo embobo eiawa emboevetu de da otao ise atopatari bebegae awa atopapotera. Edo emboevetu eiawa iji berari ge seka awa ingari dipapa era te ungo iji berari God da ge moka awa gae jarera. Edo Jannes de Jambres de Moses da ge da gitopo edo uso ge ujo ae isera da awodo embobo sena embobo eiawa God da ge da gitopo edo uso ge awa ujo aera. Edo ungoda kotari awa bebegae edo ungo God da ge be moka awa dodo ge bebegae da wareregurisera. Awarate ungo iji atopapotera edo ungo atae be adera. Ainda be awa embo mi Jannes de Jambres de da atopatari awa be ae gosisera da awodo embo mi burigi be embo sena embo eiawa embo ganduburira awa gadera.
GOD DA GE BE MOKA AWA GEBE ISE ATIO
10 Awarate ingo gosewa na awa embobo eiedo aera. Edo ingo gosewa na ro atopatido ena edo na rawodo atima ena edo na ro adi dipapa edo ena awa. Edo ingo gosewa naso tumonda ari Keriso da awa edo na memesi budo ena ainda emboro awa. Edo ingo gosewa na God da embobo berari awa dubo budo ena edo na God da buro awa doae edo ena awa. 11 Edo ingo gosewa na binga ewamei minonu sedo ena awasedo buria jiwae be burisena awa. Edo ingo na Antioch nati de Iconium nati de Lystra nati de esega eno ungo mi naso yei da memesi nembodiba be ititisena awa gosewa. Awarate ingo gosewa ungo awodo isera iji ainde God na soregurisira. 12 Edo embo ave Iesu Keriso tumonda adira edo Keriso da emboro da pepeta adira embo awa embo mi dedo gaedo adera. 13 Embo bebegae de busari embobo de mi iji berari wasiri bebegae edo era edo wasiri bebegae ungo mi amboda adera amimi wasiri bebegae ungo mi boroko era awa be derigedo gogowo adira. Edo ungo mi embo nenei ganumbedo era da awodo ungo ungosuka mina ganumbedo edo era.
14 Awarate Timothy imo dose ta God da gebe moka imo ro ewamei atopatetero gido gebe isesa awa gebe ise atio. Edo embo amemi imo atopapotisera awa imo gosesa. 15 Edo tuturo da imo mei kiambu da edo bugudo boroko da jiwari kotopu imo gosisesa awa ruvegeose. Edo imo gosesa jiwari kotopu awa ajigurise imo jiro gari tambudo esa amimi imo kondade euri imo God da soregari rawodo kumbari ri awa gido esa. Edo imo gosesa embo amemi Iesu Keriso gebe edo era awa God mi soregadira. 16 Edo God uso gebe moka awa setiri edo uso buro embobo mi ge awa gaisera edo emboro awodo da God uso jiwari kotopu berari awa ititisira. Edo jiwari kotopu mi God da gebe moka awa ingodena siri gosera. Edo jiwari kotopu mi ro gebe ira awa atopatido ira. Edo ingodena biae eoro jiwari kotopu mi ingodenaso wasiri biae isaga edo ingodena awa ewamei da itido ira. Edo jiwari kotopu mi isaga euri embo mi wasiri ewamei rawodo aderi awa gido era. 17 Awasedo jiwari kotopu mi awodo atopaturi ingodena God da embobo awa wasiri ewagaewa neinde kainde ari da emboro awa pepeta orase sia edo ira.