4
EMBO BERARI DA YEI BINGA EWAMEI AWA MINONU SEIO
Na iso yei da goroba de ge eiawa sadena. Iesu Keriso bugudo gitijijigurise embo berari wasiri de atera ainde edo bebetegurisera awa kasadira awa uso diti da edo God da diti da iso yei eiawa sadena. Binga ewamei awa minonu seio. Edo eiawa binga ewamei minonu sari iji ewamei ta ko iji biae ri awa kotose ta goroba de da iji berari binga ewamei awa minonu seio. Edo embomei ungoda kotari awa biae gorase binga ewamei awa minonu seio. Edo embo mi biae oro gido ungoda yei awodo eose seio. Edo iji berari embo kondade eio Keriso tumonda ore. Sasainbari mi iji berari atopatio. Ainde be awa amboda iji bugadira ainde embo mi atopatari gebe awa mana dengoro adera te embobo awawa ungoda dipapa awa ambo ambo ise atopapotegari embobo jawo soro ungo ro ingadi dipapa era awa sadera. Edo embomei awawa God da gebe moka awa ingari awa dodo ungo kiki pasega awa ingido gogo adera. Awarate ro adira awa imo imosuka dedegeio. Edo memesi iso yei da bugadira awa goroba edo atio. Edo iji berari binga ewamei minonu sari da buro awa eio. Edo iji berari God mi iso yei buro ro asase ititisira awa eio.
PAUL USO BURO ATAE ARI IJI AWA BUGIRA
Na kotena Rome embobo na doro betadena iji awa asusubetira awasedo na teta God da yei rorou betari itido era awodo awa betadi ena. Edo na ainto sumbari awa sumbudo bugudo boroko atae ari tei da bugena. Edo na doae Keriso gebe ise edo God mi buro ro anase ititisira awa edo atae etena. Edo na buro atae eteno riroga God mi embo ungae da umo jigari ewamei eoro itido ira riroga awa na simba ise utu da atira. Edo iji nembodiba bugutira ainda God embo berari edo gogo edo kasedo ira amimi naso yei riroga awa itadira. Edo na da awa aerate embo berari Keriso dubo budo era edo umo bugarase simba era ainde da God mi riroga awawa itadira.
PAUL DA GE SANGOVE TIMOTHY DA YEI SISIRA
Edo gido naso yei iji tupo buguio. 10 Ko Demas umo busu da rovi ravi awawa dipapa edo na dodo Thessalonica nati da mambutara. Edo Crescens awa na dodo Galatia busu da mambutara. Edo Titus na dodo Dalmatia busu da mambutara. 11 Edo Luke umo umosuka nangae da atira. Edo Mark awa tambudo budo buguio ko umo na kondade edo buro eiawa adira awasedo. 12 Ko Tychicus awa nanemi iteno Ephesus nati da mambutara. 13 Edo imo bugadesa iji ainde naso ombari Carpus da mando da Troas nati da doturisena awa budo buguio. Edo daedo buka ro awa budo buguio. Edo buka wo tamo mi edo era awa na daedo dipapa be ena awa budo buguio.
14 Edo Alexander embo rora auri mi edo ira amimi naso yei da iji berari wasiri biae be awa itido isira. Edo embo amimi naso yei ro iutara awodo God mi uso riroga awa itadira. 15 Edo embo awa diti jimba eio ainda be awa umo awa ingodenaso binga awa ujo ae edo isira.
16 Edo ungo na bekuba ero na beitigari ge sisena iji ainde otao da rawa mi na kondade aera. Ungo berari na doturisera. Edo God mi ungoda wasiri bebegae awa koturase. 17 Awarate Iesu Keriso mi nangae da atise etiri na goroba isena awasedo na binga ewamei berari awa minonu embo Jew ae ainda seteno ungo ingititara. Edo naso wasai mane awa ungo dombu jinjeri de teta wo nembodiba jawo lion inge rate Keriso mi na uso be da awa soregurara. 18 Gaegae edo wasiri bebegae mi na paturase sedo God mi na soregedo na uso gitijigari yei utu da ainda itadira. Edo umo iji matawa jasiga ari bare. Awara.
19 Edo Priscilla de Aquila de Onesiphorus da orobe de awa seio gore ungo ategurena. 20 Edo Erastus awa Corinth nati da atira. Edo Trophimus Miletus nati da awa karu etiri gido na umo ainda dodo ainda mambutana. 21 Edo gido ga wosae atirari naso yei buguio.
Eubulus de Pudens de Linus de nanonamendi nenei de da imo ategurera.
22 Edo Bada Iesu Keriso iso asisi de da atare.
Edo God da ewamei ari ingoda yei matawa atare.
Awara
Iso namendi
Iesu Keriso da jawo da
Paul