4
Bo tar mene uakalahara uain baka poluk tar haua geku mene uoumuio. A keketik bulout tere turung kale uahiua kalehe tena mamang inetelik taman, bo tar binaka puk re kalan harahon e uangoul sira pare, a karabus, bo a mamang inetelik puk a nanon. Tar binaka re keketikon o mahoho ra kaueke tatanon, doh inggon e longoro tasisin e tuka tar binaka ke uamokoin taman.
*Te misiana pono tar binaka halaneig ti tagorong mana tang Kristo, inggeig ki uangoul pon i kukulebanga tenas nikaueker liouanang gane i kot. *Bo tar binaka puk ke uamatotoin God, Inggono ke heiriha tar tun, ke me pohoinir kuah, kare uangoul teil tena nikaueker ualatut ger nasir Ju. Tar bulaua tapokis tagigeigir tamata ri uangoul teil pe tena nikaueker ualatut mari kotpokoseig o bung tuna God. *Tar ualasira pare, inggoum o bung tuna God, God ke heiriha tar Iabener tun ke me hiku tar kolougigeig ter iabenonene re kula ualeik pare, “Tamoug.” Temaene inggoum ahik baka poluk pah kung uangoul sira pare, o karabus, bo o bung tuna God. Doh geto uangoul sira pare a tuna God, inggon e turung heir tar mamang inetelik tamiuoum misiana tar tun.
Poul e namanantiehe tun tasir Galesia
Sioun tar binaka rung tele harahoum tang God, inggoum kung uangoul sira pare, o karabus tasir god bohoboh. Bo gine daana kung iate manasoum tang God ue paku kula pare, God e ate manasa tamiuoum. Ae maeit rung marang tapokis polukoum, karung kotpokoso sira poluk pare, o karabus tasir liouanang kauekane i kot, gisin o manguh, kara hik mes nitampopokoho tagu. Inggoum mung marang uangoul poluk i kukulebanga tasisin. 10  *Inggoum mung namnamana kompe tar uakeluk tar niguatang tenas marein uleiking lotur Ju, doh tar timuhur bialok, doh tar uleikir lotu toro timuh ro krismas. 11 Inggo ku namanantieh, karu sokoro keip tamiuoum, a sa geta ueluelourig nagu kalekinalo geku guataig tamiuoum.
12 Inggo u dangata uapopokoho tamiuoum ro uanotoug tar uangoul sira totoguo, ge inggo pe misiana puk tamiuoum. Inggoum ahik pah kung guata uasa totoguo. 13 Inggoum mung namana huara tar binaka ku me pokoso uakikilango tamiuoum, karu hire tauete uakikilanga toro Uelhire Uaia tamiuoum, teeit inggo rogo mata tar binakon. 14 Doha puhono ke heir tun kompe tamiuoum tar niduh, bo inggoum puk ahik pah kung de, kara hik pah kung marapul tar kaueke totoguo. Bo kung kaueke uaia tun totoguo misiana pah kung uaha uangoul mena anggelou God ue te Iesu Kristo uadeil puk. 15 Inggoum kung uahantiehe tun, a hauonene ke guata tamiuoum? Inggo u banotong kula katongoio pare, “Ge pake matoton, inggoum pakung ue golo tar matamiu, karung heir taninina totoguo.” 16 Ue a hau! Gine daan inggo ku kotpokoso manas a uelmatanangua tamiuoum, teeit ku hire tun pe toro mana tamiuoum?
17 Doho gisiameher tamatasinasine ra marang reih pukumpela tamiuoum tar uakeluk tasisin, gisin ahik pah ra namana tun tar poul tamiuoum. Gisina ra malara kompe i ueltageiheig, marung hiliuoum totoguo, karung namana kompe tasisina misiana ka namana pesina tamiuoum. 18 Gine daan auia tun tar namanantiehe tar guata dedempela tar niguata uaianin, kara hik pah tar binaka puk ru uangoul keipo tamiuoum. 19 Ro bung tug! Inggo ke mahingio misianangua re uelmahing peinir kuaha gere poh, doha uelmahingon e la moko uatuka totoguo getung kotpokoso sira bakoum ngohina tang Kristo. 20 Inggo u marang uangoul tokaha keip tunumpe tamiuoum, bo u toboul puk hape ru guata pe maru menmene hamas tokaha keip tun tamiuoum.
O ueluatata ka uelhire uatuha tolain tas Hagar me Sera
21 Inggo u marang dangatangua baka tas mais gera marang uangoul i kukulebanga tar haua re moko teil tar ualatut ger nasir Ju. Inggoum halan tung longoro, kara hik pah kung naman manate hape re kula per ualatutunin? 22  *Ge a nibolo uahiua peono pare, Abraham a tang torikir tun a toking bulout. A tang sioko ke pohoin Hagar na kuahang karabuson, kara tang giamehe ke pohoin Sara tena kuaha tunon. 23  *A tunon geke pohoin Hagar ger karabus ke kotpokoso tur tena nimalarar tamat. Bor tunon geke pohoin Sara ge na kuaha tunon ke kotpokos tur tena ualapagah God.
24 O ueluatata roon o uelhire uaranga pare, A toking kuaha rasina rasine misiana tar torikir ualapagaha geka uelhoteis. Hagar te misiana tar ualapagaha geka uelhote toin tar siusan i Sainai, doho bung tunono geka pohois o karabus. 25 Doh daana pon, inggono misiana tar uan uleik i Jerusalem. Inggonor Jerusalem e moko sira pare, a kuah a karabus menia keip toso bung tun. 26  *Bo Sara teka ualasira uatuha tolain tar giameher Jerusalem gere mok i Heuen, inggono e moko sira pare, ka luaka liu turin tar karabus. Inggono te tinagigeig. 27 Ge no bolobolo God pe o kula pare.
 
“Inggar kuaha ger bouh! Kara hik pah ko poho mo bung tum!
O kula ualeik, karo kiring keip tar niuah,
ge ingga pe ahik pah ko hagouo uauelmahing tar poho me keketik.
Ge a kuaha pe geke uangoulung pahen ra
turung burehe liu ro bung tun tar kuaha gere uangoul keip tena bulout.” Aisaia 54.1
 
28  *Doh inggoum ro uanotoug, inggoum kung kotpokos o bung tuna God tar ualapagah misiana tang Aisak. 29  *Doh inggeigene geka poho keipisieig tena nitampopokohor Iabene Dedeil, teka uauelmahingisieig ra malara pesit ra uakeluk tar ualatut, te misiana kompe sioun tang Aisak geka pohoin tar nitampopokohonor Iabene Dedeil geke uauelmahingin Ismael ger tuna Hagar.
30 Bo hape puk ro hire teil pe no bolobolo God? No bolobolo God o kula pare, “Uelueltula liu tang Hagara mer tun, ge a tuna peon ahik pah ura matotong uelpakaha tar mamang inetelik me Aisak gere matoto teilig ra tamas.” 31 Temaeit ro uanotoug, inggeig ahik paho bung tuna Hagar ger kuaha karabus, bo inggeig o bung tuna Sara ge na kuaha tun Abraham.
* 4:3 Kol 2.20 * 4:4 Jon 1.14; Roum 1.3 * 4:6 Roum 8.15-17 * 4:10 Roum 14.5; Kol 2.16 * 4:22 Uak 16.15; 21.2 * 4:23 Roum 9.7-9 * 4:26 Hib 12.22; UGO 21.2,10 * 4:28 Uak 15.4-5; Roum 9.7 * 4:29 Uak 21.9-10; Jon 8.35