5
Uangoul keip puk tang Kristo
Kristo ke kale tapokis tagigeig ki uakeluk peme tenas ualatutur Ju. Temaene inggoum mung tur uapopokoh, ahik pah mung tangana baka polukusioum pare, mung kotpokos o karabus, karung uakuakeluk tenas ualatutur Ju. Ge inggeig pe ki uangoul uaia manas.
Ualongor! Inggo Poul u kula pare, getung tanganoum ra pokoigir kapokomiu, e kula siranguar puhono pare, a haua ke guatain Kristo tamiuoum ahik pahe banot e poul tamiuoum. Inggo u kula poluk pare, mais uakapa tun ra tangana ra pokoigir kapokous, gisina paka uakeluk uakapa tunungua tenas ualatutur Ju. Maisioumene rung uedanga tar kotpokos o kokodoh tar matana God tar uakeluk uakapa tunungua tenas ualatutur Ju, inggoum kung aha liu katongosioum tang Kristo, karung uangoul i be tar hamhamasar nang God. Bo inggeigener tamatang tagorong man i uangoul keip tar ninamana pare, God e turung uauia tagigeigene ri kotpokos o kodkodoh. Tena nitampopokohor Iabene Dedeil, inggeig ki tagorong mana tang God, kari uanguangoul tatanon, inggon e turung kila tagigeig o kodkodoh. *Ge tar binaka pe ri uangoul tokaha keipeig tang Kristo a niguatang poko tar kapokon ue a tabung pok a toking puh rasin a tabo tengkan. Bor puhung uleik tun te pare, inggeig i tagorong mana tang Kristo, kari malauelhirintiehe tun tasir gisiameher tamat.
Sioun, inggoum kung uakeluk uaia tun tena lele Kristo misiana pah kung ualo uakokodoho tun tar ualualo. Bo mai puk ke tur tane tamiuoum maene ahik baka polukoum pah mung uakeluk toro uelhire gero man? Maiono ke reih liu tamiuoum? A ninamanoneit ahik pahe la tur tang God, ge gine re uoto kila tamiuoum. *Namana huara kompe gete me siokor puh ahik paha kodkodoh te misiana kompe tar sikir is gere banotong uauout kai toro bereit. 10  *Bo inggo u tagorong mana tar Tamata Nomana pare, inggoum ahik pah mung kale tar giniameher ninaman. U telengua maionene re uoto ualelio teremi ninamanoum, bo auia kompe a tamaton, God e turung uabang manate tatanon.
11 Ro bung uanotoug mung namana hape ru uangoul peo? Ge paku hirhire tauete teil haraho tasir tamata ra pokoigir kapokous, gisina paka hik pah ra guata uasa totoguo. Bo getu hire taueto pare, Iesu Kristo ke mata tar korose, a puhene paka hik pahe turung uakotpokoso me niduh. Ae maene ra marang guata uasa harahasina totoguo? 12 Doho tamatasit ka uahagouo uasa tamiuoum tar poko tar kapokomiu, inggo u malara paka uiangua kompe ge pakene ra poko katongoisisin, kara ualaha katongo ponompeis.
13  *Ro bung uanotoug gera tagorong mana tang Kristo, God ke kila tamiuoum tar uangoul sira pare, inggoum ahik pah kung uangoul i kukulebanga tar ualatut, doh ahik pah mung namana pare, mung uauaha teremi nimalauelhir ger sa. Ahik! Inggoum ahik pah mung namana paar. Doh tar uakeluk tun tar nimalauelhir inggoum mung uelpoulesioum. 14  *Ge a ualatut uakapa pe e siokor moko teil uakapa tun tar puhung ualatohonene, “O malauelhir toso uanotoum misiana ro malauelhir katongo peia.” 15 Bo mung tagin teil puk! Getung ueluelkoi katongosioum, karung uiluiletung katongosioum, karung mamantouongua tenami niuangoul.
Uangoul keip tena niguatar Iabene Dedeil
16 Temaeit inggo u kula pare, uamaluana tar Iabene Dedeil e uoum keip tenami niuangouloum, kara hik pah mung turung uakeluk tar nimalarang tar niuangoul uasang gane i kot. 17  *Ge a haua pe re malarainir niuangoul uasang gane i kot e tur tane tena nimalarar Iabene Dedeil. Doha haua re malarainir Iabene Dedeil e tur tane tena nimalarar niuangoul uasang gane i kot. Rasin a toking uelmatan, e baka siranguaono pare, inggoum ahik pah mung banotong guata tar haua rung marang guatain. 18 Doh getung uakuakelukoum tar Iabene Dedeil, inggoum ahikingua pah mung uangoul teil tena nikaueker ualatut.
A niuangoul uasang gane i kot
19  *Inggoum kung iate manasa tar niguatang tar niuangoul uasang gane i kot, a hagarinina teenine: poulil, uraur, guata tar kinale. 20 Doha hagaring lotu tasir god bohoboh, bilih, mamangusul, kara uiliatung, uelkoi, geh, namana puk totoum, kara uatago tar toking pain, 21 kara uelsae, doha hagaring inum uapopouluan, kara mahang kula ueltebeir, doho ura ueltebeir tar doum, kara guata tar hagar uasa ueltebeir. Doh inggo u uatagin tamiuoum misiana ku uatagin uoum pe sioun, gisis ra uangoul sira pare, gisin ahik pah ra banotong kale uahiua tena Nitoia God.
A kukuananar niguat e la tur tar Iabene Dedeil
22 Bor Iabene Dedeil e uoto uakotpokoso tar hagar pare, a nimalar, a niuah, a uelhiarou, a uanguangoul sikor, a hamhamas, a niguata uaia, a tang namana dede, 23 tang kale uahiua katongoin, uakokodoho katongoia. Ahik me puhung ualatut re kula tane tar niguata uaianinanine.
24  *Doh mais gesir nang Kristo, ka tina to manasala tar korose tenas niuangoul uasang gane i kot, menia teres nimalarang gane i kot, doh ginina ke mata manas. 25 Ge pari uangoul keip manasaeig tar Iabene Dedeil geke heir taregi nituaeig, inggeig i uakeluk manasangua kompe tar Iabene Dedeil gere uoum keip tagigeig tar mamang hagarilik. 26  *Inggeig ahik pahi uauairana katongosieig, kara hik pahi ueluelualahuasieig, kara hik pahi ueluelgehesieig.
* 5:6 1Ko 7.19; Gal 6.15 * 5:9 1Ko 5.6 * 5:10 2Ko 11.15; Gal 1.7 * 5:13 1Pi 2.16 * 5:14 NKP 19.18; Roum 13.9 * 5:17 Roum 7.15-23 * 5:19 1Ko 6.9-10 * 5:24 Roum 6.6; Kol 3.5 * 5:26 Pil 2.3