6
Inggeig i ueuere tar haua ki lebein
*Ro uanotoug! Getung iateoum pare, me tang siok e guata tar niguata uasa, inggoumeit re uoum keip teilisir Iabene Dedeil mung poulpoul hamas puk tar tamaton mare uakeluk tapokisono tar leler kodkodoh. Doh mung tagin gete uatalaua Satan tamiuoum, karung punga ponoum tar siokonor niguata uasa. *Uelpoule teremi niduh, ter hagaronene, inggoum mung uakeluk tunungua tena ualatoho Kristo. Gete me tamat e namana katongoin pare, a tohangan, bo inggono puk ahik me hangan, inggon e bohoboho katongoin.
A tang siok e uakodkodoho katongoin tena nipiles, song re uauaha katongoin, kara hik pahe kodoho tasir gisiamehe ra guata pe. *Ge inggeig pe i huata kahakaha teregigir niduh.
*Mais geka ualasirais tono uelhire God, gisina paka uelpakaha tar bulaua ueleheir me inete uaia tosnosio tang ualasira tar poul tasisin.
*Ahik pah mung bohboho katongosioum, karung namanang uelsigala tang God. A haua re lebeigir tamata tere turung ueuere tapokis katongompegion. Gete me tang siokor tamat e uakeluk to tar nimalarang tar niuangoul uasang gane i kot, a niguata uasanin e uakotpokoso tar niein uasa ger beng. Bo mais geka heir teres niuaha tar Iabene Dedeil, gisina ra turung ueuere tar nitua gere moko dede e la tur tar Iabene Dedeil. Temaene inggoum ahik pah mung marapula tar guata tar niguata uaia. Geta hikioum pah mung uanua tar guata tar kalekinalenin, a binaka geka uamatotoin e turung kotpokos, karung turung ueueroum tar inete ger uia. 10 Temaene hingiar binaka re tuparain tagigeig, inggeig paki guata uaia tasir tamata uakap, teesina tunumpesine ro uanotougigeig gera tagorong mana tang Iesu Kristo.
Na uadouhinar meneng ualatut Poul
11 Bangampe re ululeik per nibolbolononine teku bolo keip tun manasa pe inggo tar pang limoug.
12 Ualongor! O tamatasine ra peng tampopokoho puk tar poko tar kapokomiuoum, gisina ra pe kompe mara tohangas tar matasir gisiameher tamat. Teene gisina ra sokoro geta guata uasais geta uakelukung siokor kabele puk tena korose Kristo, kara hik paho nipok. 13 Bo gisis puk ponor nipok, ahik pah ra uakeluk tun pono tar ualatut, bo ra malara puk tamiuoum tar uatohangas tasisisina ka poko pesioum.
14 Bo inggo ahik pahu banotong uatohangana katongoio ue u uatohangana me tang giameher tamata baka poluk, ahik teru uatohangana kompe tono mata Iesu Kristo tar korose ge nagi Tamata Nomaneig. Tar puhonene, ke guatain Kristo tar korose, a niguatang tar koto ke mata manasane tereg ninamano, doh inggo misiana pah ku mata to manasa tar korose, doh ahik baka poluk pahu banotong uakeluk tar niguatang gane i kot. 15  *Ahik uadeil me inete re uagiamehe sioko ge teka pokoinir tamata ue a tabung pok. Bor inete tun te pare, God ke guata tagigeig i kale tar timuhur niuangoul. 16 God e heir toro bal uaia tasisit uakapa ra uakeluk tar ineteninanine, kare guata uaia tasisin. Gisina tesir tamata tunur nang God.
17  *A uadouhina tun, inggo ahik pahu malara me tamata baka poluk tar heir me niduh totoguo, ge inggo pe e moko teilir potono Iesu Kristo tar tukunug.
18 Ro bung uanotoug, na hamhamas nagi Tamata Nomaneig Iesu Kristo e moko teil tamiuoum. O Mana tun.
* 6:1 Mat 18.15 * 6:2 Roum 15.1 * 6:5 Roum 14.12 * 6:6 1Ko 9.11,14 * 6:7 Roum 8.13 * 6:15 Gal 5.6; 2Ko 5.17 * 6:17 2Ko 4.10