15
A sipsip geke heil, doha mani niualup
Tar binakonene o tamatang kale toto tar maning takis, doho tamatang guata uasa ka siokor uelpoukos uiloho tar ualongoro tatanon, *bo o Parisi puk mesir tamatang ualualasira tar ualatut ra ngur kompe pare, “A tamatane e kilauatoro tasir tamatasiner sa nas niguat, kare ein tagu tasisin.”
Song ke hire Iesu tasisina toro uelhire uaranga rone, *“Gete me tang sioko tamiuoum mena 100ir sipsip, kare uaheil tar siok, inggon e hiliu tasir 99ir sipsipane tar butur paden, song re la sir uakeluk tar sipsip geke heil e tukampe gete ueltupara baka tatanon. Doh gete ueltuparion, inggon e turung uahantiehe tun, kare uaponola tar huhuatan, kare haiala ium. Song re turung kilono toso kaluan, doho uanotono tar pepe tokah, kare kula pare, ‘Mu me uaha uelkout totoguo, inggo ku tupara manasa tenag sipsip geke heil.’ Inggo u hire tamiuoum tar siokonor hagar, a niuah e turung uleikintieh i Heuen gete me tang siokor tamatang guata uasa e uapalih tena niguata uasa. A niuahon e turung uleikintiehe uain tar niuaheit tasir 99ir tamatar kodkodoho ge ahik pah ra marang uapalih.”
Kare kula poluk Iesu pare, “Gete me kuaha mena hangaulur mani, kare ualup me siok, inggon e uahung toro lam, kare io uadelauana tar um, kare sirsir hamas tun e tuka gete la tupar. Doh tar binaka re tuparon, inggon e siokor kila toto tokaha toso bung kaluan, doho gisis i hutun, kare kula pare, ‘Mu me uaha keip totoguo. Inggo ku tupara manasa tenag mani geke lup.’ 10 Inggo u hire tamiuoum pare, tar siokono komper hagar, a niuaha uleik tun tasir anggelousine ra uangoul tang God tar tang siokor tamata gere uapalih tena niguata uasa.”
A keketik bulout geke hiliu tang taman
11 Iesu ke mene poluk pare, “A tang siokor tamat a tang torikir tun a toking bulout. 12 Doha gitier uakeluk ke kula tara tamas pare, ‘Papa o heir uelpakaha tenang inete tamiraeim, karo heir tar hauar nouguo.’ Temaeit ke pakahanguaono tena inet i uantinanina tasrasin.”
13 “I muduhia, a keketikener uakeluk ke siokor kale tena mamang inetelik, kare la uariehe tar gime pang uan, kare la uakapa ueltebeir to tena mani, re uauaha pe tar nimalara uasang tar tukunun. 14 I muduhia ke uakapa baka peono tena mamang inetelik, kare kotpokosor gogo uleik tar pang uan uiloh. Doh inggono ke uakekena manasa tar malara me nipoul. 15 Temaeit inggono ke la, kare la kalekinale tar tamatang tar pang uanion, doha tamatono ke ualatue tatanon e la tenas buturur hueit, kare la uakiha tasisin. 16 Inggono ke gogo uasa tun, doh ke marang ein me niein gere mokomoko re uakiha peono tasir hueit, bo ahik puk mata ein, doh ahik pono me tamata ke heir tatanono me inet.”
17 “Doh tar binaka ke naman manate tapokision, inggono ke kula pare, ‘O tamatang kalekinalesiner nang tamouguo a burehe res niein e mokomok. Doh inggo gine ru mata tar gog! 18  *Inggo u turung la tapokis tang tamoug, karu la kula tatanono pare, Papa! Inggo ku guata uasa tang God doh totomua. 19 Inggo ahik baka poluk paha tamata uaia maro banoto ingga o kila totoguo a tum. Guata sira totoguo nang tamatang kalekinale.’ ”
20 “Temaeit inggono ke tentur kompe, kare la tang taman. Bo tar binaka puk re uairehe harahono tar uan, git tamanono ke bang huarala tatanon, kare uaha keip tun tar niueldolomo tar tun, kare ualola, kare la buaka kai tatanon, kare uaha tun. 21 Song ke kular tunono pare, ‘Tamoug, inggo ku guata uasa tang God, doh totomua. Inggo ahik baka poluk paha tamata uaia maro banoto ingga o kila totoguo a tum.’ ”
22 “Bo tamanono puk ke kula tosno tamatang kalekinale pare, ‘Teuel! Keipime toro hikhiku giaat ro mataiantiehe tun, karung me uahiku tatanon. Uamokola tar ring tar kamot limanon, doha su tar kekenon. 23 Keipime tar kau geka ualaein uauleik siokoin, kara me uiliatung pousin. Ti guata toro niein, kari uah. 24  *Ge a keketik peener nouguo ke mat, kare tua tapokis poluk. Inggono ke heil, kara tuparain.’ Song ka uakekenasina tar uah.”
25 “Tar binakon a tunon ger uoum e uangoul tar iom. Inggono ke me la uahuhut tar um, kare longoro tasir tamata ra kerekere pe, kara doum. 26 Maeit inggono ke kila tar tang siokor tamatang kalekinale, kare dangata tatanono pare. ‘A hauela ra guatain?’ 27 Kare mene hahauono pare, ‘Tahimua ke pokos, doh tamoumua ke uiliatung pous tar kau ger kalan. Ter hauono inggono ke me udeil pokos.’ ”
28 “Gitir uoum ke tokouasain, kare de tar lekela ium. Temaeit tamanono ke tauete uelhirila, kare la uamamahoul tatanon. 29 Bo inggono puk ke mene tapokis tang tamana pare, ‘Bang! Ke la pe mer mamang krismas, inggo ku kalkalekinale pukumpe totomua, doh ahik pahu longlongoro boho tereng nimalara. Doh ingga ahikimpe mato heir baka tagu totoguo me kalanar me maru guata mo nein, karu uauaha keip tagu toso bung kaloug. 30 Bo tar binaka puk ke uakapa keipir tumuaene tenang mamang inetelikia tasir kuaha re ura pe, kare inum keip, kare lame, ingga ko uiliatung pous ueleheir tatanono tar kau ger niualaein uauleik siok.’ ”
31 “Doh tamanono ke kula pare, ‘Inggar tug! Ingga ko uangoul ualataun keip totoguo, doha mamang inetelikir nouguo a noumua. 32 Maeit auia tagigeig tar uah, ge tahimua pe ke mat, kare tua tapokis, doh inggono ke heil, kara ueltupara tapokisin.’ ”
* 15:2 Luk 5.30 * 15:4 Isk 34.11,16; Luk 19.10 * 15:18 Ker 51.4 * 15:24 Epe 2.1,5