16
A tamatang kauek ger tang iate
Iesu ke hire tosno tamatang uakuakeluk pare, “A tang siokor tamat a tang mani ura uangoul mena tamatang kaueke tena mamang inetelikion. A siokor binak, gitir tamatang kaueke ka tohotolain pare, ke ueluelour tena inete na tamata uleik. Maeit ke kila ualekelar tang mani tatanon ium, kare dangata pare, ‘A hauene ku longoro koutuio totomua? O bolo uakalahara tun hape ko guata keip pe tenag ineto. Ter hauon ingga ahik baka poluk paho turung kaueke tenag mamang inetelikio.’ ”
“Doha tamatang kaueke ke kula katongoin pare, ‘Nag tamata uleikio ke uakapa totoguo tar kalekinale. A haua paku guataio? Inggo ahik paha tampopokoho tar koho tar tung, doh inggo u matala pono tar dangata me nipoul. Bo inggo u ate manasa tar haua ru guatain, maeit getu kapo tenagu kalekinale, o tamata ra turung kilauatorompela totoguo iuma tonosio um.’ ”
“Temaeit ke kila tang sisisiokono tasir tamatasit ka kalkale puk baka tar inet tena tamata uleikion, kare dangata tar uakikilanganar tamata pare, ‘A touiha uamatoto ko kalkale pukusia tenag tamata uleikio?’ Kare mene hahauaono pare, ‘A 3,200ir lita tar uaiuaianar oliv.’ Song ke kular tamatang kaueke pare, ‘O kaleme tenang bolobol, tabila uahiua ualahur, karo bolome 1,200ir lita tar uaiuaianar oliv.’ ”
“Kare dangatono tar uatang torikina pare, ‘A touiha uamatoto ko kalkale puk bakaisia tenag tamata uleikio?’ Kare mene hahauaono pare. ‘Inggo ku kalkale puk toro 100 ro beik raes-uit.’ Kare hireono tatanono pare, ‘Kale tonongo bolobol, karo bolo puk me tualir hangaul ro beik raes-uit.’ ”
“Doh na tamata uleikiono ke meneng uairana tena tamatang kaueke ger bohoboh, teeit inggono ke guata keip tun tena niate. Inggo u kula pare, ter hauon o tamatang tar kot, gisin o tang iate tun hape ra kalekinale uaia peane i kot, bo no tamata God ahik pah ra ate uaia tun tagu.”
Kare kula Iesu pare, “Inggo u hire totomua. Guata keip tenang mamang inetelikane tar kot tar poul tasir tamata maro matakaluana tasisin, temaeit geta hik manasa ingga menang inete baka poluk, ingga ra turung kilauatoroia i Heuen.”
10  *“Mai kompe ger uauamana tar kaueke uaia tar ineter sasalik, inggon e banoto pono tar kaueke uaia tar bureher inet. Mai kompe ge ahik paha uauamana tar kaueke tar ineter sasalik, inggon ahik pahe banotong kaueke pono tar bureher inet. 11 Temaeit ge ahikia pah ko kaueke uaia tar mamang inetelikane i kot, ahik me tamata re banotong dangata totomua o kaueka tar ineter i ranar bulauananine ger man re la turuha i Heuen. 12 Doh geta hikia mato kaueke uaia menas ineter gisiameh, maingua re turung heir menang ineta.”
13  *“Ahik me tamata re banot e kalekinale tar tang torikir tamata uleik. Gere guatono paar, inggon e turung tokouasain tar tang siok, kare malara tar tang giameh ue inggon e turung longoro puk tar uakikilanganar tamata uleik, kare de tar uatang torikin. Inggoum ahik pah mu banoto mu kalekinale keip tokaha tang God, doha mani.”
14 O Parisi gera malarantiehe tun tar mani ka longoro tar inetenin, kara meneng uelsigala tang Iesu, 15  *kare kulono tasisina pare, “Inggoumene mu uahingo tasir tamata tar namana pare, inggoum o kodkodoho tun tar matasisin, bo God e ate uaia tun tar koloumiuoum, a inete re malarantiehe tunigir tamat, gininanine tere ueluelde tunig God.”
A giameher niualasir
16  *“A ualatut, doh nas nimener propet ka uakelukig ke me tuka tena binaka Jon ger tang uahuhu. Maeit i muduhia tena binaka Jon, o Uelhire Uaia tena Nitoia God ka mene tauete manasain, doho mamang tamatalik ra petutup tar lekala. 17  *Ge i rana pe, dohi kot ura banotong rou, bo gane puk tena ualatut God, ahik me sikir nibolbolono re turung rou.”
18 “Ge me tang sioko ke uelueltula liu tena kuah, kare le tar tang giameher kuah, inggono ke guata toro ur, kare guata uasa tena kuah, doha bulout gere le tar kuaha geke le baka uoum, kara hiliuin, inggono ke guata pono toro ur.”
A tamata ger tang mani, doh Lasarus
19 Iesu ke hire pare, “A tang siokor tang mani gere hiku teil toro gomono tabeliaha mataia tun, inggon e uangoul uaia keip tena bureher inete tar mamang binakalik. 20-21 Doh gaat tono piriking lekon, a niuatabilar tiome a hangana tang Lasarus, inggono na bureher loto ke uiloho uakapa tar tukunun, doho lo ka lame, kara me deimdeim tena loton. Doh inggon e marang ein me mokomoko gere punga tur tono teboulung einir tang mani. 22 Tar binaka ke mater tiome, kara huatalar anggelou tatanono e la tabil tagu tang Abraham i Heuen. Doh gitir tang mani ke mata pon, kara keuin. 23 Inggono ke la i Hel, dohe uelmahingintiehe tunin. Song ke banga huara tolaono tang Lasarus e uairehentiehe re uangoul tagu pe tang Abraham. 24 Song ke kilar tang mani tang Abraham pare, ‘Papa Abraham o ueldolomo baka totoguo, karo ualatueha tang Lasarus tar uabutuko tar lulunar kamot liman i lolono tar kodom, kare me uarigirig tar miouguo. Ter hauon inggo ke uelmahingintiehe tunio toro hue rone.’
25 Bo Abraham puk ke mene hahau pare, ‘Inggar tug! O namana huara tapokis tenang niuangoul tar binaka ro tua, ingga ko kale manasa tenang mamang inetelik ger uia, bo Lasarus ke kale tar inetenitir sa, doh daan inggon e uangoul uiaane, bo ingga e uelmahingintiehe tunuia. 26 Dohi uantinanina tamiueim, kare tamiuoum e mokor hagar ger uleikintiehe tun, temaeit ahik me tamata re banoto tar lako totomua, doh ahik me tang sioko tamiuoum re banot e laha tamiueim.’
27 Song ke mene hahaua polukur tang mani pare, ‘Inggo u dangata poluk totomua tamoug pare, ualatueha tang Lasarus e la tena uma tamouguo, 28 ge a tang tolima per tahiguo ura uangoul harah. Hire tatanon e uatagin tasisina tar uaning uelmahingene mara hikisina pah ra lameane tar binaka ra mat.’
29 Abraham ke mene hahau pare, ‘Gisina ka ate manasa tono uelhire Moses, doh tasir propet geta malarasina ra turung uakeluk taninin.’
30 Kare kular tang mani pare, ‘Ahik! Ingga a tamamiueim uakap. Bo gete me tang sioko ke mata uoum, e la hire tasisina mara longorosina tatanon, song ra uapalih.’
31 Kare kula Abraham tatanono pare, ‘Geka mahang longorosina toro uelhire tang Moses, doh tasir propet, gisin ahikimpe pah ra turung longoro gete lamer tamata geke mata uoum.’ ”
* 16:10 Luk 19.17-26 * 16:13 Mat 6.24 * 16:15 Mat 23.28; Luk 18.9-14 * 16:16 Mat 11.12-13 * 16:17 Mat 5.18