24
Iesu ke tua tapokis
Naliliuolik tun tar uakikilangar marein tar uikion, o kuaha ka kale tar inete geka kaleuatoroig, ginitir amiamuh, kara la toro lebangang mat. Gisina ka bang huara toro palaua ka uatagegele liu pein toro lebangang mat. Gine ka leka pekosin ahik mata la tupara tar tukununa Iesu ger Tamata Noman.
Tar binaka ra namnamanaehe turusin, kaura kotpokoso ualutarar toking tamat, kaura me tur uahuhut tasisin. Ura hiku teil tenasira gomononitir balobal. Doho kuaha ka sokor, kara uasuge uahiua tar pores tar kot. Kaura kular toking tamata tasisina pare, “Ae maeit rung lang siroum tar tamata ger tuaane tenas buturur mat? *Inggon ahik baka poluk pah kaeinane. Inggono ke tua tapokis! Namana huara tar haua ke hireiono tamiuoum tar binaka re uangoul tagu haraha tamiuoum i Galili. Inggono ke kula pare, ‘A Tunar Tamata ra turung ueliuilain tasir tamata uasa, ra turung tine uakusein tar korose, doh tar uatouononor marein inggon e turung tua tapokis.’ ”
Doh gisitir kuah song ka namana huara tena uelhireon. Tar binakeit ka la tapokis turumesina toro lebangang mat, gisina ka la hire tar mamang inetelikininanine tasir siokor hangaul, doha tang siok, kare tasir gisiameh. 10 Gisinasiner kuaha tes Maria Makdala, Joana, doh Maria ge tinana Jems, doho gisiamehemper kuah. Gisina teka la hire tasir aposoul. 11 Bo gisina puk ahik mata tagorong mana tasir kuah, teeit gisina ra longoro sira tasisina ra meneng popouluan. 12 Bo Pita puk ke tur kai, kare ualualola toro lebangang mat, kare la uakatela ium, kare banga tar gomono ger niauih uiloho tar tukununa Iesu. A gomononin e mokong pahene puk. Song ke hiliu Pita, kare namnamanaehe teil tar haua ke kotpokos.
A tang torikir tamata kura ueltupara tang Iesu
13 Tar siokono komper mareinon, a tang torikir tamat ura lang la tar uan ra kilain i Emaus. Doha uanon e uairehe sira tar siokor hangaul, doha siokor kilomita ra la tur pemein i Jerusalem. 14 Doh rasin ura ueluelmene teil tar mamang inetelikinit ke kotpokos. 15 Gine ura menmene teil pe rasin, kaura ueluatata tar puhonene, kare pokoso ualutara Iesu, kare me la tagu tasrasin. 16 Bo God puk ke uaouo tara matas rasina mara hik pah ura bang paroko tatanon.
17 Maeit inggono ke dangata tasrasina pare, “A hau ura uelueluatata teilis raoum gine ura la pela.”
Rasit kura tur uanonongua, doha pores rasina ke ualasira tun tar niueldolom. 18 A tang sioko tasrasin, a hangana tang Kliopas, ke dangatala tatanono pare, “Ingga ko nihing pokosane i Jerusalem, maene ro tele tar inetenine ke kotpokoso to tar uan tar binakene.”
19 Kare dangata Iesu pare, “A inete hauanin.”
Kaura mene hahaua rasina pare, “Bo tar inete ke kotpokoso tang Iesu ger peng Nasaret. Inggon a propet, kara i ranantiehe na nitampopokoho re mene keip pe, kare guata to i uoum tasir tamat, doh tang God, inggono ra uelbang paroko tunin. 20 Doho patere uleik mesnogio tamata uleikeig ka ueliuila tatanono mare mat. Doh gisina ka tine uakusa tatanono tar korose. 21  *Bo inggeim king tagorong mana teil tun pare, inggono ter tang sioko gere turung bulaua tapokis tasir Israel. Doh me haua pono re uasuasantiehe tagigeig. Inggon a uatouononor marein manasa daan, ke uakekena pemer inetenin. 22 Bo o gisiamehe pukur kuahasine tamiueim ka me ualutara keip tamiueim tenas ueluatat. Gisina ka haiala toro lebangang mat naliliuolik tun, 23 bo ahik puk mata ueltupara tar tukununa Iesu. Gisina ka la tapokisiha, kara me hire tamiueim pare, gisina ka banga tar toking anggelou, doh rasina kura kula pare, Iesu inggono ke tua. 24  *Song ka la ponomer gisiameher uanotoumiueim toro lebangang mat, kara la tupara sira kompeeit ka hire per kuah, bo gisina puk halana ta banga tatanon.”
25 Kare kula Iesu tasrasina pare, “Inggoum deho tuktukara harahampe, inggoum halanampe tung tagorong mana tar inete geka bolo uahiuaigir propet ka mene tauete pe pare, 26  *Inggonene Kristo, e turung huata tar burehentieher uelmahing, song re turung lekala tena uiniator.” 27  *Doh inggono ke mene ualasira tasrasina e uakekena tur pe tang Moses, doho propet uakap, kare mene uakalahara pono hape re kula peninar uelhire ger nang God gere uelhire uatuha katongo tatanon.
28 Git ra la uahuhut pesina tar uaneit ra lang lain, Iesu ke guata sira pare, e lang uoum liu tasrasin. 29 Bo kura menmene tane hamas puk rasina tatanon, kaura kula pare, “Uangoul tagu tamiraeim gere lang hu manasa per pisar, kare kitup manason.” Song ke la leka tagumpela Iesu tar uangoul tagu tasrasin.
30 Tar binakeit ke tabila tagu Iesu tasrasina toro teboul, kare kale toro bereit, kare heir tar uauia tang God, kare pis polaka tang roon, kare uakekena tar heir tasrasin. 31 Song ke kalahara ramatas rasin, kaura bang paroko tatanon, bo inggono puk ke tabo ualutarain tasrasin.
32 Kaura ueluelmeneis rasina pare, “Inggono ke uatentur tara balagiraeig tar binaka ke memene toanaha tar lel, kare uakalahara tagiraeig tono uelhire God.” 33 Kura tentur kai kompe rasin, kaura la tapokis manas i Jerusalem. Te kura la ueltupara to rasina tasir aposoulusiner siokor hangaul, doha tang siok, karo gisiamehesine ra uangoul tagu tasisina ra siokor pepe tokah 34  *kara kulkula tasrasina pare, “O mana tun! A Tamata Noman ke tua tapokis, kare kotpokoso to tang Saimon.”
35 Song kura hire rasina tar haua ke kotpokoso to tasrasina tar lel, doh hape pono kura bang paroko pe rasina tang Iesu tar binaka ke pis toro bereit.
Iesu ke kotpokoso tosno tamatang uakuakeluk
36 Tar binakene ra ueluelmene peisisin, Iesu ke me tur i uantinanina tasisin, kare kula pare, “O hiarou o moko tamiuoum.” 37  *Doh gisina ka siokor kasian, kara sokor, ka namana sira pare, ka bang huara me iabener tamat, 38 kare kula Iesu tasisina pare, “Ae maeit kung kasianoum, karung tortorik ninaman? 39 Ge Inggo puk peonene, bangame tar toking limouguo, doha toking kekeiguo. Tuha totoguo, doh mu bang. A iaben ahik tagu me tukunun, doh me hirona sira ngohina rung banga peoum totoguo.”
40 Tar binaka ke kula uakapa peono pare, kare ualasirangua tasisina tar toking liman, doha toking keken. 41 Gisina ka uahantiehe tun, kara lutara ke tua tapokis pe Iesu, bo halana haraha puk ta tagorong man ge paro mana tun roon. Kare dangatono tasisina pare, “Kaeig me ineteng einane tamiuoum.” 42 Kara heirisina tatanono toro mahar ian o moh, 43 kare kaleono tang roon, kare ein toane ra uangoul pesin.
44  *Inggono ke kula tasisina pare, “Gine ter haua ku hireio tamiuoum tar binaka ru pepe tagu haraha tamiuoum. A mamang inetelik ra me uakotpokosoig a man, teaninanitir nibolo uatuha totoguo tena ualatut Moses, doho propet, kare toro bukung kereker.” 45 Song ke uatakapuk Iesu teres ninamanasina mara banotosina tar naman manate tono uelhire God. 46 Inggono ke hire tasisina pare, “Gine te hape ka hire pelaion. Kristo e turung kale uelmahing, kare turung tua tapokis tur toro mat tar uatouononor marein. 47 A hanganono ra turung uelhire tauetein toro mamang pang uan uakapa tun, e uakekena tur i Jerusalem tasir tamata tar uapalih mara kusa luaraig nas niguata uasa. 48  *Inggoum kung siokor banga tar ineteninanine.”
49  *“Inggo u turung heiriha tamiuoum tar haua ke ualapagahain Tamoug. Doh inggoum mu uangoul kompeane tar uan uleik e tuka tar binaka rung kaleoum tena nitampopokoho God gere la tur i Heuen.”
Iesu ka kale tapokis taroin i Heuen
50 Tar binaka ke uoum keipila Iesu tasisina toro mok i Betani, inggono ke hue kai tar toking liman, kare mene uaia tasisin. 51 Tar binakeit re menmene uaiaono tasisin, kare hiliuon, kare kale kaingua God tatanon i Heuen. 52 No tamatang uakuakelukono ka uatakai i rana tatanon, kara la tapokis keip tar niuaha uleik i Jerusalem. 53 Doh gisinasine ra uangoul ualataono tar umang lotu ger dedeil tar uatakai tang God.
* 24:6 Luk 9.22 * 24:21 Luk 19.11; Apo 1.6 * 24:24 Jon 20.3-10 * 24:26 Luk 9.22 * 24:27 Ker 22.1-21; Ais 53 * 24:34 1Ko 15.4-5 * 24:37 Mat 14.26 * 24:44 Luk 9.22 * 24:48 Jon 15.27; Apo 1.8 * 24:49 Jon 14.16; 15.26; Apo 1.4