13
Iesu ke hire tar umang lotu ger dedeil e turung tadur
Gine re lang hiliu manasa pe Iesu tar umang lotu ger dedeil tar binakon, na tang siokor tamatang uakuakelukono ke me kula pare, “Tang Ualasir o banga tar uma uleikinitie a mataia tun! Banga pono tar palaua uleikinitie tar pador!”
*Kare kula Iesu tatanono pare, “O uma mataianinanine ra turung dura uahiuoig, doh ahik mo siokoro palaua ro turung toka uaponola mo giameh.”
Iesu ke hire tar bureher niduh e turung pokos
I muduhia Iesu ke la tabila tar hiuhiuonar tar Siusanang Oliv tar paina re latur pemer malatahana tar umang lotu ger dedeil. Doh Pita, Jems, Jon, doh Andru ka la uanomo me tatanon, kara me dangata pare, “Mangiha tun re la turung pokosor puhunin? Doh kaempeig me uaparok i uoumuhia tar ualasira tamiueim, mangiha re la turung kotpokosor inetenine pare, o man?”
Doh Iesu ke hire tasisina pare, “Ahik pah mu uamaluana me tamat e keip uaheil teremi ninamanoum, ge o burehe per tamata ra turung lame, ra la keip teil tar hangoguo, gisina ra me hire pare, tesir Kristo, kara turung uelour tasir bureher tamat. Doh tar binaka rung longoroum me uiliatung ue me uelhireng uiliatung, inggoum ahik pah mu por, ginin e turung kotpokoso bakampe, bor binaka puk re turung kapar mamang inetelik ahik dedempe pahe uolong kotokos. Doho pang uan ra turung uiliatung tar giameher pang uan, doho nitoia ra turung uiliatunge keipis me ro giniamehe ro nitoia. Doho nun e turung nun, kare kotpokosor gogo uleik e turung pokoso toro giniamehero uan. Bo ginino pukunine tere ualasira tar inete ualasokoro gere turung kotpokos.”
*“Bo tar binaka puk re turung uakekenar inetenino tar kotpokos, inggoumu tagin teil! Inggoum ra turung heirilasioum tar buturung kedang, kara la halhaluh tosioum tar umang lotu. Inggoum ra turung tohotolasioum i uoum tasir tamata uleik mesir toia, teeit inggoum kung uakuakeluk totoguo. Doh inggono tenami turung binaka uaiaoum tar uelhire tauete tar hangouguo. 10 Doho Uelhire Uaia roono ra uelhire uatauete baka uoumin toro mamang uanilikane i kot. 11  *Doh tar binakon inggoum ra turung kusesioum, kara keipisioum tar uelkodoh, inggoum ahik pah mu namanantiehe baka uoum tar haua rung uelpouhin. Mu hire puk toro uelhire gere heirin God tamiuoum tar binakoneit. Doh inggoum ahik pah terung turung men, bo a Iabena Dedeil tere turung men.”
12  *“Doha tamat e turung heir katongompe tang tahina mara tung pousin, doho tamasir keketik ra turung guata sira ponomnpe toso tus tar siokonar niguat. Doho keketik ra turung nimaliana katongo toso tinas, kara turung heiris mara tung pousis. 13  *Doho tamata uakapa ra turung tokouasais tamiuoum, teene rung uakeluk peoum totoguo. Bo mais ra tur uapopokoh e tuka tar uadouhinar marein, gisina tere turung uelkarusais God.”
A inete uasa tun e turung kotpokos
14  *Iesu ke kula ualatuman poluk pare, “Mai re timana toro uelhire rone, inggon e namana uaia bak. Inggoum mu turung banga tar inete uasa tun, inggon e turung tur tar butur san. Doh tar binakon, mais gera uangoul i Judia, gisina paka ualo liu taro i rana toro siusan. 15  *Doh me tamata gere uangoul i kalahara tena um, inggono paka hik pahe leke tapokis iuma tena uma tar la kaleuatoro baka mena inet. 16 Doh me tamata gere uangoul tena iom, inggon ahik baka poluk pahe la tapokis mare la kale baka tono hikhiku. 17  *Doh kuasalik tun ro kuaha gesir balakos, kare gisis ra uahuh tasir guam tar binakonene! 18 Inggoum pakung lotu tang God mara hikir inetenine pahe kotpokoso to tar binakang malahong, 19  *ge a binaka penin, e turung kotpokosor niduh uleik tun ge ahik pahe uelmatout keip me niduh geke pokoso bakaoum, e uakikilanga tur ke uatouo pe God tar mamang inetelik e me tukene daan. Dohi muduhia, ahik me niduh sira paar re turung kotpokoso poluk. 20 Toro mana tun, geta hikir Tamata Noman pahe uapouhina tar binakanin, o tamata uakapa ra turung siokor mamantouois. Bo inggono e namanantiehe tun tasir tamata geke kedangasiono sioun, temaene re turung uapuhinono tar binakanin.”
21 Doh tar binakanin gete me tang siokor tamata re hire tamiuoum pare, ‘Bangane, gine te Kristo!’ Ue e hire pare, ‘Teono gila!’ Ahik pah mu tagorong mana tatanon. 22  *Ter hauon, o Kristo bohoboh, doho propet bohoboho pono ra turung kotpokos. Doh gisina ra turung guata tar niuaparoko uleik, doha ineteng ualutara uleik geta banotosina mara uelourisir tamata geke kedangais God sioun. 23 Mu tagin teil! Ge inggo pe ku hire baka uoumumpe tamiuoum tar mamang inetelik re turung kotpokos.”
I muduhia e turung tapokis polukuhar Tunar Tamat
24  *Doh Iesu ke kula poluk pare, “Dohi muduhia tar binaka uasaninanine,
‘a pisar e turung kitup,
doha bialok ahik pahe pid,
25 doho pitopit ra turung punga turuha i ran
doha nitampopokoh i ran ra turung uagunain.’ Aisaia 13.10; 34.4; Joel 2.10,31; 3.15
 
26  *Doh tar binakonene, o tamata uakapa ra turung banga tar Tunar Tamata gete laha i lolono tar mahar langit menia tena nitampopokoh a uleikintiehe, doh tar luhluhunon a mataia tun.”
27  *“Doh inggon e turung ualatue tesno anggelo mara la ur toto uakapa tesno tamatono geke kedangais God sioun, ra kale turis toro mamang buturulikane tar uara surunar koto uakap, dohi ran.”
Iesu ke uelhire uaranga toro douk ra kilain o fig
28 Kare hire poluk Iesu tasisina pare, “O douk, ra kilain o fig, o ualasira tamiuoum pare, tar binaka re timuhur ranana roon, kare uakoupur kamanan, inggoum mu ate manas, na binakar pisar e uahuhutung kotpokos. 29 Doha siokono pukompe tar binaka rung bangoum tar inetenine ku menegio, inggoum mu banotong ate manasa tar Tunar Tamata ke uahuhutin tar pokosane toro pirik. 30 Doh inggo u uamana tun tamiuoum pare, o babeir tamatang daan ahik pah ra turung mata uakap e tuka tar binaka re kotpokosor mamang inetelikinine. 31 I rana dohi kot ura turung rou, bo nogo uelhireo ahik paho turung kapa tagu.”
Mangiha re kotpokosor ineteninonine
32 Kare hire poluk Iesu tasisina pare, “Ahik me tamata re ate tar binaka re kotpokosor ineteninonine, doho anggelou i ran ahik pono pah ra ate, doha Tunon ahik pon, bo te Tamana manasampeono tere ate. 33 Mu tagin teil! Karung uakeis uanon. Ter hauon inggoum mu telengua mangiha re kotpokosor binakon. 34 Inggon e turung baka sira tar tamata geke la tar laer kare hiliu tena um, inggon e ualatoho baka tesno tamatang kalekinale. Doh inggon e heir baka tenas kalekinale kahakasin, song re hire bakono tar tamata gere kaueke toro pirik, Bangbanga uakeis tagin dedempe gete pokosomeon! 35  *Temaeit inggoum mu bangbanga tagin, ge inggoum pe mu turung tele pono mangiha re tapokisime tanener um. Inggono here tapokisime tar reiu ue tar uantinaninar boung ue tar binaka ra kororor paol ue tar liliuolik. 36 Bo inggon e turung santiehe getung uamaluanoum e me ueltuparono mu hohououm 37 A haua ru hireio tamiuoum, inggo u hire pono tasir tamata uakapa tun pare, Mu bangbanga uakeis tagin!”
* 13:2 Luk 19.44 * 13:9 Mat 10.17-20 * 13:11 Luk 12.11-12 * 13:12 Mat 10.21 * 13:13 Mat 10.22; Jon 15.21 * 13:14 Dan 9.27; 11.31; 12.11 * 13:15 Luk 17.31 * 13:17 Luk 23.29 * 13:19 Dan 12.1; UGO 7.14 * 13:22 UGO 13.13 * 13:24 UGO 6.12-13 * 13:26 UGO 1.7 * 13:27 Mat 13.41 * 13:35 Luk 12.38