14
O mamahoholik ka uelhote tar tung pous tang Iesu
Doha torik manasar marein rasit ura mok, kare pokoso manasa nas marein uleikir Ju gera kilain, “Leka Liu ro Mat,” * doho niein gera kilain, “O Bereit Ahik me Is.” Doh gisitir patere uleik mesir tamatang ualualasira tar ualatut, ka sir me hagar mara kusa uanomo toin Iesu, kara uiliatung pous tatanon. Bo gisina puk ka ueluelkule pare, ahik pah ra guata to me mareinane toro niein uleik, geta uakotpokososina me uelkoi tasir manai, kara mamantouongua tar uan.
*Doh tar binaka re uangoul Iesu i Betani, inggon e uangoul tena uma Simon ger touba sioun. Doh tar binaka re tabilang ein Iesu ium, a kuaha ke lame, e kale teil tar amiamuh a nihedongo tola tar nouh mataia, ginin a i ranantieher bulauan. Doh gitir kuaha ke katego liu tar matanar nouh, kare pikur toro luna Iesu. Doho gisiomehe gera uangoulane ka bang, kara nimalian, kara ueldangata katongois pare, “Ae maene ke dingdinging mamantouo pukuono tar amiamuh pare? A amiamuh dehon e banoto ra uabulauain tar 300 kina, kara heirin tasir tiome.” Doh gisina ka uelkukur tar kuahon.
Bo Iesu ke hire tasisina pare, Uamaluana tatanon. “Ae maene rung uelkukuroum tatanon? Inggono ke guata uaia tun tar inet a mataia totoguo. *O tiome ra turung uangoul tagu dedempe tamiuoum, doh inggoum mu turung poulumpe tasisina me binaka gerung malar. Bo inggo ahik pahu turung uangoul tagu dede tamiuoum. *A kuahene ke guata manasampe tar inete ke banotoin e guat. Inggono ke dingila tar amiamuh toro luguo tar kale uatoro tanika totoguo i uoumuhia tenag binako geta keuio. Inggo u uamana tun tamiuoum pare, ia me buturane tar koto ra uelhire tauetein ro Uelhire Uaia, a inete ke guataiono ra uelhire tauete ponoin tar namana huara tapokis tar kuahene.”
Judas e tangana tang Iesu tasir patere uleik
10 Judas Iskariot ger tang sioko tasir siokor hangaul doha tang torikir tamatang uakuakeluk, song ke hiliu tasisin. Doh inggono ke langua tasir patere uleik, kare la tangana tang Iesu tasisin. 11 Doh tar binaka ka longorosinar patere uleik tatanon, gisina ka uahantieh, kara uelhotengua pare, ra turung heir me mani tatanon. Te maene Judas e sirsir me binaka re banotong heir tang Iesu tasisin.
No niein uleikir Tamata Noman
12  *Tar uakikilanganar marein toro niein uleik ra kilain, “O Bereit Ahik me Is,” ter mareiniono ra tung pous tosina tasir tunar sipsip ra einis toro niein uleik rone, ra kilain, “Leke Liu ro Mat,” gisinar tamatang uakuakeluk tang Iesu ka lame tatanon, kara dangata pare, “Ia ro malara mi la kaleuatoreim toro nieining Leke Liu ro Mat?”
13 Song ke ualatue Iesu tena toking tamatang uakuakeluk, kare hire tasrasina pare, “Raoum mura la tar uan uleik. Doha bulout gere huata teil tar nouhung kodom, inggon e turung tupara tamiraoum, doh raoum mura uakeluk tatanon. 14 Doh hingiar uma re la lekaion, raoum mura dangata tang tanener um pare, ‘A Tang Ualasir e kula pare, Ia re moko me tina umang ein ru banotong ein to taguo mesnogo tamatang uakuakeluk tar nieining Leke Liu ro Mat?’ 15 Doh gitir tanener um e turung uamakoso tamiraoum tar tina uma uleik i ran gere moko ro teboul, doho tabtabil doho ineteng ein, te mura kaleuatoro to raoum teregi einieg.
16 Maeit rasinar toking tamatang uakuakeluk kura haiala, kaura la tuparangua tar mamang inetelik ke hireigiono Iesu tasrasin, song kura kaleuatorongua tar niein.
17 Gitie ke reiu manasa peon, Iesu ke la pokoso mesno siokor hangaul, doha tang torikir tamatang uakuakeluk tar um. 18  *Doh gitie ra ein tabila pesin, kare kula Iesu pare, “Inggo u hire tun toro man, a tang sioko tamiuoumene rung ein tagu totoguo e turung tangana totoguo tasir uelmatan.”
19 Doh gisina ka hagouo uaduh, kara dangdangata tang sisisiokosina tang Iesu pare, “Inggo ahik, bidouh?”
20 Doh Iesu ke hire tapokis pare, “Inggon a tang sioko tamiuoumener siokor hangaul, doha tang torik. Inggono ter tang sioko geke ein tagu totoguoene daan. 21 A Tunar Tamat e turung la puk ngohina pare, ka bolo pein sioun. Bo a nisa puk e la tar tamatono re turung tangana tar Tunar Tamat. Auiantiehe tar tamatono ge paka hik paha nipoh.”
22 Doh tar binakene ra einisin, Iesu ke kale toro bereit, kare kulang uauia tun tar hangana God, kare pakaha toro bereit, kare heiringua tosno aposoul, kare kula pare, “Kale taninin, gininanine ter tukunuguo.”
23 Song ke kale polukuono tar kap bino, kare kulang uauia poluk tar hangana God, kare heir tar kap tasisin, kara inum tang sisisiokosin. 24  *Doh Iesu ke hire pare, “Gininanine ter deuatingiguo, a deuatingin tar uelhote gera ding ueleheirin tasir bureher tamat. 25 Doh inggo u uamana tamiuoum pare, Inggo ahik pahu turung inum baka poluk me kukuananar bino e tuka tar marein ru turung inum to inggo tar timuhur bino tena Nitoia God.” 26 Maeit gisina ka kere manasa toro kereker, song ka la taro i rana tar Siusanang Oliv.
Iesu ke hire tang Pita e turung uolih
27 Doh Iesu ke hire tasisina pare, “Inggoum uakapa tun mu turung tagorong boho totoguo, karung turung ualo liu. Ter hauon no uelhire God ko kula pare,
 
‘Inggo u turung haluh tar tamatang kaukaueke tasir sipsip,
kara turung ualo liu ueltebeiringuar sipsip.’ Sekaraia 13.7
28  *Bo tar binaka puk ru tua tapokisio, inggo u turung la uoum tamiuoum i Galili.”
29 Kare hire tauete Pita pare, “Geta tagorong boho uakapasina totomua, kara hiliu, bo inggo ahik pahu turung hiliu tagu totomua.”
30 Kare mene hahaua Iesu tatanono pare, “Inggo u uamana totomua, daana tar boung tar binaka halanar paolo te kororo uatorik, ingga o turung uolih uatouono pare, o tele totoguo.”
31  *Doh Pita ke mene tapokis uapopokoho tun pare, “Gitiempe ge paku mata taguo totomua, inggo ahik nomana pahu banot u uolih pare, u tele totomua.” Doho gisiomehe ke siokona uakapa pono nas uelhire.
Iesu ke lotu to i Getsemani
32  *Song ka lasina tar butur ra kilain i Getsemani, kare hireono Iesu tesno tamatang uakuakeluk pare, “Mu tabila uangoulane. Inggo u la lotu baka tang God.” 33 Kare kalenguaono tas Pita mes Jems, doh Jon, kara siokor la. Doh Inggono ke kanuhuntiehe tun, kare duhuntiehe tun ponor tukunun. 34  *Kare hireono tasisina pare, “O balouguo o duhuntiehe tun, u hagouo sira pare, u uahuhutung mat. Mu uangoulane, karung kaueke uelkout.”
35 Doh inggono ke hiliu uairehe sikoro tasisina tar sikin, kare la bake uahiuainane i kot, kare dangata tang God, ge pare banotor binakang uelmahing e leke liu tatanon. 36  *Kare kula poluk pare, “Papa! Tamoug! Ahik me inete ro uaparakukuhuia. O kale liu tar kapang uelmahingene totoguo, bo ahik puk paho uakeluk tereg nimalaro, bo reng nimalarampe.”
37 Song ke tapokisimeono tasir tang touon, kare me ueltupara tasisina ra hohouo pe. Kare kulono tang Pita pare, “Saimon, ingga o hohouo? Ingga ahik paho banot o gulete baka me siokor aua, karo kaueke baka? 38 O kaueke dede, karo lotu tang God mara hikia paho punga tar niuedang. A iabener tamat e malar, bo a tukununono tere malmaluan.”
39 Maeit Iesu ke hiliu poluk, kare la lotu poluk tang God ngohina sira kompe ke lotu baka uoum pe. 40 Doh tar binaka ke tapokisimeono tasir tang touon, inggono ke me tupara polukumpe tasisina ra hohou. Teene gisina ka matahohouontiehe tun. Tar binaka ke me ualagura Iesu tasisin, gisina ra tele hape ra mene hahaua pe tatanon.
41 Inggono ke tapokisime tasisina tar uatouononar binak, kare me kula pare, “Inggoum mu hohouo harah, karung pepe uah? Ke banoto manas! A binaka ke pokoso manasene daan. Bang! A Tunar Tamata ka tangana manasain tasir tamata uasa. 42 Tur! Ti la manas. Bang! Gitie re lame ter tamata ke tangana totoguo!”
Judas ke tangana tang Iesu tasir tamata uasa
43 Doh tar binakonene Iesu e menmene harah, Judas ter tang siok tasir siokor hangaul doha tang torik, ke pokoso keipime tasir manai tamata gera keip teil tar baenat, doha pus. Doh gisina teka ualatueisir patere uleik, doho tamatang ualatut, doho mamahoholik. 44 Doh Judas ger tang tanganalik ke heir baka tasisina tar uelhire pare, “Hingiar tamata ru nguhuio, inggono teon. Inggoum mu kusa uanono tatanon, kurung reih liu, doh mu tur ngungut uaia tun tatanon.”
45 Doh ahik me manasan, kare pokoso Judasane tang Iesu, kare me kula pare, “Tang Ualasir! Kare nguhunguaono tatanon.” 46 Maeit gisinar manai ka bang, kara la kusa tang Iesu, kara kusa uanono tatanon. 47 Doha tang sioko gere tur tagu, ke keip tantane tono baenat, kare tokout liu tar talinganar tamatang kalekinale tar tamata uleiking tasir pater.
48 Doh Iesu ke dangata pare tasisin, “Inggoum kung la keipime tar baenat mer pus tar me kusa totoguo ngohina tar tamatetier ueuenau, kara tang uiliatung? 49  *A mamang mareinilik inggo ku uangoul tagu tamiuoum tar umang lotu ger dedeil, karu ualasira tasir tamat, doh ahikioum pah kung marang kusa sikoro totoguo. Bo auia mare la siokono sirar puhiono tono uelhire God ko hire pe, hape re turung kotpokoso per mamang inetelik toro man.”
50  *Doh gisis no tamatang uakuakeluk Iesu ka hiliu manasa tatanon, kara ualo liuinguampe.
51 Doha tang siokor mamanailik e loho teil tono gomono gaugauil, ke uakelukume tang Iesu ka kusa tanein, 52 bo ke ualo liu tono gomon, kare ualo palapal.
Iesu ke la tur i uoum tar matasir kaunsil
53 Maeit gisina ka keipila tang Iesu tar tamata uleiking tasir pater. Doh gisis ponor patere uleik, doho mamahoholik, doho tamatang ualualasira tar ualatut ka la uelpokos pon iuma tar kaunsil. 54 Doh Pita ke lala uakeluk sikorompe, bo e uarehe sikoro puk tang Iesu, kare la leke tagu tena uan nas uleikir pater, kare la tabila tagu i morene tasir tamatang kalekinale, kare la mahirum tagu toro hue.
55 Doho patere uleik, doho kaunsil uakapa ka sirsir me tamata tar tohotola tang Iesu me puh mara banotong tung pous tatanon, bo ahik puk pah ka tupara me inet. 56 O bureher tamata ka bohoboho tolaane tar kaunsil tang Iesu, bo nas uelhire pukusin a kahakah, ahik paha siokon. 57 Doho gisiamehe ka tur, kara boho uapoul polukula tasir kaunsil tang Iesu, kara hire pare, 58  *“Inggeim king longoro tatanono ke hire pare, ‘Inggo u turung dura liu tar umang lotu ger dedeilene ka tuhainir tamat. Dohi muduhia tar touonor marein u turung tuha tar giameh ahik paho tamata ra tuh.’ ” 59 Bo nas puhung menesin ahik pono pahe uelmatout.
60 Doh nas uleikir patere ke tur kai i uoum tasisin, kare dangata tang Iesu pare, “Ingga ahik me puhung hahau tar uelhireinine ra tohotolaig totomua?”
61 Doh Iesu e tur boulungur pukumpe, ahik pahe mene hahau. Doh nas uleikir patere ke dangata poluk tatanono pare, “Ingga ter Kristo a Tuna Godenah i ran?”
62 Kare hire hahaua Iesu tatanono pare, “Aa, te inggo! Doh inggoum mu turung banga pono tar Tunar Tamat e tabila tar pang mua tang God ger tampopokoho tun, kare turung la uaponaha toro mahar langiting Heuen.”
63 Doh git nas uleikir patere ke nimaliana uasa tun, kare kih katongo tono hikhiku, kare kula pare, “Ae maene ri marang longoro baka polukueig mo giamehe ro uelhire? 64  *Gine kung longoro manasampeoum tena uelhire uasaono tang God. A haua rung namanaioum? A hau ri guataieig tatanon?” Doh gisisir kaunsil uakapa tun ka siokor hire pare, “Inggono dehe ra tung pousin.”
65 Doh gisitir gisiomehe ka la uakekena manasa tar loulou tatanon, kara rokos tane tar matanon, kara posposarain, kara nunin. Doh gisina ka kula pare, “Paparok! Maingua ke nun totomua?” Doho tamatang tur kaueke ka kale tatanon, kara posposar.
Pita ke uolih e tele tang Iesu
66 Pita e uangoulumpeane i kot i moren, doha a tang siokor kuaha ge na tang kalekinaler nas uleikir pater, ke lame. 67 Kare me banga tang Pita re mahirum pe toro hue, kare banga sosogoto tatanon, kare kulono tang Pita pare, “Te ingga deh tena ueldokout pono Iesu ger peng Nasaret.” 68 Doh Pita ke uolih pare, “Inggo u tele tunungua a hauoneit ro kulkulaia.” Kare la uain sikoro Pita i morene toro pirikinar uan, kare kororo uasiokonguar paolo tar binakon 69 Doh tar binakono ke banga polukur kuahang kalekinale tang Pita, inggono ke hire poluk tasisine ra uangoulusina pare, “A tamatene ter tang sioko pono tasisin.” 70 Bo Pita ke uolih poluk.
Dohi muduhia sikor, gisis ra tur uahuhut tang Pita ka kula pare, “Ingga dehe ter tang sioko pono tasisin, teene ge ingga pe a peng Galili pon.” 71 Doh Pita ke uakekena tar kula uapopokoho tun, ke uolih pe tasisina pare, “Inggo u uamana tun i ran u tele tar tamatonene rung kulkulaioum.”
72 Doh ahik me sikir manasan, kare kororo uatorikir paol, kare longoro Pita, song ke namana tapokis manasa tena menemene Iesu, ke kula pe pare, “Daana tar boung, tar binaka halanar paolo te kororo uatorik, inggampe ro turung uolih uatouono pare, ‘Inggo u tele tatanon.’ ” Doh Pita ke mamahanung tar marang kiring, kare kirkiring ualeikintiengua.
* 14:1 O niein uleik o nasir Ju ra kilain, Leke Liu ro Mat. Uanamana huara dede tar binaka toro mat o uleik ko leka liu tasir Ju i Isip. O Ju ra kialin, A Pasova. Bang toro Bolobolong Kale Tapokis Mahar 12. * 14:3 Luk 7.37-38 * 14:7 Ual 15.11 * 14:8 Jon 19.40 * 14:12 KT 12.6 * 14:18 Ker 41.9 * 14:24 KT 24.8; Jer 31.31-34; Sek 9.11; 1Ko 10.16; Hib 9.20 * 14:28 Mat 28.16; Mak 16.7 * 14:31 Jon 11.16 * 14:32 Jon 18.1 * 14:34 Jon 12.27 * 14:36 Mak 10.38; Jon 6.38 * 14:49 Luk 19.47; 21.37; Jon 18.20 * 14:50 Ker 31.11 * 14:58 Jon 2.19-21 * 14:64 KT 24.16; Jon 19.7