2
Iesu ke uauia tar tang siokor tamat a mater tukunun
Ke karuh baka per giniameher marein, Iesu ke la tapokis tar uan i Kapenaum. Doho tamata ka longoro pare, inggono ke la polukula tenas uanisin. Maeit o bureher tamata ka me uelpokoso tar umeit re uangoulin Iesu. Doha uma ke uoununtieh, kara hik pono me hagarane i kalahara toro pirik, doh gane iuma tar um Iesu ke mene uakalahara tono uelhire God tasir tamat.
Doho tantoueitir tamata ka pokoso ra huata teil tar tamat a ininteil, e rikin teil tono rikin. Gisin ahik pah ka banoto ra lihilaane tasir tamat tar keipila tar tamata ininteil tang Iesu. Gine ahik pesina pah ka banoto tar keipila tatanon, gisina ka moto kai keip tatanono tar kuku, kara la robongo tar kuku. Doh tar binaka ka robongo pesina tar kuku, gisina song ka uahiuo keipiko tar momouh tono uatane i uoum tang Iesu. Gine ke banga pe Iesu teres nitagorong manasin, inggono ke kula pare tar tamateitir ininteil, “Ir Tug, reng niguata uasa ingga, ka kale liu manasaig.”
Doho gisiameher tamatang ualualasira tar ualatutung tar lotu gera tabila pon, ka uelkula katongois pare, “Ae tun maene re guaton, kare mene sira pare? Inggon e marang hahaua liu tang God? God te me pahena re banot e kale liu tar niguatar sa.”
Bo Iesu ke ate manasa teres ninamanasin, kare kula pare, “Ae maene rung namnamana ueltebeirintiehoum? Hingiar puhung uelhirer malagirintiehe tar kula tar tamatener mater toking keken? Ter kula pare, ‘A niguata uasar noumua ka kale liu manasaig.’ Ue getu kulo pare, ‘O tur, karo kale tonongo rikin, karo la.’ 10 Inggo u guata marung ateoum pare, A Tunar Tamat a tohanganane i kot tar kale liu tar niguata uasa.” Song ke kula pare tar tamateitir ininteil, 11 “Inggo u kula totomua pare, O tur, karo kale tonongo rikin, karo la tenang uan.”
12 Doh tar binakene ka longorosin, gisina ka bangampe tatanonor ininteil ke tentur pe, kare kale tono rikin, kare la. A puhonene ke guatangua tasisina ka lutarantiehe tunungua, kara uatakaiantiehe tar hangana God, kara kula pare, “Inggeig ahik mati banga tun me puh sira tar inetene ke kotpokoso daan.”
Iesu ke kila tang Libai
13 Tar siokor binak Iesu ke la poluk i tehe tar kodomo uiuiloh i Galili. Doho manai tamata ka la polukume tatanon, kare mene ualasirono tasisin. 14 Gine ke uahele pelaon, kare bangangua tang Livai ger tuna Alpius, e tabila tar buturung kale tar takis. Doh Iesu ke kula tatanono pare, “O tur, karo uakelukume totoguo.” Doh Livai ke tentur puk manas, kare uakelukungua tatanon.
15 Gine re la tabilang ein pe Iesuane tena uma Livai, o bureher tamatang kale takis, doho bureher tamata uasa ka me ein tagu pono tatanono menia tasir tamatang uakuakelukur nanon. Doho bureher tamata ponosisis ra uoto la tagu pono tang Iesu tar mamang binakalik.
16  *Doh tar binakon o gisiameher tamatang iate tar ualatut, gera kilais o Parisi* ka banga tang Iesu re ein tagu pe tasir tamata uasa, doho tamatang kale takis pon. Kara la dangatangua tasir tamatang uakuakelukur nanono pare, “Ae maene inggon e ein tagu tasir tamatang kale takis, doho tamata uasa?”
17 Doh Iesu ke longoro tar ueluatatinine, kare hire tapokis tasisina pare, O tamatar uia ahik pah ra la tar dokta, bo o tamatasine ra momouh tera la tar dokta. Temaene inggo ahik matu laha tar me kila tasir tamata uaia, ku laha tar me kila tasir tamata uasa.
Iesu ke ueluatata tar niguata tar binakang ueil
18 A siokor binaka no tamatang uakuakeluk Jon, doho Parisi ka ueil. Temaene o gisiameher tamata ka me dangata tang Iesu pare, “Hapeono maene no tamatang uakuakeluk Jon, doho Parisi ra ueil, bosir tamatang uakuakelukur noumua ahik pah ra ueil tagu?”
19 Doh Iesu ke hire tapokis tasisina pare, “Hape ra banoto per uanotonar buloutener le timuh ra ueil tar binaka re uangoul taguono tasisin? Gisin ahik pah ra banotong ueil tar binaka re ungoul tagu harahar le timuh tasisin. 20 Bo a binaka puk e turung lame, tar binaka ra me turung kale liuinir buloutener le timuh tasisin, doha mareiniono tera turung ueil tosin.”
21 Ahik deh me tamata re banot e kaere tola mo mahar gomono timuh mo gomono pensioun. Gete guatono pare, o mahar gomono timuh o turung uatakihintiehe toro gomono pensioun. 22 Doh ahik pono me tamata re hedongola me bino timuh tar ineteng hedongor pensioun. Gete guatono pare, a bino timuh e uatapuaka tar hedongong bino, doh inggon e turung uasuasangua tar bino mer hedongong bino. Ahik dehon! O tamata bo ra hedongola tar bino timuh tar ineteng hedongo ger timuh.
Iesu ke ueluatata tar niguata tar Mareining Pepe Uah
23 Tar siokor binaka nar Mareining Pepe Uah, Iesu ke lihila tar iom a nileber raes-uit. Doh gisisir tamatang uakuakelukur nanono ra la tagu teil pon, kara louslous teil pono tar kukuananar raes-uit, kara uelhaule keip tar limas, kara ein. 24  *Doho Parisi ka bang.a, kara dangata tang Iesu pare, Bang! Ae maene ra guatasina tar niguata ge ahik pahe uakeluk tar niguatang tar Mareining Pepe Uah?
25  *Doh Iesu ke hire tapokis tasisina pare, “Inggoum halana haraha tung timana toro ueluatata tar haua ke guatain Devit sioun, tar binaka ke gogo pe inggono meso uanoton? 26  *Tar binakon, Abiatar tere uleik tasir pater, Devit ke la lek iuma tar umang lotu ger nang God, kare la ein tar bereit ger niuadedeil. Ginin e matoto pukig tasir patere tera ein taninin. Bo Devid puk ke la ein, kare heir pono toso uanotona ka ein pon.”
27  *Kare hire poluk Iesu pare, “God ke heir tar Mareining Pepe Uah mare poul tasir tamat, ahik mate touo tasir tamata mara poul tar Mareining Pepe Uah. 28 Maeit a Tunar Tamat tere Tamata Nomana ponompe tar Mareining Pepe Uah.”
* 2:16 Mat 11.19 * 2:16 O Parisi ra uoto uakeluk kara ualasira tar bureher niualatut doho niualatoh a nang God * 2:24 Ual 23.25 * 2:25 1Sa 21.1-6 * 2:26 NKP 24.5-9 * 2:27 Ual 5.14