3
Iesu ke uauia tar tamata kikimoror liman
Iesu ke leka tar umang lotu. Doha tang siokor tamata kikimoror liman e uangoul pon. Doho Parisi ra uakeis uanono kompe tang Iesu mara turung tohotola tatanono gete uauiaono tar tamateitir kikimoror limana tar Mareining Pepe Uah. Iesu ke hire tar tamatar kikimoror limanana pare, “Ingga o tur kaiane i uoum tasir tamat.”
*Song ke dangatono tasisitie pare, “A hauar uia tar guata to tar Mareining Pepe Uah? Ter guata uaia ue ter guata uasa, tar uelkarus tur tar tang giomehe toro mat ue tar uiliatung pous?” Bo gisina puk ahik tun pah ra mene hahau.
Doh Iesu ke bangang nimaliana hahai tasisin, doh inggono ke ueldolomontiehe tasisin, teene gisina o mahang naman manate. Song ke kulono tar tamatener kikimoror limana pare, “O hue uamakmakoso tar limoum.” Kare hue makmakoson, kare la uaianguar liman. *Doho Parisi ka tauete liu ualahur puk manasane tar umang lotu, kara la uelhalata keip tosno tamata Herod tar sir me lel mara uiliatung pous tang Iesu.
O manai ka uakeluk tang Iesu
Iesu mesno tamatang uakuakeluk ka hiliu manas, kara la tar kodomo uiluiloh i Galili, doho manai tamata ka uakeluk pono tatanon. Gisisir manai tamata ra la tur toro mamang buturulikane i Galili, dohi Judia, doh tar uan uleik i Jerusalem, dohi Idumia, doh tar painahia i Jodan menia toro uan gere moko uiloho tar toking uan i Tair me i Saidon. Gisina ka lame tang Iesu, teene ka longoro pesina tar inete ke guataion. Temaeit o tamat o burehentiehe tun ka me tototo. Doh Iesu ke kula tosno tamatang uakuakeluk ra kaleuatoro me bout mare panetono geta kusukusuntiehelar tamata tatanon. 10  *Teeit inggono ke uauia manasa tasir bureher tamat, doho tamatasitir momouh ra marang uaheheke uelhir dedempe mara me tuha tatanon.
11  *Doh hingiar binaka ra bangar tamatasisir nihikung liouana tatanon, gisina ra punga uahiuane i kot, kara kaling ualeik pare, “Ingga ter tuna God!”
12  *Bo Iesu puk ke kula tane uapopokoho tun tasisinar liouana pare, ahik pah ra hire tauete maion.
Iesu ke kedanga tar siokor hangaul doha tang torikir aposoul
13 I muduhia Iesu ke la taro i rana tar siusan, kare kila uelhir tasir tamata ke malarais ra la tagu tatanon. Doh gisina ka lame tatanon. 14 Song ke kedangono tar siokor hangaul, doha tang torikir tamat,* kare kula tasisina pare, “Inggo ku kedanga tamiuoum marung uangoul taguoum totoguo. Doh inggo u uelkilo tamiuoum o aposoul maru ualatueo tamiuoum tar mene ualasira toro Uelhire Uaia, 15 doh inggoum mu turung tohangamiu pono tar geil liu tasir liouana uasa.” 16  *Gisine tesir hangaul doha tang torikir aposoul geke kedangais Iesu;
Saimon geke uelkiloiono pare Pita.
17  *Doh Jems me Jon ger toking tuna Sebedi, bo Iesu puk ke kila tasrasina pare, Boanerges (inggon e kula pare, rasin a toking tunar pil).
18 Doh inggono ke kedanga pono tang Andru
me Pilip
doh Bartolomiu,
doh Matiu,
doh Tomas,
doh Jems ger tuna Alpius,
doh Tadius,
doh Saimon gera kilain pare, “a Selot,”
19 doh Judas Iskariot geke tangana tang Iesu tasir uelmatan.
Iesu doh Belsebul
20 Song ke leka tapokisila Iesu ium, doho bureher tamata ka me tototo poluk tar umeit re uangouluion. Te maene Iesu mesno tamatang uakuakeluk ahikingua pah ka matoto ra ein. 21 Tar binak ka longoro ro tahinalikiono tar puhion, gisina ka la marang kila tatanon. Teene o tamata ka hire pono pare, Inggono ke poupouluana manas.
22  *Doho gisiameher tamatang ualualasira tar ualatut ka kotpokoso turuha i Jerusalem, kara me kula pare, “Inggono deh ke hikuin Belsebul ge nas uleikir liouana uakap. Teono peene re geil liu keipiono tasir liouana uasa.”
23 Maeit Iesu ke kila tasisin, kare mene tasisina toro uelhire uarangangua pare, “Hape re geil liu katongo pe Satan tang Satan? 24 Ngohina gete me pang uan re uelnimaliana katongois, a pang uanion ahik pahe banoto tar tur uanon. 25 A siokono puk, geto matmatame ra uiluiliatungeis, kara uelueltageih, o matmatamesin ahik pono pah ra banotong tur uanon. 26 Doh gete uelsae keip katongoin Satan, inggon ahik pono pahe banotong tur uanon ge na binakang kapa peono ke pokoso manas. 27 Toro mana tun, ahik me tamata re banot e leka uanomo tena umar tamata ger tampopokoh, kare la uenaua mena ineton e tuka gete uih tane bakono tatanon.”
28 “Inggo u hire tamiuoum toro mana pare, God e banot e kale liu me niguata uasa menia pono me nimene uasa tang God. 29 Bo me tamata gere mene uasa tar Iaben a Deideil, na niguata uasaon ahik tun pah ra turung kale liuig. Teene na niguata uasaon e turung moko dede tar mamang binakalik.”
30 Iesu ke kula paar, teene ka kula pesina pare, Inggon a nihikung liouana uasa.
Mai tinan doho tahinalik Iesu
31  *Tar binakon o bung tahina Iesu, doh tinana pono ka pokoso manas, kara me turane i kalahara tar umene re uangoulin Iesu, maeit gisina ka ualatue tar tang siokor tamat e la kila me tatanon. 32 Doho tamatasitie ra tabila uiloho tang Iesu ka hire tatanono pare, “Tinoumua meso bung tahim, gisila i kalahara ra lang sir teil totomua.”
33 Bo Iesu puk ke dangata tapokis pare, “Maisir tinouguo, doh maisir tahiguo?”
34 Song ke bangbanga hahaiono tasisine ra tabila uiloho tatanon, kare kula pare, “Gisine teso bung tinouguo, doho bung tahig 35 Ge mai pe gere uoto uakeluk dede tena nimalara God, inggono te tahiguo, doho tatahigulikio doha tinaguo.”
* 3:4 Luk 14.3 * 3:6 Mat 22.15-16 * 3:10 Mat 14.36 * 3:11 Luk 4.41 * 3:12 Mak 1.34 * 3:14 O gisiameher tamatang iate ra namana pare, a puhung uelhire poluk e mokane pare, gere kilasion, o aposoul. * 3:16 Jon 1.42 * 3:17 Luk 9.54 3:18 A Selot, a tamatang tur tane uapopokoho keip tosno tamat tar gavamanang Roum. 3:19 Belsebul a giameher hangan Satan. * 3:22 Mat 9.34; 10.25 * 3:31 Mak 6.3; Jon 2.12; Apo 1.14