12
A kuah mer soi uleik*
A uleik tunur uaparok ke pokos i Heuen, a kuah e loho teil tar pisar, kara bialok i kukulebanga tar kekenon, karo keuar o toko toro lunon e moko teilir hangaul, kara torikir pitopit. *Inggon a balakos, kare homala uasa tun tar uelmahing re hagouo manasa pe.
*Song ke pokoso polukur giameher uaparok i Heuen. Inggono ter soi a kubkubar a uleikintiehe tun o mouit ro lun, karo hangaul no seir, karo mouit no keuara tar lunon. *Inggonor soi ke kirkiras bise liu keip toro uihina toro mahar sioko ro mahara tasir pitopit i rana tar langit, karo moko ro mahar torik, kare baka uahiuaha i kot. Tar binaka re hagouong pohor kuah, a soi e tur tanik manas i uoum tatanon, maeit re turung ein tar keketik gete pohor kuah.
*Inggonor kuah ke poho tar keketik bulout, a keketikono tere turung kaueke keip tar puhung bele toro mamang pang uanilik uakapa tunane i kot. Bo gitir tunono ka karus liuin, kara keip kai i Heuen tono tabtabilar toia gero nang God. Doh inggonor kuaha ke ualonguala tar butur padenen ter uan ke kaleuatoroin God tatanono mara kaueke toin e matoto tar siokor taosein kara 260ir marein.
*Song re pokosor uiliatung uleik i Heuen. Maikoul mesno anggelou ka uelkoi keip tar soi menia tosno anggelou, doha soi mesno angelou ka pehahau, bo ahik puk pah ka matoto ka touahiuais, kara geil liuinguais i Heuen. *Inggonor soi ka baka tauetein. Inggono ter soi ger mahohong sioun ra kilain tar tang sa ue Satan geke uoum keip tar uanene i koto uakapa tun tar niguata uasa. Inggono ka baka uahiuahainane i koto menia tosno anggelou.
10  *Song ku longoro tar uau e kula ualeik turuha i Heuen pare,
 
“Gine daan ke pokoso uakalahara manasar uelkarus, kara nitampopokoh, kara Nitoia ger nang God menia tar nikaueke ger nang Kriston ger nanon! Ge a tang tohotola pe toso bung uanotougigeig ka baka uahiuahain i kot. Inggon ke tohotola tasisina tar mamang inetelik i uoum tang God tar marein mer boung. 11 O uanotougigeig ka pehuara tang Satan, teeit tar deuatinginar Tunar Sipsip, kare tar uelhire ger mana geka mene taueteig, kara heir katongo tar tukunus toro mat. 12  *Temaeit i Heuen e uah, kare mais gera uangoul i Heuen. Bo a nisokoro ger uleikintiehe tun e la tar uanene i kot, dohi laur, ge Satan pe ke la uahiuaha i kot! Inggono Satan ke uoun tar nimalian, teeit inggon e ate a puhin tun na binak.”
13 Tar binaka ke ate manasar soi pare, ka baka uahiuahain i kot, inggono ke sir uakeluk tar kuaha geke poho tar keketik bulout. 14  *Bo inggonor pukur kuaha ka heirin tar toking titiauan misianar manulab a uleikintiehe tun, maeit re luluh liuono gete me tuparar soi, e la tar uan geka kaleuatoroin tatanono tar butur padenen mara kaueke to bakaiono mo touon, kara puh ro krismas.
15 Temaeit gitir soi ke lua tauete tar laur, o moko ro reih e ualo i uoumunghia tar kuah mare reih liuin toro reih. 16 Bo a koto puk ke poul tar kuah, ke pangang, kare konomo uakapa tar laur geke lua taueteigir soi. 17  *A soi ke nimaliana uasa tun tar kuah, kare hiliu, kare la uelkoi keip tosno tamata God uakapa tun geka ueltada tena ualatut God, kara uakeluk tena ueluelhire Iesu. 18 Inggonor soi e tur i tektekener laur.
* 12: “dregon,” soi uleikintiehe tun a uelhire uarang tang Satan * 12:2 Mai 4.10 * 12:3 Dan 7.7 * 12:4 Dan 8.10 * 12:5 Ker 2.9; Ais 7.14; 66.7; UGO 19.15 * 12:7 Jud 9 * 12:9 Uak 3.1,14; Luk 10.18; 22.31; UGO 20.2 * 12:10 Job 1.9-11; Sek 3.1 * 12:12 Ais 44.23; 49.13 * 12:14 Dan 7.25; 12.7 * 12:17 UGO 11.7