13
A inete e la tur i laur
*Song ku banga polukuo tar inet a roke e puraka tur i laur. Inggon o mouit ro lun ka bololaigir puhung uelhire uasa tang God. Inggon, no hangaul ro seir e toko teilir keuar taninin. *A inetonener roke misianar pusi uleik a tokotok, a kekenon misianar be,* a uauanon misianar laion. Doha soi ke heir tena nitampopokoho tar inetonener roke, kare no tabtabilar toia, kare na popokoho tunur nikauek. *O sioko ro lunar inetonener roke o loto uasantiehe tun o marang mat, bo a loto pukono ke uia. O tamata uakapa tun ka siokor lutara tar puhonene, kara keketengua tatanon. O tamata uakapa tun ka lotungua tar soi, teeit ke heir peono tar nikaueke tar inetonener roke, gisina ka lotu pono tar inetonener roke, kara dangata pare, “Mai misianar inetonener roke? Mai re matotong uelkoi keip tatanon?”
*A inetonener roke ka uahuein tar meneng uakaia katongoin, kare menmene uasa tar hangana God, kare guata tar haua re malarain, e matoto tar toueitir hangaul, kara torikir bialok. Inggono ka uahuein tar uelsigalantiehe tun tang God, kare mamantouo tar hanganon, kare na umon, kare tas mais ra uangoul i Heuen. *Inggono ka heir ponoin tar nitampopokoho tar uelkoi keip tasir tamatar nang God, kare touahiua tasisin, kara uamoko ponoin e kaueke uakapa tar mamang matinalik, karo mamang tamatalik, kara mamang uelhirelik, karo pang uan uakapa tunane i kot. *O tamata uakapa tun ra lotu tatanon ge taboisir hangas toro bolobolo gero tua gero nanar Tunar Sipsip geka tung pousin tar binaka ke uakekener uanene i kot.
Mai ger to talingan, longor! 10  *Mai gere uangoul i kukulebanga tar uabang manatenar uenaua tamata tar binakang uelkoi, inggon ra uenauain. Doh mai gere uangoul i kukulebanga tar uabang manatenar tung pous keip toro baenat, inggono ra tung pous keipin toro baenat. Temaeit, no tamata God ra tur uanono tun, ra tagorong mana dede kompela.
A propet bohoboh a nanar inete ger roke
11 Song ku banga polukuo tar giamehe polukur inete roke e tauete turuha tar kot. Inggono no torik ro seir misiana tar sipsip, bo inggono puk e mene sira tar soi uleik. 12 Inggono ke tur tagu tar uakikilanganar inete ger roke, kare kale tena nitampopoko uleikon mare reih tutup tar uanene i kot menia tasir tamata uakapa tar lotu tar uakikilangar inete ger roke geka uauiain na loto ger uleik. 13  *Inggonener uatorikinar inetener roke ke me touo tar uleikintiehe tunur inet, inggono ke guata toro hue ko hiua turuha i ran ko lahaane i kot, o tamata uakapa tun ka siokor bang. 14 Temaeit ka heiringuaionor uatang torikinar ineter roke tar nitampopokoho tar guata ueleheir tena nimalarar uakikilanganar inete ger roke mare boho tasir tamata uakapa tun tar uanene i kot, kare kula ra puruhusina mo no kaesaono tar ueltada tatanono ka tokout pein kare tua dedempe. 15 Doh inggonener uatang torikinar ineter roke ka heirin tar nitampopokoh tar heir me romong tua toro kaesa gero nituha sira tar uakikilanganar ineter roke maro men, karo guata tas mais gera de mata lotu tang roono ra mat.
16  *Inggono ke petutup tasir tamata uakapa tun, maisir to hangas ue ahik, kare mais nas bureher inete ue o tiome, kare mais ra uangoul tar karabus ue ahik, hapempe re baka per tamata ra bubunigir pang limas ger pang mua ue tar pores. 17 Maeit ahik me tang sioko re matotong bulau ue e uabulau me inet, e kale tun baka tar bubun, geter hangana per inetono ger roke ue ra ahainir hangan. 18 Inggonene ter ninaman, kara niate uaia. Mai ger naman manatentiehe tun inggono tere matotong ueltupara hape ra aha peinir hanganar inetonener roke, ge inggono pe a hanganar bulout. Inggono ra ahain pare, 666.
* 13:1 UGO 12.3; 17.3,7-12 * 13:2 Dan 7.4-6 * 13:2 “be,” a inete a roke ngohina lo uleikintiehe tun * 13:3 UGO 17.8 * 13:5 Dan 7.8,25; 11.36; UGO 11.2 * 13:7 UGO 11.7 * 13:8 Ker 69.28; UGO 17.8; 20.12,15; 21.27 * 13:10 Jer 15.2; 43.11; UGO 14.12 * 13:13 1To 18.24-39; Mat 24.24; UGO 19.20 * 13:16 UGO 14.9-11; 16.2; 20.4