19
O tamata uakapa tun i Heuen ka uatakai tang God
I muduhia tar inetenine ku banga baka uoumugio, inggo ku longoro sira tunumpe paho manai ra uatuatapuak ualeik i Heuen. Gisina ra kulkula ualeik tun pare, “Uatakai tang God! O udeil, a uinator, a nitampopokoh a nanar God ger nagigeig. *A man, kara kodkodoho tun na nikedang. Inggono ke mamantouo tar uan ger uleikintiehe tun, teeit ke uoum keip uasa peono tasir tamata tar uanene i kot tono uraur. Inggono God ke heir tar niduh, kara uelmahing a uleikintiehe tun tatanon, teeit ke tung pous peono tosno tamatang kalekinaleon.” Doh gisisir manai ka siokor kula ualeik poluk pare, “Uatakai tang God! O diku nar uan uleik i Babilon ko la kai i ran, karo la dedengua tar mamang binakalik.”
Doh gisisir torikir hangaul, kara tang toueitir mamahoholik, kara toueitir inete gesir tua ka siokor hatup uahiuangua, kara lotu tang God gere tabila tono tabtabilar toia. Gisina ka kula pare, “O Man! Uatakai tang God.”
Song ke mene turur uau tono tabtabilar toia pare, “Uatakai tar God ger nagigeig, inggoumene rung kalekinale tatanon! Uatakai tar God ger nagigeig, inggoumene rung ueltada tatanon, inggoum uakapa tun o tamata uleik, karo tatamatalik ueltebeir.”
*Song ku longoro polukuo tar uau a burehentiehe tun misiana geto puaha ro butuan ue ngohina gete pilar pil, gininar uau ke mene ualeikintiehe tun pare, “Uatakai tang God! God ge nagi Tamata Nomaneig ger i ranantiehe tun ke tur uakalahara ter toia! *Inggeig uakapa tun i siokor uaniong uaha tun, kari uatakai tatanon. Ge no le per Tunar Sipsip ko uahuhut manasain. Doh na kuahaono ke kaleuatoro tanik manasa ponoin, no hikhikuon o gaugauil, karo abeabantiehe tun, teeit roono ka tuha keipin tar mamang niguata uaialikininer uia ger nas no tamata God gesir dedeil.”
*Song ke kular anggelou totoguo, “Bolo pare, a niuah e la tas mais geka kilais tar me ein tar niein toro le tar Tunar Sipsip!” Song ke hireono totoguo pare, “Gininanine ko bolo uahiuagia tena ueluelhire God ger mana tun.”
10  *Gine ke hire peonor anggelou totoguo tar puhonene, inggo ku hatup uahiu, karu lotu puk manasa tatanon. Bo inggono puk ke kula tane totoguo pare, “Ahik paho guata paar! Inggo na tamatang kalekinaleon misiana totomua menia toso uanotoumua geka tagorong mana tono uelhire Iesu. Lotu tang God! Ge no uelhire pe Iesu te misiana puk tar Iabene Dedeil gere uangoul teil tasir propet.”
A tang ualo e tabila teil tar hos a gauil
11  *Inggo ku bang i Heuen ke takapuk, karu banganguao tar hos a gauil, doh gine re ualo teil ra kilain tang, “Uauaman, kara kila ponoin tang O man.” Inggon a kodkodoh, kara uelmatout uaia tun na nikedang, kare tar guata tar uiliatung. 12  *Inggono tar matan misiana ro luhluhuna ro hue, kara bureher keuar e moko toro lunon. Doha hangene ka boloin tatanon ahik me tang sioko re ate, inggono manasampe me pahene re ate. 13  *Inggon e hiku teil toro hikhiku o baraha uatuk i kot o niuahu tar deuating, doh inggono tar hangan ra kilain, “No Uelhire God.” 14 Doho uiluiliatung gera uangoul i Heuen ra ualo uakeluk teil tatanon. Gisina ra ualo teil tasir gauil uakapar hos, kara siokor hiku teil tar hikhiku e baraha uatuk i kot a gaugauilintiehe tun, kara delauana uaia tun. 15  *Doh tatanonene re ualo uoum teil o baenat ko tauete tur tar uauanon o man uaia tun, roono tera tokout bubura keipin tasir tamata uakapa tunane i kot. Inggon e kaueke keip tasisina tar puhung bel, kare turung pous tauete liu tena bino God ger i ranantiehe tun gere moko tar pousung bino, ge ginina pe tere moko teil tun na nimaliana God. 16  *Doh inggonene re ualo uoum teil tasisin, no hikhikuono gero baraha uatuk i kot, kara puhung kekenono ger puhung uleik ka bolois pare, “Nas Toiar toia, kare nas Tamata Nomanar tamata noman.”
17  *Karu banganguao tar anggelou e tur tar pisar, kare kula ualeikintiehe tun tasir tetiaua uakapa tun gera luluh teil i rana tar hagarana pare, “Lame! Siokor la totomeane toro niein uleik rone re guatain God. 18 Maeit rung me einioum tar singsingisir toia, karo tamata uleiking tasir tamatang uiliatung uakapa tun, karo tamatang uiliatung, kara singsingisir hos menia tasir tamata gera ualo teil, kara singsingisir tamata uleik uakapa tun, karo tatamatalik ueltebeir.”
19 Song ku banga polukuo tar inete ger roke, doho toia uakapa tunane tar kot menia tosnosio tamatang uiliatung. Gisina ka siokor la toto uiliodout uakapa tun tar uelkoi keip tang gere ualo teil tar hos menia tosno tamatang uiliatung. 20  *Bo a inete pukuonener roke ka kusein, kara uih tanein, doha propet pono ger bohoboh gere uoto ualasira tasir manai tar nitou ger nanon. Doha inetenine ke touogion, ginina teke bohboho teres ninamanasit ka bubunis tena bubunur inete ger roke, kara lotu tono kaesaon. Doh inggonor inete ger roke, kara propeit ka baka tutualais toro luhluhuna ro hue geka bakalaigir taununar salpa. 21 Doho bureheisisina teka tung pous keipis toro baenat gero tauete tur tar uauanene re ualo teil tar hos. O tetiaua uakapa tun ka ueluelkaruse ra ein pe tar singsingisisin e tuka ka ein uakapa pe.
* 19:2 Ual 32.43; UGO 6.10 * 19:6 UGO 14.2 * 19:7 Ais 61.10; UGO 21.2 * 19:9 Mat 22.2 * 19:10 Apo 10.25-26; UGO 22.8-9 * 19:11 Ker 96.13; Ais 11.4; UGO 1.5; 6.2 * 19:12 Dan 10.6; UGO 1.14; 2.17 * 19:13 Ais 63.1-3; Jon 1.1,14 * 19:15 Ker 2.9; UGO 1.16; 14.20 * 19:16 UGO 17.14 * 19:17 Isk 39.17-20 * 19:20 UGO 13.12-17; 20.10