20
Satan ka karabusin toro taosein ro krismas
*Song ku banga polukuo tar anggelou e hiua turuha i Heuen e kale teil tar ki nar tung ger i lolono menia tar tiein a popokohontiehe tun. *Inggonor anggelou ke kusa tane tar soi ger pipigogolik a tang sa a hangana tang Satan. A anggelou ke uih tane tatanono tar tiein ger popokohontiehe tun e tuka geto karuh mo taosein ro krismas. Inggonor anggelou ke bakanguako tatanonor soi tar tung ger i lolonontiehe tun, kare holor tane uanono tun, kare tita tane uapopokoho tun toro pirik, maeit ahikono pahe uelour baka poluk tasir tamat e tuka geto karuh baka ro taosein ro krismas, song ra uatauete bakaiono me sikinar binak.
*Song ku bango tenas tabtabilar toia ra tabila teilis mais geka heiris tar uoum keip tar kedanga tasir tamatasiner sa. Inggo ku banga tasisina te geka tokout liuigir lus, teeit ka tagorong mana pe, kara uakeluk tena ualatut Iesu Kristo, kare tono uelhire God. Gisin ahik pah ka lotu tagu tar inete ger roke ue tono kaesaon, doh ahik pono pah ka bubun taguis tena bubunono tar pores ue tar limas. Gisina ra turung tua tapokis, kara uoum keip tokaha mes Iesu Kristo e matoto mo taosein ro krismas. Inggonene ter uakikilanganar nitua tapokis. (O gisiameher mat halana ta tua tapokis i muduhia e tuka geto karuh baka mo taosein ro krismas.) *A niuah, kara niguata uaia e la tas mais geka kale tar uakikilanganar nitua tapokisonene. O uatorikina ro mat ahik paho matot o kale uahiua tasisin. Gisina no turung patere God me Iesu Kristo, kara uoum keip tokaha mes Iesu Kristo e matoto mo taosein ro krismas.
O binop ka guatain tang Satan menia tosno tamat
Tar binaka ro karuh ro taosein ro krismas, Satan ra turung uatauetein tar karabus. *Inggon e turung la tauet, kare uelour tasir tamata uakap, toro toueit ro mahar tar pang uanene i kot. O tamata gera kilais o Gog menia tasir Magog gisina teka uelkeipana mes Satan tar uelkoi. Gisina ka burehentiehe tunungua misiana tar ion. *Gisina ra turung uoun toro mamang buturulikane i kot, kara tur uiloho tar butur ra pepe no tamata God, gesir dedeil, inggono ter uan ger uleik gere malauelhirintiehe tunin God. Bo o hue puk ko hiua turuha i Heuen, karo me ein uakapa tasisin.
10  *Doh gitir tang sa geke uelour tasisin ka bakalain i uantinanina ro luhluhuna ro huenar salpa ter buturuono re uangoulur inete ger roke menia tena propet ger bohoboh, kaura kale uelmahing tar marein, kara boung, e la dedengua tar mamang binakalik.
Mais ka mat, doh ahik pah ka tagorong mana ka kale tar uleikir uelmahing
11 Song ku banga polukuo tono tabtabilar toia o gaugauil, God e tabila tang roon. A kot doha langit, kura ualo liu tur i uoum tatanon ahikingua menas butur. 12  *Inggo ku banga tas geka mat o tamata uleik, doho tatamatalik, gisina ra tur i uoum tono tabtabila God, kara ualaigir bolobol, song ka ualain ro uagiamehene ro bolobol, roono tero bolobolong tar nitua. Gisisir mat ka heir kahakahais tar uabang manate e lampein tar haua ke guatain, ka bolo uahiua pein toro bolobol. 13  *A laur ke siokor heir tasir mat gera pepe i laur, doh gisisir mat menia tenas uanir mat ka siokor heir tasir mat gera pepe tar buturunin. Song ka heir kahakaha uakapa tunisisin tar uabang manate e lampein tar haua ke guatain. 14 Song ka bakalaisir mat menia toro butur gera pepeisisin i uantinanina toro ngangauana ro hue uleik. Roono ro hue uleik ter uatorikin ra mata uagiamehe per tamat. 15 Ge me tang siok ahik pah ka bolo uahiuainir hangana toro bolobolong tar nitua, inggono ra bakalain i uantinanina toro ngangouana ro hue uleik.
* 20:1 UGO 9.1 * 20:2 Uak 3.1; UGO 12.9 * 20:4 Dan 7.9,22,27; 1Ko 6.2; UGO 13.17 * 20:6 UGO 1.6 * 20:8 Isk 38.2,9,15-16 * 20:9 2To 1.10 * 20:10 Ker 11.6; UGO 19.20; 21.8 * 20:12 Dan 7.9-10; Mat 25.31-46; Apo 17.31; 2Ko 5.10; UGO 13.8 * 20:13 Roum 2.6; 1Pi 1.17; UGO 2.23; 22.12