21
A timuhur Jerusalem
*Song ku banga polukuo tar timuhur Heuen, doha timuhur pang uanene i kot. A uakikilanganar Heuen, doha uakikilanganar pang uanene i kot ke rou, gine daan ahik baka poluk me puhung butuan. *Inggo ku banga tar uan uleik ger dedeil, inggono ter timuhur Jerusalem e hiua turuha i Heuen tang God ka uinatoro uamatmata hamas tunin misiana tar kuaha gera lang liuin tena bulout.
*Doh inggo ku longoro tar uau e kula ualeik tur tono tabtabilar toia pare, “Daan na uma God e uangoul keip tasir tamat, doh God e uangoul keip tasisin. Doh gisin o turung nanonongua, inggono katongo re turung uangoul keip tasisin, kare gisina nas turung God tatanon. *Inggon e turung kale liu teres niueldolomosin, kare tunaha liu uakapa tun tar bulbulunar matasisin. Ahik baka poluk me mat ue me niueldolom ue me kiring ue me uelmahing, ge a niuangoulung sioun pe ger sa ke rouo uakap.”
*Inggonene re tabila tono tabtabilar toia ke kula pare, “Inggo u uatimuh uakapa tun tar mamang inetelik,” Song ke kulono totoguo pare, “Bolo uahiua tar puhunin, ge a uelhire penin ra ate tunig a man.” *Inggono ke hire totoguo pare, “Ginina ka guatguata hihir uakapa manasaig. Inggo ter Uakekenen, kare ter Uadouhin. Inggo u turung heirheir puk me kodomo tar kodomong tar nitua tang mai re kamadak. *Mai geke touahiua tar tang sa inggono tere turung kale taninin, doh inggono na God totoguo, kara turung tugouongua tatanon. *Bo gisisir tamata uasa ra turung kale uelmahing i uantinanina toro ngangauana ro hue uleik tera mata uagiamehe poluk per tamat! Te gisis tunumpesina re uoto punga kout res nitagorong mana ra sokoro pe geta kale uelmahing tar hangana Iesu, kare gisis ahik pah ra tagorong mana tagu tang Iesu, kare gisis ahik pah ra uakeluk tagu tar lotu tang Iesu, kare gisis ra tung pous ueltebeir puk tasir tamat, kare gisis ra ura ueltebeir puk teil, kare gisisir tang bilih, kara kila tasir liouana uasa tar uatampopokoho tenas inetesin, kare gisis ra uelour tasir tamata ra touo pe tar ineteniner boh, kare gisisir bohoboho uakapa tun.”
A tang sioko tasir mouitir anggelou e kale teil tar uamouitinar nouh a uoun tar uadouhinar uamouitinar uabang manate, inggono ke lame, kare me kula totoguo pare, “Lame maru ualasira totomua tena kuahar Tunar Sipsip.”
10  *Inggono ke kila tar iabeiguo, kare keipingua tar siusan a uleik kara i ranantiehe tun, kare ualasira totoguo tar uan uleik i Jerusalem ger dedeil e hiua turuha i Heuen tang God. 11  *Inggonor uan uleikono ke uoun tar balbalanar nitampopokohor nang God, kara abeabantiehe tun misianar tar daemon ue misiana re abeaba per palau gera kilaig a jaspa, kara kalahara sira tun toro sisir. 12  *Inggonor uanon a popokohontiehe tunur pampantuiun, kara i ranantiehe tun ka ur uiloho pein menia toro hangaul karo torik ro pirik, kara hangaul, kara tang torikir anggelou ra kaueke tar pirikinin. Doh tar pirikinin ka bolo kahakahalaigir hangasir hangaul, karo torik ro matinang Israel. 13 O touono ro pirik tar paina re hara turur pisar, karo touono tar paina re hukor pisar, karo touono tar paina tar pang makos re hu pekor pisar, karo touono tar paina tar pang kais re hu pekor pisar. 14 A palau geka uatabilaig tar pampantuiunar uan uleikon a hangaul, kara torikir babeir re oboto pe. Doh a uatabilanin e moko teilir hangasir hangaul, kara tang torik no aposoulur Tunar Sipsip.
15  *Gitir anggelou ke menmene totoguo na sineir a nituha tar goul, inggono tere param keipiono tar uan uleikono menia tar pirikinon, kare tar pampantuiunaon. 16 Tar toueitir paina tar uan uleikon, e uelmatout uaia tunur nitahangan tar iranan. A anggelou ke param keip tar uan uleikono tena ineteng param ger nituha tar goul, kare tupara pare, tar lih i kot tar siokor pain e kaelain tar touonor bialoko ue i ranahia, kara siokono ponompe re tahanga peon i rana pe. 17 Inggono ke param pono tar pampantui, kare tupara pare, inggon a 216ir fit ue 65 mita re oboto pe. Inggonor anggelou ke param sira kompe ra uoto parama per tamata tar limas.
18  *A pampantuiunar uan uleikono ka tuhain tar palau gera kilaig, a daemon, dohi koboro uakapa tun ka tuhain tar goul uakapa tun a abeabantiehe tun misiana toro sisir. 19 A palaua geka uatabilaig tar pampantuiunar uan uleikon a leleuara ueltebeir, kara abeaba uamatmata hamas tun. Gininar uatabil a siokor hangaul, kara torikir babeir re boto pe, a uakikilangan a palau gera kilaig a jaspa, song a palau ger bubulumungntiehe tun gera kilaig a sapaia, song a tabeliaha sikor gera kilaig a aget, song a bubulumungntiehe tun gera kilaig a emiral, 20 song a helehele miaka gaugauil gera kilaig a sadonikis, song a miakantiehe tun gera kilaig a konilian, song a iauiauel a kalahara sira tun toro sisir, song a bubulum leleuara bukbukir ra kilaig a beril, song a iauiauele ra kilaig a topas, song a bukbukir misiana re bukir per inua, ra kilaig a krisopres, song a bubulum misianar pamboiboi, ra kilaig a haiasin, song a tabeliah, ra kilaig a ametis.
21 A pirik ger hangaul, karo torik ter hangaul, kara torikir kabono ger abeabantiehe tun.* Doha lelenanin ka tuha keipig tar goul uakapa tun, kara mamadelaua sira tun toro sisir.
22 Inggo ahik pah ku banga mena umang lotu God ger dedeil tar uan uleikon, teeit God ger Tamata Noman, kara i ranantiehe tun mer Tunar Sipsip rasina ter umang lotu ger dedeilir nanar uan uleikon. 23  *Doha uan uleikon ahik pahe malara tagu me pisar ue me bialok tar pid uamarmarein tatanon, ge a balbalanar nitampopokoho per nang God e luh uamarmarein tatanon, kara Tunar Sipsip tero laming tar uan uleikon. 24  *O mamang tamatalik uakapa tunane i kot ra turung la teil keip kompe tena luhur uan uleikon, doho toia uakapa tun ra turung keip pokoso tenas mamang inetelik ger matmata hamas tun.
25  *A pirikinar uan uleikon ahik pahe matotong holoro tagu, ge ahik tagu pe me boung re pokoso tar uanon. 26 O mamang tamatalik uakapa tun tar uanene i kot, ra turung uatakai, kara ueltadantiehe tun tar uan uleikon. 27  *Ahik me tamata uasa re matotong lek iuma tar uan uleikon. Ahik me tamata re matotong guata me ineteniner sa gera uoto matalaig ue mo boh. Bo mais geka bolo uahiuaisir hangas toro bolobolong tar nitua gero nanar Tunar Sipsip, gisina tera matotong lek iuma tar uan uleikon.
* 21:1 Ais 65.17; 2Pi 3.13 * 21:2 Ais 52.1; 61.10; Hib 11.16; 12.22; UGO 3.12 * 21:3 NKP 26.11-12; Isk 37.27; Sek 2.10; 2Ko 6.16 * 21:4 Ais 35.10; 65.19; UGO 7.17 * 21:5 2Ko 5.17 * 21:6 Ais 55.1; Jer 2.13; Jon 7.37; UGO 1.8,17; 22.17 * 21:7 2Sa 7.14; 1OUTT 17.13; Ker 89.26-27 * 21:8 Mat 25.41; UGO 20.15; 22.15 * 21:10 Isk 40.2 * 21:11 Ais 60.1-2,19 * 21:12 Isk 48.30-35 * 21:15 Isk 40.3; UGO 11.1 * 21:18 Ais 54.11-12 * 21:21 Gere uoto mok i lolono toro tidungana ue toro bek. * 21:23 Ais 60.19-20; UGO 22.5 * 21:24 Ais 60.3,5 * 21:25 Ais 60.11 * 21:27 Ais 52.1; Isk 44.9; 1Ko 6.9-10