3
Cascʌdʌ aidʌsi camaitistui aatʌmʌ isvaamioma nʌnʌracagi maimaatʌcatai mʌsduucai daraajatadai aapimʌ, ʌpʌrʌʌli aatʌmʌ isʌʌgi viiyagi tami Ateenasiʌrʌ dai ootosagi gʌraduñi Timoteo sai gʌnnʌidana. Goovai ʌrʌmoco ismaacʌdʌ gʌrsoicʌi Diuusi aa duiñdadʌrʌ. Goovai gaaagidiña Diuusi ñiooquidʌ. Tʌtai cascʌdʌ gaamucu ootoi sai gʌnavʌnaquidana dai gʌnsoiñana mʌsai vaamioma vaavoitudana aapimʌ. Sai tomali ʌmaadutai maioojodaiña soimaa taatamaitai. Aapimʌ cʌʌga maatʌ tʌsviaa issoimaa taatamadagi. Dai aidʌsi quiaa gʌnʌʌmadu daraajatadai aatʌmʌ, aatʌmʌ gʌnaagidiña tʌsai soimaa taata ragaitadai. Tai povʌdui mʌsducatai camaatʌ aapimʌ. Cascʌdʌ aidʌsi camaitistui aanʌ isnʌnʌracagi vaamioma ipiñʌʌli aanʌ isootosagi Timoteo maatʌca iñʌliditai mʌsabai moʌʌ cʌʌga vaavoitudai aapimʌ. Poʌliditadai aanʌ isʌDiaavora istutuidi issoimaasi gʌnduiñtuldagi isgʌraa duiñdaga aapimʌ gʌnsaagida mosʌʌgi duuñimudai.
Dai goTimoteo cadivia ʌpamu mʌʌcadʌrʌ dai cʌʌgaducami ñiooqui gʌrvuaapi mʌsai aapimʌ moʌʌ cʌʌga vaavoitudai dai gʌnoigʌdai aipacoga. Dai povʌrtʌtʌdai mʌsai aapimʌ gʌrtʌtʌgitoi dai quiaa gʌroigʌdai dai mʌsai gʌrnʌida ʌlidi poduucai isduucai gʌnnʌida ʌrʌlidi aatʌmʌ. Cascʌdʌ gʌraaduñi tomasi aliʌ soimaa taatama aatʌmʌ aliʌ baigʌrʌlidi maatʌcai isaapimʌ quiaa cʌʌga vaavoitudai. Cascʌdʌ vaamioma siooma daraaja aatʌmʌ maatʌcai mʌsapiavaavoitudai gʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo. Vʌʌsi gomaasicʌdʌ aliʌ baigʌrʌlidi aatʌmʌ Diuusicʌdʌ. 10 Tasʌrʌ dai tucarʌ daanʌi aatʌmʌ Diuusi sai gʌrmaacana oigaragai tʌtai ʌpamu gʌnnʌida aatʌmʌ dai gʌnsoiñagi mai vaamioma cʌʌga vaavoituda aapimʌ.
11 Daidʌ ipʌlidi aatʌmʌ isDiuusi gʌrooga ʌʌmadu gʌrtʌaanʌdamiga Suusi Cristo otoma gʌrootosagi gaamucu tʌtai gʌnnʌida aatʌmʌ. 12 Daidʌ ipʌlidi aatʌmʌ ʌʌpʌ isDiuusi gʌrsoiñagi mai vaamioma gʌnoigʌada aapimʌ aipacoga dai aa ʌʌpʌ. Poduucai isduucai gʌnoigʌdai aatʌmʌ. 13 Vai Diuusi gʌnsoiñana mai vaamioma vaavoituda aapimʌ dai poduucai camaisoimaasi ivuaadagi Diuusi vuitapi dai maitʌrsoimaasi iducamicagi siʌʌscadʌ diviagi gʌrtʌaanadamiga Suusi Cristo ʌʌmadu vʌʌscatai ismaacʌdʌ vaavoitudai.