4
―――
Sivi gia gʌraaduñi ʌtʌaanʌdami Suusi Cristo gʌrmaa sʌʌlicami isgʌnaagida aatʌmʌ ʌmo istumaasi. Casi gʌnaagidi aatʌmʌ isducatai gʌaagai mʌsoidacagi vai Diuusi baigʌʌliadagi aapimʌcʌdʌ dai aapimʌ poduucai oidaga dai sivi gʌndaanʌi aatʌmʌ dai gʌnaagidi mʌsai moduucai oidacana.
Cʌʌga maatʌ aapimʌ isducatai gʌnaagidi aatʌmʌ mʌsaidʌ ivuaadana ʌtʌaanʌdami Suusi Cristo gʌrmaa sʌʌlicami cascʌdʌ. Diuusi ipʌlidi mʌsaidʌ ivuaadana mosʌcaasi istumaasi ʌgai ipʌlidi dai mʌsai maigoogosi gʌnducamicana. Dai cʌcʌʌli gʌaagai issiaa duutuadagi gʌnooñiga dai maisoimaa taatamituldiadagi dai maisiu ivuaadagi ʌgaicʌdʌ istumaasi ipʌlidi isducatai ivueeyi ʌgai ismaacʌdʌ maivaavoitudai Diuusi mosʌcaasi isducatai gʌaagai. Dai tomali ʌmaadutai maitʌaagai isʌʌsiadagi gʌaaduñi ooñigadʌ, Diuusi aliʌ soimaa taatamituldi sioorʌ pomaasi ivuaadagi poduucai isducatai casi gʌnaagidi aatʌmʌ. Diuusi ʌcovai gʌrvuvaitu aatʌmʌ tʌsaidʌ ivuaadana istumaasi cʌʌgaducami dai maisiu soimaasi. Poduucai sioorʌ gajiaadʌrʌ viaagi idi maatʌtuldaragai gajiaadʌrʌ vipieeyi Diuusi maisiu oodami. Diuusi ʌgai ismaacʌdʌ gʌrmaacai ʌʌgi gʌIbʌdaga.
Dʌmos aanʌ gia camaiviaa isgʌnaagidagi isgʌaagai mʌsoigʌadagi gʌnaaduñi, Diuusi casi gʌnmaatʌtuli isducatai gʌaagai mʌsgʌnoigʌadagi aipacoga. 10 Aapimʌ gia poduucai ivueeyi vʌʌsi vaavoitudadami Masedooniʌrʌ oidacami ʌʌmadu. Dai gʌndaanʌi aatʌmʌ gʌraaduñi mʌsai vaamioma gʌnoigʌdaiña. 11 Cʌʌgacʌrʌ avʌr oidaca, dai tʌgitocavurai ʌʌgi gʌnaa duiñdagʌrʌ, cʌʌgavʌr gaaata vuaada tʌsduucai casi gʌnaagidi, 12 vai siaa gʌnduutudaiña ismaacʌdʌ maitʌrvaavoitudadami dai vai maiviʌʌgacana istumaasi gʌnquiiyʌrʌ.
―――
13 Gʌraaduñi aatʌmʌ ipʌlidi mʌsmaatʌcagi isducatai ʌpʌvueeyi ʌcoidadʌcʌdʌ mai aapimʌ maisoigʌnʌʌliadagi ʌpan duucai ʌgai ismaacʌdʌ maitʌgito isiimiagi Diuusi ʌʌmadu. 14 Poduucai isducatai vaavoitudai aatʌmʌ isSuusi muu dai ʌpamu duaaca poduucai ʌʌpʌ gʌaagai tʌsvaavoitudadagi sai Diuusi duduaacalda agai ismaacʌdʌ coiyagi vaavoitudaitai Suusi Cristo.
15 Ismaacʌdʌ gʌnaagidi aatʌmʌ ʌtʌaanʌdami Suusi Cristo gʌrmaatʌtuli sai aatʌmʌ ismaacʌdʌ maiquiaa coiyagi siʌʌscadʌ diviagi Suusi Cristo maibaitʌqui iimia ragai ʌgai ismaacʌdʌ cacoiyagi. 16 Ʌgai ʌʌgi divia agai tʌvaagiañdʌrʌ dai tʌaañia agai ʌmo tʌaanʌdamigadʌ Diuusi tʌtʌaañicarudʌ sai iiñooquidana ʌvaavoitudadami trompeetagadʌcʌdʌ Diuusi siotoma duduaacamu ʌvaavoitudadami ismaacʌdʌ coi 17 dai ʌmapai iimimu ismaacʌdʌ maiquiaa coiyagi ʌʌmadu iicomai saagida dai vuidʌrʌ aimu ʌtʌaanʌdami siʌgai gʌrvaidacaimu tʌvaagiamu sivʌʌscʌrʌ ʌʌmadu daraajamu aatʌmʌ. 18 Cascʌdʌ idi ñiooquicʌdʌ avʌr gʌnaapʌnaquiada aipacoga.