15
Jiszs Tulz-mop Mz Nzbzngr Mz Nrkrdrtqde Angidr
Mzli ka, kx mzlengeng x inwengeng, napi-mopwo bamu Nrpakxmrlz kc tqyapwxtipebo bamu. Lxngitiamu Nrpakxmrlz lc x rpiamu kx sc tqvz-zvzbe nztu-amqngi-krmu elr. X mz nztu-amqngi-krmu mz da lcng tqalvztr-ngrne nimu, sa naprtr-kzamu mz nzrlapxngr x da kxmrlzting amrlx kx nzvzpxmqng mz Nrpakxmrlz lc. A' nzmu nzrlxngiti-krmu kx tqpi txpwz naomu le, trnaprtrwamuu elr. Aprcpebo bamu nzalvztrngr kx nzka-kaipqng aposol kc-kzng bange. Da lcng tqlxngitiku kx myapx-esz'ngr nidr seleng. Nzbzkr Kraes xpele alwx ngrgung, murde Gct naipqle nigu, da kc tqwai nzpikr Nzryrngrkxtr le. X nzyrtzmq x Gct atulz-mople nide mz zbq kratq ngr nzbz-krde, da kc tqwai nzpikr Nzryrngrkxtr le. Zbz adcpx-lzbqbz mz Pita, x mz nibrde badr ncblo nedeng kcng nzpnu-esz'-nrade-li. *
X mz nibrde, adcpx-lzbq-mopwz badr kxnzrlxngiting nzmyaszpxlr trtqki-kxnzlvqn (500) mz nzwrde kc esz'. Kxmule-esz' kzdung nidr nzbzpeng, a' nzkqlung kx nzlubeng mzli ka tqryr-ngrbo bamu. X nzkrlz-angidr-kzlr kx tulz-mop mz nzbzngr mz nrkrdrtqde. Zbz adcpx-lzbq-kzpz mz mzlede Jemes, x mz nibrde adcpx-lzbq-kzpz badr aposol nedeng amrlx. X kzdung yiz mz nibr nzvzdz-krde Heven, adcpx-lzbq-kzpq bange. X mz nzlxngi-ate-krnge nide, apux doa kx nzmika-rbr, a' twzpele nzlungr. Murde kxmule-esz' mzli kc tqatrkati-zlwzx lrmakxtr ne Gct, x trtakitrdeu nzngini-krnge aposol nede, a' mzli ka prtrpebo badr, kxmule-esz' tr-rsakrlr-ngrgru badr mz nzmyalz-krdr. 10 Nzlxngiti-krnge Jiszs x nzngini-krnge aposol nede nzvzpxmqng mz zmrlz ngr Gct kxmyalz. X zmrlz ngrde lc trmaneu, murde nzyapwxtipx-krnge Nrpakxmrlz mrkang kqlu myaszpx-zlwzle nzwzkr aposol lcng amrlx. A' trtakitrdeu nzglqpx-krdr ninge mz da lc, murde nzwz-krnge vztxpxpwq mz zmrlz lc tqmyalz. 11 Kxmule-esz' krkc tqyapwxtipxbzle Nrpakxmrlz bamu, nidr o ninge, a' sc tqlxngitipeamu mz nzxlr-krmule.
Nrkrdrtq Kxnzrlxngiting Sa Natulz-kzp Mz Nzbzngr Mz Nzvz-nqblq-krde Nztulz-krm Nrkrdrtq Jiszs
12 Mz nzlxngiti-krmu Nrpa ngr Kraes, bzkq rpiamu kx trpnzngr nzatulz-krm Gct kxnzrlxngiting mz nzbzngr. Murde da amrlx kcng tqlxngitiku nztuong mz nzatulz-krm Gct nrkrdrtq Jiszs mz nzbzngr. 13 Nzmu natrpnzngr nztulz-krm nrkrdrtq mz nzbzngr, drtwr ngrde kx trnzatulz-kzpuu Kraes mz nzbzngr. 14 X nzmu Kraes nabz-alole, drtwr ngrde kx nzryapwxtipx-krgr nigr aposol mane x nzrlxngiti-krmu ngi brmrda. 15 Murde nzmu Gct trna-atulzpe-mopleu Kraes, aelwapx-ngrde kx pokiatitrkr Gct, mz nzrpi-krgr kx atulz-mople nide mz nzbzngr. Drtwr lc navzpxm mz nzrpi-krmu kx trpnzngr nztulz-krm nrkrdrtq mz nzbzngr. 16 Murde nzmu natrpnzngr nztulz-krm nrkrdrtq mz nzbzngr, drtwr ngrde kx nrkrdrtq Kraes mnclz-alom mz gq. 17 X nzbrtikr drtwrmu nide nzarlapx-krde nimu ngi brmrda. Murde trpnzngr nzipqpxngr alwx ngrmung x sa naprtramu mz Hxl, 18 da kc tzwai kxnzrlxngiting amrlx kcng tzbzszpelr nigu.
19 X nzmu natrpnzngr nzprtr-krgu mz nzlungr kxboi kalr, mane mzli ka mz nrlc ka nzobqtipx-zvz-krgu da kx nakam Kraes bagu kalr mz nrlc kc navzm. X takitrde leplz nzyckr mz drtwrdr nigu, mz nzrlxngiti-nrbalq-krgu lc.
20 Kxmule-esz', a' dazpwxtx kx Gct atulz-mople Kraes, mz nzngini-krde doa kx ayrnrngr kx natulz-mou-ngrmle mz nzbzngr x trpengr nzbz-krde. Murde kxnzrlxngiting kxnzbzpeng amrlx natulz-kzpqng mz nzbzngr kalr. 21 Murde nzbzngr prtzbz mz leplz amrlx vzpx-ngrmle alwx ngr ncblo esz', kc tqngi Adzm. X kxmu-kzle lc, nztulz-krm nrkrdrtq mz nzbzngr naprtzbz mz kxnzrlxngiting amrlx vzpx-kz-ngrmle nztulz-krm ncblo esz' kc tqngi Jiszs. 22 Leplz amrlx nzbzng murde nzprtrpzng mz Adzm. X leplz amrlx kxnzrlxngiting sa nalu-mopqng murde nzprtrpzng mz Kraes. 23 A' nzlu-mou-krm leplz sa navz-nqblq-angidrle mzli rde kc tqyrlq Gct. Murde Kraes nanginide doa kx ayrnrngr kc tqtulz-mou-ngrmle mz nzbzngr a' trpengr nzbz-krde. X mzli kc nayzlu-mou-ngrmle, leplz nedeng sc natulz-ate-kzng. 24 X mz nibr da lc, sc tqkrlzpebzle nzyrkrpxkr nrlc ka. Mzli lc, Kraes sa naodati-kaile enqmi rdeng amrlx, kxmule-esz' ncblo o drka' x kxmule-esz' kxnzetung, kxnzmatqng, o kxnzaclveng. X sc na-aprc-atebzle doa x da amrlx mz Gct Trtede. 25 Murde Kraes nangini-kaide King, navz navz mzli kx nzamnclz-ngrbz enqmi amrlx mz zmatq ngrde. 26 X nzbzngr apu-kzle enqmi murde atrkatile leplz. A' Kraes sa naodati-kzle zmatq ngr nzbzngr lc. 27 Murde rpi Nzryrngrkxtr kx, “Gct yrlqlzbzle doa x da amrlx mz zmatq ngr Kraes,” (kxmule-esz' leplz, enjrl, drka', animol, o da kxtrnzluung), “mz nzmetx-krbzlr bade.” A' opx angidr kx Gct Trte trprtrpwzu mz “doa x da amrlx lcng,” murde tramnclzpwzleu nide esz'-krde mz zmatq ngr Mrlxde Kraes. 28 X mz nibr Gct Trte nzyrlqlz-krbzle doa x da amrlx lcng mz zmatq ngr Mrlxde Kraes, Mrlxde sa na-amnclz-kzpzle zmatq ngrde lc tqmyalz-esz'ngr mz zmatq ngr Trtede. X mzli lc, doa x da amrlx lcng sa navz-nqblq-moulr me pnz drtwr Trtede.
29 Kzdung nimu mrla, nzlukurnr-ngrdr mz nzrpi-krdr kx trpnzngr nztulz-krm nrkrdrtq mz nzbzngr, x mzli lcpwz nzwrkxtrng mz nztekqtr-krdr leplz kxnzbzpeng, murde mz drtwrdr sa naokatrle nidr.
30 ?X nzmu natrpnzngr nztulz-krm leplz mz nzbzngr, memule nigr aposol tqrlrpx-lzbq-zvz-ngrgr mz nzaetq-ngrbz drtqgr mz nzyapwxtipx-krgr Nrpa lc? 31 Mzlengeng x inwengeng, mz zbq kang kqlu leplz nzrpilr nanibqlr ninge, murde yapwxtipxx Nrpa lc. A' vqti drtqnge nzale-krnge nzwzngr lc, murde abrtzlvz-zlwzx Kxetu rgu, Jiszs Kxnzmcpx mz nztekqtr-krde nqmq krmu kc tqvzpxm mz da angidr kcng tqalvztr-ngrne nimu. 32 Kzdung ncblo mrka mz taon Efiszs, drka' mncpxm badr, x nzatrkatilr ninge. A' kxmule-esz' nzrpwa'-ngrmlr nzwz-krnge, a' tu-amqngi-zvzx mz nzyapwxtipx-krnge nrpa kx Gct atulz-mopele Jiszs mz nzbzngr. A' nzmu natrpnzngr nztulzkr leplz mz nzbzngr, nzwz-krnge mane, x trpnzngr nrade kx nayrlq-zvzbzle. X opxm kx mrlz nzvz-nqblqngr drtwr kx rpile kx, “Na-ale-txpwzku da kxmrlzm bagu mz nzmutx-krpwzku x nzrmnqtx-krpwzku, murde ycpe pipz nzbz-krgu.”
33 A' bzkq nzesabrtingr nimu mz nzvz-nqblq-krmu natq lc. Murde nakrlzamu kx mz nzprtr-krbzmu mz leplz kx nzvz-rbrng mz nzrpi-krdr kx trpnzngr nztulz-krm leplz mz nzbzngr, nzao-krdr drtwrdr lc tqtrka sa na-atrkatile nzao-krmu drtwrmu kxmrlz. 34 Aclvetio-lzbqamu! Nzale-zvz-krmu alwx naesakipe! X namyangr drtqmu. Murde leplz kcng tzalvztr-ngrdr nimu da kxvz-rbr lcng, trnzkrlz-pnzlru Gct.
Nrkrdrtqgu Kxmrna Kc Natulz-mopqng Kalr Ngi Nrkrdrtq Kxblepxng
35 Mwx kzdq nimu narpile kx, “?Myx kxnamu na-alu-moungr namz ngr leplz? ?Sa nangi mou nrkrdrtq kxmibi?” 36 Ngqngu-plxsrq! Murde da kx nzpetio mz drtc' namibio kai mz nzlrtipx-krde da kxmrna kc nalvclzm. 37 Rtq da kc tzpetio nzobq-krde blepxbz mz da kc nalvclzm. 38 A' Gct yrlqle drtwr kx da kc nalvclzm mz rtq, navz-nqblqle rtq kc tzpetiong.
39 Nrkrdrtq amrlx tr-rsakrlr-ngru. A' nrkrdrtq leplz, animol, utc, x nc nzbletipx-lxblrng. 40 X nrkrdrtq kxnzmncng mz nrlc ka nzbletipx-lxblrng mz nzobqkr dalr bongavz. X nzlqngipxkr dalr bongavz nzbletipx-lxblr-kzng mz nzlqngipxkr nrkrdrtq mz nrlc ka. 41 X mou, nzlqngipxkr nepi, temz, x vring nzbletipx-lxblrng, da kc tqwai-kz nzobqkr vri amrlx.
42 Kxnamu-kzle lc mzli kc na-atulz-mou-ngrmqng Gct leplz kxnzbzpeng. Murde nrkrdrtq kc tzyrtzmq mz drtc' krlzle nzbzngr. A' nrkrdrtq kc tqlu-mop blepxbz bade, murde trkrlzleu nzbzngr. 43 Nrkrdrtq kc tzyrtzmq yangrnga x nzobq-krde trka, a' mzli kc na-alupe-mou-ngrmle nrkrdrtq lc naxplr x nzobq-krde nalqngipx. 44 Nrkrdrtq kc tzyrtzmq ngi dalr nrlc ka, a' nrkrdrtq kc tzalu-mop mz zmatq ngr Mqngrkxtr takitrde nzmnc-alo-krde Heven. Nakrlzamu kx nzmnckr nrkrdrtq mz nrlc ka ngi rkx ngr nzmnc-kzkr nrkrdrtq kxmrna Heven. 45 Murde Nzryrngrkxtr rpile kx, “Adam, kc tqngi ncblo kc kai nginide leplz kxlu.” X leplz amrlx nzbzng mz nzprtr-krbzlr bade. A' Kxnzmcpx vzm, mz nzngini-krde ncblo kc kai tqlu-alo, x kabzle nzlungr kxboi mz leplz nedeng amrlx. 46 A' mzli ka, trtwzkaku nrkrdrtqgu kxmrna kx natwzku kalr Heven. A' mncbeku mz nrkrdrtqgu mz nrlc ka. 47 Adzm, kc tqngi ncblo kc kai vzpxm mz nrlc ka. A' Kxnzmcpx, kc tqngi ncblo kxmrna, vzpxm Heven. 48-49 Leplz kcng tzvzpxmqng mz nqvi lr ncblo kc kai, nrkrdrtqdr bz x mibi, mz nzapu-krdr nide. A' nigu kcng tzvzpxmqng mz nqvi lr ncblo kxmrna, nrkrdrtqgu sa nalu-along Heven, mz nzapu-krgu nide.
50 Mzlengeng x inwengeng, nayokaetipxbo dq da bamu. Mzli ka nrkrdrtqgu bz x mibi, x nrkrdrtq kxmule lc trpnzngr nzprtr-krde Heven mz nzlu-alo-krde elr.
51 Gct aelwapx-ngrmle bagu kx mzli kc nayzlu-ngrm Kxnzmcpx, kzdung kxnzrlxngiting nalubeng. A' mzli lc kxnzrlxngiting amrlx sa nalrtipx-aning, kxmule-esz' nzlubeng o nzbzpeng. 52 Murde kzdq kc enjrl sa navxutrle trpu kxrmnr-ngrbz, x mzli lcpwz leplz kxnzbzpeng sa natulzpemqng mz nzlungr kxboi, x nrkrdrtq kxnzrlxngiting amrlx sa nalrtipxng mz nrkrdrtq kxmrna. 53 Nrkrdrtq kcng tr-rblxu nzbz-krdr nalrtipxng mz nrkrdrtq kxmrna kx trnzkrlzlru nzbzngr. 54 X mzli lc tzlrtipxngr, sa na-atutrle Nzryrngrkxtr kc tqrpile kx, Zmatq ngr nzbzngr nzaovxio-along!” Murde kxnzbzpeng sa nalu-mopqng x trpengr kx nabz. 55 X narpi-kzku kx, “Nzbzngr nzodatitx alo mz nzvecngr! X trpengr zmatq ngrde mz nzaetq-krde drtqgu.” 56 Murde zmatq ngr nzbzngr mz nzaetq-krde drtqgu, vzpxm mz alwx rgung, mz nzrpikr Loukxtr kx krkcng amrlx tzaleng alwx nabzng. 57 A' awi-ngrbzku mz Gct nzprtr-krbzku mz Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx mz nzaovxio-krde alwx x nzbzngr, x trmnclzpepwzkuu mz zmatq ngrdr.
58 Mz nzmu-krde lcde, kx mzlengeng x inwengeng, bzkq vecpx-lzbqamu mz nzbrtikr drtwrmu Kxetu rgu, a' tu-amqngi-zvzamu. X rlrpx-lzbqamu mz nzwzngr kc tqaprcbz Jiszs bamu, murde nzwz-krmu trnamaneu, a' rpile kx nrade nayc-zvzbz.
15:3 Asaea 53 15:4 Sam 110:1; Hosia 6:2; Jona 1:17; Luk 24:46; Aposol 2:25-36 * 15:5 Kxmule-esz' Judzs bzpe, a' nzrlwxtr-kzpz mz ncblo neng Jiszs kcng nzpnu-esz'-nrade-li. 15:7 Galesia 1:19 15:8 Aposol 9:1-19 15:9 Aposol 8:1-3; 9:1-2 15:18 Gct mz nzatulz-mou-krmle Jiszs mz nzbzngr, aelwapx-ngrde kx nzbz-krde lc ngi blz kx takitrde nzrkatx-krde alwx ngrgung amrlx. 15:20 Aposol 26:23; Rom 8:29; Kolosia 1:18; Hibru 1:6 15:27 Sam 8:6 15:27 Sam 110:1 15:29 15:28 Da kc tzwai-pnzlr mzli kc Adzm trtaoka-ngrde mz alwx. 15:29 Trpnzngr kxrkrlz namrlzu r nzawrkxtrngr lc. A' opxm kx drtwr Pol tresz'tiu badr mz nzawrkxtrngr lc, murde abzo mzli kc krlzmle mzli ka, namrlzu r nzawrkxtrngr lc trnzaleu lrmakxtr. 15:32 Asaea 22:13 15:45 Nou 2:7 15:52 1 Tesalonika 4:15-17; Nzaelwapxngr 10:7; 11:15 15:54 Asaea 25:8 15:55 Hosia 13:14