16
Nzatakqtingr Trau Mz Nzwzkr Lrmakxtr
Mz letz scmu, rlxti-kzpa'mu bange nike na-aleamu mz nzatakqti-krmu trau kx na-atwzlr-ngrbzmu mz lr Jerusalem kxnzrlxngiting kx trpnzngr scdr da. X suti drtwrnge kx navz-nqblqamu da kx pipebo mz dzbe lrmakxtr kcng mz provins kc Galesia. Mz Sade kang kqlu, mz nzmnc-krmu ma nyzmung, doa kx esz' mz nimu, nakapxle du trau mz nzwzngr lc, mz nzvz-nqblq-krde nike atatrple. X rtxlvzlz zvz trau lc mz Sade kang kqlu, murde bzkq atakqtipeamu trau mzli kc navz-ngrmc. Mzli kc nakaputr-ngrbo bamu, sa nayrbo du letz badr kztegung kxnzrlxngiting, murde letz lcng naokatrlr ncblo kcng tqmcpxamu mz nztwz-krbzlr trau scmung mz lr Jerusalem. X nzmu kx tqmrlz kz nzvz-krgr badr, mwx sa navzkr badr ncblo lcdeng.
Natq Ngr Nzvzpxkr Pol X Natq Kx Na-abrtzlvzngr Timoti
Sa naoklatimc nimu mz nibr nzoklati-kai-krnge kztegung mz provins kc Masedonia. 6-7 Murde nzmu naoklati-kaipc' nimu, nzmnc-krgu mzli mrbcnepwz. A' suti drtwrnge nzmnc-krgu mzli naboitx, kxmule-esz' temz kxli o tq nzmu kx tqrlr-ngrm Kxetu le. X mz nibrde, mrlz nzokatr-krmu ninge mz nzvzpx-krnge mou drlveke navzkix. A' nzmnc-krnge mrka Efiszs nakrlzbzle mzli kc tzmulvzngr nzrlakilz-ngrm wit, zbq kc tqvzo-ngrm Mqngrkxtr. Murde mzli ka ngi mzli kx mrlzpe mrka, mz nzyapwxtipx-krnge Nrpakxmrlz. Leplz nzkqlung kx nzabrtrpebzlr drtwrdr mz Jiszs. A' mzli lcpwz, leplz nzkqlu-kzng kx nzrpwa'-ngrmlr nzwz-krnge lc.
10 Mzli kc Timoti nakrlz-ngrbzle nimu, abrtzlvzamu nzvz-krmle x aclve-angidramu nide. Murde wzkr badr mz nzwzkr Gct, x takitrde nzamatq-krmu nide mz nzngini-kz-krde kxetu mz lrmakxtr. *
11 Bzkq obqszoamu nznginibe-krde obla. A' okatramu nidr badr kztedeng mz nzyzlu-mou-krmlr bange. Murde obqtipxx nzmc-mou-krnge nidr.
12 Mz letz scmu, rlxti-kzpa'mu bange nzatwzlr-krbo Apolos bamu mz nzalvztr-krde nimu. X apqtrpo drtwrde mz nzyzlu-krbzle bamu badr kztegung kcng tztwzmlr letz scmu bange. A' rpile kx trsutiu drtwrde nzvz-krbzle bamu mzli ka, a' sa navzbz mzli kx takitrde.
Kzdung Kz Natq Mou
13 Aclvetio-lzbqamu! X tu-amqngi-zvzamu mz nzrlxngiti-krmu. Kxmule-esz' da kx prtz, a' nelzmu nabr. 14 Da amrlx kcng na-aleamu navz-nqblqle nqmq ngr nivz.
15-18 Mzlengeng x inwengeng, abrtztx-ngrnge nzvz-krm Stifanas, Fortunatzs, x Akaekzs, mz nzkrlz-krmlr ninge. Murde nzapqtrplr drtwrnge, da kc tzwai-zvzlr mz nzapqtr-krbzlr drtwrmu. X mrlzm bange nzxlr-krnge nrpa scmung.
A' mzli ka, mz nztwz-krbzlr letz scnge bamu, rngidrlvz-ngrbo bamu kx na-amatqamu ncblo kxnzmulr lcng. Nadcpx mz drtwrmu kx Stifanas badr lr ma nyzde, nidr kx nzrlxngiti-ayrnrng mz provins kc Akaia. X nzrlrpx-lzbqng mz nzokatr-krdr leplz neng Gct. Namnclzbzmu mz zmatq ngrdr badr kztedrng kcng tzaclveng badr.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
19 Lrmakxtr kcng mrka mz provins kc Esia nzrpibzlr bamu kx, “Nimu la.” X Akwila badr olvz rde Prisila, x kxnzrlxngiting kcng tzyrlwr-lxblrng ma nyzdr mz nzangiongr, nzrpi-kzlr kx nzmrlzti-zlwzlr nimu. 20 X kztengeng amrlx kcng tqwzkr badr nzrpi-kzpzlr bamu kx, “Nimu la.” X mzli kc tqrmcti-lzbqamu, male-lxblramu mqmu mz nivz.
21 Abzo mz ngalrde lc yr-angidrx mz mqnge. Ninge Pol rpibo bamu kx, “Nimu la.”
22 Nadcpx mz drtwrmu kx doa kx trmrlztileu Kxetu mz nzvz-nqblq-krde natqde, namnclzbz mz nzrpilzngr kc na-amncle nide mz Hxl kalr. X nakrka'-zvz-ngrgu kx, “Kxetu Jiszs, vz-anim!”
23 X krka'-ngrne kx Kxetu rgu Jiszs naokatrle nimu mz zmrlz ngrde kxmyalz.
24 Mrlztix nimu amrlx mz nzaxvctr-krbzku mz Jiszs Kxnzmcpx.
Delape. Ninge Pol.
* 16:10 Pol trsutiu drtwrde nztrkakr nzmnc-krbz Timoti badr lr Korint. Murde krlz Pol kx kzdung lr Korint nzpxtxpx-ngrdr Pol nzngini-krde aposol x nzngyatikr drtwrdr nide. [1 Korint 4:17; Aposol 19:22] 16:24 16:19 Mzli lcde Akwila x Prisila nzmncng Korint x nzkrlz-angidrlr kxnzrlxngiting mrlcde. [Aposol 18:1-3] 16:22 Pol suti drtwrde kx natekqtrlr nqmq nr drtwrdr, murde ma tzayrplapxng mz nzyzlu-ani-krm Jiszs.