7
Nzalvztrngr Mz Nzyrlzngr
Mzli ka sutipe drtwrnge nzayzlu-krbo natq kcng tqveatimamu mz letz scmu. Mz letz lc, rpiamu kx mz drtwrmu Gct abrtzlvzle ncblo kx trmwimileu olvz rde. Mz drtwrnge mrlz trnzyrlz-kru ncblo x tr-rmwimiu olvz. A' Gct trabrtzlvzleu da lcng nzmyaszpx-krde kzdung kz da. Mz drtwrnge, kxmule-esz' kzdung da kxmrlz nzvzpxmqng mz trnzyrlz-ngru, a' doa kcng tzsuti zlwz drtwrdr nzrmwimingr leplz, mrlz nzyrlz-krdr. Murde leplz kxnzkqlung nztaong mz alwx ngr nzrmwimingr kxtrngiu krnalzdr. X mz nzyrlzngr, ncblo narlr-lzbq-ngrbz mz olvz rde. X wai-kzle olvz narlr-lzbq-kz-ngrbz mz ncblo ngrde, mz nzmwimi-krde krnalzde mz nzyrlzngr. X bzkq nzpx-ngrdr nzrmwimingr, murde ma kzdq nidr tqtao mz alwx. Murde nrkrdrtq olvz trscpleu esz'-krde, a' sc kz ncblo ngrde. X wai-kzle nrkrdrtq ncblo trscpleu esz'-krde, a' sc kz olvz rde, mz nzngini-krdr nrkrdrtq x leplz kxesz'. Mz nzmu-krde lcde, bzkq px-ngrn nzrlr-krbzme nrkrdrtqm mz kztem, a' ngi txpwz mz mzli kxpipz mz nzkrka'-krmu mz kzdq da, mz nzesz'tikr drtwrmu. X mz nibrde namwi-lxblr-mouamu, murde ma Setzn tqatalzle kzdq nimu mz nzmwimi-krde doa kx trngiu krnalzde, murde rblxbz bade nzxplrlvz-krde nrkrdrtqde. Naopx angidr kx nzrlr-ngrbz bamu trnzmwi-lxblr-krmuu mzli kxpipz. A' bzkq rpiamu kx ngi natq kx kapxbo kx navz-nqblq zvz leplz.
Mz drtwrnge, mrlz leplz amrlx trnzyrlz-krdru x trnzrmwimiung leplz kz, da kc tqwaix. A' Gct kabzle zmatq ngr nzmnc-kamelrngr mz kzdung leplz, x ka-kzpzle nzyrlzngr mz kzdu-kzng leplz.
Rlxti-kzpa'mu bange nike na-ale leplz kcng tzabzopeng. X mz drtwrnge, mrlz trnzyrlz-krdru, da kc tqwaix mz trnzyrlz-krngeu. A' leplz kcng tqrblxbz badr nzxplrlvz-krdr nrkrdrtqdr, mrlz nzyrlz-mou-krdr. Murde ma nzpqkr nzrkcmnz-krdr mz nzrmwimingr leplz tqataole nidr mz alwx.
10 Kxetu Jiszs kapxle natq kx, “Bzkq axtx-lzbqamu!” X aprcbo natq lc bamu, nimu kxnzrlxngiting kcng tzyrlzpeng. 11 A' leplz kcng tzaxtxdr krnalzdr, bzkqpe nzyrlzng, a' nzmu kx tzyrlz-moulr, nangi txpwz krnalzdr kcng kai. 12-13 X natq kx kapxbo bamu, nimu kxnzrlxngiting kcng tzyrlztilr doa kxtr-rlxngitiu, nide sele. Nzmu krnalzm kx tqsuti zvz drtwrde nzyrlz-krmu ncdr, bzkq axtxbzme nide. Kxetu rgu trpileu da lc, a' pibo bamu. 14 Nzyrlzngr kxmule lc, trngiu da kxtrka mz nzobqkr Gct. A' Gct amrlzle nzyrlzngr lc murde kzdq nidr rlxngiti. X amrlz-kzle doa nedrng. A' doa ngr nzyrlzkr kxtrnzrlxngitiung, trnzprtrpwzung mz nzamrlzkr Gct. 15 A' nzmu krnalzm kxtr-rlxngitiu na-axtxde nim, rlr-ngrbz nzvz-krde. Nzmu navzle, trngiu alwx ngr kxrlxngiti mz nzobqkr Gct. Murde suti drtwr Gct kx nrwx naycpxm mz nabz kxnzrlxngiting. 16 A' nzmu krnalzm kxtr-rlxngitiu trnavzleu, mrlz nzmnc-lxblr-krmu. Murde mwx elx krnalzm lc sa nalxngiti-kzle Jiszs mz nzmnc-lxblr-krmu.
17 Alvztr-zvz-ngrne kzdq nqmq mz dzbe lrmakxtr mrkcng tqvzkixng. Na-abrtzlvzq nzmnc-krm mz nzmncngr kcpwz tqmnc-ngrn mzli kc tqrlxngiti-ate-ngrn. Murde krlc nzmncngr kx yrlqbz Gct bam. 18 Nzmu kx tzpakrpem mzli kc tqrlxngiti-ate-ngrn, bzkq katxq rkx ngr nzrpakrngr. X nzmu kx trnzpakrkap mzli kc tqrlxngiti-ate-ngrn, bzkq twzq rkx lc. 19 Murde trngiu nzrpakrngr x trnzrpakr-ngru kx myapxbz mz drtwr Gct, a' da kx myapxbz nzvz-nqblq-krm natqde. 20 Nimu amrlx namncamu mz nzmncngr kcpwz tqmnc-ngrnamu mzli kc tqrlxngiti-ate-ngrnamu. 21 X mou, nzmu kx tqnginim kxnzawz-nrbalq mzli kc tqrlxngiti-ate-ngrn, bzkq kxne drtqm. Murde krlzq nzwztr-krbzme mz Kraes kxmule-esz' nim kxnzawz-nrbalq. A' nzmu kxetu rm kx tqaopxbzle drtqm, murde trmnclzpepwzmeu bade, e mrlz nzvzpe-krm. 22 Murde krlzq nzwztr-krbzme mz Kxetu rgu kxmule-esz' drtqm opx o trtingr. Murde kxnzawz-nrbalq kxrlxngiti trmnclzpepwzu mz zmatq ngr alwx. X kxtrnzawz-nrbalqu kxrlxngiti amnclz-lzbqbz mz zmatq ngr Kraes. 23 Murde Gct xpepxle nimu mz narncbr kxlqlwx mz nzbzo-krm Mrlxde mz kros. X mzli ka nipemu leplz nedeng. Bzkq rlr-ngrbzmu mz leplz nzpi-krbzlr bamu kx namnclz-mopwzmu mz zmatq ngrdr mz nzngini-krmu kxnzawz-nrbalq nedrng. 24 Mzlengeng x inwengeng, namncamu mz nzmncngr kcpwz tqmnc-ngrnamu mzli kc tqrlxngiti-ate-ngrnamu, mz nzmnc-xgle-krmu nzokatrkr Gct.
25 Veati-kzpa'mu bange nzycmnetr-krnge mz doa kcng trnzyrlzkang. Trpnzngr natq kx kam Kxetu rgu kx naycmnetrngr mz da lc. A' sa napipxbo nzao-krnge drtwrnge, murde mz nzryckr drtwr Kxetu, batrple bange nzngini-krnge ncblo kx takitrde nzbrtikr drtwr leplz le. 26 Mz drtwrnge, mrlz trnzyrlz-kru leplz lcng, murde mzli ka mzli r nzatrkati-zlwzngr kxnzrlxngiting. 27 Nzmu kx tqyrlzpeq, bzkq axtxbzme krnalzm. A' nzmu kx tryrlzwq, trmrlzu nzrtangrti-krm kx nayrlztiq. 28 A' nzmu nayrlzq, trngiu alwx. X nzmu olvi kxmnc-kamelr nayrlzle, trngi-kzu alwx. A' mz mzli r nzatrkatingr lc kxnzrlxngiting, leplz kcng tzyrlzng nzkxpu-krdr sa naetunepx mz nzaotikr drtwrdr nzatrkatingr krnalzdrng. X suti drtwrnge kx da lcng bzkq nzprtzbzng bamu.
29 Mzlengeng x inwengeng, nadcpx mz drtwrmu kx mzli nyzgu mz nrlc ka mz nzwztr-krbzku mz Kxetu rgu mrbcnepwz. Nimu kcng tzyrlzng nzwztr-krbzmu mz Kxetu namyaszpxle nzwztr-krbzmu mz krnalzmung. *
30 Bzkq nqmq ngr nzmnc-krmu batrpzle trnzwztr-krpwzmuu mz Kxetu. Kxmule-esz' drtwrmu vz zlwz o abrtz-zlwzamu o xpeamu da kxmrlz, a' navz zvz nzwztr-krbzmu bade. 31 Kxmule-esz' mncamu mz nrlc ka, a' bzkq kxne drtqmu dalr nrlc ka. Murde nzlu-krmu x dztumung sa namrbr-aning.
32 Trsutiu drtwrnge nzkxkr mz drtqmu dalr nrlc ka, myapxbz nimu kxnzyrlzng. Murde ncblo kxtryrlzu krlzle nzwztr-krbzle mz Kxetu mz nabzde atwrnrngr x nzaotikr drtwrde kxnamu nzabrtzlvzkr Gct nide. 33 A' ncblo kxyrlz yc zlwz mz drtwrde dalr nrlc ka. X suti kz drtwrde olvz rde nzabrtzlvz-krde nide. 34 Delc, na-aotingr drtwrde Kxetu rde x olvz rde nzabrtzlvz-krdr nide. Da kc tqwai-kzle mz olvz. Murde olvi kxtryrlzu krlzle nzwztr-krbzle mz Kxetu mz nzrlrpx-lzbq-krbzle bade mz nrkrdrtqde x mz nabzde atwrnrngr. A' olvz kxyrlz yc mz drtwrde dalr nrlc ka. X suti kz drtwrde ncblo ngrde nzabrtzlvz-krde nide. 35 Krlc tqpi-ngrbole, mwx naokatrpo nimu, murde nakrlz-angidramu nike na-aleamu. Trkapxpou natq kx xplr kx bzkq yrlzamu. A' rngidrlvz-ngrbo bamu nzrmcti-krmu da kx namrlzbz bamu mz nzmnc-krmu, murde bzkq da kx atrkatile nzwztr-krbzmu mz Kxetu.
36 Rlxti-kzpa'mu bange nzycmnetr-krnge mz trte kx tr-rlr-ngrpwzleu mz inyxde kxmnc-kamelr nzyrlz-krde. Nzmu ncblo lc narpile mzli ka kx vz-rbr mz nzrpwa'-krbzle mz inyxde nzyrlz-krde mzli kc, e mrlz nzrlr-krbzlele bade. Myapxbz mzli lc tqyc-ngrbepz mzli r nzrngine-krde. Krlc trngiu alwx. 37 A' nzmu drtwr ncblo lc natu-amqngile kx mrlz inyxde trnzyrlz-krdeu, x trpnz-moungr da kx aelwapx-ngrde kx olvi lc nayrlz, e ncblo lc trvz-rbru mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde. 38 Mrlz nzyrlz-krde o trnzyrlz-krdeu. A' mz drtwrnge, mrlz olvi lc trnzyrlz-krdeu, murde mzli ka mzli r nzatrkati-zlwzngr kxnzrlxngiting.
39 Mz nzyrlz-moungr, napi-mopwo bamu kx doa kxyrlz mnctr-alobz mz krnalzde, nakrlzbzle nzbzkr kzdq nidr. A' nzbzkr kzdq nidr ayrkrpxle nzyrlz-krdr. X nzrlr-ngrbz mz krkc tqlu nzyrlz-mou-krde, a' ngi txpwz mz doa kxrlxngiti. 40 A' mz drtwrnge, sa na-abrtz-zlwz-ngrde trnzyrlz-krdeu, mz mzli r nzatrkati-zlwzngr lc kxnzrlxngiting. X lxngitix kx drtwr lc vzpxm mz Mqngrkxtr.
7:11 Lou Kcpwz 24:1-4; Jeremaea 3:1; Malakai 2:16; Matiu 5:31-32; 19:8-9; Mak 10:2-12; Luk 16:18 * 7:29 A' bzkq yrlqpx-lzbqamu mz nzmrlzti-krmu x nzaclve-krmu krnalzmung x doa nemung. 7:38 Mz natq lr Grik ngalrde lcng 36-38 mwx drtwr ngrdr li. Kzdq drtwr ngrde nzyrope. X kzdq kz drtwr ngrde nide sele: 36 Rlxti-kzpa'mu bange nzycmnetr-krnge mz ncblo kx nzpipelr mz kzdq olvi nzyrlz-krdr, a' tekqtr-moule drtwrde murde mz drtwrde abrtzlvz zlwz Gct trnzyrlz-ngru. A' mzli ka tekqtr-moule drtwrde, murde mz drtwrde trtubqpzu mz olvi lc x mou rblxbz bade nzxplrlvz-krde nrkrdrtqde. Mrlz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde. Nzyrlz-krdr trngiu alwx. 37 A' nzmu drtwr ncblo lc natu-amqngile kx mrlz trnzyrlz-krdeu, x trpnz-moungr da kx aelwapx-ngrde kx takitrde nzyrlz-krde, e ncblo lc trvz-rbru mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde. 38 Mrlz nzyrlz-krde o trnzyrlz-krdeu. A' mz drtwrnge, mrlz trnzyrlz-krdru, murde mzli ka mzli r nzatrkati-zlwzngr kxnzrlxngiting.