Nzryr-krbz Pol Mz Lr Kolosia
Natq Ngr Nzaplxtqngr Mz Nzryr-krbz Pol Mz Lr Kolosia
Kxmule-esz' trkrlzkapzle Kolosia, a' Pol yrbzle letz lc mz dzbe lrmakxtr mz taon lcde, badr dzbe lrmakxtr mz taon kc Laodisea, mz provins kc Esia. Taon kc etu Efiszs yc kz mz provins lcde. Mzli ka mrlcde nzrpipebz kandre kc Trki. Yrle letz lc mz nzwrde kc kai tqmnc-ngrde mz presin mrkc Rom. Yrle mz mzlir yiz 60—62 AD mz nibr nzrmcngr mz Jiszs. Mzli lc yr-kzpzle letz mz Filimon, lr Efiszs, x lr Filipae. Letz lcng amrlx dzbede esz' kx nzyrng mz presin.
Pol yrbzle letz lc mz nzatubqti-krde kzdung nzalvztr-rbr-ngrng, kx nzrpilr kx na-ale-zvzlr da kxkqlu mz nzmnctr-zpwx-krbzlr mz Gct. X nzakaputr-zvzmlr zbq kxtrng, nzangio-zvzlr enjrl, x nzvz-nqblq-zvzlr Lou sc Mosis mz dakxnzng kx trtakitrdeu nzmungr. X mou nzrlrpx-lzbq-ngrbzlr mz nzpakrngr x mz nzaetqngr drtqdr murde mz drtwrdr ngi nzayrplapxngr kxtr. X suti drtwrdr nzrkrlzngr nzyrplapxngr kx yc-kapq. A' nzao-krdr drtwrdr lcng amrlx nzvz-rbrng.
Mrkcng Mz Letz Lc
Kraes myaszpx-zlwzle da amrlx kcng tqmatq mz drtwr lr Kolosia. [dckrlzde 1]
Kraes myalz-esz'ngr. [1:15-20]
Pol rpibzle badr kx bzkq nzesabrting mz nzalvztr-rbr-ngrng. [dckrlzde 2]
Da kcng tzmyapxbzng mz nzvz-nqblq-krdr Kraes. [3:1—4:6]
Pol ayrkrpxle letz lc mz natq ngr nzarlr-lzbqngr. [4:7-18]
1
Ninge Pol kc tqmcpx Gct mz nzngini-krnge aposol ne Jiszs Kxnzmcpx, nigr ncdr mzlegu Timoti.
Ryrbzkr bamu nimu leplz kxnztrng ne Kraes, kx nzmncng mztea Kolosia. Nimu mzlegrng murde vz zvz mz nzlxngiti-krmu nide.
X krka'-ngrgr kx Gct Trtegu naokatrle nimu mz zmrlz ngrde kxmyalz murde namnc-zpwxamu.
Nzkrka'ngr Mz Nzawingr
Awi-zvz-ngrbzkr nimu mz Gct Trte, mzli kznikeng krka'-ngrgr nimu. Murde Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx nide mrlxde. Awi-ngrbzkr nimu mz Gct murde nzxlr-krgr nzabrtr-krbzmu drtwrmu mz Mevalu Jiszs, x nzmrlzti-krmu leplz ne Gct amrlx. Nzrlxngiti-krmu x nivz lrmu lcng nzvzpxmqng mz nzobqtipx-krmu da kcng tqaenzliamu, tzyrlq-bekang Heven. Da lcng tqxlr-zvzamu mzli kc tzpi-ayrnr-ngrbz bamu da angidr kc tqngi Nrpakxmrlz. Nrpakxmrlz lc sc tqvz zvz nzrka-krbzle da kxmrlzting mz leplz x tresakiu nzetunepx-krde mz nrlc. Da kc tqwaibzle bamu, abzo mzli kc tqxlr-ayrnr-ngrnamule x tqkrlz-angidrpe-ngrnamu zmrlz kxmyalz kc tqka-nrbalq Gct. Epafras kc tqalvztr-ngrde nimu mz zmrlz ngr Gct kxmyalz, nide kxnzawz-nrbalq ne Kraes mz nigr, kcng tqwz-lxblrbzkr badr, x mrlzti-zlwzkr nide. X pimle bagr nivz kc tqkatrpz Mqngrkxtr mz nabzmu.
Mz nzmu-krde lcde, abzo mzli kc tqxlr-ngrgr nrpa ngrmu, sa tqdctipx zvz drtwrgr nimu mz nzkrka'-krgr kx Gct nakabzle bamu nzrkrlzngr kx vzpxm mz Mqngrkxtr, murde nakrlzamu nike tqsuti drtwr Gct. 10 Murde nzmnc-krmu natakitrde Kxetu rgu, mz da lcde seleng. Nartrngzbzmu da kx abrtz-ngrde mz da amrlx, x na-aelwapx-ngrnamu nzwzngr kxmrlz kxkqlu, x nzkrlz-krmu Gct naetunepx zvz. 11 X krka'-kz-ngrgr kx nzetukr zmatq ngr Gct na-axplr-zlwzle nzrlxngiti-krmu, kxmule-esz' da kx prtz, a' natu-amqngi-zvzamu mz nzabrtzngr. 12-14 X na-awibzmu mz Gct Trtegu murde vzmipxpemle nigu mz nzmnclz-krbzku mz zmatq ngr alwx kc tqakamrbr-ngrde da mz nabzgu, x vzmitrpele nigu mz nzmnclz-krbzku mz zmatq ngr Mrlxde Kxnzmrlzti mz nzngini-krde King rgu. X mz nzbzpe-krde nigu, Jiszs xpepxpele alwx rgung murde Gct naipqle nigu. X sc tqrtz-kzpz lrpzki r nztakitr-krgu nztwz-krgu da lcng tqmrlzting tzvzpxmqng mz nzaxvctr-krbzku bade. Murde alu-moule nigu mz nzapu-krgu lam kc tqtekatrle mz nyr pnrde.
Nzmyapx-esz'ngrkr Kraes
15 Jiszs Kxnzmcpx aelwapx-ngrbzle mz leplz nqmq kr Gct Trtede kc trnzmcung. X mz nzngini-krde Mrlx Gct, nide kx myapxbz mz doa x da amrlx kcng tzwzngr. 16 Mz nide, dekc Gct tqwz-ngrde doa x da amrlx Heven x mz nrlc ka, da kcng tqmcku mz mzku x da kcng trmckuu mz mzku, kx nzmncng mzlilxlr kxmule-esz' enjrl o drka'ng, kxnzetung, kxnzaclveng, x kxnzmatqng. Doa x da amrlx nzwzngr murde namwitr-lxblrpwz bade. 17 Doa x da amrlx nzwz-atengr, a' Jiszs mnc pnz kai, x da amrlx lolvz lxblr zmatq ngrde. 18 Lrmakxtr apule nrkrdrtq Kraes, x nide narde, murde nide nou nzlungr. X nzatulz-kaip nide mz nzbzngr, a' trpengr nzbz-krde. Murde Kraes namyapxbz mz doa x da amrlx. 19 Murde mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwr Gct, trpnzngr da kx namrbrpxm mz Mrlxde mz nzaotr-angidr-krde Trtede. 20 Vzdz-kzp mz drtwr Gct esz'-krde kx nayzlumimle doa x da amrlx mz nrlc atwrnrngr bade mz nzwzkr Mrlxde. Gct ao nrwx mz nzyrleo-krm mepyr ngr Mrlxde mz kros. X yzlumi-mople mz nide esz'-krde doa x da amrlx mrka mz nrlc ka x mrkc Heven. *
21 Mzli kc, mnc-rlrupwzmu mz Gct. X aelwapx-ngrnamu kx pxtxpx-ngrnamu nide mz nzale-krmu da kxtrka x nzaongr drtwr kxtrka. 22 A' mzli ka mz nzbzo-krm nrkrdrtq Kraes lc mz kros, Gct yzlumipemle nimu bade, murde nanginimu leplz kxnztrng, kxnztubqng, kx nabzdr lq mz nzobq-krde. 23 Da lcng nangidati nzmu navz zvz nzabrtr-krbzmu drtwrmu mz Nrpakxmrlz, x tu-amqngiamu, bzkq nelzmu bao mz nzobqtipx-krmu da kc tqpi Gct mz Nrpakxmrlz. X wztrpo mz nzyapwxtipx-krnge Nrpakxmrlz lc mz mztea amrlx.
Nzwz-nrbalqtr-krbz Pol Mz Leplz Neng Kraes
24 Kxmule-esz' mncx mz presin, a' abrtztx-ngrne nzetqtr-krbz drtqnge. Murde drtqnge naetq kz mz nzkxpu-krngeng da kc tqwai Kraes, mz nzokatr-krnge nrkrdrtqde kc tqngi leplz nedeng. 25 Gct mcpxle ninge mz nzwz-nrbalqtr-krbo mz leplz ne Kraes, murde naokatrx nimu mz nzyapwxtipx-zpwx-krnge Nrpa ngr Kraes. 26 Nrpa lc ngi dakxyc-kapq pnz. Trpipwzleu mz nrpr ngr leplz lcng kqlu mz yiz kang kqlu, a' mzli ka aelwapxpe-ngrbzleng mz leplz kxnztr nedeng. 27 Dakxyc-kapq pnz lc tqaelwapx-kz-ngrpz Gct mz leplz nedeng kxtrngiulrJiu. Da zpwx lc tqmyapx nide sele. Kraes tqmncpx-ngrmle bamu murde naobqtipx-ngrnamu nzprtr-kz-krmu mz nzmyalz-krde. 28 Mz nzmu-krde lcde, pipxbzkr Kraes mz leplz amrlx. X mz nzyrplapx-zpwxngr, rngidrtr-ngrbzkr leplz amrlx x alvztr-ngrgr nide, murde leplz amrlx kcng tqvzmimgr mz Gct nabrpeng mz nzmnc-krdr mz Kraes. 29 Delc nabztq tqtu-ngrmle bange mz nzale-krnge nzwzngr lc, mz nzmnc-xgle-krnge mz zmatq kx xplr kx katrp Kraes mz nabznge, a' trngiu nzxplr-krnge esz'-krnge.
: Aposol 28:30-31 1:18 Aposol 26:23; Rom 8:29; 1 Korint 15:20; Hibru 1:6 * 1:20 A' sa na-ayrplapxle drka' x kxtrnzrlxngitiung amrlx.