4
Nzlc-apqbzkr Pol
Mz nzmu-krde lcde, tu-amqngitrpzmu mz Kxetu rgu, da kc tqwai nzpi-krbole bamu. Nimu kztengeng kx mrlzti-zlwzx. Mzli ka sutitx zlwz drtwrnge nzrmcngr nimu. Murde aelalz-zvzmamu drtwrnge x apuamu da kxmrlz kx sa natwzx mz nzokatr-krnge nimu mz nzrlxngiti-krmu.
X mzli ka napitxbo bamu, nimu Yuodia x Sidike, kx bzkq talwzamu. A' drtwrmu naesz'ti, mz nzapu-krmu ile-lzbq, mz nzaodukr Kxetu rgu. Susugos, nim mrlx kztenge angidr. Rlxtibo bam, okatrpz olvz lcng nzling mz nzwztr-zvz-krbzlr mz Kraes. Murde olvz lcng wz-lxblrkr badr, mz nzlepx-krgr Nrpakxmrlz, x Klemen badr kzdung kz leplz. X krlzx kx drtqdr yclzm mz Buk r Nzlungr, mrkc tqyrongr Gct drtq leplz kcng namncng mz nzlungr kxboi.
Naelalz-zvz-ngrm drtwrmu Kxetu rgu. X napi-mopwc' kx, naelalz-ngrm drtwrmu.
Na-aenzli-zpwxamu leplz amrlx. Murde Kxetu rgu ycpe pipz nzvz-krmle. Bzkq drtwrmu yclwz mz da, a' rlxtibzmu mz Gct mz nzkrka'ngr x awibzmu bade mz da amrlx. Zbz nrwx x nzmnc-zpwxngr kc tryrplatitrpwzu nargu, sa navzom mz drtwrmu x nabzmu mz nzaxvctr-lzbq-krbzmu mz Mevalu Jiszs.
Mzlengeng x inwengeng, napitx-mopwc' kx na-aoti zvz drtwrmu da angidr, da kxmrlz, da kxtubq, da kxlqngi, da kxtr, da kxmyapx-esz'ngr, x da amrlx kx takitrde nzamrluengr x nzrglqpxngr. Na-ale-zvzamu da kx alvztr-ngrne nimu mz natqngeng x mz nzmnc-krnge. X Gct kc tqrkam bagu nzmnc-zpwxngr, sa namncbz bamu.
Pol Awibz Mz Lr Filipae
10 Awi-zlwz-ngrbo mz Kxetu rgu, nzyc-moukr mz drtwrmu ninge mzli ka. Murde mzli boitxpe trpengr da kx aleamu mz nzokatr-krmu ninge. Trngiu murde traotiu drtwrmu ninge, a' trpnzngr mzli rde. 11 Trpi-ngrpwc'u da lc murde mnctxpxx mz da. Murde alvztr-lzbqpenge mz nzmnc-zpwxngr kxmule-esz' trpnzngr da, mz nzmnc-xgle-krnge Jiszs. 12 Kzdung mzli mncx mz mzli kx rblx ngr da, x kzdung mzli mnc-kzx mz mzli kx kqlu ngr da. A' alvztr-lzbqpenge mz nzmnc-zpwxngr mz da amrlx, kxmule-esz' mz nzmungr kx krlcngr nelz mz nzrngisc-krnge da, o nzmungr kx trnzkrlc-ngru mz nzngini-krnge nra-nzlu ngr leplz. 13 Krlzx nzalengr da amrlx mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwr Gct, mz nzokatrkr Jiszs Kxnzmcpx.
14 A' mrlzm bange nzokatr-krmu ninge mz mzli r nzkxpu-krngeng mzli ka. 15 Murde nimu lr Filipae krlz-angidramu kx okatr-zvzamu ninge. Mzli lc tqrkalz-ngrmc mz Provins nyzmu Masedonia mz nzyapwxtipx-krnge Nrpakxmrlz, dzbe lrmakxtr nyzmu txpwz kc tqokatrple ninge. 16 X mzli kc tqmncpe-ngrne mztea Tesalonika mz nzsutikr drtwrnge trau, tqatwzlr-zvz-ngrmamu trau, mz nzokatrngr ninge. 17 A' trsutiu drtwrnge nzrka-krmamu scnge da mzli ka. A' da kx sutibz drtwrnge bamu, kx Gct na-abrtzlvzle nimu mz nzrka-nrbalq-krmu. 18 Twzpex da amrlx kcng tqatwzlr-ngrmamu bange. X nzrngisc-krnge da myaszpxpele da kx takitrde nzmnc-krnge. Trpnzngr mou da kx suti drtwrnge, murde Epafroditzs kapemle bange da kcng tqokatr-ngrnamu ninge. Da lc tqapule blz kx mnrte mrlz zlwz, kx abrtzlvz Gct x elalz-ngrm drtwrde. 19 X Gct rnge sa nakabzle bamu da amrlx kx takitrde nzmnc-krmu, mz nzaxvctr-krbzmu mz Mevalu Jiszs, murde nide bcnyr kx myapx-esz'ngr. 20 Naglqpxku Trtegu Gct, tqvzpe tqvzpe. Eu, angida.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
21 Rpibo “Nimu la,” mz leplz kxnztrng ne Mevalu Jiszs amrlx mrla. X mzlegung kcng mrka nzrpi-kzpzlr bamu kx, “Nimu la.” 22 Leplz ne Gct amrlx kcng mrka nzrpi-kzpzlr kx, “Nimu la,” myapxbz leplz ngr ma nyz King kxetu kc mrka Rom.
23 Krka'-ngrne kx Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx naokatrle nimu mz zmrlz ngrde kxmyalz.
Delape. Ninge Pol.