3
Na-aoti drtwrmu dalr Heven, mrkc tqmatq-esz'ngr tqwxbungr Kraes mz nrlar Gct kxrtc, murde nzaxvctrpebzmu mz Kraes mz nzatulz-mou-krm Gct nide mz nzbzngr. Na-aoti-zvzpwz drtwrmu dalr Heven, a' bzkq aoti drtwrmu dalr nrlc ka. Murde apuamu kxnzbzpeng mz nzaxvctr-krbzmu mz nzbzkr Kraes. X sc tqaovxiopele zmatq ngr alwx. Mz nzmu-krde lcde, nzlu-krmu angidr trnzaelwapxkangr. A' sc tqyc-kapqtrbepz mz Kraes kc tzmncng ncdr Gct. Kraes nide nou nzlu-krmu lc angidr. X mzli kc nayzlu-ngrmle, da kx yc-kapq naopx. X sa na-aelwapx-ngrde zmatq ngrde mz nrlc tulvzo. X na-aelwapx-kz-ngrde kx nimu leplz nedeng.
Nzlungr Mzli Kc X Nzlungr Mzli Ka
Mz nzmu-krde lcde, bzkq aoti drtwrmu nqmq ngr alwx kcng tzvz-nqblqlr mrka mz nrlc. A' yrlqpx-lzbqamu mz nzrmwimingr leplz kx trngiu krnalzmu, nzalengr da kx myangr drtqmu, x nzaongr drtwrmu x nzsutikr drtwrmu kxtrka. X bzkq prlvz mzpu da, murde mz nzprlvzkr mzpu da, angioamu da myaszpxle Gct, kc tqtakitxtrpwzle nzangiongr nide. X sa na-ayrplapxle leplz amrlx kcng tzalelr da kxnzmulr lcng. Mzli lcng tqvztxpe, mnc-nqblqamu alwx lcng, x alwx lcng tqtrka tzmailzlr nimu.
A' mzli ka da kx bzkq rtrngztipebzmu nidr seleng: zngya, nzotangr, x nzaetqngr drtq. Bzkq rpibqtiamu x bzkq natq kxtrka vzpxm mz naomu. Bzkq pokiapebzmu mz leplz, murde sc tqyrlqtxopeamu alwx lcng, 10 x tekqtr-alzupeamu mz nzlungr kxmrna. X mz nzlungr lc tqmrna ablepxngr Gct nimu murde nqmq nr nabzmu na-apule nide x nakrlz-angidramu nide. 11 Mz nzlungr lc tqmrna, tqwzngr Gct, trakipxleu leplz kxtrngiulrJiu x lr Jiu, x ncblo kcng trnzpakru x krkcng tzpakrng, lr mrkzbleng, leplz ngr nqvi kzbleng, kxnzawz-nrbalqng x kxtrnzawz-nrbalqung. Leplz lcng trnzblepxung amrlx ngrdr, murde Kraes esz'-krde myaszlzle nidr amrlx x mncpxm mz krkcng amrlx tzbrti drtwrdr nide. Mz nzmu-krde lcde, leplz amrlx nzrsakrlrng mz nzobq-krde.
12 Nimu leplz kxnztrng ne Gct kx mcpxpeleng x mrlzti-zlwzle nimu. Nayc mz drtwrmu leplz. X namncamu mz nzokatrngr, nzavzo-lzbqngr, nzmnc-nrwxngr x nzaenzli-zpwxngr. 13 Drtwrmu bzkq ngya ani, a' ipq-lzbqamu. Nzmu kzdq nimu kx aetqtibzle drtq kztede, naipq-lzbqng da kc tqwai Kxetu rgu nzipq-krde nigu. 14 X da kx myapxbz mz da lcng, namncamu mz nivz lrde kc tqlolvztr-lxblrle da lcng amrlx mz nzesz'tingr. 15 Nzmnc-zpwxngr kc tqkabz Kraes bamu, na-aclvele nabzmu. Murde Gct mcpxpele nimu mz nzmnctr-lxblr-krnamu mz nrwx mz nzngini-krmu dzbede kxesz'. X na-awi-zlwz-ngrbzmu bade. 16 Natq Kraes nangi da kx ayrnrngr zvz mz nabzmu, mz nzalvztr-lzbq-krmu x nzlc-apqbz-lzbq-krmu, mz nzyrplapxngr kx kabz Gct, x mz nzawi-krbzmu bade mz nzngr-krmung him, Sam x nabz kxnztrng. 17 Da amrlx kcng tqaleamu x tqpiamu, nartrngztibzmu mz nzngini-krmu leplz neng Kxetu rgu Jiszs. X na-awi-ngrbzmu mz Trtegu Gct da kxmrlzting amrlx kcng tzvzpxmqng mz nzaxvctr-krbzmu bade.
Nzyokaetipxngr Nzlungr Kxmrna
18 Nimu olvz kx nzyrlzng, namnclzbzmu mz ncblo ngrmung mz nzngini-krmu olvz kx nzlxngitilr Jiszs. 19 Nimu ncblo kx nzyrlzng namrlzti-zvzamu olvz nalzmung. Namnc-nrwx-zvzamu x bzkq ngyati drtwrmu x tabramu nidr. 20 Nimu doa, vz-nqblq-zvzbzmu natq trtemu x lxemu, murde da kx abrtz-zlwzngr Gct delc. 21 Nimu trteng x lxeng doa, bzkq xplrbqtiamu doa nemung, murde nabzdr ma tqbao mz nzmnc-krnamu badr. 22 Nimu kxnzawz-nrbalqng navz-nqblq-zvzamu natq kxnzetu rmung mz da amrlx. A' bzkq ale-txpwzmu mzli kc tzmnc-ngrbzlr, murde narpibzlr kx wz-angidramu. A' nawztr-zvzbzmu badr da kc tqwaibzmu mz Kxetu rgu Jiszs. 23 Nzwz-nrbalqngr kcng nartrngzibzmu navzdz-angidrm mz nabzmu, x nzwz-krmu na-apule kx wztrpzmu mz Kxetu rgu, a' trngiu mz ncblo. 24 Murde krlzpeamu kx Jiszs sa nakabzle bamu da kcng tqyrlq-bekale mz nzka-krbzle mz leplz nedeng. Kraes nide angidr Kxetu kc tqwztrpzmu bade. 25 X Gct sa na-ayrplapxle leplz amrlx kcng tzalelr da kxtrka. Murde trkxneu mz drtqde kx leplz nzngini-krdr kxnzetung o ncblo txneng, a' nzayzlu-krbzle da badr vz-nqblq-zvzle da kx nzrtrngztibzlrng.
3:1 Sam 110:1