4
Nimu kxnzetung, mz nzmailz-krmu leplz, kabzmu nike mrlz x tubq mz kxnzawz-nrbalq nemung. Murde mnclz-kzpzmu mz kzdq Kxetu. Nide kc tqmnc Heven x tqobq-ngalelvzle nimu.
Nzalvztrngr
Nakrka'-zvzbzmu mz Gct, x mzpu nabr-zvzpwz mz nzkrka'-krmu x na-awibzmu bade. X krka'-kz-ngrbzmu nigr mz Gct, murde nakamle bagr mzli r nzpipx-krgr nrpa kx Kraes na-arlapx-kzle kxtrngiulrJiu, murde tqmncpx-ngrmc mz presin, mz nzyapwxtipx-krnge nrpa lc tqyc-kapq pnz. Krka'-ngrnamu ninge, murde natq ngr nzyokaetipx-krnge nrpa lc naopxng, mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwr Gct.
Narmu nayrplapx mz nzmnc-krmu badr leplz kxtrnzlxngitikalr Kraes, murde nakrlzamu mzli kxmrlz nzpipx-krbzmu Nrpakxmrlz badr. X mz nzryapwx-krbzmu lc badr, narpi-zvzamu natq kxmrlz mz nzxlrngr x otrngr drtwr. X na-ayzlu-ngrbzmu natqdr mz natq kxtubq.
Natq Ngr Nzarlr-lzbqngr
Nrpa rnge sa napi-krlzpwz mzlegu Tikikzs kc tqmrlzti-zlwzx. Wz angidr mz nzwztr-lxblr-krgr ncdr mz nzwztr-krbzkr mz Jiszs. Atwzlr-ngrbole bamu, murde nayapwxtibzle bamu kxmu nzmnc-krgr x na-apqtrpzle nabzmu. X atwzlr-kz-ngrbo lr mrnyzmu Onesimzs navz-kzpzng ncdr. Nide mzlegu kx mrlzti-zlwz-kzkr x wz angidr. Mrlx lcng nzling, sa napi-krlzpwzlr da amrlx kcng tqprtzting mrka.
10 Aristakzs kc tqmnckr ncdr mz presin x Mak kc tqngi kave kr Banabas, nzrpibzlr bamu kx, “Nimu la.” Mak lc tqyrpe-kaipo bamu kx nzmu kx tqkrlzbzle nimu elalvzamu nide. 11 X Josua kc tqngi kz drtqde Jastzs, rpi-kzpzle bamu kx, “Nimu la.” Mz ncblo kcng tqwzkr badr mrka mz nzaesotr-krbzlr leplz mz Gct mz nzngini-krde King rdr, Aristakzs, Mak, x Josua, kx nzngini-txpwzdr lr Jiu, x nzapqtr-zlwzmlr drtwrnge.
12 Epafras rpi-kzpzle bamu kx, “Nimu la.” Ni-kzde doa lr Kolosia kx wztrpz mz Jiszs Kxnzmcpx. X nabzde pq mz nzkrka'-zvz-krde, nimu kx natu-amqngiamu mz nzvz-nqblq-krmu me pnz drtwr Gct, murde nzmnc-krmu mz Kraes nabr x na-abrtr-zvzbzmu drtwrmu bade. 13 Mc-angidrx mz mzke' nzwz-kato-krde mz nzkrka'ngr mz nzokatr-krde nimu lr Kolosia, lr Laodisea, x lr Haerapolis. 14 Dckta Luk kc tqmrlzti-zlwzkr, nidr ncdr Demas nzrpi-kzpzlr kx, “Nimu la.”
15 Pibzmu mz mzlegung kcng tzmncng Laodisea x olvz kc tqngi drtqde Nimfz ncdr leplz ne Kraes kcng tzyrlwr-lxblr-zvzng ma nyzde, kx rpibzkr badr kx, “Nimu la.” 16 Mz nibr nzrlwx-krmu letz lc, atwzlr-kz-ngrbzmu mz mzlegung kcng Laodisea mz nzrlwx-kz-krdrle. X krkc tqyrbo badr na-atwzlr-alzu-ngrpwzlr bamu murde narlwx-kzamu. *
17 X napibzmu mz Akipzs kx pibo bade kx, “Atutr zpwx nzwzngr kc tzkabz bam mz nzwztr-krbzme mz Kxetu.”
18 Yr-angidrx mz mqnge, “Ninge Pol rpibo bamu kx, ‘Nimu la.’ ” Bzkq mrbrtr mz drtwrmu nzkrka'-krmu ninge mz nzmnc-krnge mz presin mrka Rom. Krka'-ngrne kx zmrlz ngr Gct kxmyalz naycbz bamu.
Delape. Ninge Pol.
* 4:16 Mwx nangi nzryr-krbz Pol mr lr Efiszs.