Nzryr-krbz Pol Kx Ayrnrngr Mz Lr Tesalonika
Natq Ngr Nzaplxtqngr Mz Nzryr-krbz Pol Kx Ayrnrngr Mz Lr Tesalonika
Letz lc yrbz aposol Pol mz dzbe lrmakxtr kcng taon kxetu Tesalonika mz provins kc Masedonia. Mzbq ka Masedonia nzrpipebz kandre kc Gris. Oklatile nidr mz nzvzpx-krde krali x yapwxtipxbzle Nrpakxmrlz badr. KxtrngiulrJiu kxnzkqlung x kzdung lr Jiu nzlxngitilr Jiszs mzli lc. A' kzdung lr Jiu kxtrnzrlxngitiung nzngyati drtwrdr nide x nzbatrpzlr kzdq nzotablrngr kxetu. Delc kxnzrlxngiting tzatwzlrpx-ngrdr Pol badr Timoti x Saelas mz taon kc Berea. Zbz Pol atwzlr-mopwzle Timoti x Saelas mz nzalvztr-krdr lr Tesalonika. Mz nibr kzdung mzli, Pol yrle letz lc mz nzayzlu-krbzle kzdung da kx rlwa-ngrbz Timoti bade.
Yrle letz lc mz mzlir yiz 50—51 AD mz nibr nzrmcngr mz Jiszs, mzli kc tqmnc-ngrde Korint. Mwx krlc buk ayrnrngr kx nzyr mz Nzryrngrkxtr Kc Ate.
Mrkcng Mz Letz Lc
Pol abrtzlvzle nqmq kr lr Tesalonika. [dckrlzde 1]
Pol ayzlubzle natq kxnzpibqti-ngrdr nqmq krde. [2:1-16]
Nike troklati-mou-ngrdeu nidr x nike tqatwzlr-ngrbzle Timoti badr. [2:17—3:13]
Kxnamu nzmnc-zpwx-krdr badr Gct x kztedrng. [4:1-12]
Pol ayzlubzle natqdr mz kxnzrlxngiting kcng tzbzpeng x mzli kc nayzlu-mou-ngrm Jiszs. [4:13—5:11]
Alvztr-kzle nidr kxnamu nzmnc-zpwx-lxblr-krdr. [5:12-28]
1
Ninge Pol, nigr ncdr Saelas x Timoti. Ryrbzkr bamu, nimu leplz neng Gct Trte x Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx, kcng tzmncng taon Tesalonika.
Krka'-ngrgr kx Gct naokatrle nimu mz zmrlz ngrde kxmyalz x namnc-zpwxamu.
Nqmq Kr Lr Tesalonika
2-3 Mzli kx krka'-ngrbzkr mz Trtegu Gct, awi-zvz-ngrbzkr bade nimu amrlx. Murde aelwapx-ngrnamu nzrlxngiti-krmu mz nzwztr-krbzmu bade. X aelwapx-ngrnamu nivz lrmu mz nzokatr-krmu leplz. X aelwapx-kz-ngrnamu nzobqtipx-krmu nzyzlu-krm Kxetu rgu Jiszs Kxnzmcpx. Mz nztu-amqngi-zvz-krmu mz mzli r nzatrkatingr.
Gct mrlztile nimu. X krlzkr kx mcpxle nimu mz nzngini-krmu leplz nedeng. Murde mzli kc lemgr bamu Nrpa ngr Jiszs Kxnzmcpx, trpi-txpwzkru mz natq. A' aelwapx-kz-ngrgr mz zmatq, mz nzokatrkr Mqngrkxtr, x mz nzrlxngiti-angidrngr. X krlz-kzamu kx aelwapx-ngrgr Nrpakxmrlz lc mz nzmnc-krgr, mzli kc tqmnc-ngrbzkr bamu. Da kcng amrlx tqalebzkr bamu, ngi dalr nzokatrngr nimu. X nigr badr Kxetu kx ngibz lrpzki bamu kx navz-nqblqamu. Kxmule-esz' sc tzatrkatimu, a' sc tqlxngitiamu Nrpakxmrlz mz nzabrtzngr kx vzpxm mz Mqngrkxtr. Mz nzmu-krde lcde, nanginibzmu lrpzki mz leplz neng Kraes mz provins kcng Masedonia x Akaia. Murde nzaetunepx-krmu Nrpa ngr Kxetu Jiszs Kxnzmcpx trngi-txpwzu Masedonia x Akaia, a' nrpa ngr nzrlxngiti-krmu nzkrlzpe mrlcng kqlu. Dekc, trpnzngr da kx napitr-mopwzkr mz nzrlxngiti-krmu. Lr mztea lcng tzyapwxtipelr nzmrlzkr nqmq krmu mz nzabrtzlvz-krmu nigr. Se tzyapwxtine nzesakikr nzangio-krmu mqngr drka' kxnzlz, kx trpnzngr nzlu-krdr. X tekqtrpeamu nqmq krmu mz nzwztr-nrbalq-krbzmu mz Yawe Gct angidr kc tqlu alo. 10 X aenzliamu nzvzo-krm Mrlxde Heven, kc tqatulzmle mz nzbz-krde. Krlc Jiszs kc tqarlapxbzle nigu mz zngya ngr drtwr Gct kc navzm mzli kc napipxngr neke tubq x neke vz-rbr.
: Aposol 17:1-15