3
Twzku Nzlungr Angidr Mz Nzabrtr-krbzku Drtwrgu Mz Kraes,
Trngiu Mz Lou Sc Mosis
Nimu lr Galesia, lukurnr-ngrnamu! X opxm kx kzdq ncblo rwitipele nimu leu. ?Nike tqlxngiti-ngrnamu nzpokiangr lc? Murde alvztr-zpwxkr nimu mz nzrtqlvztrngr Jiszs Kxnzmcpx mz kros x nzbz-krde mz nzarlapx-krde nigu. Nadctipx drtwrmu kx Gct kabzle Mqngrkxtr bamu mz nzlxngiti-krmu Nrpa ngr Kraes kc tqyapwxtipxkr. A' trtwztx-pnzwamuu mz nzvz-nqblq-krmu Lou sc Mosis! ?A' nike tqngqngutx-zlwz-ngrnamu mz nzrlxngitingr lc tqpokiangr? Murde abzoamu nzlu-krmu kxmrna mzli kc tqtwz-ngrnamu Mqngrkxtr tqokatrle nimu. ?A' mzli ka, rpiamu navz-nqblqamu Gct mz nzxplr-krmu esz'-krmu? Nakrlzamu kx nzmu trngida-pnzu! Tu-amqngiamu mz nzrlxngiti-krmu mzli kc, kxmule-esz' nzaetqbz drtqmu. A' mzli ka, opxm kx da kxmrlzting kx navzpxmqng mz nztu-amqngi-krmu lc sa nayrkrpxbz mz nzlxngiti-rbr-krmu lc. Mzli kc tqmnc-ngrgu, Gct kabzle Mqngrkxtr bamu, x alele da kxmatqng mz mzlirmu. ?Memule, alele da lcng murde vz-nqblqamu Lou sc Mosis o murde lxngitiamu Nrpakxmrlz?
Na-adcpx-mopwc' bamu Nzryrngrkxtr kc tqrpile kx, “Ebraam tubqbz mz nzobqkr Gct murde brti drtwrde nide.” Nayrplatitr narmu kx krkcng tzrlxngiting da kx esalz-ngrbz Gct, da kc tqwai Ebraam, nidr txpwz leplz neng Gct. Mz Nzryrngrkxtr, Gct aopx-pnzle kx sa na-atubqtile kxtrngiulrJiu amrlx mz nrlc mz doa kx vzpxm mz nqvi lr Ebraam, krlc Kraes. Murde rpibz Gct mz Ebraam kx, “Mz nqvi lrm, sa na-amrlzx neidu amrlx mz nrlc ka.” Mz nzmu-krde lc, leplz amrlx kcng tzrlxngiting da kx esalz-ngrbz Gct, da kc tqwai Ebraam, sa nartwzng da kcng tqmrlzting tqesalz-ngrbz Gct bade.
10 X Nzryrngrkxtr alvztr-kz-ngrde kx leplz amrlx kcng tztuong mz nzvz-nqblqngr Lou sc Mosis, nzmnclzbzng mz nzayrplapxkr Gct, x sa navzng mz Hxl. Murde rpile kx, “Gct sa na-ayrplapxle doa kx trangidaleu da amrlx kx yc mz Lou scde.” 11 Trpnzngr kx rkrlz nzatubqti-lzbqngr mz nzobqkr Gct mz nzrvz-nqblqngr Loukxtr. Murde Nzryrngrkxtr rpi-kzle kx, “Nzlukr kxnztubqng tutr mz nzbrtikr drtwrdr Gct.” *
12 Doa kx vz-nqblqle Lou sc Gct, pxtxpx-ngrde nzesalz-krde. Murde Nzryrngrkxtr alvztr-kz-ngrde kx, “Doa kx twzle Lou kcng, navz-nqblq-angidrle natqdeng amrlx, x bzkq tao pnz mz alwx.” 13 A' nigu amrlx taoku mz alwx x mnclzbzku mz nzayrplapxngr kc tqvzpxm mz Lou sc Gct. Mz nzmu-krde lc, Kraes arlapxle nigu mz nzayrplapxngr lc. Murde mzli kc tqbzo-ngrmle mz kros, tekqtrle nigu mz nzayrplapxngr. Krlzku kx Gct ayrplapx-zpwxle nide, murde Nzryrngrkxtr rpile kx, “Mrlx kx nzado mz nounc, bz-ngrde nzayrplapxkr Gct.” 14 Mevalu Jiszs arlapxle nigu, murde nzlungr kxboi Heven kc tqkabz Gct mz Ebraam, naka-kzpzle mz leplz amrlx kcng tzlxngitilr Jiszs, kxmule-esz' nidr lr Jiu o trngiulrJiu. Bz-ngrde nigu, murde natwzku Mqngrkxtr kc tqesalz-ngrbz Gct mz krkcng tzlxngitilr da kx esalz-ngrdeng.
Lou Sc Mosis Trayrkrpxleu Da Kc Tqesalz-kaingr Gct
15 Mzlengeng x inwengeng, napibo dq nzycmne-ebzpxngr. Mzli kx kzdq ncblo yro-ngrde drtq doa kx natwzle drtc' nyzde x dztudeng mz nibr nzbz-krde, trpnzngr kx krlzle nztekqtr-krde nike yrole. Mz nqmq lcpwz, trpnzngr kx krlzle nzrtekqtrngr da kx esalz-ngrbz Gct mz Ebraam. 16 Gct esalz-ngrbzle da lc mz Ebraam x mz doa nede. Tresalz-ngrpwzleu mz doa nedeng, kcng tzngi lr Israel. A' mz Nzryrngrkxtr rpibz Gct mz Ebraam kx, “Mz doa nem.” Ycmnetile doa esz'txu, kc tqngi Jiszs Kxnzmcpx. 17 Gct esalz-kai-ngrbzle da mz Ebraam, x mz nibr yiz trtqki-pwx-nzpnu-tq (430) sc tqka-atebzle Lou kc mz Mosis, nangi scdr lr Israel. Mz nzmu-krde lcde, rblx nzkapx-krde Nzesz'tikr Drtwr Gct ncdr Ebraam x Kraes, doa nede. Nzesalz-krde krali tratrkatileu krkc kai. 18 Ka-nrbalq Gct da kxmrlzting amrlx kcng tqesalz-ngrbzle mz Ebraam x Kraes. X natwz-kzku da lcng, mz nzaxvctr-krbzku mz Kraes. A' nzmu navz-nqblqku Lou sc Gct mz nzrtwzngr da lcng, e trngipeu da kx nzka-nrbalq. A' Gct ka-nrbalq-zpwxbzle da lcng mz Ebraam, da kc tqwai nzesalz-krdele. 19 ?E mz nibrde, nike Gct tqka-ngrbzle Loukxtr mz Mosis, nangi sc lr Israel? Gct pibzle mz enjrl nedeng, nakabzlr Lou badr. Suti drtwrde nzaelwapx-krde kxnamu nzmnc-zpwx-krdr badr kxmule-esz' nzaleng alwx, nakrlzbzle mzli kc navz-ngrm Kraes.
20 Loukxtr ngi Nzesz'tikr Drtwr Gct badr leplz nedeng. Mosis nide kc tqtu mz mzlir Gct x leplz nedeng. X leplz mz nrlarde lcng li na-atutrlr natqdr, murde kzdung da kc tqesalz-ngrbz Gct badr mz Nzesz'tikr Drtwrdr lc, nztuong mz nzvz-nqblq-krdr natqde. Dekc, da kxmrlzting kcng tzvzpxmqng mz Lou, tzyctrng mz kxnamu nzalelr me pnz drtwrde. A' da kc tqesalz-ngrbz Gct mz Ebraam, yctxtrpwz mz Gct esz'-krde nzale-krde da kc tqesalz-ngrbzle bade. A' tryctrpwzu mz nike na-ale Ebraam.
21 ?Lou kcng tqka Gct, nzrpwa'-ngrbzlr bade nzatutr-krde da kx esalz-ngrbzle? Trtingr! Murde rblxbz mz lou nzatubqtingr kxnzaleng alwx. X trpnzngr lou kx kabzle nzlungr kxboi. 22 Murde Nzryrngrkxtr amnclzbzle leplz amrlx mz zmatq ngrde vzpxm mz nztao-krdr mz alwx. X trpnzngr leplz kx krlzle nzarlapx-lzbq-krde. takitrde nzrtwzngr nzlungr kxboi mz da kx alele. A' esalz-ngrbz Gct nzlungr kxboi mz doa amrlx kx nzabrtrpzlr drtwrdr mz Jiszs Kxnzmcpx nzarlapx-krde nidr.
23 X mzli kc trlxngitikakr Kraes, nigr lr Jiu mnclzbzkr mz mz nzapu-krgr kxnzmncng mz presin. Murde mzli kc navzm Kraes naoliqtikr nzlxngiti-krgr nide. 24 X Loukxtr apule kxakrlz. Murde kam Gct Loukxtr bagr, mz nzmailz-krbzle nigr mz Kraes, murde natubqkr mz nzobqkr God mz nzbrtikr drtwrgr nide.
25 A' mzli ka, mz nzlxngiti-krgr Kraes, trmnclzpepwzkru mz zmatq ngr Lou sc Mosis.
Kxnzrlxngiting Nzapulr Doa Kxnztopwzng Ne Gct, Mz Nzaxvctr-krbzlr Mz Mrlxde
26 Mzli ka kxmule-esz' trnginipuu lr Jiu, a' nimu kz doa kxnztopwzng ne Gct, murde lxngitiamu Mevalu Jiszs nzarlapx-krde nimu. 27 Nzaxvctrpebzmu mz Kraes, mzli kc tqrlxngiti-ngrnamu x tqwrkxtr-ngrnamu. X mzli ka mz nzaxvctr-krbzmu lc bade, sa tqapupeamu nide mz nqmq krdeng amrlx. 28 Trpnzngr doa kx myaszlzle kztedeng mz drtwr Gct kxmule-esz' nide lr Jiu o kxtrngiulrJiu, nide kxnzawz-nrbalq o ncblo kxetu, x kx ngi ncblo o olvz, murde nigu amrlx ngrgu nzprtrku mz dzbede kxesz' mz nzlxngiti-krgu Kraes. 29 X mz nzesz'ti-krgu mz Kraes, twzku da kcng tqmrlzting, tqesalz-ngrbz Gct mz Ebraam, x mz Kraes, doa lc tqvzpxm mz nqvi lrde.
3:6 Nou 15:6 3:8 Nou 12:3; 18:18; 22:18 3:10 Lou Kcpwz 27:26 3:11 Habakuk 2:4; Rom 1:17; Hibru 10:38 * 3:11 3:9 Krlcde seleng—nztubqngr mz nzobqkr Gct, x nzlu-alongr mrkc Heven. 3:10 Kxmule-esz' aleq alwx esz'txu, xpqbrlr-ngrn Loukxtr, x amnclzbzle nim mz nzayrplapxkr Gct. 3:11 Natq Gct lc drtwr ngrde li. Leplz neng Gct sa namnc-zpwxng mz nrlc ka mzli kx nzlu-krdr vz-nqblq-ngrde nzbrtikr drtwrdr nide. X nzlungr kxboi Heven vzpxm mz nzabrtr-krbzlr drtwrdr mz Jiszs. 3:12 Livae 18:5 3:13 Lou Kcpwz 21:23 3:16 Nou 12:7; 13:15; 24:7 3:19 Mz nzvz-krmle, Kraes sc tqtwzpele da kc tqesalz-ngrbz Gct bade nidr mz Ebraam. X leplz amrlx kcng tzaxvctrpzng mz Kraes nztwz-nrbalq-kzlr da lcng. 3:24 Loukxtr aelwapx-ngrmle bagu alwx ngrgung. X sa na-ayrplapx Gct kxnzaleng alwx mz Hxl. Dekc tqsuti drtwrgu Mevalu kx na-arlapxle nigu.