4
Nzmnclz-ngrbz Mz Lou Apule Nznginingr Kxnzawz-nrbalq
1-2 Mzli kc nigr lr Jiu tqmnclz-ngrbzkr mz Lou sc Mosis, apukr doa kxnztopwzng. Kxmule-esz' dztu trte sa nangi dztu doa kxtopwz nede kalr, a' mzli la tqnginibe-ngrde doa kxtopwz, apule kxnzawz-nrbalq. Trpnzngr scde zmatq kx na-aclve-lzbq-ngrde. A' navz-nqblqle natq trtede badr kxnzaclvelr nide, nakrlzbzle mzli kc tqpnz drtwr trtede nzka-krbzle kzdung da bade, kx nzetupe-krde. Kxmu-kzpwzle la mz nigr lr Jiu. Mzli lc tqapu-ngrgr doa kxnztopwzlzbzng mz nzmailzkr Loukxtr. X apu-kzkr kxnzawz-nrbalqng murde yrplatitxtrpwz nargr kx navz-nqblqkr lou lcng amrlx. A' kx krlzbzle mzli kc tqyrlq Gct, atwzlr-ngrmle mrlxde, mzte nzmc nzngini-krde ncblo txne, kx ngi lr Jiu, kc tqmnclzbz mz Loukxtr. Vzm mz nzarlapx-krde nigr lr Jiu, murde nanginigr doa neng Gct, kcng natwzkr da amrlx kx rngisc Kraes, mz nzaxvctr-krbzkr bade. X mzli ka nipe-kzmu doa neng Gct. X Mqngr Mrlxde kc tqmncpxm mz nabzgu, okatrle nigu nzkrlz-krgu kx takitrde doa kxesz' mz nigu nzrpi-krde kx, ‘Gct ngi Trtenge!’ Dekc trnipeguu kxnzawz-nrbalqng, a' nipegu doa neng Gct kcng natwzlr da kxmrlzting amrlx tqesalz-ngrbzle bagu.
Doa Kx Brti Drtwrde Nzrvz-nqblqngr Nqmq Kr Leplz Mz Nzrlapxngr, Sa Navz Mz Hxl
Mzli kc nimu kxtrngiulrJiu trkrlzwamuu Gct angidr kc esz'txu, murde trxlrkalamu Nrpakxmrlz. Mzli lcde mnclzbzmu mz zmatq ngr drka' mz nzangio-krmu nidr x nzwztr-krbzmu badr. A' mzli ka, krlzpeamu Gct, x rpile kx nimu doa nedeng. ?Memule tqyzlu-mou-ngrnamu mz nzwztr-krbzmu mz drka' lcdeng tzatrkating, kx trpnzngr scdr zmatq mz nzarlapx-krdr nimu? 10 Prtrpzmu mz nqmq kr lr Jiu, x mz nzakaputr-krmamu zbq, temz, yiz, x nrpr kxtr nyzdrng. 11 A' mwxlrlvzx nimu mz nzpxtxpx-krmu Kxnzmcpx, murde nzwz-krngeng amrlx trpengr da kx nabxtrlr. 12a Yrnititrpo bamu. Vz-nqblqamu nqmq nr drtwrnge mzli ka mz nzalvztr-krnge lc, murde mz nivz kxetu, sc tqvz-nqblqpex nqmq krmu mzli kc tqmnc-ngrgu. A' trvz-nqblqwxu nqmq krgrng.
Pol Ycmnetr-ngrde Nivz Lrde X Nzotrkr Drtwrde Lr Galesia
12b Mzlengeng x inwengeng, trpnzngr da kxtrka kx alemamu bange mzli kc. 13 A' krlzamu kx mzli kc ayrnrngr tqryapwxpx-ngrbo Nrpakxmrlz bamu, yangrngatipex nzvzngr. 14 Kxmule-esz' wz-zlwzamu mz nzaclve-krmu ninge, a' trbqszou drtwrmu ninge. A' suti drtwrmu namncku, mz nzapusr-krnamu ninge enjrl kx avzom Gct, o Mevalu Jiszs esz'-krde. 15 Abrtzlvzamu ninge mzli lc tqryapwxpx-ngrbo Nrpakxmrlz. ?Memule tqblepxpe-ngrnamu mzli ka? Murde vqti drtqmu nzokatr-krmu ninge mzli lc. 16 ?A' mzli ka, nike tqapusr-ngrnamu ninge enqmi rmu? ?Murde pi-mopo bamu lrpzki angidr ngr nzrlapxngr?
17 Leplz kcng tzsuti drtwrdr nzvz-nqblq-krmu Lou sc Mosis, nztamiti-zlwzlr nimu mz nzprtr-krbzmu mz nqmq krdr. A' trngiu dalr nzokatrngr nimu. A' nakapxmlr nimu bagr, murde namnclzbzmu badr. 18 Nangi da kxbrngz nzsutikr drtwrdr nzngini-krmu kxnzvz-nqblqlr nidr, nzmu nzalvztr-ngrbzlr bamu da angidr. Murde mrlz nzvz-nqblq-krmu da angidr, a' bzkq ngi txpwz mzli kx mnc-ngrbo bamu. 19 Doa nengeng, apux lxemu, murde drtwrnge yckq krlzbzle mzli kx mzpu nzmc-ngrdr, x opx angidr kx nzmnc-krmu lc mrlz, x navz-nqblq-zpwxamu Kraes mz nzapu-krmu nide. 20 Rblxm bange nzrkrlzngr nike nayrx mz nzlxngiti-krmule. X sutitx drtwrnge kx namnc-txpwzku elx mrla mzli ka, murde naycmne-nrwxbo bamu.
Gct Sa Napxtxpx-ngrde Leplz Kcng Tzmnclzbzng Mz Lou Sc Mosis
21 Nimu lr Galesia kcng tzsuti drtwrdr nzrlapxngr mz nzmnclz-krbzmu mz Lou sc Mosis, trkrlzwamuu nike tqalvztr Lou lang. 22 Murde nzyr elr kx Ebraam mrlxde nzling. Kc ayrnrngr drtqde Ismael, yrlopxbz Haga, olvz kxnzawz-nrbalq ne olvz rde, Sera. Krali drtqde Aesak, yrlopxbz Sera, olvz ngr Ebraam, kx trngiu kxnzawz-nrbalq, a' drtqde opx. 23 Gct esalz-ngrbzle mz Ebraam kx nede dq doa ncblo. Zbz mrlx Haga mzte nzmc, murde Ebraam rpile na-angidale natq lc mz nide esz'-krde. A' mrlx Sera mzte nzmc, murde Gct esz'-krde atutrle natqde mz nzrmcngr mz Aesak.
24-25 X olvz lcng nzling ngi kz kzdq nzycmne-ebzpxngr, murde nztu-ngrdr Nzesz'tikr Drtwr kcng li kx blepx-lxblrngr mz mzlir Gct x leplz nedeng. Haga tu-ngrde Nzesz'tikr Drtwr Kc Kai, tqkabz Gct mz Mosis, mz Newz Saenae mrkc Arabia. X tu-kz-ngrde Jerusalem mz nrlc ka, murde leplz ngrdeng nznginipedr kxnzawz-nrbalqng kcng tzmnclzbzng mz zmatq ngr Lou. 26 A' Sera tu-ngrde Nzesz'tikr Drtwr Gct Kc Ate badr leplz kcng tzlxngitilr Kraes. Nzesz'tikr Drtwr lc ngi dalr zmrlz ngrde kxmyalz x da kx esalz-ngrde mz nzavzo-krmle Kraes. Sera tu-kz-ngrde Jerusalem kc navzm, mrkc namncngr leplz neng Kraes amrlx kalr. X ni-kzgu doa neng Sera kcng drtqdr tqopx, x prtrpzku mz nqvi lr Gct, murde brtipe drtwrgu da kx esalz-ngrde. 27 X profet Asaea ycmnetr-ngrde Sera mz nzrpi-krde kx, “Olvz kx vz-nrbalq, nim kc trpnzngr nede doa, drtwrm naelalzm! Kabopx mz nzabrtz-krm, nim kc drtqde tretqu mz nzrmcngr mz doa! Murde nim kc tr-rngine-pnzu doa mzli kc, sa narnginetim doa kxkqlu namyaszpxle olvz kc tzmncng mz ncblo ngrde.” *
28 Mzlengeng x inwengeng, apuku Aesak, mrlx Sera, murde prtrku mz nztubqngr kc tqvzpxm mz da kx esalzngr Gct. 29 Mzli lc pnz Ismael atrkatile Aesak, kc tqbatrpz Mqngrkxtr mzte nzrmcngr. X mzli ka krkcng tzmnclzbzng mz Lou sc Mosis, nzatrkati-kzlr nigu kcng tzlxngitilr Kraes mz nzokatrkr Mqngrkxtr. 30 A' mcku mz Nzryrngrkxtr, kx Sera pibzle mz Ebraam kx, “Maszlrpxngr Haga ncdr mrlxde. Murde trpnzngr nzprtrkr mrlx olvz kxnzawz-nrbalq lc mz da lcng nakaobz mz mrlx” olvz kx drtqde opx.
31 Mz drtwr lc, nadcpx mz drtwrmu kx trnginiguu doa neng Haga, olvz lc tzawz-nrbalq. A' nigu doa neng Sera, olvz lc drtqde opx, murde Kraes arlapxpele nigu.
4:24-25 Sam 110; Asaea 9:6 4:27 Asaea 54:1 * 4:27 4:23 Mzli lc pnz, Sera vz-nrbalq. X Ebraam trngztibzle Haga, kc tqmikapele Ismael. Mz nibrde Gct batrpzle Sera nzmika-krde Aesak. 4:27 Pol mcle kx nzkqlukr leplz kxtrngiulrJiu kx nalxngitilr Jiszs kalr, sa namyaszpxlr lr Jiu kcng tzvz-nqblqlr Loukxtr. 4:30 [Nou 21:10] X Gct pibzle mz Ebraam kx navz-nqblqle natq Sera. Mz nzmu-krde lcde, leplz kcng tzmnclzbzng mz Lou trpnzngr nidr nzrlapx-krdr, da kc tzwaibz mz Ismael, murde trpnzngr da sc Ebraam kc tqtwzle.