7
Kxnzrlxngiting Trnzmnclzpepwzung Mz Zmatq Ngr Lou Sc Mosis
Mzlengeng x inwengeng, ryrbo bamu mz nzngini-krmu leplz kcng tzkrlz-angidrlr Lou sc Gct. A' nadcpx mz drtwrmu kx doa mnclzbz mz zmatq ngr Lou mzli kc tqlu-ngrde. Na-aoti drtwrmu nzyrlzngr. Murde olvz kxyrlz namncbz mz ncblo ngrde mzli kc tqlungr ncblo ngrde. A' nzmu ncblo ngrde nabzle, olvz lc trmnclzpepwzu mz lou ngr nzyrlzngr. X trxpqbrlr-ngrdeu lou ngr nzyrlzngr mz nzyrlzti-mou-krde ncblo kzble. A' nzmu nayrlzti-moule dq ncblo kzble mzli kc tqlubengr ncblo ngrde kc kai, olvz lc xpqbrlr-ngrde lou ngr nzyrlzngr. Mz nqmq lcpwz, kx mzlengeng x inwengeng, bzpeamu badr Kraes mz nzaxvctr-krbzmu bade, x trmnclzpepwzmuu mz zmatq ngr Loukxtr. Mzli ka nepede nimu Kraes kc tqatulz-mop Gct mz nzbzngr, murde nrade naycbz mz nzwztr-krbzmu mz Gct. *
Mzli kc tqvz-nqblqbe-ngrgu drtwrgu esz'-krgu mz nzale-krgu alwx, nzkrlz-krgu Loukxtr aetunepx zvz nzatalzngr. X nzwz-krgung amrlx tutr mz da kxdrka'ngr x yrkrpx mz nzbzngr. Mzli lcde, mnclzbzku mz lou kx nzyrong. A' mzli ka drtqgu opxpe mz nzmnclz-krbzku mz zmatq ngr Loukxtr, murde bzpeku badr Kraes. X krlzku nzwztr-krbzku mz Gct mz nzvz-nqblq-krgu Mqngrkxtr, kc tqmncpxm mz nabzgu x okatrle nigu mz nzlungr kxmrna.
Loukxtr Aelwapx-zpwx-ngrde Alwx
Bzkq rpiamu kx natqnge lc drtwr ngrde kx Loukxtr ngi da kxdrka'ngr. Bzkqtx pnz! Murde rblxm bagi nzmc-krgi kx aleki alwx, nzmu Loukxtr trna-aelwapx-ngrpleu bagi kx vz-rbrki. Nzmu lou trnarpileu kx, “Bzkq kcmnz-ngrbzme dztu leplz kc-kzng,” nzmu trkrlzkiu kx nzrkcmnzngr ngi alwx. A' mz nzxlr-krgi natq lc tqkapx Gct, zmatq ngr alwx atalz-ngrde nigi nzrkcmnznr-krgi da kxkqlu. A' rblx nzrpingr kx leplz nzaleng alwx mzli kc trpnzngr lou mz nzpi-krbzle badr da kx ngi alwx. Mzli kc ena trkrlzkiu da kx alvztrngr Loukxtr mz alwx. A' mzli kc tqmcpe-ngrgi natq lc tqkapx Gct mz nzrkcmnzngr, sc tqkrlz-ateki kx aleki alwx x mnc-rlrubzki mz Gct. 10-11 Mzli lcde, mz nztwz-kai-krgi natq kcng tqkapx Gct, zmatq ngr alwx mz nabzgi esabrtile nigi. X rpimle bagi kx sa nalu-aloki mz nzvz-nqblq-zvz-krgi natq lcng. A' zmatq ngrde xplr x atalzle nigi, x sc tqtaopeki mz alwx. A' mz nibrde, sc tqkrlz-ateki kx natq kcng tqkapx Gct trngiu lrpzki r nzlungr kxboi, murde nzaelwapx-ngrmlr bagi kx takitrde nzayrplapxngr nigi mz nzamnc-rlru-ngrbz nigi mz Gct, mz nzbz-alongr.
12-13 ?Nike, drtwr ngrde kx natq Gct batrple nzmnc-rlru-krbzki bade? Bzkqtx pnz! Na-aoti drtwrgi dxlrbi. Kzdung mzli mz nzobq-krgi otxpx. A' mzli kc tqayabeti-ngrgile mz dapunc, aelwapx-ngrde kx lue lc ngangrtx zlwz. Trngiu dapunc kc tqblqki, a' lue esz'-krde. Natq kc tqkapx Gct apule dapunc lc mz nzaelwapx-krde alwx kc tqyc-kapq mz nabzgi mzli kc zmatq ngr alwx lc tqatao-ngrde nigi mz alwx. Trngiu natq Gct kc tqtrka, a' alwx kcng tqtrka zlwz mz nzobq-krde. Delc Lou sc Gct tr x natq amrlx kcng tqkapx Gct nztrng, nztubqng, x nzmrlzvxing.
Nike Kxnzrlxngiting Tztao-ngrdr Mou Mz Alwx
14 Kxmule-esz' krlzki kx Lou sc Gct mrlz murde vzpxm mz Mqngrde, a' mzli ka mncbeki mz nrkrdrtqgi, mnclzbepzki mz lrpzki kc pnz tqikztiki mz nzale-zvz-krgi alwx. Murde nrkrdrtqgi x nargi tr-rblxpwzu badr nztwz-ani-mou-krdr alwx lcng tqale-zvzki mzli kc. 15 X mzli kang kqlu aleki da, a' trkrlzkiu nike tqaletiking. Mz drtwrgi mrlzm bagi nzalengr da kxmrlz, a' ale-alzuki alwx kc tqpxtxpx-ngrgi. 16 Glxki kx aleki alwx. X drtwrgi kc tqxpepxpe Jiszs esz'ti mz nike pi Lou sc Gct kx krlc alwx. Da lc aelwapx-ngrde kx lxngitiki nzmrlzkr Loukxtr.
17 Mz nzmu-krde lcde, nzale-krgi alwx trvzpxpuu mz nike pnz drtwrgi mz nigi esz'-krgi, a' vzpxm mz nzvz-nqblqbe-krgi lrpzki kc pnz tqikztiki mz nzale-zvz-krgi alwx mzli kc. 18 X drtwrgi esz'timi drtwr Gct kx alwx lcng nzvzpxmqng mz lrpzki lc tqikzti-pnzki ngi da kxdrka'ngr. Murde suti zlwz drtwrgi nzale-krgi da kxtubq, a' rblxm bagi nzale-krgileng mz nzxplr-krgi esz'-krgi. 19 Mzli kc nasutingr drtwrgi nzalengr da kxmrlz, trale-zvzkiung. Murde kxmule-esz' suti drtwrgi nztu-amqngi-krgi, a' kzdung mzli sc tqtaobeki mz nzatalzngr. 20 Mz nzmu-krde lcde, nou alwx ngrgi lcng tqpxtxpx-ngrgi trngiu drtwrgi kc tqxpepxpe Jiszs, a' nzvzpxbepqng mz lrpzki lc tqikzti-pnzki.
21 Mzli ka krlzpeki nqmq lc. Mzli lcpwz tqsutingr drtwrgi nzalengr da kxmrlz, lrpzki kc pnz tqikztiki mz nzale-zvz-krgi alwx apumle bagi zmyo rgi kx vz-nqblq-zvzle nigi drlve ke vzkiki. X rpile na-ataole nigi mz alwx. 22 Kxmule-esz', a' yclzm mz nabzgi, abrtzlvzki Loukxtr. 23 X mzli lcpwz krlz-kzki kx nqmq kxdrka'ngr wzbep mz nrkrdrtqgi x nargi mz nzatrkati-krde da kxmrlz kx suti drtwrgi na-aleki. X krlz-kzki kx mnclzbepzki mz nqmq ngr alwx mz lrpzki lc tqikzti-pnzki. 24 Delc tqtrka-zlwzpe-ngrgi! ?Rkrlz dq kx na-arlapxle nigi mz zmatq lc tqtrka tqvzmile nigi mz nzbzngr? 25 Eu! X awi-ngrbzki mz Gct kx Kxetu rgi Jiszs Kxnzmcpx sc tqarlapxpele nigi murde nakrlzki nzesablqti-krgi nqmq ngr alwx lc tqycbep mz nrkrdrtqgi x nargi!
Mz nzmu-krde lcde, mzli kcpwz tqmnclz-ngrbzki mz Gct mz nabzgi x drtwrgi, mnclz-kzpzki mz lrpzki r alwx kc tqikzti-pnzki.
* 7:4 Nigu kxnzrlxngiting trmnclzpepwzkuu mz zmatq ngr Loukxtr mz da lcde seng tq: 1) Rblxbz mz Loukxtr nzatalz-krde nigu, murde trmnclzpepwzkuu mz zmatq ngr alwx. 2) Rblxbz mz Loukxtr nzbatr-krmle nzxngi-krbzku nzmnc-rlru-krm Gct, murde krlzku kx Gct ipqpele nigu mz nzplzpx-krgu alwx ngrgung. 3) Rblxbz mz Loukxtr nzyrlq-krmle nzayrplapx-krdeng bagu, murde Gct yrlqlzpebzle nzayrplapxngr amrlx mz Kraes. 7:7 Nzrlaszngr 20:17; Lou Kcpwz 5:21 7:8 Rom 5:13, 20