4
God niga-waj ngani-marangayn ngaya anaani nganaa-bardhii yungguyung niga, ngani-man.galagana ngaya. Wudani-yung-gala, ngaya anaani waari nganggurrij-galadi-wiiyn anaani, marri ngaya waari ngandhuṉdhangi. Anubani aḏaba ngaya janda ngawu-yayn anaalaaladi-yinyung, anubani-yung yaga warra-wurru-wurruj wurru-waṉbina-yinyung ana-midaarrgaj wugurru. Anubani waari ngaya nganggu-wiḻibiḻingiyn ana-lhaawu na-God-jinyung. Waari nganggawaḻang anaani, waari ngamba-dhaayurrang warruburru warra-wurru-wurruj wugurru. Ngaya anaani ngarra-magana yijgubulu-windiyung na-God-jinyung ana-lhaawu andhurrg. Wiijamana yigaj anaani nga-yambina ana-raga-ragij na-God-duj, anaani nga-yambina aḏaba anubani wugurri-wuy warru-ju-jaal-wuy warruburru-wuy warra-wurru-wurruj-guy. Danu nga wugurru wanggu-magana, ngaya anaani ngawu-lhaawu-yarrijgina-yinyung wugurru.
Anaani nguynju yaga nga-yilhal-ambamadhina yaaḻi-mirri, marri aḏaba ngayawi-nyinyung ana-lhaawu waambamadhina yaaḻi-mirri yaga. Yagu waari warraarrawindi-wuy, ngayawi-nyinyung ana-lhaawu waambamadhina warruburru-yung-bugij-guy wurru-jadugina-wuy, burru-yung-bugij. Warraawurru-yung yamba wugurru wirrima-dhidangi wugurri-nyinyung manaamburumburung, marri waari ambuu-jambarrgiiyn anubani ana-lhaawu wugurru. Bagi-yung yamba niga-waj Satan, ni-burraa ni-buunggawa-mana anaani-rruj ana-lhal. Wugurru yamba wanii-ngu-dhidangi wugurri-nyinyung manubami manaamburumburung, yagi yungguyung wurru-marrbuy-mi ana-mamanunggu ana-lhaawu na-Jesus Christ-inyung, anubani-yung-jinyung ni-milhiynjina niga. Naagi-yung-gala na-Jesus Christ-gala, ngagurru anaani nguunu-nayii na-God-guy, niga-waj yamba nga ngarrani-bajiyina nubagi na-God.
Anaani ngana-maga-magana nga nugurri-wuy, yagu waari anaani nganamba-magang ngayawi-nyinyung-jinyung ana-lhaawu, anaani ngana-magana na-Jesus Christ-inyung nigawi-nyinyung, niga ni-Buunggawa-mana-yinyung warraarraarrawindi-lhangu-yinyung niga. Marri anaani ngaya nga-burraa nganaa-mijgalmina, nigawi yadhu na-Jesus.
Nugurru aḏaba numburru-wijangayii aadanu. Anu…bani-yunggaj na-God niga ni-yambini, “Anubani anggu-lhalmbaarrang, anggu-rabalang anubanila-wala waangamudii-wala wugurru.” Wudani-yung-jii nga, wu-yamaa anubani wu-lhalmbaarrangi ana-lhirribala anaandhiri-rruj ngagurri-nyinyung. Anubani anu-dhalng ngarranggu-marrbuy-wayn ngagurru na-God, marri anubani ni-milhiynjina-yinyung niga. Nguynju yaga anubani anu-dhalng, nigawi-rruj na-Christ-duj na-ni-jilhal-yung.
Anubani ana-lhaawu-mamanunggu ngirri-waṉagana ngagurri-rruj anaandhiri-rruj, anubani yij-mamaaḻang-bindiyung wugurru. Wiiya anaani ngaya nga-bilwilwiluj, yagu niga-waj God ngani-yayn ana-lhaawu ana-mamanunggu wugurru. Danu nga nganggu-bajiyina ngaya, aani yamba wu-waḏa-waḏaḏ lhuḏ waṉagana wugurru. Yagu ngayawi-nyinyung-jinyung anaani waari ngaya nganggu-waṉagang ana-lhuḏ. Anaani na-God-jinyung nigawi-nyinyung anaani ana-lhuḏ wugurru.
Yuga nugurru nurru-marrbuy? Ngaya anaani ngawu-waṉagana yamba wungarri. Yagu yagi anaani ana-wungarri nganggu-dhurrmi ngaya. Wiiya anaani malgaynbaaynbiyaj ngaya anaani ngaalharaguna, yagu yagi ngaya nga-lhuṉdhi. Wiiya anubani ngambi-wungarri-dhijgana, yagu na-God niga waari ngaya nganiirru. Wiiya warruburru-yung anaani ngambiimana, yagu yagi nga-jadugi ngaya.
10 Yigaj! Warra-wurru-wurruj aḏaba yingga ngambambi-ngawijgang ngaya, wurru-yamana, wurraandha-wuguuguni. Wiij-nguynju anaani, nigaayunggaj na-Jesus wunu-yamijgayn niga. Ngaya anaani ngawu-waṉagana anubani ana-wungarri, nguynju yadhu warruburru-yung warra-wurru-wurruj amburru-marrbuy, anubani ana-wiri na-Jesus-inyung ngawu-waṉagana aḏaba, yaani ngayawi-rruj a-ngun.gu-rruj. 11 Ngagurru anaani ngurru-wiri, yagu warruburru-yung yingga ngaambambi-ngawijgana, ngagurru yamba ngaanu-garrindharrmani na-Jesus Christ, nguynju yadhu warruburru warra-mulung-aynbaj amburru-marrbuy, anubani ana-wiri na-Jesus-inyung wu-burraa yaani ngagurri-rruj a-ngun.gu-rruj.
12 Yigaj! Wiiya anubani ana-ngawij wu-waṉbina ngayawi-wuy, yagu wugurraayung ana-wiri wu-waṉbina-wugij nugurri-wuy aadanu.
13 Nugurru yuga nurru-marrbuy? Ana-wubiba wu-magina,
“Anaani ngarra-maga-magana, anaani yamba ngaya nga-jambarrgiiyn aḏaba,”
wu-yamana anaani ana-wubiba wugurru. Anaani wiij-nguynju-wugij, ngaya anaani nga-jambarrgiiyn, ngayawi-nyinyung-mirri yaal. Wudani-yung-gala nga anaani nga-maga-magina anaani ana-lhaawu wugurru, ngaya yamba anaani nga-jambarrgiiyn. 14 Nga-marrbuy anaani God nu-ḻaḻagayn ana-ngawij-gala na-Jesus niga. Marri anaani anggiiyn-nguynju, niga ngambani-ḻaḻagang anubani ana-ngawij-gala, ngaayunggaj anaani. Marri ngaya ngambani-burrang raga-ragij nigawi-rruj, marri nugurraayunggaj, nambani-burrang aadanu, ngaambaaynjaabu ngagurru.
15 Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Ngaya anaani nga-mijgalmina aniijiijung, nugurraa yungguyung wudanu. Nguynju yadhu niga na-God ambani-walgaṉmana warraarraarrawindi-lhangu. Marri warruburru warraarrawindi warra-wurru-wurruj ambunu-warraarriwana nigawi-wuy, marri amburru-yambina ni-milhiynjina-yinyung niga. 16 Wudanila-wala, ngaya waari ngandhuṉdhangi anaani, nga-yambina-wugij ana-lhaawu anaani wugurru. Anaani ngana-magana aḏaba nugurri-wuy. Anaani ana-ngun.gu ngagurri-nyinyung aḏaba anaani wu-bilwilii. Yagu anaani ana-lhirribala aḏaba, anaani wu-waḏa-waḏaḏ-bugij marri niga na-God ngarrani-waḏa-waḏaḏ-gana ngarraaḻirr-lhangu. 17 Wiiya wungarri wu-waṉina ngagurri-wuy, yagu anubani wugurru wu-winyig, marri anubani anggu-burraa mal-dhamurrug wugurru. Yagu wurrugu marri anggu-dhaag-mana-rruj, ngaambu-wiri ngagurru anggu-wuguuguni, anubani-rruj wu-milhiynjina-rruj wugurru. Anaani wu-runggal-windiyung wugurru.
18 Wudanila-wala yagu, waari anubani ngaambu-wijangang anubani-yung ngurraarra-nayii-yinyung. Yagu ngagurru anaani ngurru-wijangayii-wugij anubani-yung waari-yinyung ngaambu-warra-nang-jinyung wugurru. Ngagurru yamba ngurru-marrbuy, anubani-yung ngurraarra-nayii-maynji ngagurri-nyinyung-mirri mana-munbarrg, yagi anubani wu-burrangi ana-baḏag wugurru. Yagu wugurraayung anubani-yung waari-yinyung ngaambu-warra-nang-jinyung, anubani anggu-burraa anggu-wuguuguni wugurru.
4:13 Psalms 116:10.