5
Yigaj! Anaani ngagurru ngirri-waṉagana-yinyung ana-ngun.gu anaani-rruj ana-lhal, wu-yamana nguynju yaga a-wumurrng-jii, marri ngagurru ngurru-burraa ana-lhirribala anaani. Ngurru-marrbuy ngagurru, ngaambu-ngawang-maynji, anaani ana-wumurrng anggu-jadugiiyn wugurru. Marri niga na-God ngaambaniiyn wugadhuwa ana-lhigiḏi ngagurri-wuy, anubagu anaarrwar. Waari warraaynbaj ambirri-majgaa anubani anu-gadhuwa ana-lhigiḏi ngagurri-nyinyung. Yagu nigaaj-bugij God niwu-majgaa. Anubani ana-lhigiḏi anggu-burraa anggu-wuguuguni wugurru. Anubani ngagurru nguu-yaal-waḏaaḏigaynjina marri ngurru-wurrij-galadi-wina ngagurri-rruj ana-lhirribala, ngagurru yamba ngirri-ngaynbandii anubani ana-lhigiḏi anubani anaarrwar wu-burraa-yinyung. Anubani-yung-maynji ngambaniiyii anubani ana-lhigiḏi, anaani nguynju yaga ngaambani-yabijgang ngagurru, amubami ama-yaaḻi ama-gadhuwa, anggiijamana wugurru.
3-4 Yigaj! Anubani ngurru-burraa anaani-rruj ana-lhal, anubani ana-nungguḏaaba ana-ngun.gu, ngagurru anubani-yung nguu-yaal-aḏaaḏigaynjina marri ngurru-wurrij-galadi-wina ana-lhirribala, ngagurri-rruj ngirri-waṉagana. Wudanila-wala nga, ngagurru ngirri-ngaynbandii, ngaambu-burraa anubani-yung wu-gadhuwa ngaanggu-waṉagana ana-ngun.gu. Yagu waari ngaanggu-ngaynbandang ngagurru, yagi ngirri-barawudi ana-wulhu-wulhurr-inyung anaani ana-nungguḏaaba ana-ngun.gu ngagurri-nyinyung. Bani-yung waari ngirri-waṉagi ana-ngun.gu. Yagu ngagurru ngaanggu-waṉagana anubani anu-gadhuwa ana-ngun.gu. Anaani anggiijamana wurrugu, anggu-jadugiiyn-maynji ana-nungguḏaaba, wugurraayung wu-gadhuwa anaani anggu-burrangang, ana-ngun.gu ngagurri-rruj, marri ngaambu-wiri anggu-wandha-wuguuguni ngagurru.
God anaani niga-waj ni-wij-maṉdhangi anaani-yung wugurru, nguynju yadhu ngaambani-gadhuwa-wang niga. Niga-waj ngarraniini ana-Maṉngulg Mawurr nigawi-nyinyung-gala ngagurri-wuy, nga ngarranggu-bajiyina ana-yimbaj, yijgubulu-windiyung ani-waṉbina anaani, wurrugu marri.
Wudani-yung-gala nga, anaani ngurru-burraa ngurru-yaal-waḏa-waḏaḏ. Anaani yagu ngurru-marrbuy ngurru-burraa-maynji anaani-yinyung ana-ngun.gu, anaani-rruj ana-lhal, ngurru-burraa malanganyanay anaarrwar-wala ngagurru. Wiiya yagi nguunu-ni na-Buunggawa ana-yimbaj, yagu ngagurru nguu-jambarrgina-wugij nigawi-wuy. Nga ngurru-burraa ngurru-yaal-waḏa-waḏaḏ.
Marri anaani ngana-magana nugurri-wuy, ngaya ngawu-ngaynbandii nganggaarruyn anaani ana-ngun.gu, aani-rruj a-lhal. Ngaya nga-ngu-burraa nigawi-rruj na-Buunggawa-rruj aḏaba anaanga anaarrwar. Yagu yaani ngawu-ngaynbandii-windiyung. Ngaya nganu-wurrij-maṉdhii ngagurri-nyinyung na-Buunggawa. Wiiya yagu ngaya anaani nga-ngu-burraa anaani-rruj, yagu anuwaagu anaarrwar, wiiya aadanu. 10 Yagu yamba ngagurru ngaambu-warra-garra-lhara raga-ragij nigawi-rruj na-Christ-duj, bagu ngaambani-yambiḻibiḻingana ngagurru warraarraarrawindi-lhangu anaani. Nga ngagurru warraaynjaaynjaabugij ngaambanii-gaagijgiyn marri ngaambani-bayarra-gang anubani-yung ngurraaṉbaaṉbina-yinyung, anaani-rruj ana-lhal ana-ngun.gu-rruj, anaalaaladi-yinyung yagu aniij-mamaaḻang wugurru.
Ngagurru ngaambu-burraa marri ngaanu-guwaj-gana na-God.
11 Wudani-yung-gala nga, ngaya anaani nganu-yandhurrbangana na-God na-Runggal-yung. Marri ngaya ngarra-magana-windiyung warruburru-yung, amburru-jambarrgina yungguyung wugurru. Nga na-God anaani ni-marrbuy ngaya, yijgubulu-windiyung. Nugurraayung ngana-ngaynbandii, numburru-marrbuy ngaya, yijgubulu-windiyung anaani. Marri numburru-wijangayii maaḻamburrg ngayawi-wuy.
12 Ngaya nga-yambina aniijiijung, yagu yuga ngaya ngana-magana ngijang ngaya nga-maaḻamburrg? Waari. Yagu warra-mulung-arrgi wugurru yamba wurraarra-nayii arrwaraj-bugij. Waari amburraarra-nang wugurru ana-lhirribala-wuy anubani. Ngaya nga-yambina, nguynju yadhu nugurraayung numburru-marrbuy-windiyung aadanu, ngaya anaani nga-maaḻamburrg. Nguynju anubani-yung andhurrg anubani-yung nambarra-yambalmana nugurru, warruburru-yung warra-mulung-aynbaj.
13 Nugurru yuga nurru-marrbuy? Ngaya-maynji nga-wan-gaagidhu, anaani yamba nganaa-mijgalmina niga na-God. Yagu ngaya-maynji nga-yina-mamaaḻang, anaani yamba nugurraa yungguyung aadanu.
14 Yigaj! Ngaya ngaaṉbaaṉbina, na-Jesus Christ yamba anaani nganii-ḏamarr-ngu-burraa niga. Nga-marrbuy ngarranii-ngawiiyn ngagurru warraarrawindi-lhangu anaani. Nga ngagurru ngurru-yamana nguynju yaga ngurru-ngawini-yii yingga wugurru wiijamaa.
15 Niga ni-ngawiiyn ngagurraa yungguyung, nguynju yagi ngurru-burrangi ngagurraajbaj, anaani ana-yimbaj. Ngagurru ngaambu-burraa nigawi yungguyung, niga-waj yamba ngarranii-ngawiiyn, ngagurraa yungguyung. Nga ni-ḻaḻagiiyn wubani a-ngawij-gala. 16 Warruburru-yung warra-mulung-aynbaj wurru-wijangayii wugurraajbaj-mirri, waari na-God-jinyung-magaa. Ngaayunggaj anaani ana-wulhu-wulhurr nga-yamaa. Ngaya waari nga-ngu-jambarrgini na-Jesus Christ, anubani-yung. Ngaya ngaan-jamaa yingga niga naadagi-yung ni-wurruj-bugij. Yagu ngaya anaani aḏaba waari ngambijangang anubani-yung. 17 Ngagurru-maynji ngaambu-jambarrgina na-Christ-duj, ngaambu-burraa ngaambu-gadhuwa ngagurru. Anubani aniiyn-nungguḏaaba ngagurri-nyinyung anggiij-gurag. Anubani aniiyn-ngu-gadhuwa anggu-waṉina ngagurri-wuy.
18 Aadanu anaarrawindi-lhangu wu-waṉina na-God-gala wugurru. Ana-wulhu-wulhurr anubani-yung ngagurru ngurru-burri ngurraabalguyungaynjini niga na-God. Yagu marri anaani ngurru-guwaj-gaynjiyn aḏaba, naadagi-yung-gala na-Christ-gala. Nga niga-waj ngani-yayn ngayawi-wuy nganaa-mijgalmina-yinyung. Nguynju warraarrawindi-lhangu ambunu-guwaj-gana yungguyung nigawi-wuy. 19 Anaani wiijamana. God nu-lharrgang na-Christ, nguynju yadhu ngurru-guwaj-gaynjiyn na-God-guy aḏaba, Marri niga na-God yagi niwu-nguynmawi ngagurri-nyinyung anaalaaladi. Danu nga niga ngayawi-wuy anaani ngani-yayn na-God anubani ana-lhaawu, nguynju yungguyung ngamba-magana warra-mulung-arrgi-yung-guy aḏaba. 20 Ngaya anaani aḏaba ngawu-lhaawu-yarrijgina-yinyung na-Christ-jinyung aḏaba. Ngaya-maynji ngana-yambina nugurri-wuy, nguynju yaga niga na-God nani-yandhawiwanjii nugurru nigaajbaj. Ngaya-maynji nganamba-lhangayaana nugurri-wuy, nguynju yadhu numburru-waliynjina na-God-guy nugurru, dani-yung nga na-Christ-jinyung ana-lhaawu wugurru. 21 Waari na-Christ ani-waṉbini anaalaaladi. Yagu na-God niga nu-burriyn anaani-rruj, marri ni-ngawiiyn, wubani yij-galaaladi-yinyung ngagurri-nyinyung. Wudani-yung-gala, na-Christ-gala, nguynju yadhu ngaambu-burraa ngaambu-wandhurrg na-God-guy.