7
Ngayawi-nyinyung guwaj-gaang aadanu nugurru, na-God anubani ni-yambini aadani-yung ana-lhaawu, anubani ngarrani-lhalamayaa niga ngagurru, anaani ana-lhaawu. Wudani-yung-gala nga, anaani ngagurru ngaambu-mamarriynjina nguynju yagi yadhu anubani-yung ngirri-garrindharrmi anaalaaladi-yinyung wugurru, anubani ngarranggaaladi-wi-magi ana-lhirribala marri anubani ngagurri-nyinyung-duj ana-ngun.gu. Ngagurru ngaambu-burraa ngaambu-dhi-maṉdhina marri ngaambu-maṉngulg anaani, ngaanu-yandhurrbangana na-God-guy maaḻamburrg windiyung wugurru.
Na-Paul niga ni-wurrij-gaḻaaḻarrii.
Nugurru aadanu numburru-wurrij-bawalhijgiiyn, ngaayung ngirrii-gurrij-ngu-burraa anaani. Ngaya yamba waari nganggaṉbini anaaladi nugurri-wuy warraarrawindi-wuy aadanu. Ngaya waari nganambaaladi-waa aadanu. Waari ngaya nganamba-dhaayurrijgaa nugurru. Waari nganggaarra-mangi anaarrawindi-lhangu nugurri-wala aadanu.
Ngaya anaani nga-yambini dani-yung, ngaya yagu waari anaani-yung nganamba-lhajbini nugurru aadanu. Anaani ngana-magaa anubani-yunggaj, ngijang nga-malgaagijgiyn nganamba-magana nugurri-wuy. Ngaya ngana-ngaynbandii ngubindi-windiyung aadanu. Wiiya ngaambu-wiri yagu ngaambu-ngawang ngagurru. Ngaya anaani nganaa-gurrij-ngu-burraa windiyung, yijgubulu-windiyung ngaya. Anaani ngaya nga-yamba-yambina mamanunggu lhaawu nugurri-nyinyung, warra-mulung-aynbaj-guy. Wiiya anubani ngawu-waṉagana ngaya anaani ana-wungarri, nugurru anaani ngaya aḏaba ngirri-wurrij-baabara-wana, marri nga-wurrij-gaḻaaḻarrii-windiyung, nga-ḏinggina ngaya.
Na-Paul ni-yanggi anubani-wuy ana-Macedonia-wuy.
Nugurru yuga nurru-marrbuy aadanu? Anubani-yumbaa nga-yanggi anubani-wuy ana-lhal anu-muwaj Macedonia, anubani-yung ngaya nga-ramarr-ruwi-ruwini nga-wurrij-galadi-wini nugurraa yungguyung wudanu, marri warruburru-yung ngambi-wungarri-dhijgaa ngaya marri nga-ḏirrngawini ngaya anaani. Yagu niga na-God warruburru-yung wani-maṉmani warruburru-yung wurraalharaguna-yinyung, marri niga ngani-maṉmangi anaani ngaayunggaj, anubani-yumbaa na-Titus ni-yanggi aadajilu-wala nugurri-wala. Nganu-nayn-gala na-Titus, anubani-yung ngani-magaa, nugurru aadanu nuunu-wurrij-maṉdhiyn-bindiyung niga na-Titus. Anubani ana-lhaawu nganggu-wurrij-maṉdhiyn-bindiyung ngaya. Anubani-yung ngani-magayn niga, nugurru aadanu nurru-wurrij-galadi-wiiyn-bindiyung, anubani-yung-jinyung anaaladi nurru-waṉbini ngayawi-wuy anubani-yunggaj. Marri nugurru aadanu ngirri-ngaynbandangi ngaya ngirri-nayii, marri ngirri-ngaynbandii-windiyung numburru-waṉbina maaḻamburrg ngayawi-wuy nugurru. Danu nga anaani ngirri-wurrij-maṉdhiyn ngaya maaḻamburrg-galawaj.
Wiiya anubani-yung ngaya anaaynbaj ana-wubiba ngawu-lharrgang nugurri-wuy, yuga nugurru aadanu nanggu-wurrij-galadi-waa? Yagu ngaya waari nganggij-barrngayungaa. Anubani ana-wulhu-wulhurr nga-wij-barrngayungaa, ngaya yamba nga-marrbuy anubani-yung ana-wubiba nanggu-wurrij-galadi-wayn nugurru, yagu mal-dhamun.gurrg-bugij. Anaani aḏaba nga-wurrij-maṉdhina ngaya. Yagu waari nugurri-nyinyung nurru-wurrij-galadi-wiiyn-jinyung, waari aadani-yung-bugij-magaa. Ngaya nga-wurrij-maṉdhina, yagu yamba nugurru nurru-wurrij-galadi-wiiyn marri anubani-yung nanggaandhurrg-gaa marri nugurru nirriij-garruyn anubani-yung anaalaaladi aḏaba.
Yigaj! Nugurru nurru-wurrij-galadi-wiiyn, yagu God yamba nani-bajiyini nugurru. Wudanila-wala waari ngaya nganamba-warragayijgaa nugurru aadanu. 10 Anaani wiijamana. Warraaynbaj-maynji ambu-wurrij-galadi-wina, wubani-yung aladi wu-waṉbini-yinyung, God yamba niga-waj ambani-bajiyina. Marri ambirriij-garruyn-maynji anubani anaaladi, niga ambani-wiri-gang wugurru. Bani-yung marri amburru-wurrij-maaḻang wugurru. Yagu wugurraayung warrubawi-yung ambu-burraa-maynji ambu-wurrij-galadi-wina anaarrbidi, marri warrubawi-yung waari wugurru wirriij-garru anubani anaaladi, warrubawi-yung aḏaba ambu-ngawang wugurru.
11 Yigaj! Nugurru anubani nurru-wurrij-galadi-wiiyn aadanu. Yagu God niga-waj nani-bajiyini anubani anaaladi. Wudani-yung-gala, nugurru nirri-ngaynbandangi-windiyung nugurru nurru-dhi-maṉdhini marri nurraandhurrg nurru-burri, wiij-garrarra. Marri nurru-riyaldhangi nubagi-wuy naaladi-nyung na-waḻyinyung, marri nurru-ḏirrngawini ngayawi-wuy, yagu ngirri-ngaynbandangi-windiyung ngaya ngirri-nayii. Marri nubagi-yung na-waḻyinyung, nuunu-ngaynbandangi-windiyung nuunu-dhi-maṉdhangi niga. Wudani-yung-gala, waari nugurru aḏaba aniij-galadi nimbirri-waṉagang nugurri-rruj aadaju.
12 Yigaj! Anubani-yumbaa ngaya ngawu-lharrgandi ana-wubiba nugurri-wuy, ngaya nga-marrbuy nubagi-yung-jinyung na-waḻyinyung, nubagi ni-waṉbini-yinyung anaaladi niga. Ngawu-lharrgandi ana-wubiba. Yagu waari nigawi-nyinyung-magaa. Marri nga-marrbuy warrubawi-yung-jinyung warraaynbaj, waniiladi-waa-yinyung wugurru. Ngawu-lharrgandi anaani ana-wubiba, yagu waari wugurri-nyinyung-magaa. Yagu ngawu-ngaynbandangi nga-marrbuy-maa “Warruburru warra-wurru-wurruj anubagu ana-Corinth, yuga ngambi-ngaynbandii-wugij anaani? Ari amburru-bajiyiynjina wugurraajbaj anaani, raga-ragij na-God-duj.” Dani-yung nga-yambini. Wudani-yung-gala nga, ngawu-lharrgandi anaani ana-wubiba nugurri-wuy.
13-15 Marri anubanila, nugurru aḏaba anaani ngirri-wurrij-maṉdhiyn-bindiyung ngaya, nugurru yamba ngirri-ngaynbandii-windiyung ngaya aadanu.
Anubani aniij-bulhu-wulhurr-waj nganu-lharrgandi nubagi-yung na-Titus nugurri-wuy, anubani ngana-lhama-lhamangi nugurru nigawi-wuy. Anubanila, nugurru nuunu-maṉmangi niga. Marri nugurru waari anubani-yung ngirriimbulijgaa ngaya aadanu. Anubani-yung yamba nugurru nurru-dhi-maṉdhini, marri nuunu-walgur-waa niga, nga anubani nuunu-yandhurrbangaa windiyung maaḻamburrg, marri nuunu-warra-yarijgaa niga.
Anubanila-wala niigiyn ngayawi-wuy, marri ni-wurrij-maṉdhiyn, marri nanii-ḏamarr-ngu-burraa windiyung nugurru. Marri anubani-yung nga-wurrij-maṉdhiyn ngaayunggaj aḏaba, nugurru-waj yamba anubani-yung nuunu-wurrij-maṉdhiyn aḏaba niga.
Yigaj! Ngaya ngaandha-wuguuguni ngana-maga-magaa yijgubulu-windiyung nugurri-wuy. Anubani wiij-nguynju, anubani-yung yaga nganu-magaa na-Titus, nugurraa yungguyung. Anubani-yung yijgubulu-windiyung ana-lhaawu, nga-yambini-yinyung ngaya.
16 Anubani ngaya nga-wurrij-maṉdhiyn-bindiyung, ngaya yamba nga-marrbuy-windiyung nugurru nurru-jambarrg-bindiyung aadanu.