8
Ngagurru anaani ngaambiiyii anu-ṉuga maaḻamburrg-galawaj wugurru.
Nugurru aadanu murruyung-gaang, ngaya ngana-ngaynbandii nugurru numburru-marrbuy, na-God niga wani-walgaṉmaa warruburru wuu-jambarrgina-yinyung, aaynba-gaynbaj-jinyung ana-lhal, anubani-rruj-jinyung ana-runggal ana-lhal ana-Macedonia-rruj. Warruburru-yung wurraambalalari-windiyung wugurru, marri wanggu-rawini arrawindi alaaladi warruburru-wuy, wurraambalalari-windiyung yamba wugurru. Yagu wiiya aadanu. Wugurru wurru-wurrij-maṉdhini-wugij wugurru, runggal-windiyung anubani warriini warra-mulung-aynbaj-guy, warra-walgaṉmaa-windiyung wugurru.
Yijgubulu anaani ngana-magana nugurru. Wugurru warriini anu-ṉuga anaarrawindi-lhangu wirri-waṉagaa-yinyung, marri ngijang, runggal-windiyung. Wugurru wurru-wijangani wugurraajbaj, marri wurraandha-wuguuguni ngambi-yandha-yandhawiwandi ngaya, nambarra-maṉmangi yadhu wugurraayung anubani-rruj ana-Jerusalem-jinyung warra-wurru-wurruj na-God-jinyung. Anaani yij-mamaaḻang-bindiyung wugurru wurru-waṉbini.
Anubani-yung wugurru wurru-waṉbini-yinyung, waari ngaya ngaaḻamin-jamaa-yinyung. Warruburru-yung wurru-yiynjini wugurraajbaj-mirri na-Buunggawa-wuy wugurru ana-wulhu-wulhurr. Marri ngijang, wurru-yiynjini ngayawi-wuy, nguynju niga na-God wani-ngaynbandangi yungguyung warruburru-yung.
Anubanila-wala na-Titus ni-yanggi nugurri-wuy anubani ana-Corinth-guy, anubani-yung nugurru nirri-burrangi anu-ṉuga lhaay, warruburru-yung nambarra-maṉmani yungguyung nugurru, warruburru-yung ana-Jerusalem-jinyung warraambalalari-yinyung warra-wurru-wurruj. Nga anubani nganu-magaa na-Titus, marri ngijang nganu-lharrgandi niga danu-wuy. Naagi ani-wuguuguni nambani-maṉma-maṉmani yungguyung niga nugurru, marri anubani-yung nimbirri-walang anubani anu-ṉuga nugurru aadanu, nguynju yadhu nambarra-walgaṉmana warruburru-yung-guy.
Ngaya anaani nga-marrbuy anubani nugurru nurraaṉbaaṉbina maaḻamburrg-galawaj, nugurru yamba nurru-jambarrgiiyn yijgubulu-windiyung aadanu. Marri nugurru aadanu nurru-maga-magina aniijgubulu-windiyung anubani maaḻamburrg. Marri nurru-marrbuy anubani anaarrawindi-lhangu aḏaba. Marri nurru-lhaal-maaḻang-bindiyung aadanu nugurru. Marri nugurru nirri-ngaynbandii maaḻamburrg-galawaj ngaya anaani. Anaani wiij-nguynju, nambarra-walgaṉmana warruburru-yung warraambaambalalari-wuy ana-Jerusalem-duj wugurru.
Ngaya yagi nganaa-dhangu-jujuri nugurru aadanu nambarriiyii-yinyung wugurru anu-ṉuga. Yagu ngaya anaani nga-wijangayii, yuga nugurru narra-ngaynbandii warruburru-yung warraambalalari ana-Jerusalem, nguynju wiijamana yaga wugurraayung warruburru-yung ana-Maceconia-yii, wugurru yamba warra-ngaynbandangi-windiyung, warriini-yinyung anu-ṉuga?
Nugurru nurru-marrbuy, niga na-Jesus Christ ngagurri-nyinyung na-Buunggawa ngaani-walgaṉmaa ngagurru anaani. Wiiya niga niimbalal, anubani ni-burri anaarrwar, yagu niga niimbalalari-maa ni-burri anaaji-maynji niga, wubani narrani-maṉmiyn yungguyung nugurraa.
Yigaj! Niga niimbalalarijgini ni-burri, yagu nguynju nugurru numburraambalal numburru-burraa aadanu.
10 Ngaya ngana-magana nugurru, yaani wiij-maṉdhina anaani-yung-jinyung numburraaṉbina aadanu. Anubani-yung-gaj, ari ma-ngargu manaarmag, nugurru-waj nga, nurru-raga-ragij, nirri-ngaynbandangi-windiyung, narriini-yinyung wugurru anu-ṉuga. 11 Nugurru aḏaba nimbirri-jadugana anaani wugurru nurru-waṉbini-yinyung. Nugurru aadanu nirri-ngaynbandangi-windiyung nurru-waṉbini-yinyung anaani. Marri anaani aḏaba nimbirri-jadugana aadanu.
Nugurru yuga nurru-marrbuy? Nugurru-maynji nimbirri-waṉagana anu-ṉuga anaarrawindi, nambarriiyii wugurraayunggaj arrawindi. Yagu anubani-yung nimbirri-waṉagana-maynji anggaadharra yagu anubani-yung nambarriiyii anggaadharra anu-ṉuga. 12 Anubani-yung nambarriiyii-maynji anu-ṉuga wugurri-wuy, numburru-yaal-maaḻang aadanu, nigaayung na-God ani-wurrij-maṉdhina. Wiiya nugurru waari nimbirri-waṉagang anu-ṉuga anaarrawindi, yagu niga ani-wurrij-gaḻaaḻarrii-windiyung nugurri-wuy. Niga ni-marrbuy yamba aadanu.
13 Yagu ngaya yagi nugurru nganaagajij-baḏa-waḏaḏ-gi aadanu, wugurraayung warra-mulung-aynbaj yagi wurru-muḏaḏbi, ambarriiyii-wugij wugurraayunggaj. Ngaya anaani nganaa-gandhurrg-gana warraarrawindi-lhangu nugurru, nguynju yadhu numburru-dhi-nguynju-nguynju numburru-burraa aadanu nugurru.
14 Nugurru yuga nurru-marrbuy? Ana-yimbaj nugurru nambarra-maṉmani warruburru waari amburraarra-waṉagang-jinyung ana-ngurrji, nugurri-wala arrawindi ana-ngurrji aḏaba. Wurrugu marri, nugurru aadanu waari-maynji nurraarra-waṉagi, yagu warruburru nambambi-maṉmani wugurri-wala arrawindi-wala. Anggiijamana nga, nugurru nuu-jambarrgina-yinyung, anubani numburru-burraa numburru-dhi-nguynju-nguynju aḏaba aadanu. 15 Yigaj! Nguynju yaga wu-yambina a-wubiba-wala.
“Anubani-yung wugurru wurru-muṉḏugaa runggal ana-marrya ana-manna, waari ambirri-lhaladangi wugurru, marri warruburru-yung wurru-muṉḏugaa ana-winyig, wugurru waari amburru-marryaadangi wugurru.”
Dani-yung wu-yamana anaani ana-wubiba.
Titus marri nubiṉi-yung naa-wulawaa na-nilharri-yung-biiyung wuguṉi.
16 Ngaya nganu-warraarriwana niga na-God-guy, niga-waj yamba ni-warraalgaalgurmani nubagi-wuy na-Titus-guy, nguynju yadhu naagi-yung nani-ngaynbandiyn nambani-maṉmang-jinyung nugurru maaḻamburrg aadanu, nguynju ngaya ngaandha-wuguuguni ngana-ngaynbandii ngana-maṉmani nugurru aadanu. 17 Marri ngaya nganu-yandhawiwandi aniigiyn-jinyung nugurru nambani-maṉmani, aadanu-rruj ana-Corinth, nga ni-wurrij-gaḻaaḻarrii niga aniigiyn yungguyung nugurri-wuy. Ngaya anaani waari nganaa-dhangu-jujurang niga anubani ani-yaarri yungguyung aadanu-wuy, yagu niga ni-yaarri anubani-yung nigawi-nyinyung-mirri ni-jaal-yung naagi niga.
18 Ngaya nganu-lharrganjii nubagi yaagi aynbajung na-murruyung. Niga marri na-Titus nimbiniinggarra-yaarri wuguṉi. Nga warruburru-yung wurru-jambarrgina-yinyung anubani anaarrawindi-rruj ana-lhal, nubagi wunu-warraarriwana nubagi-yung niga naa-murruyung. Niga yamba anubani-yung ni-wandha-wuguuguni wani-maga-magaa ana-mamanunggu ana-lhaawu. 19 Marri warruburru-yung wuu-jambarrgina-yinyung nubagi wurru-wajbariyn wunu-miyn niga, nga wunu-yamijgayn, ni-yanggi yungguyung ngayawi-wuy. Marri warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung naa-murruyung-gaang, nurru anubani-yung naanggu-yarrijgina anubani anu-ṉuga wubani a-lhal a-Jerusalem-guy. Ngagurru ngaamba-maṉmani warruburru-yung warraambalalari wugurru. Marri wugurraayung warraarrawindi amburru-marrbuy, marri wugurru ambunu-warraarriwana na-Buunggawa-wuy. 20 Anubani ana-runggal anu-ṉuga, nurru anaani naanggu-waṉagana maaḻamburrg-galawaj. Yagi-magi warra-wurru-wurruj nambi-lhajbu-magi, anubani-yung-jinyung anu-ṉuga. 21 Nurru anaani maaḻamburrg naanggu-waṉagana anubani anu-ṉuga, anggu-wandhurrg yadhu anggu-burraa wugurru. Niga yamba na-Buunggawa nani-nayii nurri-wuy, marri warruburru-yung warra-wurru-wurruj wugurraayunggaj nambi-nayii nurri-wuy anaani.
22 Ngaya anaani nganu-lharrgang aynbajung naa-murruyung, nigawi-nyinyung na-Titus-inyung na-wulawaa nubiṉi, amburraanggarra-yaarri, na-Titus marri naa-murruyumbaa nubiṉi. Ngaya nganu-rawini malgarrawindi, marri niga nganu-lhangarrmaa ngaya ni-wandha-wuguuguni maaḻamburrg-bugij ni-burri niga. Niga niwu-ngaynbandii-windiyung ani-yaarri nugurri-wuy, niga yamba ni-marrbuy nugurru aadanu numburru-waṉbina na-God-jinyung nani-ngaynbandii-yinyung aadanu. 23 Nugurru nurru-marrbuy yuga na-Titus? Ngaya marri niga, niiṉi niini-burraa niini-guwaj-gaynjina anaani? Niini-mijgalmina niiniiynjaabu, nugurraa yungguyung wudanu. Marri nubiṉi-yung naa-murruyung-baa, wuguṉi-yung wini-mijgalmina-yinyung warra-mulung-arrgi-yung-guy wurru-jambarrgina-yinyung, marri warruburru-yung ambunu-warraarriwana na-Jesus Christ-guy, nubiṉi-yung-gala na-waḻya-waa-wala aḏaba. 24 Na-Titus marri nubiṉi-yung naa-murruyung-baa ambini-walang-maynji nugurri-rruj, nambarra-yiyina, nugurru aadanu narra-ngaynbandii wugurru. Marri wugurru amburru-marrbuy, ngaya ngarra-magaa yaga ambaḻaman lhaawu nugurraa yungguyung, marri anubani ana-lhaawu yijgubulu-windiyung wugurru.
8:15 Exodus 16:18.