3
Ngagurru ngaambu-dhi-maṉdhina, anaani ngurru-yamba-yambina-yinyung.
1-2 Murruyung-gaang, malgaynbaaynbiyaj ngurru-waṉbina aladi. Yagu warruburru-yung-maynji ambu-yambina maaḻamburrg, anubani-yung warrubawi-yung wu-ngambara-mana, wu-waṉbina maaḻamburrg. Wudani-yung-gala murruyung-gaang, warraarrawindi nugurru yagi narra-marrbuy-wi warruburru-yung. Nambarra-marrbuy-wana-maynji, anubani ari na-God nambani-nguynju-nguynjijgana runggal, nugurru.
Nugurru numburru-wijangayii, ngarrubagi-yung-jinyung ngarra-jarrangu. Ngaadagu wirringa-lhamunu-wabana marri ngarrubagi-yung yigaj wirringa-yina-wiḻibiḻingina. Marri wudani-yung-gala wirringa-wiḻibiḻingina ngiga.
Ngijang, numburru-wijangayii manubama-yung-jinyung mana-barrawu. Mana-barrawu ma-runggal, marri anubani ana-wudhanguyn wu-waḏa-waḏaḏ, waabuyaana, marri manubami-yung ma-yaarri. Anubani-yung ngirri-mani wunyu-wunyanyung rangag, mana-gulinga. Marri gulinga-mirri mana-barrawu ma-yaarri marri bama-yung gulinga-gana magurru.
Anaani wiijamana, ana-lhaguḻa wu-winyig ana-lhirribala ana-ngun.gu-rruj, marri runggal wu-waṉbina wugurru.
Anubani nurru-marrbuy, ari muga winyig ngura, anubanila-wala waalbalgina aḏaba, ana-ngura. Ngagurri-nyinyung anaani ana-lhaguḻa wu-yamana nguynju a-ngura-yii. Anaani-yung wu-buunggawa ngagurri-wala anaaladi ana-lhaawu, ana-lhaguḻa. Anubani-yung ana-lhaawu maṉdhii runggal wungarri, ngagurri-wala ana-ngun.gu, ngarranggu-wurrij-galadi-wana. Anubani anaaladi ngagurri-rruj wu-burraa, anubani-yung wu-waṉina ana-ngura-wala na-baḏirrnya-yung-gala. Anaani wiijamana, nguynju yaga anubani anaaladi nangana ana-lhaguḻa ngagurri-nyinyung yaga, marri ana-lhaguḻa ngarranggu-nangana anaarrawindi-lhangu ana-lhal-inyung, wu-yamana wugurru.
Warra-wurru-wurruj anubanila-wala wurru-marrbuy-wina, wurraarra-mani aynba-gaynbaj-galawaj mun-bulal-wulal-inyung marri ana-ngurudhu marri anubani-yung wu-yalgarrwina-yinyung marri anubani wu-burraa-yinyung mana-lhagayag-duj, anubani nguynju anggu-burraa yungguyung maaḻamburrg marri ambanggu-yandhurrbangana. Marri warruburru-yung wurru-waṉbini wugurru. Yagu waari warraaynbaj ana-lhaguḻa ambanggu-yandhurrbang. Nguynju yaga aadanu wurraagaminij-gaḻigaynjina, anubani-yung waaladi-windiyung. Anaani ana-lhaguḻa wu-yamana nguynju amubama-yung-jii ama-lhambaṉayn-jii ama-ma-ḏamadhan-jii, wu-yamana wugurru.
Ngagurru anaani ngurru-waṉbina ngagurraayung, ana-lhaguḻa-mirri, ngurru-waṉbina anaani wij-bulawaa-waj. Nguunu-warraarriwana na-God, marri ngurraaladi-yamawaynjina warra-wurru-wurruj. Yagu na-God ngarrani-maṉdhangi warra-wurru-wurruj nguynju nigawi-yii. 10-12 Anaani ana-wulawaa ana-lhaawu anubanila wu-yanggi, aaynjaabugij-gala ana-lhaguḻa. Murruyung-gaang, anaani waari ana-maaḻamburrg-magaa. Yagi ngurraaladi-yamawi warra-wurru-wurruj ngagurru.
Nugurru numburraawanggina. Anubani-yung-maynji ana-lhawalig anggu-burraa, anubagu mana-lhagayag marri anaa-gugu waari anubani wu-rabali waar-wulagiynji. Murruyung-gaang, manubami mana-baḻbi waari anubagu maarradi mana-gadarra-rruj. Manubami-yung mana-gadarra waari maarradi mana-baḻbi-rruj magurru. Mana-lhagayag marri anaa-gugu anggaar-waliynjang-maynji, anggaaḻigarrbidhi anubani-yung. Ngagurru anaani waari ngaambu-yamang wudani-yung-jii. Ngagurri-nyinyung-gala ana-lhaguḻa anubanila wu-rabalii ana-lhaawu, nguunu-warraarriwana na-God, anubanila aladi. Waari aadanu ana-maaḻamburrg-magaa wugurru!
Ngagurru ngaambu-yina-mamaaḻang.
13 Nugurru numburraawanggina. Ngagurru-maynji ngaambu-yina-mamaaḻang, ngaambu-yina-baḏbirr, ngagurru ngaambu-burraa-wugij ngaambu-marrbuy-mana na-God-guy, marri ngaambu-yaal-murramurra, marri ngaambani-bajiyina, ngaambu-waṉbina-wugij maaḻamburrg-galawaj ngagurru. 14 Yagu warrubawi-yung-maynji ambu-margiriynjang-maynji marri ambaarra-ngaynbandii-maynji arra, marri ambu-ḻamumundhina-maynji, warrubawi-yung warra-wurruj waari wu-yina-mamaaḻang wugurru. Warrubawi-yung yagi wu-lhama-lhami. Anubani-yung wu-lhama-lhamina-yinyung, waari anubani-yung aniijgubulu-magaa wugurru.
15 Anubani numburraawanggina-maynji anubani-yung, naagila anaarrwar-inyung waari nambani-marrbuy-waa. Aadanu-wala nurraawanggina aani-wala a-lhal. Nubagi-yung na-baḏirrnya-yung nani-marrbuy-waa nugurru.
16 Warra-wurru-wurruj-maynji amburru-margiriynjang, marri amburraarra-ngaynbandii-maynji arra wugurraa yungguyung, anubanila warruburru-yung yagi wurru-burrangi ana-maaḻamburrg. Anubani amburru-waṉbina anggu-wuguuguni, arrawindi alaaladi.
17 Yagu nugurru-maynji numburru-marrbuy niga yamba naagila aarrwar-wala wani-marrbuy-wana, anubanila numburru-marrbuy yijgubulu, marri maaḻamburrg. Anubanila-wala numburru-lhamaamura-mana, numburru-lhambaamburrg, numburru-waḏba-waḏbirr. Marri nambarra-man.galagana, marri numburru-waṉbina yij-mamaaḻang-galawaj. Marri numburru-wandhurrg, waari nurraawaḻi aadanu.
18 Nugurru-maynji numburru-lhamaamura-mana-maynji, marri nambarra-maṉmani warruburru warra-mulung-aynbaj, nguynju yadhu amburru-lhamaamura-mana wugurraayunggaj. Nguynju yadhu arrawindi wurru-wurruj wugurraayunggaj amburru-waṉbina maaḻamburrg wugurru.