5
Warruburru-yung warraambaambalal amburru-dhi-maṉdhina wugurru.
Nugurru aadanu warraambaambalal, nugurru numburraawanggina. Arrawindi aladi wu-waṉina nugurri-wuy, marri anubani-yung nambanggaaladi-wana. Nugurru numburru-ruguna, numburru-nyadii! Anubani nugurri-nyinyung anaarrawindi anaarra wu-jadugina! Ana-lhalawag anubani-yung arra-nguyii manubama-yung mana-yaaḻi. Anaani ana-lhal anggu-jadugang lhaalhag, yagu nirri-waṉagana-wugij anubani-yung anu-ṉuga. Nugurru nirri-daarrajaa-wugij. Wudani-yung-gala, anubani anu-ṉuga wu-murrgulhaa, nga wu-nungguḏaaba-dhina, aḏaba anubani wu-warradii maṉḏamaṉḏii bagu wu-dhagabuṉulg wugurru. Warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj amburru-marrbuy. Marri anggu-jadugina, anaani anu-ṉuga. Marri nugurraayunggaj, numburru-jadugina aadanu! Anubani-yung-maynji na-God nambani-lhajbumana, numburru-jadugina, nguynju yaga wudanu a-ngura wu-lhalmbaarrii-wala, numburru-nagina nugurru.
Warruburru-yung warra-mulung-aynbaj wurru-mijgalmini nugurri-nyinyung-gaj anaaban-gaj, yagu warruburru-yung waari nambarriiyn waari nambarra-bayarra-gang. Anubani-yung anu-ṉuga, nguynju yaga waaḏii, wu-yamana wugurru. Warruburru-yung wurru-mani-yinyung nugurri-nyinyung anu-ḏal, wugurraayunggaj wurraaḏii. Marri na-Buunggawa warraarrawindi-yinyung, ni-wawanggina niga.
Nugurru warraambaambalal, anaani-rruj nugurru nurru-burraa, nurru-waṉagana anaarrawindi anaarra, marri anubani-yung nurraaṉbina nurru-daarrajaa anubani-yung anaarrawindi-wala. Nurru-mangaj-gina, nguynju yaga ana-bulugi, anubani-yung amburruumana lhaalhag marri amburru-nguyii wugurru. Anaani anggiijamana, na-God nambani-jadugang nugurru aadanu.
Marri aynbaj aladi nurru-waṉbina. Warruburru-yung ana-maaḻamburrg-jinyung wurru-burraa, warruburru-yung-guy narra-lhajbini marri narra-wini. Warruburru-yung waari nambambi-lhambini.
Ngagurru ngaambu-lhambaamburrg marri ngaanu-yambina na-God.
Yagu yamba anubani-yung, murruyung-gaang, numburru-lhambaamburrg. Wurrugu marri, na-Buunggawa aniigiyn niga.
Anaani wiijamana. Nugurru numburru-wijangayii, nubagi-yung ni-wanuynjungina-yinyung, ni-ngaynbandii anubani-yung anu-ngugulmung. Anubani-yung ni-burraa, ni-lhambaamburrg niga. Marri anubani-yung ngarraaṉbana angi-warra-rabang. Ari angi-wulawaa, angi-warra-rabina. Nugurraayunggaj, numburru-lhambaamburrg. Wudanila-wala, mal-dhamurrug, na-Buunggawa ani-yaarri anubagala. Wudani-yung-gala, numburru-wurrij-baḏa-waḏaḏ-mang nugurru.
Murruyung-gaang, yagi nuu-ḻamijgaynji nugurru. Nguynju yadhu niga na-God nubagi-yung ngarrani-nguynju-nguynjijgana-yinyung, yagi nani-lhajbu aadanu. Nubagi-yung ani-yaarri anubagala lhaalhag niga.
10 Numburraawanggina warruburru-yung wunaa-ja-jambini-yinyung na-God anu…bani-yunggaj-jinyung. Warruburru-yung warra-mulung-aynbaj wirri-waṉagana ana-wungarri, wugurru yamba wurru-maga-magini na-Buunggawa-yinyung. Yagu warruburru-yung wurru-lhambaamburrg wugurru. 11 Warruburru-yung wurru-lhaay andhurrg. Ngagurraayung ngurru-yamana “Na-God waniigajij-majgaa wugurru.” Nugurru aadanu numburru-yamana warruburru-yung-jii, numburru-lhambaamburrg nugurru.
Ngijang, numburraawanggina nubagi-yung na-yiwanggu-nyung na-Job. Ni-warra-guṉḏa-guṉḏa, ni-warragayangi-windiyung, yagu ni-lhaay andhurrg naagi-yung, ni-lhambaamburrg ni-burraa niga. Marri anubani-yung na-Buunggawa ni-wijangani, anubani-yung wiij-maṉdhiiyn. Nugurru-waj numburru-yamana nubagi-yung-jii, numburru-lhambaamburrg aadanu. Na-Buunggawa ngaambani-warrngayang ngagurru, ngambanii-ḏamarr-ngu-burraa, ngaambani-man.galagana niga.
12 Nugurru-maynji nambarra-lhalamayana warruburru-yung-guy warra-mulung-arrgi-yung-guy, anubani-yung yagi nurru-yambi arrawindi lhaawu, nguynju yungguyung nambambii-ngu-jambarrgiiyn. Yagi nurru-yambi ana-wumala-yinyung yagu anaaban-jinyung yagu anaaynba-gaynbaj-jinyung. Numburru-yamang “Yuu” yagu “Yagi”, dani-yung-bugij. Nguynju yadhu na-God yagi nani-wurrij-bi nugurru.
13 Warrubawi-yung-maynji nugurri-nyinyung ambi-waṉagana-maynji wungarri, anubani-yung ambu-yambina na-God-guy wugurru. Warrubawi-yung-maynji ambu-waḻaaḻarrii, warrubawi-yung ambunu-warraarriwana na-God. 14 Nubagi-yung-maynji na-wurrujung ani-lhangurrngang, nubagi-yung ambani-magana warruburru-yung warra-mijiwanggu wuu-ragaana-yinyung nugurri-nyinyung nuu-jambarrgina-yinyung. Marri anubani-yung amburru-yaarri, marri ambunaa-jambina na-God-guy. Marri ambunaambara-wuryang anubani-yung anu-gargayag, marri anubani-yung amburru-yambang ana-muwaj na-Buunggawa-yinyung wugurru. 15 Warruburru-yung-maynji wuu-jambarrgina-yinyung ambunaa-jambina, marri nubagi-yung na-wudhangurrg-jung ani-maṉdhii. Nubagi-yung na-Buunggawa anu-ḻaḻagang, na-wudhangurrg-jung nubagi-yung. Marri nubagi-yung-maynji ni-waṉbini-maynji anaaladi, marri na-Buunggawa nubagi-yung anaagajij-garruyn niga. 16 Wudani-yung-gala, nimbirriij-barrngayang warruburru-yung-guy warra-mulung-aynbaj-guy. Marri numburraa-jambina nugurraajbaj, nguynju yungguyung na-God nambani-maṉdhii nugurru.
17 Nubagi-yung-maynji na-wurrujung ani-waṉbina ana-maaḻamburrg, anu-yandhawiwanjii-maynji na-God-guy, anubani arrawindi ambaḻaman anggu-waṉbina. Nurru-marrbuy nubagi-yung-jinyung na-Elijah. Naagi-yung na-waḻyinyung nguynju ngagurri-yii niga. Anubani-yung nu-yambini na-God-guy, angaḏajung ni-yambini, nguynju yungguyung ngarraaṉbana waari ngarrubagi-yung angi-warra-rabini. Marri waari angi-warra-rabini anaaban-guy, anaagalhal-aḻirr, manaarmag ma-wulaynbaj marri na-ḻabama marang-aynjaabugij marri jarranggay. 18 Anubani-yung marri ni-yambini, marri anubanila-wala ngi-warra-rabiyn anaarrwar-wala. Anubani aḏaba wu-warraanuynjungini waarradangi aḏaba, wungugulmung waarra-ngu-gulmung-jungini wugurru.
19 Murruyung-gaang, ari nubagi-yung-maynji nugurri-nyinyung, ani-yaarri-maynji anuuguni ani-marra-marraana anubani-yung-gala aniijgubulu ana-lhaawu. Ari warrubawi-yung aynbaj wurruj ambunu-mang nubagi, marri ambunaagijgiyn niga. 20 Numburru-marrbuy anaani, nubagi-yung-maynji ani-waṉbina anaaladi, marri warrubawi-yung warra-wurruj ambunaagijgiyn, warrubawi-yung ambunu-wiri-gang, nguynju yagi yungguyung ni-ngawi, marri na-God yagi ni-warranggi nigawi-nyinyung-guy anaarrawindi aniij-galaaladi wugurru.
Wiiya.