11
Nubagi na-waḻyinyung, na-nimuwaj-jung Lazarus.
Anubanila-wala aḏaba, aynjaabu-nyung waḻyinyung, na-nimuwaj-jung Lazarus. Naagi-yung ni-burri bagu anubani ana-lhal wu-mayini Bethany, anubani wu-lhal-wirrig. Naagi-yung aḏaba ni-lhangurrngang. Naagi-yung wingi-wulawaa wani-waṉagaa ngarrilharri-yung-biiyung, ngarra-ngarrimuwaj-baa Mary marri Martha. Nga warraawurru-yung bagu wurraanggarra-ngu-burri Bethany. Mary ngaadagi-yung yaga wurrugu marri angunu-mun-guryangi arrawuj-mamaaḻang na-Runggal-yung, anubani-yung anu-gargayag, marri angunu-mun-jarrbini ngigawi-nyinyung-mirri yaga mung-mirri. Nga ngigawi-nyinyung na-nilharri-yung na-Lazarus, ni-lhangurrngang-bindiyung.
Ngarraawirrngi-yung-baa ngarra-wulawaa ngarra-ngarrilharri-yung-biiyung wingi-yandharrgiiyn na-Jesus-guy ana-lhaawu. Wingi-yamayn “Runggal-yung, nubagi nunu-ngaynbandii-yinyung nagang, aḏaba nubagi ni-lhangurrngang,” wingi-yamayn.
Anubani-yung na-Jesus anaani-yung ni-wawanggiyn ana-lhaawu, nga wani-magayn warruburru wurru-marrbuy-maa-yinyung, ni-yamayn, “Ni-lhangurrngang wulguy, yagu anggu-dhaag-mana-rruj, yagi ni-ngawi. Anaani anggu-waṉbina yagu warra-wurru-wurruj ambunu-warraarriwana na-God, yagu yamba niga ni-mamanunggu. Marri ngaayunggaj ngambambi-warraarriwana, ngaya yamba anaani na-Niwiyayung na-God-jinyung.” Dani-yung ni-yamayn na-Jesus.
Na-Jesus naagi-yung wani-ngaynbandangi waadurru-yung-gaj ngarra-Mary marri ngarra-Martha marri na-Lazarus. Anaani-yung aḏaba ni-wawanggiyn ni-lhangurrngang-gala naadagi-yung na-Lazarus. Yagu waari wurrugu niga ani-yanggi, ni-burri muulawaa-wala mana-miyn.nganga ni-yaay niga anubagu.
Nga niga warruburru-yung wurru-marrbuy-maa-yinyung wani-magayn, “Gurru-waj! Numburraaṉina aḏaba ngaambaagiyn ngaambu-yaarri Judea-wuy,” ni-yamayn.
Wugurraayung wurru-yamayn “Nimba-yiyina-yinyung, warruburru warra-Jew nagang aadanu ambi-wini-magaa mal-dhamun.gurrg, marri ambiimbaḻgaa-magaa nagang ṉuga-mirri. Yagu ngijang nu-malgaagijgina nundaagina buguni?” wurru-yamayn.
Nigaayung na-Jesus ni-yamayn, “Mal-dhamun.gurrg anaani ngi-wabarra-milhii ngarraaḻirr. Marri warruburru-yung wurraagaagaḻawajii-maynji wuu-yaarri, yagi anaarrarra wuu-rabi, yagu wurraarranggana yamba wu-lhal-milhii anaani ana-lhal. 10 Yagu wugurraayung ana-miyn.ngu-maynji amburraagaagaḻawajii, anubani-yung ambanggu-dhanggalmang amburru-rabina, waari yamba anubagu anggu-wabarra-milhang anu-dhalng.” Dani-yung ni-yamayn naagi-yung na-Jesus, wani-magaa.
11 Na-Jesus ni-yamayn aḏaba wani-magaa anaani-yung ni-malgaagijgiyn, “Ngagurri-nyinyung na-guwaj na-Lazarus niga ni-yingayn. Yagu ngaynjaarri, nga nganu-marayanggang niga.” Dani-yung ni-yamayn.
12 Nga wugurraayung wunu-yambalmayn, “Runggal-yung, ani-yingang-maynji nubagi niga, yuga ani-marayanggiyn, yuga niga ani-maaḻamburrg,” wurru-yamayn.
13 Nigaayung na-Jesus ni-yambini na-Lazarus-jinyung ni-ngawiiyn, yagu wugurru wurraaḻamin-jamaa niga ni-yingayn.
14 Anubani-yung na-Jesus niga wani-magaa, ni-wij-garrarra-gaa aḏaba. “Na-Lazarus aḏaba ni-ngawiiyn. 15 Yagu ngaya nga-wurrij-gaḻaaḻarrii anubani-yung waari ngaya niiṉi naaniinggarra-ngu-burri, nugurraa yungguyung aadanu, numburru-jambarrgiiyn nugurru. Gurru-waj, aḏaba numburraaṉina, ngaambu-yaarri nigawi-wuy.” Dani-yung ni-yamayn na-Jesus.
16 Nubagi-yung naagi-yung na-Thomas anubani ana-muwaj anaaynbaj ni-mayini Wini-radbiynjini-jinyung, niga wani-magaa warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung-guy, “Ngagurraayung nganu-garrindharrmani, ngaambaanggarra-yaarri nigawi-wuy, nguynju yadhu ngaambu-lhagarra-ngawina ngaambaaynjaabu ngagurraayunggaj!” Dani-yung ni-yamayn na-Thomas.
Na-Jesus ambani-man.galagana ngarrubirrngi-yung ngarra-ngarrilharriyung-biiyung.
17 Nga wugurraayung wuu-ngarra-ḻaḻagiiyn aḏaba wuu-ngarra-ngu-jarrarriyn, wurraanggarra-yanggi.
Anubani wurru-yanggi arrgaḻinyi, nga wurru-waliyn Bethany. Naagi-yung na-Jesus nu-lhangarrmayn nubagi na-Lazarus niga ni-ngawiiyn, ni-wurrdhini manuulaynbaj mana-miyn.nganga raga-ragij-gaj.
18 Ana-Bethany wugurru waari anggaa-yarrmayarrmaj-magaa anubagala ana-Jerusalem-gala, anubani-yung yagu waa-lhamun.gurrg. 19 Arraarrawindi wurru-yanggi ana-Jerusalem-gala buguni Bethany-wuy, warra-nani ngarra-Martha marri ngarra-Mary waa-lhamaamura-gaa nubagi-yung-jinyung yamba na-nilharri-yung ni-ngawiiyn.
20 Yingga ngarraawirrngi-yung ngarra-Martha marri ngarra-Mary wingi-wawanggiyn, na-Jesus naagi-yung anubuguni ni-yanggi. Ngarra-Mary ngiga bagu-waj-gaj ngi-baldhiyn nga ngi-burri aanga-waj, nga dagi-yung-bugij Martha ngi-jarrarriyn nga ngunu-raganmayn naagi-yung na-Jesus-guy, waari-waj ni-walangi-waj ana-wumurrng-duj.
21 Ngi-yamayn “Runggal-yung, anaaji-magaa nagang ba-burri, yagi-magaa ngayawi-nyinyung naa-murruyung ani-ngawini-magaa. 22 Yagu ngaya nga-marrbuy, banu-yandhawiwanjii-maynji na-God aadanu, anaarrawindi-lhangu anaani ani-waṉbina nigawi-waj.” Dani-yung ngi-yamayn ngarra-Martha.
23 Nigaayung na-Jesus ni-yamayn, ngu-magayn, “Nugawi-nyinyung na-nilharri ani-ḻaḻagiiyn marri ani-wiri.” Dani-yung ngu-yamijgayn ngiga.
24 Ngigaayung ngi-yamayn, “Ngaya nga-marrbuy, niga ani-ḻaḻagiiyn wubani-rruj wu-dhaag-mana-rruj, niga,” ngigaayung ngunu-yambalmayn, ngi-yamayn na-Jesus-guy.
25 Nigaayung na-Jesus ngu-magayn, “Ngaya-waj nga yaani ngamba-ḻaḻagang-jinyung ana-ngawij-gala. Ngaya-waj nga yaani ngambiiyn-jinyung anubani ana-wiri. Warrubawi-yung-maynji ngambambii-ngu-jambarrgina-maynji ngaya, wiiya warrubawi-yung ambu-ngawang, yagu warrubawi-yung ambu-ḻaḻagiiyn wugurru. 26 Marri warruburru-yung wurru-burraa-yinyung wurru-wiri, ngambambii-ngu-jambarrgiiyn-maynji ngayawi-wuy, yagi wurru-ngawi wurru-wuguuguni-mi wugurru. Martha, yuga nagang nu-ngu-jambarrgiiyn anaani ngunu-maga-magana-yinyung ngaya?” Ni-yamayn.
27 Ngigaayung ngunu-magayn, ngi-yamayn “Yuu, nga, Runggal-yung, ngaya nga-jambarrgiiyn nugawaj nga na-Messiah, na-Niwiyayung na-God-jinyung, nuynjanggi anaani-wuy ana-lhal-wuy,” ngi-yamayn.
28 Anubanila-wala, ngi-yambini-wala, ngiga ngiigiyn aḏaba, ngi-jarrarriyn aanga-wuy. Aḏaba ngaa-gaḏiyn ngarra-ngarrilharri-yung-guy ngarra-Mary-wuy. Ngi-yamayn, “Yaagi nubagi ngarrani-yiyina-yinyung, nga niga ni-yamayn baaṉiyn nigawi-wuy,” ngi-yamayn.
29 Ngarra-Mary ngigaayung ngi-ḻaḻagiiyn, aḏaba ngi-barri-nguḻu-nguḻubiiyn, ngi-yanggi nigawi-wuy.
30 Nigaayung na-Jesus naagi-yung niindhadhi bagu-wugij wubani-yung-duj ngunaarruyn-duj ngaadagi-yung ngarra-Martha, wubani waari-waj ni-walangi-waj ana-wumurrng-duj.
31 Arraarrawindi warra-Jew anubagu wurru-burri ngarra-Mary-rruj. Wirringa-nani ngarraagi-yung anubagala ngi-barri-nguḻu-nguḻubiiyn. Nga wugurraayung wirringa-ga-garri-yurangi wurru-yanggi. Wurraan-jamaa ngaadagi-yung-guy ngi-yanggi yingga buguni wubani aabiyn-guy, nga bagu angi-rugu-ruguni yingga, wurraaḻamin-jamaa wugurru.
32 Aḏaba ngi-jarrarrangi-wugij, anubagu ngi-waliyn nigawi-rruj na-Jesus-duj. Nga ngunu-nayn, aḏaba ngi-rabini wubani a-mun-duj nigawi-rruj. Ngi-yamayn, “Runggal-yung, anaaji-magaa nagang ba-burri, ngayawi-nyinyung naa-murruyung yagi-magaa ani-ngawini.” Dani-yung ngi-yamayn.
33 Anubagu ngi-ruguni, nga na-Jesus ngu-nani. Warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung warra-Jew wurraanggarra-yanggi, wugurraayunggaj wirringa-maṉmiyn nga wurraalgarra-rawaynjini. Na-Jesus wani-nani warruburru-yung, naagi-yung wani-warrngayuyn, nigaayunggaj ni-wurrij-galadi-wiiyn. 34 Nga wani-magayn, “Ajiga-rruj yuga nubagi nunu-wurrdhangi nugurru?”
Wugurraayung wunu-magayn, “Baaṉina Runggal-yung, ngaambaanggarra-yaarri nga wa-bajiyina,” wurru-yamayn.
35 Nga naagi-yung na-Jesus, ni-ruguni niga. 36 Waadurru-yung warra-Jew wunu-nayn, nga wurru-yamayn, “Yigaj, nigaayung ni-ruguna, nu-ngaynbandiyn-bindiyung nubagi, yijgubulu-windiyung,” wurru-yamayn.
37 Yagu wugurraayung warra-mulung-arrgi-yung wurru-yamayn, “Yagu nubagi-yung nga nu-maji-waa-yinyung na-bagaḻang-aladi-nyung! A-yangi yungguyung waari anu-maṉmangi niga nubagi, nguynju yagi-magaa ani-ngawini?” Dani-yung wurru-yamayn.
38 Nigaayung na-Jesus naagi-yung ni-wurrij-galadi-wiiyn-bindiyung. Naagi-yung ni-yanggi wubani-wuy aabiyn-guy wunu-wurrdhangi-rruj. Nga ni-warranggayn, manaama-yung mana-ṉuga wirrima-dhidangi anubagu anu-dhawang-duj.
39 Nga wani-magayn warruburru-yung warra-wurru-wurruj anubagu, ni-yamayn “Nimbirrima-jurang maadamu mana-ṉuga,” ni-yamayn.
Ngigaayung ngarra-Martha, ngarra-ngarrilharri-yung nubagi ni-ngawiiyn-jinyung, ngiga ngunu-yamijgayn, “Runggal-yung, aadanu aḏaba ana-ngun.gu wu-wuril-mayn aḏaba, aadaju yamba ni-burri muulaynbaj-gala mana-miyn.nganga.” Dani-yung ngunu-magayn, ngi-yamayn.
40 Na-Jesus ngu-magayn, “Anaani-yung ngunu-magaa a-wulhu-wulhurr-waj, nagang-maynji ba-jambarrgiiyn, aadanu bawu-nayii ana-lhuḏ na-God-jinyung.” Dani-yung ni-yamayn.
41 Warruburru-yung warra-wurru-wurruj wirrima-juriyn manubama-yung mana-ṉuga. Na-Jesus naagi-yung ni-mal-nayn arrwiyaj, ni-yamayn, “Baba, nagang ngunu-warraarriwana ngaya, nagang yamba numbuguuguni ngaya nimba-yaynjangayii anaani. 42 Nga-marrbuy anaani ngaya nimba-yaynjangayii numbuguuguni, yagu anaani ngaya nga-yambina, warraawurru yungguyung warra-wurru-wurruj wurraarragarra-lhara-yinyung, nguynju yadhu warraawurru amburru-jambarrgiiyn, nagang aadanu nimba-lharrgang ngaya.” Dani-yung ni-yamayn na-Jesus.
43 Nga, niiḏiyn aḏaba yanggarrwar, “Lazarus! Ba-ḻaḻagiiyn nga ba-rabalang!” Ni-yamayn.
44 Nga nigaayung naadagi-yung na-mugarri-yung ni-ḻaḻagiiyn aḏaba, ni-rabaliyn. Naagi-yung anuwaagala ana-marang, ana-mun, anubani ana-yinag anaani-yung ni-warraabaabini, manaama-yung mana-yaaḻi-mirri ni-yaaḻi-lhirri-yinyung anubani-yung wunu-warraabaabaa-yinyung. Yuwaagala a-mun-gala nga a-yinag-guy naagi-yung ni-warraabaabini. Na-Jesus wani-magayn waadurru-yung warra-wurru-wurruj, ni-yamayn, “Numburru-yaarri, nimbirrima-ngarrgiwana maadamu mana-yaaḻi, nga numbunu-lharrgang,” ni-yamayn.
Warra-runggu-runggal amburru-wijangayii, na-Jesus ambunu-ngawijgang.
Matthew 26:1-5, Mark 14:1-2, Luke 22:1-2
45 Wudani-yung-gala, warruburru-yung warra-Jew bagu warraarrawindi, ngaadagu wirringa-ga-garri-yurangi-yinyung ngarra-Mary, wurru-yanggi-yinyung, anubagu wunu-nani naagi-yung ni-waṉbini-yinyung niga. Marri warraawurru-yung wuu-jambarrgiiyn wugurru.
46 Yagu wugurraayung warra-mulung-arrgi warra-Jew warruburru-yung wurraagiyn Jerusalem-guy, nga wurru-yanggi warruburru-yung-guy warra-Pharisee-wuy, nga warruburru-yung warra-magaa anubani-yung ni-waṉbini-yinyung niga.
47 Wudani-yung-gala, warraawurru-yung waa-runggu-runggal warra-priest marri warra-Pharisee marri warra-Council wurru-yanggi, nga wurru-muṉḏugaa wurru-yambiynjini. Warraawurru-yung wurru-yamayn, “Anaani ngaambu-yaminggarrang? Naadagu na-waḻyinyung ni-waṉbini arrawindi yij-mamaaḻang. 48 Anaani ngaanu-lhambiyn niga. Ani-wuguuguni-wugij-maynji ani-waṉbina, warruburru warraarrawindi amburru-jambarrgiiyn. Marri warruburru-yung warra-Roman wurru-wiynji-wiynjina-yinyung ari amburru-yaarri bagala, anaani ana-maṉngulg ana-lhal ari anaani ambirri-jadugang, ambirri-wiyn, ari warra-wurru-wurruj warraawurru-yung wugurraayunggaj ambarruumana ambarra-jadugang.” Dani-yung wurru-yamayn anubagu, wuu-yambiynjini.
49 Bagu nga waḻyinyung, naagi na-nimuwaj-jung Caiaphas. Naagi-yung runggal-yung bagu ni-burri na-priest-jung manubama-yung-jinyung manaarmag anubagu ni-burri niga. Nga wani-magaa wugurri-wuy, “Nugurru aadanu nurru-maḻaḻadi anaarrawindi-lhangu! 50 Nugurru numburraawanggina yaani. Warraarrawindi warra-wurru-wurruj yagi wurru-ngawi. Nugurru yuga nurru-marrbuy? Nga, aynjaabu-nyung-bugij dagi-yung ani-ngawiiyn niga, warraarrawindi-lhangu yungguyung. Anaani nga wiij-maṉdhina aḏaba.” Dani-yung naagi na-Caiaphas wani-magaa.
51 Na-Caiaphas nigawi-mirri waari ani-wijangani ani-magini aadani-yung. Yagu anaani ana-lhaawu wu-waṉini na-God-gala. Naagi-yung yamba niga ni-burri na-runggal-yung na-priest-jung, manubama-yung-jinyung manaarmag. Nga anaani-yung ni-magini na-Jesus-inyung bagu, anubani-yung ani-ngawang-jinyung warruburru-yung warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj-jinyung niga na-Jesus. 52 Warruburru-yung yungguyung warra-Jew warra-wurru-wurruj, yagu waari waadurru-yung-bugij-magaa. Yagu ani-ngawang warruburru-yung warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj yungguyung, ana-lhal-lhangu-rruj-jinyung. Amburru-burraa nguynju yadhu amburraaynjaabu, nigawi-wuy na-God-guy.
53 Anubanila-wala, waa-runggu-runggal warra-Jew wurru-wijangani, ambunu-ngawijgaa na-Jesus niga.
54 Anubanila-wala aḏaba, na-Jesus niga waari ani-ga-gaḻawajangi anuuguni anaanuwuy, anubani-rruj ana-lhal. Naagi-yung ni-ju-julubini ni-bu-burri warruburrala-wala. Anubanila nga ni-rabaliyn aḏaba ni-yanggi, buguni Ephraim-guy. Anaani wu-burri warubaj wubani a-lhal-aṉḏarrg-duj. Nga naagi-yung na-Jesus bagu ni-burri, nga warruburru-yung wurru-marrbuy-maa-yinyung bagu wugurraayung wurru-burri.
55 Anubanila-wala aḏaba, anaani-yung aḏaba wiij-barubaj-maa anubani-yung wanggu-rangga-ḻaabini-yinyung anubani ana-angel. Warraawurru-yung arraarrawindi wurru-wurruj wurru-yanggi anubanila ana-lhal-wala, wurraadadangi anuuguni ana-Jerusalem-guy. Nga warraawurru-yung aḏaba wurru-burri bagu. 56 Nga wunu-raguni na-Jesus. Warruburru-yung arraarrawindi wurru-burri-yinyung anubani-rruj ana-lhal ana-Temple-Maṉngulg-duj, nga warraawurru-yung wuu-yambiynjini anubagu, wurru-magaynjini. “Nugurru nuu-yaminggarrina, yuga niga ani-yaarri anubagala anaanu-wuy?” Dani-yung wurru-magaynjini.
57 Warruburru-yung waa-runggu-runggal warra-priest marri warra-mijiwanggu warruburru-yung, wirriij-maṉdhangi aḏaba anubani ana-lhaawu. “Numburru-marrbuy-maynji na-Jesus ajiga-rruj ni-burraa, nga bagalu numburru-yaarri nga ngirri-magana.” Dani-yung yigaj wurru-yambini-yinyung, warraawurru-yung yamba wunu-ngaynbandangi naagi-yung yamba ambunu-bilhargaa.