3
Nicodemus ani-yaarri na-Jesus-guy.
Naagi waḻyinyung Pharisee-yung, na-nimuwaj-jung Nicodemus. Naagi ni-runggal warra-Jew-yinyung wanii-ḏagaani-yinyung. Naagi ni-yanggi na-Jesus-guy miyn.ngu. Ni-yamayn “Nimba-yiyina-yinyung, nurru nurru-marrbuy nagang aadanu nimba-yiyina-yinyung, nagang nuynjanggi na-God-gala. Warraaynbaj-maynji warrubawi-yung na-God waari amburraanggarra-ngu-burrangang, waari aadanu wu-waṉbi aniij-mamaaḻang, nanggu-bajiyina-yinyung anaarrwar-wala, yagu nugaaj-bugij nunggaṉbina-yinyung.” Dani-yung ni-yamayn na-Nicodemus.
Nigaayung na-Jesus nu-yambalmayn, ni-yamayn “Ngubindi ngubindi anaani ngaya ngunu-magana nugawi-wuy, warraaynbaj warra-wurruj yagi-maynji warrubawi-yung waambuḻwi-maynji ngijang wu-malgaagijgi anaarrwar-wala, yagi anubani wirri-ni, na-God-jinyung ana-lhal.” Dani-yung ni-yamayn na-Jesus.
Nigaayung na-Nicodemus ni-yamayn, “Aadanu anggiijaminggarrang, na-wurrujung nubagi-yung aniimbuḻwiyn, anaani aḏaba ani-yiwanggu-maynji? Yagi niigi nga-rriibi-yung-guy ana-lhirribala? ngijang niimbuḻwi, ni-malgaagijgi?” Dani-yung ni-yamayn na-Nicodemus.
Nigaayung na-Jesus nu-yambalmayn, “Ngubindi ngubindi anaani ngunu-magana nugawi-wuy, warraaynbaj-maynji warra-wurruj yagi-maynji wurraambuḻwi anaa-gugu-mirri, marri ngijang, ana-Maṉngulg-mirri Mawurr, anubani yagi wirri-ni na-God-jinyung ana-lhal. Waadurru warra-wurru-wurruj anaani wurraambuḻwini ngun.gu-wugij, warruburru danu-wugij nga ngun.gu-wugij waambuḻwini. Yagu wugurraayung warruburru-yung wurraambuḻwini-yinyung ana-Maṉngulg-mirri Mawurr, anubani ana-wiri wu-waṉina, bagala a-Maṉngulg-gala. Yagi nunggalharagi ngayawi-wala ana-lhaawu, ngaya yamba nga-yamaa, ‘Nugurru ngijang numburraambuḻwina aadanu.’ Anubani-yung ana-wudhanguyn wu-wabuyaana wu-lhanguyn-bayamani, ngaynbandii. Marri nunggu-yangayii wu-wabuyaana-yinyung, yagu nu-maḻaḻadi ajigala anubani wu-wayamani marri aniga-wuy wu-wabuyaana. Warruburru-yung wurraambuḻwina-yinyung anubanila Maṉngulg-mirri Mawurr, anubani ana-Mawurr wurru-waṉina wugurri-wuy wudani-yung-jii.” Dani-yung ni-yamayn na-Jesus.
Nigaayung na-Nicodemus nu-yandhawiwayn, “Marri aadanu anggiijaminggarrang?” ni-yamayn.
10 Nigaayung na-Jesus ni-yamayn, “Nagang aadanu barra-marrbuy-wana-yinyung aadanu warra-Israel-yinyung. Yuga nagang aadanu nu-maḻaḻadi, waari ba-marrbuy-maa anaani-yung ana-lhaawu? 11 Ngubindi ngubindi anaani ngunu-magana nugawi-wuy yijgubulu, ngaya anaani nga-wij-burryuwina anubani-yung ngaya nga-marrbuy-yinyung, marri ngana-magana nugurri-wuy anubani-yung ngaarra-nayii-yinyung. Yagu nugurru waari aadanu nganambaa-ngu-jambarrgiiyn anaani ana-lhaawu ngayawi-nyinyung. 12 Anaani ngana-magaa nugurru anaaji-rruj-jinyung wu-warra-ngu-burri ana-lhal-uj, yagu waari ngaya ngirrii-ngu-jambarrgini. Wudani-yung-gala, anubani-yung-maynji anamba-magana anubani anaarrwar-inyung, waari yijgubulu ngirrii-ngu-jambarrgiiyn ngaya. 13 Ngaya anaani na-Niwiyayung na-Wurrujung-jinyung, nga-dhirridangi yuwaagala aarrwar-wala. Waari warraaynbaj wurraadadi anuguni anaarrwiyaj, ngayaaj-bugij anaani. 14 Naagi-yung na-Moses anubani-rruj ana-lhal-aṉḏarrg-duj anaani-yung ni-malnguj-garrarrangi ana-marryn a-rangag-duj marri niwu-wurruyiyn arrwiyaj. Ngubindi, anaani anggiijamang ngaayung, anaani na-Niwiyayung na-Wurrujung-jinyung. 15 Nguynju yadhu warraaynbaj-maynji ambu-jambarrgiiyn ngayawi-wuy, anaani ambu-wiri, anggu-wuguuguni.” Dani-yung ni-yamaa na-Jesus.
16 Na-God ngarrani-ngaynbandii-windiyung warra-wurru-wurruj anaani-rruj-jinyung ana-lhal-lhangu ngurru-burraa, wudani-yung-gala ngarrani-yayn, nigawi-nyinyung naaynjaabu-nyung-bugij na-Niwiyayung. Nguynju yadhu, warraaynbaj-maynji ambu-jambarrgiiyn niga na-Niwiyayung, yagi wu-ngawi, warrubawi-yung ambu-wiri ambu-burraa anggu-wuguuguni.
17 Na-God nu-lharrgang na-Niwiyayung aani a-lhal-wuy, yagu waari ngambani-lhajbini-yinyung. Nu-lharrgang nguynju yungguyung ngaambani-wiri-gana yungguyung. 18 Warraaynbaj-maynji ambunaa-ngu-jambarrgiiyn, na-God yagi warrubawi-yung wani-lhajbu. Yagu warraaynbaj waari-yinyung ambu-jambarrgiiyn nigawi-wuy, warrubawi-yung ambani-lhajbumana aḏaba niga, waari yamba ambu-jambarrgiiyn anubani ana-muwaj na-Niwiyayung na-God-jinyung.
19 Na-God niga ngarrani-nguynju-nguynjijgana. Yaani-yung wiijamana, anaani wu-lhalmbaarrii-yinyung wu-waṉini aani-wuy a-lhal-lhangu. Yagu wugurraayung warra-wurru-wurruj wirri-ngaynbandii wugurru anubani-yung waangudumana-wuy, yagu yamba wurru-waṉbina wugurru yij-galaaladi-wugij. 20 Warruburru-yung yamba wurru-waṉbina-yinyung anubani-yung aniij-galaaladi, wirri-wurrij-bangana anubani wu-lhalmbaarrii-yinyung. Marri waari amburru-rumang anubani-wuy wu-lhalmbaarrii-wuy. Nguynju warruburru warra-mulung-arrgi-yung yagi yungguyung anubani warra-ni anubani wurru-waṉbina-yinyung, anaaynba-gaynbaj-jinyung. 21 Yagu warraaynbaj-maynji ambu-waṉbina ana-maaḻamburrg aniijgubulu-waj, marri ambu-yaarri wubani wu-lhalmbaarrii-wuy. Nguynju yadhu anubani anggiij-garrarra, wurru-waṉbina-yinyung, anubani wu-yaarri na-God-gala.
Na-Jesus marri na-John waniimbara-ngambijgaa-yinyung.
22 Anubanila-wala, na-Jesus marri wurru-marrbuy-maa-yinyung, wurru-yanggi ana-Jerusalem-gala, wurru-yanggi a-Judea-wuy, a-lhal. Bagu ni-burri wugurri-rruj, marri bagu warraambara-ngambijgaa wurru-wurruj.
23 Nigaayunggaj na-John waniimbara-ngambijgaa, warra-wurru-wurruj. Anubani ana-lhal wu-mayini Aenon, wubani wu-ridiynjini a-Salim. Anubani yamba arrawindi wu-ngajal wu-burri, anubani anaa-gugu anubani-yung. Warraawurru-yung wurru-wurruj wuu-yanggi buguni, marri bagu waniimbara-ngambijgaa. 24 Naagi-yung na-John waari-waj wurrugu niga ani-radbidhi ambunu-dhidangi.
25 Warruburru-yung wurru-marrbuy-maa-yinyung naagi-yung-jinyung na-John, marri naagi naaynbajung warra-Jew-yinyung warraawurru-yung bagu aḏaba wurru-wundi. Wurru-yamaa “Ngaambu-yaminggarrina ngaambu-yarrbina, yangi wu-yamana anaani ana-lhaawu-runggal?” wurru-yamaa. 26 Warraawurru-yung wurru-yanggi nigawi-wuy na-John-guy. Nga bagu wurru-yamayn, “Barra-yiyina-yinyung, nu-marrbuy nubagi na-waḻyinyung, niiniinggarra-ngu-burri-yinyung anubani anu-wagagala yigaj ana-Jordan-duj anaala, anubani-yumbaa nunaa-jambini nunu-wurryuwini nubagi-yung, niga waniimbara-ngambijgana warruburru-yung warraarrawindi wurru-yanggi aḏaba nigawi-wuy.” Dani-yung wurru-yamayn wugurru.
27 Nigaayung na-John wani-magayn, “Warraaynbaj waari wu-waṉbi aniijiijung, nigaaj-bugij God ambani-marangiiyn, marri bani-yung wugurru amburru-waṉbina. 28 Nugurru-waj aadanu ngirri-yaynjangani, marri bani-yung nurru-marrbuy-mayn, nga-yambini ‘Ngaya anaani waari ngaṉḏunggal-magaa nga-Messiah-magaa. Anaani God ngani-lharrgang, ngaya-waj nga-ragaani yaani, nigawi yungguyung.’
29 “Anaani wiijamana, nguynju yaga nubagi na-waḻyinyung-maynji, ngarrubagi-yung ngarra-maṉinyung wunu-maranguuyii warruburru-yung. Yagu nigaayung nubagi naaynbajung, nubagi-yung wini-guwaj-gaynjina-yinyung, wini-ridiynjina winiinggarra-lhara-yinyung, marri ni-wawanggina, anubani-yung ni-waḻaaḻarrii anubani-yung niwu-yaynjangayii-wala ana-yang. Aḏaba ngaayung anaani nga-waḻaaḻarrii maaḻamburrg-galawaj wudani-yung-jii. 30 Niga na-Jesus ani-runggal-mana, ngaya anaani ngambirrig-gina, anaani wiij-maṉdhina.” Dani-yung ni-yamaa na-John.
31 Nigaayung niga ni-dhirridangi-yinyung anaarrwar-wala. Naagi ni-runggal, waari warra-mulung-arrgi-yung-jii waari ani-yamaa niga. Warraaynbaj-jinyung yamba anaani anaaban wugurri-nyinyung, dani-yung-bugij wirriiban-burryuwini, waadurru-yung. Yagu naagi-yung ni-dhirridangi-yinyung, ni-runggal-windiyung niga.
32 Naagi-yung niga ni-wij-burryuwina ni-warra-nani marri anubani-yung ni-wawanggini-yinyung. Yagu warraaynbaj waari amburraawanggang nigawi-nyinyung ana-lhaawu. 33 Yagu warraaynbaj-maynji warrubawi-yung ambu-jambarrgiiyn anaani ana-lhaawu, anubani amburru-marrbuy na-God ni-jambarrg, marri anaani wugurri-nyinyung ana-lhaawu wugurraayunggaj.
34 Nubagi-yung na-God nu-lharrgang-jinyung, ngarrani-magana na-God-jinyung ana-lhaawu. Yagu yamba na-God nuuyii-wugij ana-Maṉngulg Mawurr, waari ani-muḏaḏbang. 35 Naagi na-Ninyarra-yung, niga nu-ngaynbandii naagi na-Niwiyayung, marri nuuni anaarrawindi-lhangu, nu-marangayn nigawi-wuy. 36 Warruburru-yung wurru-jambarrgina-yinyung na-Niwiyayung-guy, burru-yung amburru-wiri amburru-wuguuguni. Yagu warraaynbaj-maynji yagi-maynji wunu-yandhurrbi na-Niwiyayung, waari warrubawi-yung wirri-waṉagi ana-wiri. Na-God niga ambaniirrij-marrdang warruburru-yung wugurru.