4
Na-Jesus angu-magana ngarrubagi-yung ngarra-maṉinyung a-Samaria-yinyung.
Warruburru-yung warra-Pharisee, wurraawanggiyn na-Jesus-inyung yaani-yung. Warruburru-yung arraarrawindi warra-wurru-wurruj wunu-gagarri-yurangi, marri warraambara-ngambijgaa. Yagu niga na-John, waniimbara-ngambijgaa wurraadharra-wugij. Na-Jesus-inyung wurru-marrbuy-maa-yinyung, wugurru-waj warraambara-ngambijgaa warra-wurru-wurruj, na-Jesus anubani waari niga ani-waṉbini. Na-Jesus anubani-yung ni-marrbuy warruburru-yung-jinyung warra-Pharisee. Wudani-yung-gala, niwu-lhal-warruyn anaani, ana-Judea, na-Jesus naagi-yung ni-yanggi Galilee-wuy.
Wudani-yung-gala, ani-yanggi yungguyung andhurrg, ni-yanggi bagala-yung Samaria-waj. Wurru-yanggi… nga wurru-waliyn wubani a-wumurrng-duj. Anubani wu-mayini ana-lhal Sychar. Wu-burri anubani ana-lhal-runggal wu-mayini Samaria. Anubani-yung ana-wumurrng wu-wi-ridiynjini anubani ana-lhal, anubani-yung na-Jacob nu-yayn na-niwiyayung-guy, na-Joseph-guy, anu…bani-yunggaj. 6-8 Na-Jacob anaani-yung ni-rigandi anubani ana-lhawalig. Nga na-Jesus ni-yanggi, nga ni-waliyn bagu, wubani-rruj a-lhawalig-duj. Ni-yaal-ngawiiyn, nga bagu niindhadhangayn. Wugurraayung warruburru-yung wurru-marrbuy-maa-yinyung warra-waḻya-waḻya, wurru-yanggi yuuguni wubani a-wumurrng-guy, wurraagini a-marrya. Yaaji ngi-waḻirr-lhangayn aḏaba arrwar.
Anubani ngigaayung ngarraagi-yung maṉinyung a-Samaria-yinyung, ngi-yanggi buguni. Ngi-yanggi nga ngi-waḻimaa aa-gugu-wuy. Yingga anubagu ngi-waliyn, nga na-Jesus nigaayung ni-yamayn “Nimbaa-gaḻimang guugu, nimbiiyn.” ni-yamayn.
Ngigaayung ngarra-maṉinyung ngi-yamayn “Wurrugu! Nagang yamba aadanu nu-ngu-Jew, anaani ngaya nga-maṉung, a-Samaria-yinyung yamba. Ajigala nagang nimba-yandhawiwanjii anaani waa-gaḻimang anaa-gugu?” Yaani-yung yigaj ngi-yamayn ngiga. Warraawurru-yung yamba warra-Jew waari yamba ambuu-yaga-yagaynjini marri waari yamba ambuu-yiynji-yiynjini ana-Samaria-yinyung warruburru-yung warra-wurru-wurruj.
10 Na-Jesus nigaayung ngu-yamijgayn ngarra-maṉinyung-guy, “Ba-marrbuy-maynji nagang nubagi-wuy na-God aniiyn-jinyung, marri ba-marrbuy-maynji ngaya anaani, ngunu-yandhawiwana-yinyung, anubani-yung nimba-yandhawiwana ngayawi-wuy, marri ngaya anaani wiiyn aynbaj guugu, anggu-wiri-gang-jinyung anubani anaa-gugu.” Dani-yung ni-yamayn.
11 Ngiga ngarra-maṉinyung ngi-yamayn, “Waḻyinyung, aadaju maari mana-gaṉdharra ama-burri. Aadanu yamba ana-lhawalig waalagaranjii. Marri ajigala nagang aadanu bawu-mang anaa-gugu nganggu-wiri-gang-jinyung? 12 Nagang waari aadanu ba-runggal-magaa, ba-yamang nguynju na-Jacob-jii, nubagi-yung yigaj na-ngambari-nyung? Anu…bani-yunggaj anaani naani-yayn anaani ana-lhawalig, nurraa yadhu. Anaani ni-waḻ-nguni anaani anaa-gugu marri nigawi-nyinyung ana-jib marri ana-bulugi wu-ngarra-gaḻ-nguni.” Yaani-yung yigaj ngiga ngi-yamayn.
13 Nigaayung na-Jesus ngu-yambalmayn, ni-yamayn “Warraarrawindi-maynji anaani amburraaḻ-nguyii anaanila-wala ana-lhawalig, ana-baḏag yagi wu-burrangi, warrubawi-yung ambu-wurrij-guldhii-wugij ngijang. 14 Yagu warraaynbaj-maynji warrubawi-yung ambu-waḻ-nguyii anaa-gugu ngayawi-wala-maynji ngambiiyn, warrubawi-yung yagi wu-wurrij-guldhi, warrubawa ambu-burraa anggu-wuguuguni. Yijgubulu, anubani ngambiiyn-maynji anaa-gugu, anggu-yamana nguynju a-ngajal-yii, anggu-bulbayina lhirribala-wala wugurri-rruj anggu-burraa. Marri warrubawi-yung ambu-burraa anggu-wuguuguni.” Dani-yung yigaj nigaayung ni-yamayn na-Jesus, ngu-magaa ngiga.
15 Ngigaayung ngarra-maṉinyung ngi-yamayn, “Yuu! Bagalu nimbiiyn aadanu, nguynju yadhu yagi nga-wurrij-guldhi yungguyung, nguynju yagi yungguyung nga-waraṉ-mi, anaanu-wuy anaa-gugu,” ngi-yamayn.
16 Nigaayung na-Jesus ngu-magayn, ni-yamayn “Ba-yaarri, banaagina nugawi-nyinyung naaṉnginaaj. Banu-lhala-mang, marri nimbiniigiyn bagala,” ni-yamayn.
17 Ngarraagi-yung ngi-yamayn “Na-guḻgu aḏaba niiri,” ngi-yamayn.
Nigaayung na-Jesus ngu-magayn, “Yijgubulu numba-magana, naaṉnginaaj nagang niiri, nuynjamana. Aadanu ngubindi-windiyung. 18 Barra-waṉagaa nundaynji-yaay nagang marang-aynjaabugij warra-waḻya-waḻya. Naadagu nagang nundaaynji-yara-yinyung, waari nugawi-nyinyung-magaa naaṉnginaaj. Ana-lhaawu anaani wu-yamana ngubindi.” Dani-yung yigaj na-Jesus ni-yambini, ngu-magaa ngiga.
19 Ngigaayung ngarra-maṉinyung ngi-yamayn, “Yii! Nga-marrbuy nagang aadanu nunaa-ja-jambina-yinyung na-God. 20 Nurri-nyinyung warra-mi…yn-ngambara, wunu-warraarriwaa amaami-rruj ama-ṉuga-rruj nga. Yagu nugurru warra-Jew nuu-yamana, ‘Yu…guni naambu-yaarri Jerusalem-guy, bagu naanu-warraarriwana.’ ” Dani-yung yigaj ngigaayung ngi-yamayn.
21 Nigaayung na-Jesus ngu-magayn, ni-yamayn, “Ba-jambarrgiiyn aḏaba, ngi-warubaj-mana ngarraagi ngarraaḻirr. Nugurraa yungguyung numbunu-warraarriwana yungguyung na-Baba, yagi anaaji manaama-rruj mana-ṉuga-rruj, yagu anuwaagu ana-Jerusalem-duj yagi. 22 Nugurru yamba aadanu ana-Samaria-yinyung, nurru-maḻaḻadi nubagi-yung nuunu-warraarriwana-yinyung. Yagu nurru anaani warra-Jew, nurru-marrbuy nubagi-yung, nurru nuunu-warraarriwana-yinyung. Niga yamba nubagi nambani-wiri-gana-yinyung marri nigawi-nyinyung ana-lhaawu wu-yanggi warra-Jew-wala. 23 Yagu anaani ngi-warubaj-mana aḏaba ngarraaḻirr. Anaani ana-yimbaj, anubani ambunu-warraarriwana-yinyung warra-wurru-wurruj, anubani ambunu-warraarriwana lhirri…bala-windiyung yi-wurrij-gala. Dani-yung yigaj na-Baba niga niwu-ngaynbandii, ambunu-warraarriwana yungguyung wubani lhirribala-wala yi-wurrij-gala, marri a-wiri-wala, yagi anaarrbidi. 24 Na-God niga ni-wiri, marri ngagurru-maynji ngaanu-warraarriwana, anubani ngaambu-waṉbina ngagurri-nyinyung-gala a-wiri-wala marri yijgubulu-windiyung.” Dani-yung yigaj na-Jesus ni-yambini.
25 Ngigaayung ngarra-maṉinyung ngi-yamayn, “Wurrugu, anaani nga-marrbuy nubagi na-runggal-yung na-Messiah ani-yaarri anubagala, marri bani-yung yigaj niga-waj ani-wij-burryuwina anaarrawindi-lhangu.” Dani-yung ngi-yamayn. Nubagi na-Messiah, wu-yamana Christ, niga na-God ni-wajbarini-yinyung.
26 Na-Jesus nigaayung ni-yamayn, “Ngaya-waj nga yaani.” Dani-yung ni-yamayn.
Warruburru-yung wurru-marrbuy-maa-yinyung amburraagiyn.
27 Warruburru-yung wurru-marrbuy-maa-yinyung wurraagini bagala, nga wurru-waliyn aḏaba. Warraawurru-yung wuu-ngarra-gurri-ḻaḻmayn, niga yamba anubani-yung ngu-magaa ngarraagi-yung ngarra-maṉinyung. Yagu waari ambunu-yandhawiwandi “Yangi-yinyung nagang anubani nu-ngaynbandii?” Yagu ambuu-yamaa waari “A-yangi yungguyung nagang nungu-magaa?”
28 Ngarrubagi-yung ngarra-maṉinyung mana-gaṉdharra manubama-yung ngimaarruyn bagu, anaa-gugu-yinyung anubani-yung ngi-waraṉ-maa-yinyung, aḏaba ngiigiyn a-wumurrng-guy. Ngiga wangi-magaa warra-wurru-wurruj-guy. 29 Ngi-yamayn “Numburraaṉiyn, yuwaagi yagu waḻyinyung yingga numbunu-nayii! Ngani-magaa anubani-yung ngaaṉbini-yinyung anaani anaarrawindi! Ari niga-waj nubagi runggal-yung Messiah!” ngi-yamayn.
30 Anubani aḏaba ngi-rabalangi-wala anubani-yung wuu-ngarra-ḻaḻagiiyn warruburru-yung warraarraarrawindi warra-wurru-wurruj aḏaba wurru-yanggi buguni.
31 Anaani-yung wiij-nguynju wugurru, warraawurru-yung wugurraayung wurru-marrbuy-maa-yinyung nga anubagu wurru-yamayn “Nimba-yiyina-yinyung, ba-nguyii aḏaba.” wurru-yamayn.
32 Yagu nigaayung na-Jesus ni-yamayn, “Nugurru nurru-maḻaḻadi, waaynbaj anaani ana-marrya, anaani nga-waṉagana ngaya,” ni-yamayn.
33 Warraawurru-yung wurru-yamayn “Yuga warraaynbaj wunuuni ana-marrya?”
34 Nigaayung na-Jesus ni-yamayn “Yaani aḏaba ngayawi-nyinyung ana-marrya, nganu-yandhurrbangana niga ngani-lharrgang-jinyung ngaya. Marri anaani nganggu-jadugang. Dani-yung nga nganggu-waḻaaḻarrijgana ngaya. 35 Ngubindi, anaani nugurru nurru-yambina anaani a-lhaawu-yii. ‘Ni-wulal-wulal naagi na-ḻabama, marri bani-yung ambu-ragaana anubani ana-marrya.’ Yagu ngaya ngana-magana, nimbirrima-gara-wawalhijgang mana-muṉbarrg maaḻamburrg-galawaj. Numburru-nayii anubani ana-marrya wu-warradii-yinyung. Wu-lharang aḏaba, numbuu-ragaana. 36 Anaani ana-yimbaj, anubani ana-wiri wu-warradii, anggu-wuguuguni, warruburru-yung-duj warra-wurru-wurruj ana-lhirribala. Anaani wu-yamana nguynju yaga aynbaj wurruj wu-warra-yarrijgina ana-marrya aabaḻa-wala yaga, marri nubagi naabalijung wani-bayarra-gana. Nubagi-yung na-wurrujung ni-wanuynjungana-yinyung anu-ḏal, marri naaynbajung ni-ragaana-yinyung anubani ana-marrya, nubiṉi-yumbaa na-waḻya-waa wini-waḻaaḻarrii wuguṉi. 37 Anaani wiij-nguynju, warra-wurru-wurruj wurru-yambina, ‘Naaynbajung na-waḻyinyung niga ni-wanuynjungana yuuguni anaaban-guy, niga naaynbajung ani-ragaana anubani ana-marrya.’ Wurru-yamana. 38 Ngaya ngana-lharrgandi, nguynju yadhu warruburru nambarra-mani warra-wurru-wurruj, nambarra-muṉḏugijgana. Waari numburru-mijgalmini ana-runggal, warra-mulung-arrgi-yung yamba wugurru wurru-mijgalmini runggal-windiyung nugurraa yungguyung. Nguynju yadhu nugurru nambarra-muṉḏugijgana warra-wurru-wurruj aḏaba.” Dani-yung yigaj ni-yambini na-Jesus.
39 Arrawindi warra-wurru-wurruj anubani-rruj ana-wumurrng-duj wurru-burri, anubani-rruj ana-lhal-uj ana-Samaria-rruj. Arrawindi anubani wuu-jambarrgiiyn nigawi-wuy, anubanila yigaj anaani ngarra-maṉinyung-gala-yinyung anaani ana-lhaawu, “Ngani-magaa-yinyung anubani-yung nga-waṉbini-yinyung anaani anaarrawindi”, ngi-yambini anubani-yunggaj. 40 Wudani-yung-gala, anaani-yung warra-wurru-wurruj wurru-yanggi nigawi-wuy. Wunu-magaa wurru-yamaa “Ba-burraa! Ba-burraa yaaji nurri-rruj.” Nga anubagu ni-burri ngarraagi-yung ngi-wulawaa ngarraaḻirr.
41 Anubanila, ngijang arraarrawindi-windiyung wuu-jambarrgiiyn nigawi-wuy. 42 Anubani wirringa-magaa ngarraagi ngarra-maṉinyung-guy. “Ana-wulhu-wulhurr anubani-yung nurru-jambarrgini nugawi-nyinyung-gala a-lhaawu. Yagu nurru anaani aḏaba nurraawanggiyn nubagi-yung-jinyung ana-lhaawu. Wudanila-wala aḏaba anaani nurru nuu-jambarrgiiyn, niga-waj ambani-wiri-gang-jinyung anaani-rruj ana-lhal-lhangu-rruj warraarrawindi-lhangu.” Dani-yung wurru-yamayn.
Na-Jesus niga anu-maji-wana nubagi-yung na-niwiyayung na-runggal-yung-jinyung.
43 Wurrugu ngarrubagi ngarraaḻirr-wulawaa-wala, waniirruyn aḏaba, marri ni-yanggi wunumbiyaj Galilee-wuy. 44 Na-Jesus anaani ni-yambini anu…bani-yunggaj, ni-yamayn, “Nubagi naa-ja-jambina-yinyung na-God, warra-wurru-wurruj waari ambunaa-gawanggang anaandhurrg, anubani nigawi-nyinyung-duj ana-lhal,” ni-yamayn ana-wulhu-wulhurr. 45 Ni-waliyn bagu ana-Galilee-rruj. Anubagu warra-wurru-wurruj warruburru-yung ana-Galilee-yinyung wurru-malngawiiyn nigawi-wuy. Anubani-yunggaj warraawurru-yung wurru-burri bagu ana-Jerusalem, anubani-yung wanggu-rangga-ḻaabini-yinyung anubani ana-angel. Wunu-nani bagu ni-waṉbini-yinyung ana-Jerusalem-duj.
46 Anubani-yunggaj bagu wubani a-wumurrng Cana a-Galilee-rruj, naagi-yung ni-war-waynbijgayn anubani anaa-gugu nguynju a-wine-jii wu-yamaa. Anaani-yung aḏaba ni-yanggi Cana-wuy, naagi-yung ni-waliyn anubagu. Anubani anaaynbaj ana-lhal ana-Capernaum, naagi-yung na-waḻyinyung runggal-yung bagu ni-burri. Naagi-yung na-niwiyayung anubani ni-lhangurrngang nga ni-murrgulhi. 47 Niga naagi-yung na-ninyarra-yung ni-wawanggiyn nga bagu aḏaba ni-waliyn na-Jesus Galilee-rruj, ni-yanggi yuwaagala Judea-wala. Na-niwiyayung naagi-yung lhaalhag ani-ngawini aḏaba. Nigaayung nubagi na-ninyarra-yung ni-yanggi buguni Cana-wuy, nga bagu naagi-yung nu-lhangarrmaa na-Jesus. Nga bagu nu-magayn, ni-yamayn, “Baaṉina, banu-maji-wang ngayawi-nyinyung nubagi na-nigi.” ni-yamayn.
48 Nigaayung na-Jesus wani-magaa, warra-wurru-wurruj-guy, “Yuga nugurru waari ngirrii-ngu-jambarrgi ngaya? Nugurru-maynji nimbirri-nayii aniij-mamaaḻang, anaani nambanggu-bajiyina anaarrwar-wala, bani-yung marri ari numburru-jambarrgina.” ni-yamayn.
49 Nigaayung nubagi-yung na-waḻyinyung ni-yamayn “Buunggawa, baaṉiyn-bugij, nguynju yagi yungguyung ni-ngawi naagi ngayawi-nyinyung na-nigi.” ni-yamayn.
50 Nigaayung na-Jesus nu-magayn, “Ba-yaarri aḏaba, na-niwiyaay nubagi aḏaba ni-maji-mayn, yagi aḏaba ni-ngawi,” ni-yamayn.
Nigaayung nubagi-yung na-waḻyinyung aḏaba ni-jambarrgiiyn anubani-yung ni-yambini-yinyung na-Jesus. Marri aḏaba ni-yanggi.
51 Anubanila-wala aḏaba ni-yanggi nga aḻagaḻa wuu-lharug-dhangarrmaynjiyn warruburru-yung wunaa-mijgalmini-yinyung. Wurru-yamayn “Nugawi-nyinyung na-niwiyaay aḏaba ni-maji-mayn, waari aḏaba anu-dhangurrg, ninggaarruyn,” wurru-yamayn.
52 Nigaayung wani-yandhawiwayn, “Lhal-ngargu yuga ni-waḏa-waḏaḏ-mayn?”
Wugurraayung wurru-yamayn “Agalgi anaani-yung, anubani ni-murrmbulangi-yinyung anu-dhangurrg aḏaba ninggaarruyn yaaji ngi-waḻirr-lhangayn arrwar aḏaba ngarraaḻirr,” wuu-yamayn, wunu-magayn.
53 Anubani-yung wunu-magaa-yinyung anaani-yung, anubani aḏaba ni-marrbuy-mayn nubagi na-Jesus ni-yambini mirraadhu, “Na-niwiyaay nubagi aḏaba ni-maji-mayn,” ni-yambini bani-yung, yaaji ngi-waḻirr-lhangayn arrwar. Aadanila-wala niga-waj marri warra-mijgalgur-yung aḏaba wuu-jambarrgiiyn wugurru.
54 Anaani-yung aniij-mamaaḻang nigaayung na-Jesus naagi-yung ni-waṉbini, anaani wiij-bulawaa-wala. Anaani wanggu-bajiyini anaarrwar-wala. Naagi-yung ni-burri aḏaba ana-Galilee-rruj, ni-waliyn-gala ana-Judea-wala niga.