5
Na-Jesus anu-maji-wana aynjaabu-nyung waḻyinyung bagu aa-gugu-rruj.
Anubanila-wala, na-Jesus niidadiyn ni-yanggi Jerusalem-guy, bagu yamba warraarrawindi warra-Jew ambunu-warraarriwaa na-God. Anubani-rruj anu-dhawang wu-mayini ana-muwaj Wu-dhawang a-Jib-jinyung. Anubani-rruj yamarr-ḻibiḻibala, bagu wu-burri guugu. Anaani-yung wuu-rulgulhangi marang-aynjaabugij ana-ruluj. Anubani warra-Jew-yinyung ana-lhaagi anubani wu-mayini Bethzatha. 3-4 Anubani-rruj ana-ruluj, warraawurru-yung arraarrawindi wurru-wurruj anubani-yung wurru-muynmulhi, wudhu-wudhangurrg anubagu. Wurraamunmangi-yinyung, warra-ba-ba-galaaladi-yinyung, marri warra-dhadulg-jinyung, marri warra-binyil-binyilg-jinyung, waari-yinyung ambuu-wirbirini. Naagi aynjaabu-nyung bagu ni-burri, waḻyinyung. Naagi-yung ni-lhangurrngandi, ni-burri 38 anaagalhal-aḻirr marri manaarmag. Na-Jesus naagi-yung ni-yanggi anubuguni, nu-nayn, ni-marrbuy naadagi-yung ni-murrgulhi na-dhadulg-jung baḏag. Na-Jesus nu-magayn ni-yamayn “Yuga aḏaba nunggu-ngaynbandii ba-maji-mang?” ni-yamayn.
Nigaayung nubagi na-wudhangurrg-jung nu-yambalmayn, “Waḻyinyung, warraaynbaj yamba anaaji waari naambaanggarra-yagaynjang, ngambambi-maṉmangi-yinyung. Anubani waaḻ-wuḻdhulwanjii-maynji marri waar-ngu-dhawawarumina-maynji anaa-gugu, waari anubuguni ngambambi-maṉmang nga ngambambi-lhalwulhang anaa-gugu-wuy, warraaynbaj. Nga-yalgarrwina-maynji ngayaajbaj, aḏaba wugurru bagu aḏaba warra-wurruj ana-ragij wu-ngaḻbawalgana anubani-wuy.” Dani-yung ni-yamayn.
Nigaayung na-Jesus ni-yamayn, “Ba-ḻaḻagiiyn marri baarra-mani nugawi-nyinyung ana-ngurrji. Marri ba-jarrarrang.” Dani-yung nu-magayn. Lhugaajgiyalawaj naagi na-waḻyinyung ni-maji-mayn aḏaba. Ni-warra-mangi nigawi-nyinyung ana-ngurrji, marri ni-jarrarrangi aḏaba. Anubani-rruj ngarraagi-yung ngarraaḻirr ngi-maṉngulg. 10 Wudani-yung-gala, warra-runggu-runggal warra-Jew wunu-magaa nigawi-wuy. “Ngarraagi ngi-maṉngulg ngarraaḻirr. Anaani wiij-galadi-wina, yagi yamba nunggaarra-warrgurri nugawi-nyinyung ana-ngurrji.” Dani-yung wurru-yamayn.
11 Nigaayung wani-yambalmayn, “Bagi yamba waḻyinyung ngaya ngani-maṉdhiyn anaani. Ngani-magayn ni-yamayn ‘Baarra-mani ana-ngurrji marri ba-jarrarrang.’ ” Dani-yung ni-yamayn.
12 Warra-Jew wugurraayung wunu-yambiḻibiḻingaani, naadagi-yung na-waḻyinyung-guy nga wunu-magayn wuu-yamayn “Yangi-nyung yamba nubagi nini-magayn nagang, marri nunggarra-mangi aadanu ana-ngurrji nga nuynjanggi?” wurru-yamayn yigaj.
13 Nigaayung nubagi-yung nu-maji-wayn-jinyung ni-maḻaḻadi, yangi-nyung ari nu-maji-wayn. Nigaayung yagu na-Jesus wani-gaḻiyn-baḻwang niiṉibiyn, warruburru-yung yamba arraarrawindi wurru-wurruj.
14 Anubanila-wala, niga na-Jesus ni-yanggi a-Temple-Maṉngulg-guy, nga nu-lhangarrmayn bagu, naadagi-yung na-waḻyinyung, ni-burri ragij aḏaba. Na-Jesus nu-magayn “Yigaj aḏaba nu-maji-mayn nagang. Ba-muḏaḏbang, yagi nunggaṉbi aḏaba anaaladi. Nguynju yadhu anaaynbaj ana-wungarri yagi yungguyung wu-waṉi nugawi-wuy aḏaba.” Dani-yung ni-yamayn, nu-magayn.
15 Naagi-yung na-waḻyinyung ni-yanggi warra-Jew-wuy, nga bagu wani-magaa ni-yamayn “Ngubindi yagu nubagi Jesus ngani-maji-wayn,” ni-yamayn.
Na-Jesus ni-runggal-windiyung niga.
16 Anubanila-wala warraawurru-yung warra-runggu-runggal warra-Jew wunaa-ḏiyaldhiyn na-Jesus, niwu-wagiwayn yamba ana-lhaawu ngaadagi-yung ngarraaḻirr-maṉngulg, naadagi-yung na-Jesus.
17 Nigaayung na-Jesus wani-magayn warruburru-wuy, ni-yamayn “Ngayawi-nyinyung na-Baba ni-wuguuguni ni-mijgalmina. Marri ngaayunggaj anaani nguynju-waj nga-mijgalmina.” Dani-yung ni-yamayn.
18 Wudani-yung-gala, warraawurru-yung warra-Jew wurru-waṉbini angudu, wurraaḻamin-jamijgini ambunu-wini yungguyung naagi-yung na-Jesus. Anaani-yung yamba niwu-wagiwaa anubani ana-lhaawu-runggal ngarraagi-rruj ngarra-maṉngulg-duj ngarraaḻirr, ngijang niga ni-yamayn “Ngayawi-nyinyung na-Baba na-God.” Warruburru-yung wurraaḻamin-jamaa yingga ni-runggal-wini, ni-yamaa nguynju na-God-jii niga.
19 Na-Jesus ni-yambini aadani-yung. “Ngubindi ngubindi ngana-magana nugurri-wuy, niga na-Baba, ni-mijgalmina maaḻamburrg. Ngaya anaani na-Niwiyayung, nganu-nayii-wugij, nga-waṉbina wu-nguynju, dani-yung-bugij, nguynju nigawi-yii na-Baba-yii. Waari nganggaṉbang ngayaajbaj. Ngaya waari nganggaṉbang anaaynbaj. 20 Niga na-Baba ngani-ngaynbandii, ngaya na-Niwiyayung. Ngani-bajiyina anaarrawindi-lhangu ni-waṉbina-yinyung niga. Wurrugu, ngani-bajiyina runggal-windiyung anubani-yung ni-waṉbina-yinyung, nguynju yadhu nugurru numburru-waḻaaḻarrii. 21 Na-Baba ambani-ḻaḻagang warruburru wurru-ngawina-yinyung, warrubawi-yung ambani-wiri-gang. Marri ngaya na-Niwiyayung nganggaṉbina, anggiiyn-nguynju. Warrubawi-yung ngamba-wiri-gang, warrubawi-yung ngaya nga-wajbarina-yinyung. 22 Marri, na-Baba waari niga ambani-nguynju-nguynjijgang. Aadanu ngani-yayn ngayawi-wuy, nguynju ngaya ngamba-nguynju-nguynjijgana wugurru. 23 Warra-mulung-arrgi-yung yungguyung nguynju ambuu-jambarrgiiyn ngayawi-wuy, na-Niwiyayung, marri ngambambi-yandhurrbangana. Wiij-nguynju-waj, wunaa-ngu-jambarrgiiyn nigaayunggaj na-Baba, marri wunu-yandhurrbangana niga. Warraaynbaj-maynji yagi-maynji ngaya ngambi-yandhurrbi, warrubawi-yung nga waari wunu-yandhurrbi na-Baba, nubagi niga ngani-lharrgang-jinyung ngaya.
24 “Ngubindi ngubindi ngana-magana nugurri-wuy, warruburru-yung wurraawanggina-yinyung ngayawi-nyinyung ana-lhaawu, marri wuu-jambarrgina-yinyung nubagi-wuy ngani-lharrgang-jinyung ngaya, bawa-yung ana-wiri-yinyung anubani-yung anggu-wuguuguni ambirri-mang. Waari ngaya ngarra-lhajbu. Anubani wurraagaḻawajiyn anubanila ana-ngawij-gala, anubani wurru-yanggi aḏaba yuuguni a-wiri-wuy wu-gadhuwa-wuy. 25 Ngubindi ngubindi ngana-magana nugurri-wuy, ngarrubagi ngarraaḻirr aḏaba ngi-warubaj-mana ngi-waṉina, marri yaagi aḏaba ngiga. Warruburru-yung wurru-ngawina-yinyung ambunu-yaynjangayii ngaya na-Niwiyayung na-God-jinyung. Marri bani-yung amburru-ḻaḻagiiyn, amburru-wiri-mang. 26 Nubagi na-Baba niwu-waṉagana anubani ana-wiri. Wu-nguynju ngani-yayn ngaya na-Niwiyayung, marri ngawu-waṉagana anaani ana-wiri. 27 Ni-wijangani marri nganiini ngayawi-wuy na-Niwiyayung-guy, ngaya-waj ngambani-nguynju-nguynjijgana warruburru warra-wurru-wurruj. Ngaya yamba na-Wurrujung-gala na-Niwiyayung.
28 “Yagi nugurru nurru-wurri-ḻaḻmi aadanu-wala, ngarraaḻirr yamba aḏaba ngi-warubaj-gina. Warraarrawindi-lhangu warruburru-yung anaabiyn-gala, warruburru-yung ngambambi-yaynjangang ngaya, 29 amburru-rabalang anaabiyn-gala. Anubani-yung wurru-waṉbini-yinyung ana-maaḻamburrg, amburru-ḻaḻagiiyn marri amburru-wiri-mang. Wugurraayung wurru-waṉbini-yinyung anubani aniij-galaaladi, amburru-ḻaḻagiiyn, ngambarra-nguynju-nguynjijgana marri ngambarra-lhajbumana. 30 Ngayaajbaj waari ngambijangang marri aniga-yung nganggaṉbina-yinyung. Nganaa-gawanggina ngayawi-nyinyung-guy na-Baba-wuy. Nganaa-gawanggina-maynji, niga, anggiijamang bani-yung marri ngamba-nguynju-nguynjijgana. Aadanu nga nga-wijangayii wiij-maṉdhina. Yagi ngayaajbaj nga-wijangi wurrugu, nganu-yandhurrbangana yamba nubagi niga ngani-lharrgang-jinyung.”
Ana-lhaawu na-Jesus-inyung.
31 Naagi-yung na-Jesus ni-yambini-wugij. “Warrubawi-yung-maynji warraaynbaj ambu-yambina wugurraajbaj-bugij-maynji, ana-lhaawu anaani ari anggiij-gawaḻii. Ngaya anaani waari ngandaa-jambang ngayaajbaj-bugij-magaa. 32 Niga naaynbajung nganii-jambini ngaya. Ngaya nga-marrbuy nigawi-nyinyung ana-lhaawu nganii-jambini-yinyung yijgubulu. 33 Dagi-yung nga, John niga waniimbara-ngambijgaa-yinyung. Nugurru-waj narra-lharrgang warra-mulung-arrgi-yung, nubagi-wuy na-John-guy. Marri nubagi nani-magaa aniijgubulu-yinyung. 34 Yagu wiiya ana-lhaawu warra-wurru-wurruj-gala. Yagu ngana-magana aḏaba nugurri-wuy anaani, nguynju nugurraa-yung yungguyung numburru-wiri-mana. 35 Nigaayung nubagi-yung na-John, ni-yamaa nguynju wudhalng-jii ni-lhalmbaarrangi. Nugurru nuunu-ngaynbandangi, nurraawanggini nigawi-nyinyung-guy ana-lhaawu, nurru-waḻaaḻarrangi. Anaani yagu mal-dhamun.gurrg.
36 “Nigaayung nubagi na-Baba, nganii-jambina-yinyung ngaya, nigawi-nyinyung ana-lhaawu wu-runggal, waari anggu-yamang nguynju na-John-jii. Nubagi na-Baba nigaajbaj ni-wijangani anubani anaarrawindi ngaaṉbina-yinyung aniij-mamaaḻang-jinyung. Aadanu nganggiiyn-ngu-jadugang ngubindi. Anubani aniij-mamaaḻang-gala, warra-wurru-wurruj amburru-marrbuy-dhina, ngaya-waj nga ngani-lharrgang nubagi na-Baba. Nguynju yaga wudanu yij-mamaaḻang-jinyung wu-yambiynjina nugurri-wuy ana-lhaawu ngayawi-nyinyung, nguynju yadhu numburru-marrbuy, nubagi na-Baba ngaya ngani-lharrgang. 37 Naagi na-Baba ngaya ngani-lharrgang-jinyung, niga nganii-jambina ngaya. Yagu nugurru waari numburru-wawanggini nigawi-nyinyung-jinyung anubani ana-yang. Waari numbunu-nani na-ni-gubulu-nyung ni-waḻamin-jaminggarrina-yinyung. 38 Nigawi-nyinyung anubani ana-lhaawu waari anggu-burrangang nugurri-rruj, nugurru yamba waari ngaya ngirrii-ngu-jambarrgini, ngaya-waj nga yaani ngani-lharrgang-jinyung. 39 Nugurru wudanu nimbirri-mari-lharrmani wumari nimbirri-nayii wubani wubiba na-God-jinyung. Yuga nugurru nurraan-jamana numburru-burraa numburru-wiri anggu-wuguuguni nimbirri-mari-nayii-wala aadanu ana-lhaawu yuga? Yagu aadanu ana-lhaawu ngayawi-nyinyung wu-magina! 40 Nugurru yamba nurru-lhaabina, yagi ari nurru-rumi ngayawi-wuy, ari danu nga yagi nurru-wiri-mi.
41 “Ngaya waari ngamba-ngaynbandang warruburru-yung warra-wurru-wurruj ngambi-warraarriwi anaarrbidi. 42 Ngaya yamba nga-marrbuy nugurru aadanu. Nugurru waari numbunu-ngaynbandang na-God, nugurri-rruj anaandhiri-rruj. 43 Anaani nga-yanggi, marri na-Baba yamba ngaya anaani ngani-lharrgang. Yagu nugurru waari ngirri-walgur-waa. Warraawurru-yung-maynji ari ambu-yaarri wugurraajbaj, marri nugurru ari nambarra-walgur-wana wugurru. 44 Marri nugurraaj-baj-mirri nurraarraarriwaynjina, yagu nigaaj-bugij na-God, niga yagi nani-warraarriwi nugurru. Wudanila-wala, waari numburru-jambarrgiiyn?
45 “Yagi ngaya ngana-lhajbu nugurru marri na-Baba-wuy, na-Moses yamba, niga-waj nambani-lhajbumana. Nugurru nurraaḻamin-jamijgina yuga nambanii-jambina wu-mamanunggu ana-lhaawu nugurri-nyinyung? Waari yagu! Nambani-lhajbumana niga. 46 Nugurru-magaa na-Moses numbunaa-ngu-jambarrgini-magaa, ngaayunggaj ngirrii-ngu-jambarrgina, niga yamba ni-warrarrangi ngayawi-nyinyung aadanu. 47 Nugurru waari numburru-jambarrgang anubani-yung ni-warrarrangi-yinyung, aadanu yagi ngirrii-ngu-jambarrgi ngayawi-nyinyung ana-lhaawu.” Dani-yung ni-yamaa naagi-yung na-Jesus, na-nidhaawu-yung.