17
Ngarrubagi ngarraaladi-nyung ngarra-maṉinyung.
Anaani-yung marang-aynjaabugij marri wulawaa ana-angel manaama-yung waṉagaa-yinyung marang-aynjaabugij marri muulawaa mana-gaṉdharra, aynjaabugij angel wu-yanggi ngayawi-wuy. Wu-yamayn, “Anubani ana-runggal ana-wumurrng, wu-burraa wubani arrawindi-rruj aala. Wugurru wu-yamana nguynju ngarra-maṉinyung-jii. Ngarraagi-yung ngiga ngi-yiynjini warra-mulung-arrgi-yung-guy warra-waḻya-waḻya-wuy. Ngarrubagi ngarra-maṉinyung, na-God angu-lhajbumana. Baaṉina, a-bajiyina.
“Warruburru-yung warra-narra-narrangi-yinyung anaani-rruj-jinyung ana-lhal warra-wurru-wurruj, ngarraagi-yung wurraaynji-yaay, malgarrawindi anaani-yung. Anaani-yung wurraandha-wuguuguni wurru-waṉbini-wugij. Anubanila aḏaba wuu-yinag-galadi-wiiyn aḏaba yaga wudanu wurraaḻ-nguyii a-bungurru marri wurraan-burrurru-dhina.” Dani-yung wu-yambini anaani-yung ana-angel.
Maṉngulg Mawurr ngaya nganggu-waṉagayn, anubani ana-angel nganggu-yarrijgini wubani a-lhal-aṉḏarrg-guy, a-guḏungara-wuy. Nga-yanggi anubuguni. Nga bagu ngangu-lhangarrmayn ngarraagi ngarra-maṉinyung ngangu-nani. Ngarraagi-yung ngi-burri wubani-rruj a-bulugi-rruj ngi-burri. Anaani-yung wu-lhar-yamaa nguynju ama-buḻbarr-yii. Anaani-yung anubagu wanggaarra-ngu-burri arrawindi anu-muwaj. Aadanu ana-muwaj wu-yamaa naagi-yung ninggaaladi-yamawaa na-God. Marri anaani ana-bulugi anu-jinag marang-aynjaabugij marri wulawaa ana-yinag. Marri manaama-yung waṉagaa mana-warang marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij magurru.
Ngi-yabini ngarraagi-yung ma-yamaa nguynju purple-yii ma-yamaa, marri ngijang buguni maalhamalhi anubagu ama-wudhalag-jii ma-yamaa. Ngarraagi-yung ngiwu-burrangi yaaji a-warang-duj ana-gold, ngi-warang-jaljirrini marri ngi-waḻa-gambirrini marri ngi-waṉja-radbini a-waṉja-wuy. Marri wubani a-ṉuga-mamaaḻang-jinyung a-ṉuga wu-ṉuga-yadini, marri buguni pearl. Anubani ana-marang-duj ngima-waṉagaa manaama-yung mana-gaṉdharra, ma-maṉdhini manaama-yung a-gold-gala. Anubagu waandharwiiyn anaani-yung alaaladi-yinyung, anubani wu-ngarra-jabini. Anubani-yung anaalaaladi-yinyung wu-ngarra-ngu-burri anubagu, ngarraagi-yung ngarra-maṉinyung ngi-yiynjini-yinyung warruburru-wuy warra-waḻya-waḻya-wuy ngiga.
Anubani-rruj ana-ranggal-duj wu-warrarrini anaani wu-yamaa wu-miḏaamimi, anubani ana-muwaj. Wu-yamaa anaani-yung, “Runggal-yung Babylon. Ngarraagi-yung nga-rriibi-yung warruburru-yung-jinyung wuu-yiynjina-yinyung warra-waḻya-waḻya-wuy-yinyung. Ngarraagi nga-rriibi-yung aani-rruj-jinyung a-lhal-uj-jinyung wu-burraa alaaladi-yinyung.” Dani ana-muwaj anaani wu-mij-garrarrini wugurru.
Ngarraagi-yung ngangu-nayn ngarra-maṉinyung, ngarraagi-yung ngi-wan-burrurru-dhangi. Ngarraagi-yung ngi-waḻ-nguni manaama-yung wulang warruburru-yung warra-wurru-wurruj na-God-jinyung, warraawurru-yung wurru-ngawini-yinyung na-Jesus-inyung.
Ngarrubagi-yung ngangu-nayn-maynji ngarrubagi-yung ngarra-maṉinyung ngarraagi-yung, nga-wurrij-barrwarrangi-windiyung. Anubani ana-angel nganggu-magayn ngayawi-wuy, wu-yamayn “A-yangi yungguyung nuynjamana nagang? Ngunu-magana nagang ngaadagu wu-miḏaamimi wu-waṉbina, ngarraagi-yung-jinyung ngarra-maṉinyung, marri aadani-yung-jinyung ana-bulugi, anubani-rruj-jinyung ngi-burri-rruj-jinyung, waṉagana-yinyung marang-aynjaabugij marri wulawaa anu-jinag, marri marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij anu-barang.
“Yuga nu-nani anubani ana-bulugi? Anu…bani-yunggaj anaani-yung wu-burri, yagu ana-malg-jimbaj aḏaba waari anggu-burrangang. Wurrugu anaani-yung anggu-rabalang wubani a-gara-wala wubani waalagarandi-yinyung. Yagu wurrugu marri anaani anggu-jadugiiyn wugurru.”
Anaani ana-angel wu-yambini-wugij. “Warruburru-yung wurru-jambarrgina-yinyung, na-God anu…bani-yunggaj wani-mij-garrarrangi ana-muwaj, anaani-rruj ana-wubiba ana-wiri-yinyung. Wani-mij-garrarrangi anu…bani-yunggaj niwu-maṉdhangi-wala anaani ana-lhal. Yagu wugurraayung warra-mulung-aynbaj wurru-burraa-rruj-jinyung anaani-rruj ana-lhal, waari anubagu ana-muwaj anaani anggu-mij-ngu-burri ana-wubiba-rruj. Warraawurru-yung amburru-nayii aani-yung a-bulugi. Marri amburru-wurrij-barrwarrii. Anaani yamba anu…bani-yunggaj wu-burri anaani-yung ana-bulugi, yagu ana-yimbaj aḏaba waari. Wurrugu marri ngijang anggu-rabalang anaani.”
Anaani ana-angel wu-yambini-wugij. “Nugurru anaani numburru-yina-mamaaḻang, marri numburraawanggina. Anaani marang-aynjaabugij marri wulawaa ana-yinag, anaani wiijamana marang-aynjaabugij marri muulawaa ma-ḻandhirrngindi mana-ṉuga. Anubani ana-lhal wu-mayina Rome. Ngarraagi-yung ngarra-maṉinyung bagu ngi-burraa ama-ṉuga-rruj. Ngijang anaani-yung ana-marang-aynjaabugij marri wulawaa ana-yinag-jinyung, anaani-yung wiijamana warruburru-yung warra-narra-narrangi-yinyung warraawurru-yung warra-waḻya-waḻya. 10 Warraawurru-yung aḏaba marang-aynjaabugij aḏaba wuu-jadugiiyn. Naagi aynjaabu-nyung aḏaba ni-burraa anaani-rruj. Ngijang nubagi naaynbajung wurrugu ani-waṉina. Yagu ani-burraa naagi mal-dhamun.gurrg, nubagi. 11 Ana-bulugi anaani wu-burri-yinyung anu…bani-yunggaj, yagu ana-malg-jimbaj aḏaba waari anggu-burrangang, anaani wiijamana nubagi naaynbajung niwu-narrangi-yinyung anaani. Naagi-yung wugurri-nyinyung warruburru-yung-jinyung marang-aynjaabugij marri wini-wulawaa-yinyung warra-wurru-wurruj, naagi wugurraa. Naagi marri wurrugu ani-jadugiiyn marri, lhal-ngargu ari.”
12 Anaani ana-angel wu-yambini-wugij. “Anubani marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij anaani anu-barang, anaani wiijamana, warruburru-yung warra-mulung-aynbaj warra-narra-narrii-yinyung warra-waḻya-waḻya. Waari anaani ana-malg-jimbaj-magaa, wurrugu marri, ana-lhuḏ anaani-yung ambirri-mang, marri bani-yung ambarra-narrii-yinyung, anaani ana-bulugi wurraanggarra-ngu-burri. Yagu waari ana-baḏag, anubani ambarra-narrii-yinyung, angi-dhawawarumina-yinyung ngarraagi ngarraaḻirr aynjaabugij-bugij. 13 Warra-waḻya-waḻya warraawurru-yung, wurru-wijangayii wiij-nguynju. Warraawurru-yung amburruuyii ana-lhuḏ wubani-wuy a-bulugi-wuy, nguynju yadhu anaani-yung ana-bulugi ambanggu-narrii yungguyung wugurru-waj, anggu-buunggawa-mana.”
14 Anaani ana-angel wu-yambini-wugij. “Anubanila-wala, warraawurru-yung amburru-wiynjina wubani wugadhuwa a-jib. Yagu anubani ana-jib wugurru-waj anggu-lhuḏ-jaarri. Wugurru-waj bani wanggu-narrii warraarrawindi-lhangu warra-narrii-yinyung, marri wu-buunggawa-mana warruburru-yung warra-bu-buunggawa-wuy. Warruburru-yung nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj amburraanggarra-ngu-burraa. Burru-yung nigaaj-bugij ni-wajbarini, marri wanii-gaḏangi. Marri warruburru-yung wuu-jambarrgiiyn.”
15 Anaani ana-angel wu-yambini-wugij. “Anubani-yung nunggu-nani anaarrawindi anaala anubani-yunggaj, ngarrubagi-yung ngarraaladi-nyung ngarra-maṉinyung anubani-rruj-jinyung ngi-burri. Anaala aadanu wiijamana warruburru-yung warra-wurru-wurruj-jinyung anubani-yunggaj warraarrawindi-lhangu, marri warruburru-yung warru-mandag marri warra-wurru-wurruj warruburru-yung wuu-yambina-yinyung anubani ana-lhaagi anaaynbaj-jinyung. 16 Marri anubani marang-aynjaabugij yaga marri muulawaa mana-warang numa-nani, anaani wiijamana warruburru-yung marang-aynjaabugij marri wini-wulawaa warruburru-yung warra-narra-narrii-yinyung warra-waḻya-waḻya. Ngarrubagi ngarra-maṉinyung ambirringa-wurrij-bangana. Anubani ana-bulugi aadani anginggu-wurrij-bangana, wugurraayunggaj, ngarra-maṉinyung. Marri ambirringaa-dhalharijgana mana-yaaḻi marri ambirringuumana, ambirringa-jadugang. Ngarraagi-yung-jinyung ana-maguḻag ambirri-nguyii ngigawi-nyinyung. Marri anubani-yung ambirringa-nangana ngarraagi ngura-mirri.
17 “Anaani-yung God niwu-burriyn wugurri-wuy amaamburumburung-guy. Anubani-yung amburru-waṉbina warraawurru-yung na-God-jinyung anubani ni-wawanggini-yinyung. Warraawurru-yung amburru-wijangayii aynjaabu. Warraawurru-yung waa-narrii-yinyung ambirri-waṉagana lhuḏ, yagu wurruuyii wubani a-bulugi-wuy. Warraawurru-yung amburru-waṉbina anaarrawindi-lhangu, yagu anubani-yung na-God-jinyung ni-yambini wu-nguynju anaani ana-lhaawu. Anaani-yung anggiij-gandhurrg-mang.
18 “Ngarrubagi nungu-nani-yinyung ngarra-maṉinyung, wiijamana anaani, runggal-windiyung wumurrng. Anubani ana-wumurrng, anubani wu-buunggawa-mana anaarrawindi-lhangu ana-lhal-lhangu.” Dani-yung wu-yamaa anaani ana-angel wugurru.