16
Marang-aynjaabugij marri wulawaa gaṉdharra.
Ngaawanggiyn, anaani-yung yang, yanggarrwar-mirri, wubanila a-Temple-wala. Aadani-yung ana-yang wu-yambini wubani-wuy a-angel-wuy, marang-aynjaabugij marri wulawaa. “Numburru-yaarri, nimbirrima-mang amudamu ama-gaṉdharra. Marri nimbirrima-yarrijgina marri nimbirrimaar-warryang yuuguni aaban-guy. Anaani wiijamana, na-God niga ani-riyaldhang.” Dani-yung wu-yambini ana-yang.
Anubanila-wala anaani-yung ana-angel, manaama-yung ar-warryiyn, anaani-yung ana-angel. Warraawurru-yung warra-wurru-wurruj wirri-waṉagaa anaani-yung jiiji. Anaani-yung wanggu-miḻgayn, warru-gu-gubulu. Anaani-yung wumari waarrarrini bagu wugurri-rruj, anaani-yung ana-muwaj anubani-yung-jinyung ana-bulugi, anubani-yung wurraarraarriwaa-yinyung anubani wurru-maṉdhangi-yinyung nguynju ngagurri-yii wu-yi-yamaa-yinyung.
Anaani aḏaba wulawaa-wala angel miyn manubama-yung mana-gaṉdharra, yarrijgini, ar-warryiyn ama-lhagayag-guy. Manaama-yung mana-lhagayag maar-wulang-gulang-mayn, nguynju ama-wulang-jii ma-yamaa, nguynju yaga warrubawi-yung warra-wurruj yaga wu-ngawina, maar-yamaa manaama-yung, ama-wulang-jii. Anubani-yung wu-ngarra-biri-yinyung mana-lhagayag-duj, anubani-yung wu-lhagarra-ngawini wugurru.
Wugurraayung anaani aḏaba wulaynbaj-gala ana-angel ar-warryangi, manaama-yung mana-gaṉdharra, manaama-yung aala-wuy, marri aa-gugu-wuy wu-bulbayina-yinyung anaaban-gala. Anaani-yung waar-waynbijgiiyn anaa-gugu, waar-wulang-gulang-mayn ngijang ama-wulang-jii.
Anaani-yung ngaawanggini ana-angel anaani-yung narrangi-yinyung aadani anaa-gugu. Wu-yamayn
“Buunggawa, maṉngulg-jung, nu-ngu-burraa ana-yimbaj marri nu-ngu-burri anu…bani-yunggaj.
Anaani barra-nguynju-nguynjijgaa warruburru warraarraarrawindi marri barra-lhambini.
Nunggijangani nugawaj anaandhurrg.
Anu…bani-yunggaj warraawurru-yung warra-wini warruburru warra-wurru-wurruj wurru-maṉngulg-maa-yinyung,
marri warruburru-yung nimbii-ja-jambini-yinyung,
manaama-yung wirrimaadbarrwini wugurri-nyinyung mana-wulang.
Nugawaj barriini mana-wulang, wurraaḻ-nguni.
Yuu, wiij-maṉdhina.”
Dani-yung wu-yamaa ana-angel. Anaani-yung ngaawanggiyn ana-yang, manaama-yung mana-ṉuga manubama-yung-jinyung ma-muṉḏugini, ma-yamayn,
“Yuu, Buunggawa, runggal-yung,
Barra-nguynju-nguynjijgana andhurrg, marri maaḻamburrg-galawaj,”
ma-yamayn.
Anaani-yung wulal-wulal-wala aḏaba ana-angel manaama-yung mangi mana-gaṉdharra, marri arra-guryiyn yi-waḻirr-wuy. Anubani-yung ngarra-ngarridhalng ngi-lhalng-dhangaḏbiyn marri wangi-warra-nangaa. Na-God niga-waj yamba niwu-ngaynbandangi marri wu-waṉbini aadani-yung warruburru-yung-guy. Anaani-yung wurru-nagini anubani-yung ngura-mirri. Yagu warruburru-yung wirriiladi-yamawaa anubani ana-muwaj na-God-jinyung, niga-waj yamba niwu-waṉagaa anubani ana-lhuḏ, anubani anaaladi-wala, wu-waṉini. Waari ambirriij-garru anubani anaaladi wugurri-nyinyung. Waari ambunu-warraarriwaa niga.
10 Anubanila marang-aynjaabugij anaani-yung ana-angel miyn manaama-yung mana-gaṉdharra, marri ar-warryangi, wubani-wuy a-throne-wuy, wubani a-bulugi-wuy. Marri wubani-rruj a-lhal-lhangu-rruj narrangi-yinyung, anubani waangamudiyn. Warra-wurru-wurruj wurraalharaguni. Warraawurru-yung wuu-lhayn-bangini, warraawurru-yung yamba wurraarragayangi-windiyung wugurru. 11 Yagu waadurru-yung wunaaladi-yamawaa-wugij naagi-yung na-God, anuuguni anaarrwiyaj, warraawurru-yung yamba wurraarragayangi, marri ana-jiiji. Marri waari ambirriij-garru, anubani anaaladi-wala wurru-waṉbini-yinyung wugurru.
12 Anubanila-wala, anaani-yung marang-aynjaabugij jarranggay aḏaba ana-angel, anubani-yung miyn manaama-yung mana-gaṉdharra, ar-warryiyn wubani a-runggal-windiyung aala, anubani-yung wu-mayini Euphrates, buguni ar-warryiyn. Anaani-yung anaa-gugu waar-ngarini aḏaba, wu-jadugiiyn, aban-bugij wu-murrgulhi. Anuwaagala ana-ramalila-yinyung warruburru-yung warra-wurru-wurruj marri warruburru-yung warra-narrii-yinyung, amburru-yanggi buguni, amburru-garrajangi wugurru.
13 Anubanila-wala ngaarranggayn, anaani-yung nga-nayn marryn, anubani wu-rabalangi wugurri-wala a-ramadhan-gala, yangi ari anubani. Marri aynbaj anubanila ana-ramadhan-gala anubani-yung wu-rabalangi, a-bulugi-wala. Marri aynbaj wu-rabalangi a-ramadhan-gala a-naniguḏ-gala, wu-wawaḻii-yinyung lhaawu-yarrijgina-yinyung. Anubani-yung wu-rabalangi wulaynbaj-gala, man.gurrg, anaani-yung aladi. Wu-yamaa nguynju warra-ngaanggu-yii. 14 Anaani-yung ana-man.gurrg wu-yanggi a-lhal-aynbaj-baj a-lhal. Anaani-yung wu-waṉbini anaani-yung ana-malnguj. Wu-yanggi, anaani-yung ana-man.gurrg, warruburru-wuy waa-narrangi-yinyung, marri warruburru-wuy warra-wurru-wurruj-guy, wu-yanggi. Marri warruburru-yung amburru-muṉḏugana warra-wurru-wurruj, anaani-yung runggal-windiyung wungarri, amburru-wiynjina, anubani-yung-maynji ngarra-ngarri-gadhuwa ngarraagi ngarraaḻirr angi-waṉiyn na-God-jinyung.
15 Nigaayung na-Jesus ni-yamayn, “Nugurru numburraawanggina! Anaani ngaynjaarri yaga wudanu wurraamaamajaa-yii, ngaynjamang. Nugurru-maynji numburru-wanggirraa, mana-yaaḻi-maynji nimbirrima-waṉagana, maadamu aḏaba nguynju yadhu numburru-yabina, anaani anaarrawindi-lhangu wiij-maṉdhina nugurraa yungguyung. Nugurru yagi nurru-mamar-mi marri yagi nurraambuli.” Dani-yung ni-yamayn na-Jesus.
16 Anaani anuulaynbaj ana-man.gurrg, waadurru-yung-guy warra-wurru-wurruj-guy wanggu-yarrijgini, wanggu-muṉḏugijgaa. Anubani ana-lhal anu-muwaj Hebrew-mirri, wu-mayini Armageddon.
17 Anaani-yung aḏaba marang-aynjaabugij marri wulawaa-wala anaani ana-angel miyn manaama-yung mana-gaṉdharra, marri yuuguni barawudiyn ar-warryiyn arrwiyaj. Anaani-yung runggal yang wu-rabaliyn wubanila a-Temple-wala, wubanila a-throne-gala na-God-gala. Wu-yamayn anaani-yung “Wiiya aḏaba, wu-jadugiiyn!” wu-yamayn.
18 Anubanila-wala, anaani-yung wu-lhalmbaarriyn, waabarra-milhangi, ni-mindhangi. Anaani runggal-windiyung wu-lhuḏ-jambini, marri buguni yamiynji ni-ngurrurruwandi, marri anaani-yung anaaban waaban-galalangi. Anaani-yung runggal-windiyung, waari anu…bani-yung-jii, anu…bani-yunggaj-jinyung warruburru-yung warra-wurru-wurruj wurru-wiri-maa-yinyung anaani-rruj ana-lhal, anaani-yung waaban-galaliyn-bindiyung runggal.
19 Anaani-yung-gala waaban-galaliyn anaaban, anubani ana-wumurrng ana-runggal ana-Babylon daga-waj aḻagaḻa-waj wu-ḻaḻmayn marri wu-rabini, anaani-yung wulaynbaj-gala, anubani-rruj ana-wumurrng anaani-yung waadbarrwini. Anubani-yung anaaynbaj ana-wumurrng anaarrawindi-lhangu, wu-warra-rabini wugurru.
Na-God niga-waj ni-wijangani, warruburru-yung-jinyung warra-wurru-wurruj anubani-rruj ana-runggal ana-wumurrng ana-Babylon, marri ni-riyaldhiyn-bindiyung. Wudani-yung-gala nga, niwu-lharrgang anaaladi warruburru-wuy, marri anubani ana-wumurrng wu-rabini wugurru.
20 Anubani anaarrawindi-yinyung ana-rilji anubani wu-jadugiiyn. Manubama-yung mana-ṉuga maarra-ḻandhirrngindi-yinyung, manubama-yung ma-jadugiiyn, maari. 21 Anaani runggal-windiyung guugu waar-waḏa-waḏaḏ-mayn, marri anaani wu-rabini aanuwuy. Anaani-yung wu-mundurr-mayn-bindiyung, nguynju yaga warra-wurruj-jii wu-yamayn. Anaani wu-rabini-wugij warra-wurru-wurruj-guy. Marri waadurru-yung wunaaladi-yamawaa naagi-yung na-God, manaama-yung yamba mana-magarrangaynji ma-runggal-windiyung, wudani-yung-jinyung waar-waḏa-waḏaḏ-mayn-jinyung aa-gugu, wu-rabini wugurru.