15
7 Angel waṉagana 7 mana-magarrangaynji.
Anubanila ngaarranggayn, anaani-yung runggal malnguj, anubagu anaarrwar. Anaani yij-mamaaḻang. Anaani-yung marang-aynjaabugij marri wulawaa ana-angel, manaama-yung yarrijgini marang-aynjaabugij marri muulawaa mana-magarrangaynji. Manaama mana-magarrangaynji bama-rruj ma-dhaag-mana-rruj. Manaama ama-jadugiiyn-maynji, anubanila na-God yagi wugurru wanii-ḏiyaldhi ngijang, anubanila-wala, anggaandha-wuguuguni anggu-burraa.
Anubanila-wala, ngijang nga-nayn, anaani wu-yamaa nguynju ama-lhagayag-jii, anaani-yung wu-maṉdhini nguynju wu-yamaa a-glass-jii, marri buguni ngura, wu-warraaliynjiyn. Warraawurru-yung warraarrawindi warra-wurru-wurruj, anubani wurraarragarra-lhi ama-madhagaḻaḻij-duj. Burru-yung warraawurru-yung wurru-lhuḏ-janggi anubani ana-bulugi, marri anubani-yung wurru-maṉdhangi-yinyung wurru-wurruj-gaa-yinyung, marri wubani a-muwaj wu-nguynju-yinyung waarrarrini-yinyung. Warraawurru-yung anubagu wurraarragarra-lhi, wirri-waṉagaa anaani-yung gita na-God-jinyung wugurru. Anaani-yung wirri-rawaa anu-ngubal na-Moses-inyung, nubagi-yung nu-yandhurrbangaa-yinyung naagi-yung na-God, marri anaani-yung anu-ngubal ngijang, wubani wugadhuwa a-jib. Warraawurru-yung wurru-mayaa wurru-yamaa,
“Runggal-yung Buunggawa-yung God,
Anubani-yung nunggaaṉbina-yinyung runggal-windiyung, marri yij-mamaaḻang-galawaj.
Nugawaj bamba-narrii-yinyung warraarraarrawindi.
Anaani nuynjamana andhurrg marri maaḻamburrg-galawaj.
Warraarrawindi nagang aadanu ambi-yandhurrbangana Buunggawa,
marri ambi-warraarriwana, nagang yamba nu-milhiynjina,
marri nugaaj-bugij yamba nu-maṉngulg.
Warraarrawindi-lhangu warru-mandag amburru-waṉina,
ambi-warraarriwana yaaji nugawi-rruj,
nagang yamba nunggaaṉbina maaḻamburrg-galawaj.
Anaani wiij-garrarra.”
Dani-yung wirri-rawaa, wurru-yamaa, wiijamaa anaani anu-ngubal.
Anubanila ngaarranggayn, wu-gara-wawalhiyn anaani-yung ana-Temple-Maṉngulg anaarrwar, anubani ana-maṉngulg ana-lhal na-God-duj ni-burraa-rruj. Anubanila ana-wumurrng-gala, anaani-yung marang-aynjaabugij marri wulawaa angel bagala wu-rabaliyn. Anaani-yung waṉagaa marang-aynjaabugij marri muulawaa manaama-yung mana-magarrangaynji. Anaani-yung wu-yabini ngalngalngaluj-bindiyung mana-yaaḻi. Anaani-yung ngalngalngaluj-bindiyung yaajila-yung a-wurrij-baj, wu-wurrij-jadini, wu-lhar-yamaa nguynju a-gold-jii wugurru.
Anaani wugurraayung wulal-wulal ana-ngurudhu, anubanila-wala anaaynbaj yuuguni marangayn a-angel-wuy, manaama-yung marang-aynjaabugij marri muulawaa mana-gaṉdharra. Manaama-yung maandharwiiyn, wiijamaa nguynju wubama-yung ama-magarrangaynji yaga, wiijamana anaani God warruburru ambani-wurrij-bang niga.
Naagi-yung na-God ni-wiri-yinyung ni-wuguuguni. Marri niga ni-burraa anubani-rruj ni-milhiynjina, marri niwu-waṉagana niga lhuḏ.
Wudani-yung-gala, anubani ana-Temple anaani-yung waandharwiiyn wunguban, anubani ana-lhirribala. Warraaynbaj warra-wurruj anubuguni waari ambu-yanggi anubuguni. Wurrugu, wubama yaga marang-aynjaabugij marri muulawaa manaama mana-magarrangaynji maadamala-wala ama-jadugiiyn manaama-yung, bani-yung marri anubani-yung ambu-yaarri anubuguni wugurru.