14
Na-Jesus marri nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj.
Anaani-yung ngaarranggayn ngijang. Manaama-yung ngama-nayn mana-ṉuga ma-ḻandhirrngindi, manaama ma-muwaj ma-mayini Zion. Anaani anu-gadhuwa ana-jib bagu wu-lhaay aarrwar. Waadurru-yung arraarrawindi wurru-wurruj anubagu wurraanggarra-lhaay, 144,000 warru-mandag. Anu-mari anaani-yung wu-mari-warrarrini yaaji a-ranggal-uj. Wu-mari-warrarrini ana-muwaj wubani wu-gadhuwa a-jib marri nigawi-nyinyung na-ninyarra-yung-jinyung.
Ngaawanggiyn runggal wu-lhuḏ-jambini anuwaagala anaarrwar-wala. Ngaawanggini, wu-yamaa nguynju ama-ngugu-yii. Yagu ngijang wu-yamaa nguynju yi-yamiynji-yii. Anaani-yung ngaawanggini, wu-yamaa nguynju warruburru-yung yaga wurru-wayigini a-gita yaga. Warraawurru-yung warra-wurru-wurruj wirri-rawaa wugadhuwa wungubal, yuwaagu raga-ragij anubani-rruj ana-throne wu-burraa-yinyung na-God-jinyung, marri anubani ana-wulal-wulal ana-ngurudhu marri warruburru-yung warra-mijiwanggu. Waari warraaynbaj anaani-yung ambu-marrbuy-maa, anu-ngubal. Warruburru-yung 144,000 warru-mandag, durru-yung-bugij wurru-marrbuy anaani-yung anu-ngubal. Warraawurru-yung God wani-bayarra-gayn, wani-wiri-gayn anaanila ana-lhal-wala. Wudani-yung-gala, wurru-marrbuy-maa anaani anu-ngubal wugurru.
Warraawurru-yung anaarrbidi waari amburru-waṉbini ana-nguniyn. Warraawurru-yung wurru-burri wurru-mamanunggu-windiyung. Anubani-yung wurru-garrindharrmani anaani anu-gadhuwa ana-jib. Anuuguni-maynji anggu-yaarri, buguni amburru-garrindharrmani. Anaani na-God wani-bayarra-gayn, wani-yarrijgini warruburrala-wala warra-mulung-aynbaj-gala. Warraawurru-yung wurru-yamaa nguynju awaani yaga a-wulhu-wulhurr wungugulmung a-marrya, wu-yungina wu-gadhuwa yaga, wurru-yamaa. Anaani-yung ana-wulhu-wulhurr warra-wurru-wurruj na-God-jinyung marri wugurri-nyinyung anu-gadhuwa ana-jib. Waari amburru-magaa aniijangaḻij. Warraawurru-yung wurru-wandhurrg-bindiyung wugurru.
Wulaynbaj angel.
Ngijang ngaarranggayn, nga-nayn angel aynbaj. Nga-nani anaani arrwa-garrwar wu-wilbilangi. Anaani-yung anggu-magini mamanunggu-windiyung lhaawu na-God-jinyung. Anaani ana-lhaawu anggu-wuguuguni anggu-burraa. Anaani ana-angel anggu-magini warraarrawindi-wuy warra-wurru-wurruj-guy, wurru-burraa-yinyung anaani-rruj ana-lhal, warru-mandag-guy warraarrawindi-wuy, marri warruburru-wuy wurru-yambina-yinyung aaynba-gaynbaj-jinyung a-lhaagi. Ana-angel anaani wu-yambini yanggarrwar. “Nugurru numbunu-yandhurrbangana na-God marri numbunu-warraarriwana, ni-milhiynjina yamba. Anubani-yung-maynji anggiij-dhamun.gurrg-mana, aḏaba muga yaani! Aḏaba naagi nambani-nguynju-nguynjijgana yungguyung. Aḏaba nugurru numbunu-warraarriwana niga na-God. Ni-warra-maṉdhangi anaani-rruj anaarrwar, marri ana-lhirribala, marri mana-lhagayag-baj, marri anubani anaa-gugu anaarrawindi-lhangu anubanila wu-bulbayina anaaban-gala.” Dani-yung wu-yamaa ana-angel.
Ngijang aynbaj angel wu-rabaliyn, wubani-wuy garrindharrmangi. Wu-yamayn anaani-yung, “Wiiya! Wiiya aḏaba! Anubani ana-runggal ana-Babylon ana-wumurrng, wu-rabini aḏaba, wu-jadugiiyn anubani ana-wumurrng. Anubani ana-wumurrng yigaj yaga ngarrubagi ngarra-maṉinyung-jii, ngi-yamaa ngiiynji-yaay wangi-ngurrngurrangi warra-waḻya. Marri ngiga-waj wangiiladi-wayn warraarrawindi. Warruburru yaga wurru-wan-gaagidhini marri wurru-waḻ-nguni-maynji wuu-yinag-bawarumini. Wirri-ngaynbandangi anubani-yung, marri wurru-waṉbini anaalaaladi-waj, wubanila-yung-galawaj wirriij-dhangarrmangi.” Dani-yung wu-yamaa ana-angel.
Anubanila-wala ngijang, anubani wulaynbaj-gala ana-angel wu-rabaliyn ngijang. Anaani-yung wu-yambini yanggarrwar, wu-yamaa “Nugurru-maynji numburraarraarriwana-maynji anaani ana-bulugi, marri nugurru-maynji anubani nimbirri-warraarriwana-maynji anubani ana-malnguj ana-bulugi-yinyung, marri nugurru-maynji nimbirri-waṉagana ana-marang-duj anggaarrarrina anu-mari, yagu ana-ranggal-uj, 10 nugurru numburru-waḻ-nguyii aynbaj. Anaani wiijamana, na-God anaani nambani-wurrij-bang nugurru. Wiijamana, runggal aladi anubani-yung ani-war-warryang-maynji anubuguni mana-gaṉdharra-wuy, marri anubani-yung numburru-waḻ-nguyii-maynji, anubani nambanggu-warragayangijgana anggu-wuguuguni. Nugurru aadanu numburru-burraa wubani a-ngura-rruj, anubani-rruj raga-ragij wubani-rruj a-maṉngulg-duj a-angel marri raga-ragij wubani wugadhuwa-rruj a-jib. 11 Anubani-rruj a-ngura-rruj numburru-nagina, anaani anu-nguban anggu-baṉḏuḏulii anggu-wuguuguni. Nugurru yagi nurru-yarrami anaarrarra yagu ana-miyn.ngu, numburru-nagina-wugij. Dani anaani anggu-waṉbina, nugurru-maynji numburraarraarriwana anubani ana-bulugi-maynji, yagu anubani ana-malnguj ana-bulugi-yinyung nimbirri-warraarriwana-maynji, yagu anubani-rruj-maynji ana-muwaj nugurri-rruj anggaarrarrina ana-bulugi, dani-yung anggu-waṉbina nugurri-wuy.” Dani-yung wu-yambini anaani-yung ana-angel.
12 Yaani ana-lhaawu, nugurru numburraawanggina, nugurru nurru-maṉngulg-gina-yinyung na-God-jinyung warra-wurru-wurruj. Numburru-lhara numburraandhurrg-gina, nimbii-yandhurrbangana anubani ana-lhaawu-maṉngulg na-God-jinyung, marri numbuu-jambarrgina-wugij na-Jesus-guy aadanu.
13 Anubanila-wala ngaawanggiyn, yang ngawu-yaynjangang aarrwar-wala. Wu-yamayn “Nagang ba-warrarrii anaani. Waadurru warra-wurru-wurruj wuu-jambarrgina-maynji na-Jesus, amburru-ngawina-maynji anaanila-wala, God ambaniigajij-majgana,” wu-yamayn ana-yang.
Wugurraayung ana-Maṉngulg Mawurr wu-yamayn, “Yuu, warruburru-yung ambuu-yanga-yangina, anubanila-wala wurru-mijgalmini-wala. Warraawurru-yung wurru-waṉbini aniij-mamaaḻang anubani-yunggaj, marri niga na-God ni-marrbuy. Wudani-yung-gala, ambuu-yanga-yangina wugurru.” Ana-Maṉngulg Mawurr wu-yambini dani-yung.
Na-Jesus ambani-muṉḏugana warra-wurru-wurruj na-God-jinyung.
14 Ngijang ngaarranggayn, ngawu-nayn ngalngalngaluj ngubunung. A-ngubunung-duj, guburrg wurruj waandhadhi. Niimbaḻ-yabini naagi-yung wu-milagaga-windiyung aadani-yung, wu-maṉdhini gold-mirri. Anaani-yung niwu-waṉagaa maragi, wu-yiḻaama wugurru.
15 Wugurraayung anubani anaaynbaj ana-angel wu-rabaliyn wubanila a-temple-wala. Anaani-yung waaḏiyn yanggarrwar, nubagi-yung-guy niindhadhi wubani a-ngubunung-guy. Wu-yamayn, “Yuga daju nunggu-waṉagana ana-maragi, aadanu baal-wulguldhii anubani-yung aniga-yung anaambaḻaman marri aniga-yung anaaladi, aadanu anu-ḏal. Yaani yamba aḏaba baal-wulguldhii-yinyung. Anu-ḏal aadanu aḏaba wu-lharang, anaaban-duj-jinyung.” Dani-yung wu-yamayn anaani-yung ana-angel, naagi-yung na-waḻyinyung nubagi-yung-guy ninggu-magayn.
16 Aḏaba naagi niwu-miyn anaani ana-maragi, ni-wal-wulguldhangi. Anaani-yung aḏaba ni-mangi anu-ḏal anubani anaaban-gala. Anaani wiijamana, wani-muṉḏugaa warra-wurru-wurruj na-God-jinyung.
Na-God ambanii-ḏiyaldhiyn-bindiyung, warraalaaladi-wuy.
17 Anubani anaaynbaj ana-angel wu-rabaliyn wubani a-temple-wala, anubani-rruj aarrwar. Wugurraayunggaj anaani-yung waṉagaa maragi, nguynju wubani aaynbaj-jii wu-yamaa.
18 Wugurraayung anaaynbaj anaani-yung ana-angel wu-rabaliyn wubanila a-altar-wala. Anaani-yung ana-angel wu-waḏa-waḏaḏ-bindiyung. Anaani-yung ana-ngura, narrangi, anaani ana-angel. Anaani-yung waaḏiyn ana-angel yanggarrwar, wubani aaynbaj-guy, anubani waṉagaa-yinyung anaani ana-maragi. Wu-yamayn, “Aadanu baal-wulguldhii, maragi-mirri, marri bawu-mani anubani ana-wuyarrangaḻ. Aadanu aḏaba ana-wuyarrangaḻ yamba wu-lharang.” Dani-yung wu-yambini anaani-yung ana-angel.
Wugurraayung ana-angel aḏaba al-wulguldhangi anaani-yung anu-bal anaani anaaban-baj. 19 Anaani-yung ana-angel mangi anaani ana-wuyarrangaḻ, muṉḏugaa. Anaani yurangi, arra-ngu-burriyn wubani-wuy wirri-dhu-dhurrmana-wuy, anaani a-wumalagaj wirri-dhurrmaa aḏaba. Anaani wiijamana, na-God anaani wanii-ḏiyaldhiyn-bindiyung, warraalaaladi-wuy warra-wurru-wurruj-guy. 20 Anubani anaarabarabalu-wala warra-wan.ngaa warraawurru-wuy warraalaaladi-wuy wugurru.
Anubanila-wala anaani-yung ma-rabaliyn wulang, anaani-rruj ana-lhal-uj. Ma-yamaa nguynju aala-yii. Anaani-yung waalagarandi, wu-yamaa nguynju nigawi-yii na-nigambari-nyung-jii, waala-yamaa. Anaani-yung maarrangi yuuguni lhirribala-wuy 300 kilomita, magurru.