13
Bulugi marri naniguḏ.
Ngaarranggayn ngijang, yuuguni ama-lhagayag-guy, nga anubagu runggal bulugi wu-lhangaḏbiyn. Anubani-yung manaama-yung marang-aynjaabugij marang-aynjaabugij mana-warang, waṉagaa. Anubani-yung ana-ngun.gu aynjaabugij, yagu anu-jinag wu-yinag-arrawindi, marang-aynjaabugij marri wulawaa. Marri anaani marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij anubani wu-yinag-gayajarrini-yinyung, wu-yamaa nguynju yi-maḏbangga-yii, wu-burri ama-warang-duj, manaaynjaaynjaabugij-gaj. Anubani-yung ana-yinag anaani waṉagaa muwaj, aynjaaynjaabugij-gaj waṉagaa ana-muwaj. Anubani-yung ana-muwaj wu-yamaa ninggaaladi-yamawaa na-God-guy.
Anubani-yung wu-yamaa nguynju a-leopard-jii. Ana-mun anubani-yung wu-mun-jamaa nguynju a-bear-yii wu-yamaa. Wugurraayung anu-ḏamadhan wu-yamaa nguynju a-ngirri-ngirri-yii. Wugurraayung anubani ana-marryn waṉagaa lhuḏ, anubani lhuḏ-guni wubani-wuy. Anubani-yung aḏaba wanggu-narrangi-yinyung, wu-runggal-wini, anaani yamba ana-marryn lhuḏ-guni wugurru.
Anubani-yung anaaynjaabugij anu-jinag-duj, anubagu waṉagaa runggal jiiji. Nguynju yunggaj anubani-yung anggu-ngawini-magaa. Waari, anubani wu-maji-mayn. Warra-wurru-wurruj anaani-rruj-jinyung ana-lhal, warraawurru-yung wurru-wurri-ḻaḻmayn, anubani-yung wurru-garrindharrmangi. Marri anaani-yung wurraarraarriwaa ana-marryn. Anubani ana-marryn runggal-waa anubani-yung ana-bulugi, wu-yamaa. Wugurraayung anubani-yung wurraarraarriwaa. Wurru-yamaa “Warraaynbaj waari ambuu-yamaa nguynju ana-bulugi-yii! Warraaynbaj waari wurru-wiynji ngijang aadanu-wuy,” wurru-yamaa.
Ana-marryn anubani aḏaba lharrgang aadanu ana-bulugi, wu-lhama-lhamini marri ninggaaladi-yamawaa na-God-guy. Anaani-yung wanggu-narrangi-yinyung na-ḻabama naagi-yung 42. Anubani-yumbaa, wu-yang-garrarra-giiyn wu-yambini ana-lhaawu anaaladi, ninggaaladi-yamawaa na-God-guy marri nigawi-nyinyung ana-muwaj, marri ninggaaladi-yamawaa wubani nigawi-nyinyung anga na-God-jinyung. Marri warruburru wanggaaladi-yamawaa wurru-burraa-yinyung anubani-rruj anaarrwar.
Ana-marryn lharrgang anubani ana-bulugi, marri anaani-yung wu-wiynjini warruburru-wuy warra-wurru-wurruj na-God-jinyung. Ana-bulugi anaani-yung wu-lhuḏ-janggi. Anaani arra-waṉagaa anaani-yung lhuḏ-bindiyung runggal. Anaani wanggu-narrangi arraarrawindi wurru-wurruj, waa-lhaagi-waynbaj-jinyung, aynba-gaynbaj-jinyung warru-mandag.
Warraawurru-yung wurru-burraa-yinyung anaani-rruj-jinyung ana-lhal, warraawurru-yung wurraarraarriwaa anaani-yung ana-bulugi. Yagu wugurraayung wurru-jambarrgina-yinyung, waari amburraarraarriwaa. Anu…bani-yunggaj, God niga-waj niwu-maṉdhangi anaani ana-lhal, bani-yung wani-mij-garrarrangi warraawurru-yung, anubani-rruj ana-wubiba, anaani ana-wiri-yinyung. Anaani ana-wubiba, wugurri-nyinyung anu-gadhuwa ana-jib. Anaani-yung wurru-wini-yinyung wubani-yunggaj, wu-ngawiiyn. Yagu wugurraayung waari-yinyung warruburru amburru-mij-garrarrini, burru-yung-bugij wurraarraarriwaa anaani-yung ana-bulugi.
Yuga nugurru numburraawanggina manaama mana-warang? Nugurru nimbii-yaynjangayii anaani ana-lhaawu.
10 Wiiya nugurru numburru-dhidina, yagu numburru-dhidina-wugij.
Wiiya nambambiimana galiwanga-mirri marri numburru-ngawina, yagu numburru-ngawina-wugij.
Nugurru warra-wurru-wurruj na-God-jinyung, numburraawanggina anaani ana-lhaawu. Marri numburru-lhara andhurrg, marri numburru-lhambaamburrg-gina aadanu.
11 Anubanila-wala, ngaarranggayn, nga-nani ngijang aynbaj anaani. Naniguḏ wu-rabaliyn aaban-gala. Manaama muulawaa waṉagaa mana-warang, nguynju a-naniguḏ-jii. Yagu wu-yambini anu-jang nguynju yi-lharraguḻa-yii. 12 Anaani ana-naniguḏ a-gaṉbini wubani yungguyung a-bulugi. Anaani ana-naniguḏ wanggu-magaa warruburru-yung warra-wurru-wurruj-guy, wu-yamayn “Anaani ana-bulugi, nugurru numburraarraarriwana,” wu-yamaa, wubani-yung-jinyung a-bulugi waṉagaa-yinyung wubani a-jiiji a-yinag-duj, anubani anggu-ngawini-magaa, yagu wu-waḏa-waḏaḏ-mayn. 13 Anaani-yung ana-naniguḏ wu-waṉgalwini, waṉagaa runggal malnguj marri aynba-gaynbaj-jinyung wu-waṉbini. Anaani-yung ngura rabijgayn yuwaagala aarrwar-wala yaanuwuy aaban-guy. Warruburru-yung warra-wurru-wurruj wirri-nani, ana-ngura. 14 Anaani-yung ana-naniguḏ wu-waṉbini aynba-gaynbaj-jinyung, niga na-God niwu-lharrgang. Anaani-yung a-gaṉbini wubani yungguyung a-bulugi. Anaani-yung wanggu-dhaayurrijgaa warruburru-yung-guy warra-wurru-wurruj-guy anaani-rruj-jinyung ana-lhal. Wu-yamayn, “Numburru-malngu-maṉdhii wumalnguj, wubani-yinyung a-bulugi, wubani-yung yaga wulhu-wulhurr-inyung wu-lhiynjiyn a-galiwanga-mirri, yagu wu-maji-mayn.” Dani-yung wu-yamayn ana-naniguḏ.
15 Anubani-yung anaani-yung ana-naniguḏ buyayayn buguni, wubani-wuy, marri aadani-yung wu-ngayn.gayayn, ngayn.gayijgayn, marri wu-yambini wugurru. God anaani-yung niwu-lharrgang. Warruburru-yung warra-wurru-wurruj aadani-yung waari-yinyung amburraarraarriwaa, warra-mulung-aynbaj warra-wini, warra-ngawijgaa wugurru.
16 Warraarraarrawindi warra-wurru-wurruj, warraambaambalal marri wugurraayung warraambaambalalari, warra-yandhurrbangaa-yinyung yagu wurraarrbidi-maa-yinyung, anubani-yung mari waarrarrini, wubani a-walawalamag-duj a-marang, yagu a-ranggal-uj. 17 Warrubawi-yung-maynji waari-maynji ambirri-waṉagaa anubani anggaarrarrini anu-mari, waari amburru-mangi ana-marrya marri waari amburru-yiynjini anubani-yung ana-marrya. Anubani-rruj anu-mari wu-mari-warrarrini, wu-mayini anaani-yung ana-bulugi. Anaani-yung wiijamaa, wu-nguynju muwaj wugurru.
18 Ana-muwaj, anaani wiijamana wurrujung. Nugurru numburru-wijangayii maaḻamburrg anaani-yung, nguynju yadhu numburru-marrbuy ana-muwaj anaani-yung-jinyung ana-bulugi. Anaani ana-muwaj wu-nguynju ana-namba, marri wiijamana nubagi-yung na-wurrujung. Anaani ana-namba wu-yamana 666.
13:10 Jeremiah 15:2, 43:11.