12
Maṉinyung marri runggal-windiyung marryn.
Anubanila-wala, anaani-yung runggal-windiyung malnguj, anubani-rruj anaarrwar, wu-burri. Ngarraagi-yung maṉinyung, ngi-yabini manubama-yung ma-yaaḻi-yamaa nguynju yi-waḻirr-yii, yi-ngarri-galamarrj-jii, ma-yaaḻi-yamaa. Nigaayung naagi-yung na-ḻabama a-mun-duj ni-burri. Anubani-rruj ana-yinag-duj ngarraagi-yung 12 ngarra-miyiri ngi-burri. Ngarraagi-yung ngi-wurrij-mundurr, aḏaba wiij-barubaj-maa warra-gujuju waadawu ambaambuḻwini. Ngiga ngiiḏangi, ngi-warragayangi-wala.
Ngijang, ngaarranggayn, runggal-windiyung malnguj ngawu-nayn. Anaani-yung runggal-windiyung marryn wu-burri. Anaani-yung wu-yamaa nguynju ama-buḻbarr-yii anu-barrigulag wu-yamaa. Marang-aynjaabugij marri wulawaa anu-jinag anubagu, yagu mana-warang manaama-yung marang-aynjaabugij marri marang-aynjaabugij anubagu, ma-ngarra-ngu-burri. Na-maḏbangga naagi-yung wu-yina-gayajarrini marang-aynjaabugij marri wulawaa. Manaama-yung mana-rabarra warra-waḏjiwang yirraagi-yung-guy yi-miyiri-wuy yi-warrgi-yung-guy, nga ngarraagi-yung ngarra-miyiri ngiidbarrwiyn aaban-guy. Anaani-yung ana-marryn wu-lhaay raga-ragij ngarrubagi-rruj ngarra-maṉinyung-duj, ngarrubagi-yung-duj ngarra-wurrij-mundurr-yung-duj. Anaani-yung ngaynbandangi wubani a-gujuju nguni, anggaambuḻwini-magaa.
Anubanila-wala, naagi-yung waḻyinyung niimbuḻwiyn, naadagi-yung na-wirrinyung. Naadagi-yung na-wirrinyung wani-narrii-yinyung. Naadagi ambani-narrii maaḻamburrg-galawaj, warraarrawindi-lhangu warra-wurru-wurruj. Warraawurru-yung aynbaj wurruj wunu-yarbumayn na-wirrinyung, wunu-yarrijgini na-God-guy, wubani-rruj a-throne.
Anubanila, ngigaayung ngarraagi-yung nga-rriibi-yung ngarra-maṉinyung ngi-yarramayn aagalhal-aṉḏarrg-guy. Naagi-yung na-God niwu-maṉdhangi anubani ana-lhal wu…bani-yunggaj, ngarraagi-yung-jinyung ngarra-maṉinyung-jinyung ngi-yanggi wubuguni, angi-nguni yungguyung marri angi-waḻ-nguni ngarraagi-yung baḏag 1260 mana-miyn.nganga, anaani wiijamana 42 naagi na-ḻabama, baḏag ngarraagi-yung anubagu angi-burraa.
Anubanila-wala, anaani-yung wungarri, wurru-wiynjini anubani-rruj anaarrwar. Anaani ana-angel wu-mayini Michael, anu-muwaj, marri wugurri-nyinyung anaarrawindi ana-angel, wugurraayung ana-marryn ana-runggal, marri wugurri-nyinyung anaarrawindi ana-man.gurrg wugurru, wu-warra-wiynjini. Anubani-yung ana-wulhu-wulhurr-inyung, anaani-yung wu-lhuḏ-janggi. Ana-marryn marri anubani-yung wugurri-nyinyung-jinyung wu-lhangayn-jinyung, anubagu waari anggu-warra-ngu-burri. Wu-ngarra-ḏabini aani-wuy aaban-guy.
Wudani-yung ana-marryn, dani-yung nga wu…bani-yunggaj, naagi-yung na-baḏirrnya-yung na-nimuwaj-jung na-Satan. Naagi ni-wawaḻii-yinyung ni-maga-magina warra-wurru-wurruj-guy anaani-rruj ana-lhal-lhangu, marri wani-dhaayurrii-yinyung. Naagi-yung ni-rabini aaban-guy, marri anaani-yung nigawi-yinyung ana-man.gurrg waanggarra-rabini aynjaabu.
10 Anubanila-wala nga-wawanggiyn anaani-yung yanggarrwar yang anaarrwar-wala. Wu-yamayn,
“Yaani-yung anggiijamang na-God ambani-wiri-gang warra-wurru-wurruj,
marri nigawi-nyinyung-mirri lhuḏ, ambani-narrii nigawi-nyinyung warru-mandag.
Nigaayung nigawi-nyinyung na-niwiyayung na-Jesus Christ
ambani-narrii nigawi-nyinyung warra-wurru-wurruj.
Nubagi-yung na-baḏirrnya-yung anaani aḏaba ni-rabini.
Anaani wani-lhajbini anubani-yunggaj warra-wurru-wurruj, ngagurri-nyinyung naa-murruyung-gaang,
wani-lhajbini ngagurri-wuy na-God-guy arrarra marri miyn.ngu.
Aḏaba wiiya, ni-rabini aḏaba.
11 Wurru-lhuḏ-janggi aḏaba nigawi-wuy, manubama-yung-mirri mana-wulang, wubani yaga wugadhuwa a-jib.
Marri wurru-yambini-wugij ana-lhaawu na-Jesus-inyung, waari amburru-muḏaḏbangi.
Wudani-yung-gala wurru-lhuḏ-janggi.
Waari amburru-wijangani wugurri-nyinyung anubani ana-wiri.
Yuu, ana-wiri wurru-yiynjiiyn, marri wurru-ngawini wugurru.
12 Nugurru anaarrwar-inyung, numburru-ḏinggina,
nugurru nurru-burraa-yinyung aadanu anaarrwar.
Yagu magarrangaynji ama-waṉina ngijang aani-wuy a-lhal-wuy marri ama-lhagayag-guy,
yagu yamba na-baḏirrnya-yung ni-rabini yamba a-lhal-wuy!
Naagi ni-riyaldhiyn-bindiyung,
anaani yamba ni-marrbuy, wiij-dhamun.gurrg niwu-waṉagana, anubani ani-ngawang-jinyung.”
Dani-yung ana-yang wu-yambini.
13 Anubani ana-marryn wu-rabiyn aḏaba anaani-wuy ana-lhal-wuy. Anaani-yung ngarraagi ngarra-maṉinyung nginggu-lharrmangi, ngarrubagi-yung yaga wangi-yabayn a-wulhu-wulhurr-yinyung ngarra-maṉinyung. 14 Aynbaj wurruj wirringa-yayn anaani-yung anaaṉa wulawaa, yi-marrgij-jii ngi-waṉa-yamaa. Anubanila-wala ngarraagi-yung ngi-wilbilangi a-marryn-gala, yuuguni aagalhal-aṉḏarrg-guy. Anubani-rruj angi-nguyii marri angi-waḻ-nguyii angguulaynbaj-gala anubani-rruj anaagalhal-aḻirr marri na-ḻabama nigaayung marang-aynjaabugij marri aynjaabugij.
15 Anubanila-wala, anaani ana-marryn, anaani-yung anaa-gugu ar-warryangi a-ramadhan-gala. Wu-yamaa nguynju aala-yii, ngaadagi-yung yungguyung yingga ngarra-maṉinyung, anginggu-lhiindangi. 16 Yagu anaaban anaani-yung nginggu-maṉmangi ngarraagi-yung ngarra-maṉinyung. Anaani waaban-bawalhiyn anaaban, waalagararij-mayn. Manaama-yung mana-ngugu maarrangi, a-marryn-gala a-ramadhan-gala, wubani-wuy a-gara-wuy, waar-yabini anaani anaa-gugu.
17 Anaani-yung ana-marryn nginggaa-ḏiyaldhiyn ngarrubagi ngarra-maṉinyung. Anaani-yung ana-marryn wu-yanggi, ambanggu-wini warruburru-yung-guy warra-mijburrayung-guy ngarra-maṉinyung-jinyung. Warruburru-yung warra-mijburrayung, burru-yung nga, wurru-jambarrgina-yinyung wugurru. Warraawurru-yung wirri-yandhurrbangaa nigawi-nyinyung a-lhaawu-runggal na-God-jinyung, marri wurru-yambini maaḻamburrg-galawaj na-Jesus-inyung.
18 Anaani-yung ana-marryn wu-yanggi… nga wu-lhaay aḏaba, yuwaagu ama-madhalag-duj wugurru.