11
Nubiṉi wini-wulawaa waḻya-waa.
Anaani-yung ngambi-marangayn waaṉḏulu, aynbaj wurruj. Anaani ana-waaṉḏulu wirri-nguynju-nguynjijgana-yinyung wubani-yung. Wu-yamayn ana-yang, “Ba-ḻaḻagiiyn, bawu-nguynju-nguynjijgana wubani na-God-jinyung a-wumurrng, danu-mirri waaṉḏulu-mirri, marri anubani-yung ana-altar. Marri bamba-munduwani warruburru warra-wurru-wurruj wunu-warraarriwana-yinyung na-God. Yagu yagi anubani nunggu-nguynju-nguynjijgi anuwaagu anaarabarabalu-yinyung. Bawaarruyn, anubani anggu-yamana. Anubani God wani-yayn, warruburru-yung waari-yinyung amburru-jambarrgiiyn, anubani wugurraa, warra-wurru-wurruj. Wudani-yung-gala, yagi nunggu-nguynju-nguynjijgi anubani ana-lhal. Warruburru-yung amburru-yaarri anubuguni, wubani a-maṉngulg-guy a-wumurrng a-Jerusalem, amburru-yaarri, ambirriiban-ban.ngana marri amburraagaagaḻawajii wubani-rruj a-wumurrng-duj, naagi 42 naagi na-ḻabama.”
Anubani ana-yang wu-yambini-wugij. “Nubiṉi wini-wulawaa waḻya-waa, anaani ngambiiyn ana-lhuḏ. Nubiṉi-yung ngambambii-jambina ngayawi, baḏag anaani 42 naagi na-ḻabama. Ambini-yabina yaaḻi-walaaladi-yinyung wuguṉi yamba wini-wurrij-galadi-wina yamba.” Dani-yung wu-yamayn ana-yang.
Na-wulawaa naawiṉi na-waḻya-waa nguynju yaga wudanu a-olibtri wu-wal-lhara. Yagu wudani a-wudhalng-jii, anaani wu-burraa raga-ragij nubagi-rruj na-God-duj na-Runggal-yung-duj anaani-rruj-jinyung ana-lhal, ambini-yamana nubiṉi-yung. Warra-mulung-arrgi-yung-maynji ambarraarragayangijgana naawiṉi, anubani-yung ngura anggu-rabalang nuguṉi-wala. Dani-yung, warruburru-yung ambarra-wurrij-bangana-yinyung wuguṉi-wuy, amburru-jadugiiyn, ambuu-lhagarra-ngawina wugurru.
Ambiniwu-waṉagana nubiṉi lhuḏ windiyung. Anubani-yung ambini-wambamadhang anaani anaarrwar, yagi yungguyung ngarrubagi ngarraaṉbana ngi-warra-rabi, anaani baḏag ambini-yambina anubani-rruj. Anaani anaa-gugu ambini-war-waynbijgang, anggaar-wulang-gulang-mang. Anubani-yung ambiniwu-lharrganjii anaani anu-dhangurrg, anggu-yaarri a-lhal-waj, ambamadhang anaani ana-lhal, wudhangurrg, malgarrawindi, ambini-wijangayii-maynji.
Nubiṉi-yung ambini-yambina anubani ana-lhaawu na-God-jinyung. Anubanila-wala ambiniwu-jadugang. Anubani-yumbaa, anubani-rruj-jinyung ana-gara waalagarandi-yinyung, ambu-rabalang warraawurru waa-nunggarrang, warra-maragarrij. Ambu-yaarri nubiṉi-wuy na-wulawaa-wuy na-waḻya-waa-wuy, nga bagu ambu-warra-wiynjina. Warrubawa waa-nunggarrang ambu-lhuḏ-jaarri, nubiṉi-yung ambarra-wangana, ambaa-jadugang wuguṉi.
Nubiṉi-yumbaa ambini-murrgulhaa amubama-rruj amaadi-rruj, ambani-rigu-waḻadhang, anubani-rruj ana-wumurrng ana-runggal. Nugurru nurru-marrbuy anubani ana-lhal. Anubani-rruj na-Buunggawa wunu-wini marri wunu-walamalhiyn. Warruburru-yung warra-wurru-wurruj wurraalaaladi. Wudani-yung-gala, anubani-yung ana-wumurrng wu-mayina Sodom, marri anaaynbaj Egypt, wugurru yamba wurraalaaladi, nguynju waadurru-yung-jii anubani-yunggaj.
Warruburru warra-wurru-wurruj warraaynbaj-jinyung warru-mandag marri anubani ana-lhal-aynbaj-jinyung ana-lhal, marri waa-lhaagi-waynbaj-jinyung, warruburru-yung ambuu-yaarri buguni, nubiṉi-yung-guy wini-ngawini-yinyung, ambaa-rigu-nayii. Yagu naadiṉu waari warra-wurrdhi anaaban-guy. 10 Anubani-rruj-jinyung wurru-burraa warra-wurru-wurruj, warruburru-yung amburru-waḻaaḻarrii nubiṉi-yung yamba aḏaba wini-ngawiiyn. Amburru-waḻaaḻarrii, ambuu-yiynjina ana-bayarra, naadiṉi-yung yamba wini-wiri-waj, waani-wungarri-dhijgaa, waadurru-yung, anubani-rruj-jinyung ana-lhal wurru-burri.
11 Wurrugu ngarraagi ngi-wulaynbaj ngarraaḻirr marri dagu-waj aḻagaḻa-waj, wiij-guldhiiyn, anubani-yung na-God-jinyung a-ngayn.gayij-jinyung aniwu-lharrgang, anggu-yaarri nubiṉi-wuy, ngijang niga-waj ambani-ḻaḻagang. Ambarra-nayii nubiṉi, marri anubani-yung amburru-ḏirrngawang, ambarra-nang-gala naadiṉi ambini-ḻaḻagiiyn.
12 Anubani-yung yang anggu-yaarri aarrwar-wala, runggal windiyung, anggu-yamang “Nimbini-waṉiyn.” Anubani-yung ngubunung ambanggu-ḻaḻagang wuguṉi ambanggu-yarrijgina arrwiyaj. Warruburru-yung wurraabalguyungaynjini-yinyung ambarra-nayii naadiṉi-yumbaa.
13 Anubanila-wala anaani anggaaban-galalang anaaban, runggal windiyung. Anubani waabirriwirriridiyn anaani-yung anaaban, anubani arrgi-yung wumurrng waadbarrwini. Warraawurru-yung 7000 wanggu-nyiynmulhangi warra-wurru-wurruj, wuu-lhagarra-ngawini. Warraawurru-yung warra-mulung-arrgi-yung wuu-ḏirrngawiiyn wudani-yung-gala, marri wunu-warraarriwaa na-God anaarrwar-yinyung.
14 Manaama muulawaa mana-magarrangaynji, ma-jadugiiyn. Ngijang aynjaabugij manaama ma-waṉina mana-magarrangaynji.
Ana-trumpet marang-aynjaabugij marri wulawaa-wala.
15 Anubani-yung marang-aynjaabugij marri wulawaa-wala ana-angel miyn ana-trumpet marri wu-lhamurriyn. Anaani-yung arrawindi yang wu-yambini yanggarrwar anubani anaarrwar-rruj. Warruburru-yung wurru-yamayn,
“Warru-mandag aani-rruj-jinyung a-lhal-lhangu-rruj-jinyung,
Yaani-yung aḏaba na-Buunggawa ambani-waṉagana, marri nigawi-nyinyung na-Runggal-yung na-Christ, nigaayunggaj.
Ambani-narrii anggu-wuguuguni.”
Dani-yung wurru-yamayn warruburru-yung.
16 Warraawurru-yung 24 warra-mijiwanggu, wugurri-nyinyung-duj ana-throne, raga-ragij na-God-duj, warraawurru-yung wuu-ngarra-ngu-burrdangayn aaban-guy, wunu-warraarriwaa naagi-yung na-God-guy, ni-runggal yamba niga. Wurru-yamaa,
17 “Nguunu-warraarriwana, Buunggawa God, nagang nuṉḏunggal windiyung yamba.
Nu-ngu-burri anu…bani-yunggaj, marri nu-ngu-burraa ana-yimbaj.
Marri nunggu-waṉagana runggal lhuḏ,
marri nagang bamba-narrii warra-wurru-wurruj.
18 Warraawurru-yung nimbi-wurrij-bangaa-yinyung anubani-yunggaj ana-wulhu-wulhurr.
Ana-yimbaj aḏaba bamba-lhajbumana wugurru. Bamba-wurrij-bangana aḏaba warruburru-wuy warraalaaladi-wuy warra-wurru-wurruj.
Warruburru-yung wurru-ngawini-yinyung wugurraayunggaj bamba-nguynju-nguynjijgana.
Warruburru-yung wugurraayung nimbi-yandhurrbangaa-yinyung, bambiiyii mamanunggu-yinyung,
warruburru-yung nimbii-jambini-yinyung marri warruburru-yung warra-wurru-wurruj nugawi-nyinyung,
marri warruburru-yung wuu-yambini-yinyung nimbi-mayaa nugawi-nyinyung ana-muwaj.
Warruburru-yung waa-runggu-runggal marri warra-nunggarrbidi-wuy.
Wugurraayung warruburru-yung warra-mulung-arrgi-yung wirri-maṉdhangi wungarri anaani-rruj ana-lhal,
yagu nagang bamba-jadugang waadurru warra-wurru-wurruj aḏaba ana-yimbaj.”
Dani-yung wurru-yambini waadurru-yung warra-mijiwanggu.
19 Wudani-yung-gala, aḏaba ngaarranggayn. Ngawu-nayn ana-wumurrng na-God-jinyung, wu-gara-wawalhiyn. Anaani-yung nurru anaani nirri-nani baadhi, anubani-yung-jinyung na-God ngarrani-lhalamayaa-yinyung ngagurru. Ana-baadhi anubani a-wumurrng-duj bagu wu-burri, lhirribala. Anubagu-rruj yamiynji ni-mindhiyn, ni-ngurrurruwandi, marri anaani anaaban waaban-galaliyn, marri waar-waḏa-waḏaḏ-maa guugu, waadbarrwini aarrwar-wala wugurru.