10
Angel marri winyig wubiba.
Anubanila-wala, ngaarranggayn ngijang, nga-malgaagijgiyn, nga-nayn angel runggal. Wu-dhirridangi aarrwar-wala. Anaani-yung ngubunung dhawawarumaa anubagu. Marri anubani-rruj ana-yinag, wu-malnguj-dhaay anubagu marryn. Ana-yilhal anubani-yung wu-yamaa nguynju yi-waḻirr-yii. Marri anaani ana-lhuganda anubani-yung wu-waḏa-waḏaḏ-bindiyung, marri wu-lhalmbaarrangi nguynju a-ngura-yii.
Anubagu winyig wubiba wu-dhawawarumini waṉagaa. Wu-yuugurung-gabini, waari anggu-walini manaalanyan, wu-gara-wawalhangi, wirri-nani yungguyung.
Anubani wugurri-nyinyung ana-mun ar-wan.ngayn yuuguni ama-lhagayag-guy, ana-walawalama, wugurraayung anaani ana-mangaṉḏayayaagu-yinyung ana-mun yuuguni aban-ban.ngayn aaban-guy. Anubani waaḏiyn guburrg-nguynju a-ngirri-ngirri-yii anu-jang. Anubanila-wala, yamiynji naagi-yung ni-ngurrurruwandi marang-aynjaabugij marri wu-mal-bulawaa. Yagu naagi-yung na-yamiynji ni-yaṉḏabalangi yang, ni-yambini. Anubanila, ni-yambini-wala naagi-yung na-yamiynji, aḏaba lhaalhag anaani-yung nganggarrarrangi. Anubani-yung ngaawanggiyn yang aarrwar-wala, wu-rabaliyn, wu-yamayn “Yagi nunggarrarri aadanu ana-lhaawu naadagu-yinyung na-yamiynji. Nugaaj-bugij bawu-waṉagana aadanu,” wu-yamayn ana-yang.
Anubanila-wala, ana-runggal ana-angel anubani-yung ar-wan.ngayn-jinyung mana-lhagayag-duj nga anuwaagu aban-ban.ngayn anaaban-duj, anubani-yung ḻaḻagayn walawalama ana-waṉja arrwiyaj. Anaani-yung wu-yambini lhaawu na-God-jinyung, wubani-yung-jinyung ngarrani-lhalamayaa-yinyung. Naagi na-God ni-burraa, ni-wandha-wuguuguni, anaani ni-warra-maṉdhangi-yinyung anuwaani anaarrwar marri anaani-rruj wu-warra-ngu-burraa-yinyung marri niwu-maṉdhangi ana-lhal marri anaarrawindi-lhangu wu-warra-ngu-burraa-yinyung. Marri nima-maṉdhangi manaama mana-lhagayag marri anubani wu-warra-ngu-burraa-yinyung anaarrawindi-lhangu. Anubani ana-angel wu-yambini yaani ana-lhaawu. “Anaani aḏaba lhaalhag, anubani-yinyung ana-angel marang-aynjaabugij marri wulawaa mani-maynji anubani-yung ana-trumpet, anubani-yung anggu-lhamurrang. Anaani wu-midaarrg nigawi-nyinyung na-God-jinyung anaani-yung wani-magaa wu…bani-yunggaj warraawurru-yung wunaa-ja-jambini-yinyung, anaani ana-lhaawu anggu-wandhurrg-mang lhaalhag.” Dani-yung wu-yamayn.
Anaani-yung nga-wawanggini-yinyung anubani-yung ana-yang anuwaagala anaarrwar-wala, wu-yambini ngijang ngayawi-wuy. “Ba-yaarri, bawu-mani winyig ana-wubiba, wubani waṉagana-rruj-jinyung wubani a-angel a-marang-duj,” wu-yamayn anaani ana-yang.
Nga anaani nga-yanggi a-angel-wuy, nga-magayn anubani ana-angel, nga-yamayn, “Bagalu nimbiiyn wudanu ana-wubiba.”
Wugurraayung ana-angel wu-yamaa nganggu-magayn, “Bawu-mang marri bawu-nguyii. Bawu-lharrgang-maynji aadanu, nugawi-nyinyung maadamu mana-gulmung ba-dan-galadi-wiiyn. Yagu wugurraayung aadanu nugawi-nyinyung aadanu ana-ramadhan-duj anggu-yamana lhami-mamaaḻang waṉagana, nguynju a-ḻagu-yii anggu-lhami-jamana,” wu-yamayn ana-angel.
10 Anubani-yung ngawu-miyn anubani ana-wubiba, ngawu-miyn ana-marang-gala. Marri ngawu-nguni anaani ana-wubiba. Ngubindi, ngawu-lhami-ḏawaa anaani lhami-mamaaḻang nguynju a-ḻagu-yii wu-lhami-jamaa. Anubanila-wala ngawu-lharrgang yingga, anubani-yung nga-dan-garragayangi aḏaba.
11 Anubani-yung warraaynbaj ngambi-magaa, “Nagang bamba-magana warra-wurru-wurruj na-God-jinyung ana-lhaawu. Bamba-magana warruburru-yung-jinyung warraarrawindi-yinyung warra-wurru-wurruj, marri warruburru-yung-jinyung warra-mandagarrawindi-yinyung wubani wurru-manda-ngu-burraa-yinyung, wubani aynba-gaynbaj-jinyung a-lhaagi marri warruburru-yung-jinyung warra-narrii-yinyung.” Dani-yung wu-yamayn warraaynbaj wugurru.