9
Anaani-yung marang-aynjaabugij-gala ana-angel mangi ana-trumpet marri wu-lhamurrangi. Ngaarranggayn, ngarraagi-yung ngangu-nayn miyiri. Ngi-rabini aarrwar-wala yuuguni aaban-guy. Ngarraagi ngarra-miyiri, anaani wiijamana, na-wurrujung-jinyung. Naagi-yung na-wurrujung wunu-marangayn anaani-yung ana-key. Anaani-yung wubani-yinyung a-gara, wubani waalagarandi-yinyung.
Naagi-yung na-wurrujung anaani-yung niwu-gara-wawalhijgaa. Anubanila wunguban wu-ban-ḏabaliyn, anubani-yung ana-gara-wala. Anaani-yung anu-nguban wu-ban-ḏabalangi, nguynju yaga wubani ngura bagu wu-burri runggal, wu-yamaa. Anaani anu-nguban nginggaambamadhiyn ngarraaḻirr, marri anaani ana-lhal ambamadhiyn. Anaani-yung wu-burri waangamudangi.
Anubani-yung arrawindi ana-ḏaburrurrug wu-ngarra-ḏabaliyn wubani wunguban-gala. Yuuguni wu-ngarra-janggi, wu-ngarra-ḏalhangi a-lhal-wuy. Anubani-yung wirri-yayn, anaani runggal-windiyung anubani waṉagaa ana-lhuḏ, nguynju yiibagi yi-maḻa-yii wu-yamaa, ana-ḏaburrurrug. Marri warraaynbaj wurruj wirri-yambini, wu-yamayn “Yagi nugurru nirri-ngi aadanu ana-maḏa anaaban-baj. Marri yagi nirri-rangag-bi aadanu ana-rangag. Burru-yung-bugij nambarraarragayangijgana, waari-yinyung ambirri-waṉagang aadanu anu-mari anaaji ana-ranggal-uj.” Dani-yung wu-yamayn.
Anaani-yung wu-ngarra-janggi ana-ḏaburrurrug. Warruburru-yung wanggu-warragayangijgaa, wanggu-wini. Anaani-yung baḏag wu-ngarra-ngu-burri, marang-aynjaabugij naagi-yung na-ḻabama. Yagu waari anaani-yung amburru-wini ambanggu-ngawijgaa-windiyung. Warruburru-yung wurraarragayangi-windiyung, nguynju yaga yiidagi-yung-jii yi-maḻa yaga winiimana yaga aani-rruj a-lhal, wiijamaa. Anaani anggu-waṉina-maynji, warruburru-yung warra-wurru-wurruj ambirri-ngaynbandii ambuu-lhagarra-ngawina. Yagu waari, amburru-wiri-wugij wugurru.
Anubani ana-ḏaburrurrug ngijang wu-yamaa aḏaba yi-jarrangu-yii, nguynju yaga yiibagi yi-jarrangu ngi-burri ngiwu-narrangi amubama-yung ama-magarrangaynji, wu-yamaa anaani ana-ḏaburrurrug. Anubagu wu-burri wugurri-rruj manaambaḻ-uj, a-gold-jii wu-yamaa, wuṉuga. Ana-yilhal ngagurri-yii warra-wurru-wurruj-jii wu-yamaa. Manaama-yung mana-mung wugurri-nyinyung, ma-jarrmayarrmaj nguynju ngima-waṉagaa ngaadagi-yung ngarra-maṉinyung. Manaama-yung mana-ra ma-yamaa nguynju a-ngirri-ngirri-yii. Marri anaani waṉagaa yi-wurrij-baj, nguynju warruburru-yung yaga wurru-wiynji-wiynjina-yinyung yaajila wu-yabina raga-ragij yi-wurrij-baj, wu-maṉdhini iron-gala yaga, wu-yamaa anaani-yung. Anubani-yung wu-wilbilangi-yinyung, anu-gaṉa, anaani runggal-windiyung waaṉa-murrmurr-yambini, nguynju yaga ngi-wandamaḏ-jambina yi-jarrangu-yii yi-warrawindi-yii, manaama-yung ngimaarrgini wegin ngarraagi-yung, ama-runggal-wuy ama-magarrangaynji-wuy, ngarra-ngarridhuḏ-jung, wu-yamaa anaani-yung ana-ḏaburrurrug.
10 Anaani-yung ana-ḏaburrurrug, waṉagaa nguynju yaga yiidagu yi-maḻa-yii wu-rabarra-yamaa, anu-ḏabarra. Anuwaagu anaadhaadharri waṉagaa, bani-yung-mirri wanggaadhugaa warra-wurru-wurruj. Dani-yung wiijamaa, wanggu-warragayangijgaa, naagi-yung marang-aynjaabugij na-ḻabama. 11 Anaani-yung ana-ḏaburrurrug, aadani-yung angel narrangi-yinyung. Aadanu ana-angel aadani-yung narrangi-yinyung ana-gara waalagarandi-yinyung. Ana-muwaj aadanu Abaddon. Anaani-yung wu-yamana Greek-mirri ana-lhaagi, Apollyon, anaani wiijamana Jadugana-yinyung. Anaani wu-yamana ana-lhaawu.
12 Manubama-yung mana-magarrangaynji ana-wulhu-wulhurr-inyung aḏaba maadamu ma-jadugiiyn. Manaama aḏaba muulawaa mana-magarrangaynji ama-waṉina wurrugu.
13 Anaani-yung marang-aynjaabugij marri jarranggay-wala ana-angel mangi anubani ana-trumpet marri wu-lhamurrangi. Nga-wawanggiyn anaani-yung yang, ngawu-yaynjangang. Anaani ana-yang wu-waṉini anubanila ana-altar, wu-maṉdhini gold, wu-lhaay-yinyung raga-ragij na-God-duj. Anaani ana-altar wulal-wulal-inyung wu-dhaag-maa-yinyung. Ana-yang bagala wu-warra-rabalangi. 14 Anubani-yung wu-yambini ana-angel-wuy anubani-yung wu-lhamurrangi-yinyung. Ana-yang wu-yamayn, “Ana-angel anubani-yung wulal-wulal bani wu-radbidhaa, wubani-rruj aala-rruj, wu-mayini anubani Euphrates. Ba-yaarri, marri bawu-lharrina marri bawu-lharrgang.” Dani-yung ana-yang wu-yamaa.
15 Wugurraayung ana-angel wu-yanggi buguni, marri lharrini, anubanila-wala lharrgandi aḏaba. Anaani-yung wu…bani-yunggaj anubagu wu-radbidhi aadani-yung. Anaani-yung wurrugu waambu-narrini lhal-ngargu anubani-yung wiij-barubaj-maa-yinyung. Anaani-rruj yamba wiij-maṉdhini-rruj ngarraagi-rruj ngarraaḻirr, marri naagi-yung-duj yi-ḻabama marri amaama-yung amaarmag. Anaani-yung ana-angel wu-yanggi, wanggu-wini wanggu-ngawijgaa warruburru warra-wurru-wurruj warra-mulung-arrgi-yung. Anubani-yung wanggu-jadugayn warra-mulung-arrgi-yung wanggu-wini, wugurraayung wurru-mulung-bulawaa wanggu-lharrgang, dani-yung wiijamaa. 16 Warraawurru-yung warra-waṉagaa arraarrawindi wurru-wiynji-wiynjini-yinyung, wangi-warrwarrwaay ngaa-jarrangu. Anaani-yung nga-wawanggini wurru-ngargu. Warraawurru-yung a…rrawindi-windiyung, 200,000,000.
17 Warraawurru-yung wangi-warrwarrwaay jarrangu. Ngarraagi-yung ngangu-nani nga-jarrangu ambarrj-mirri. Warraawurru-yung warra-wurru-wurruj wurru-yabini anaani-yung wu-waḏa-waḏaḏ nguynju yi-yiiḻi-yii wu-yamaa, ana-wulhurr-waj wu-burri. Anubani wu-yamaa nguynju a-ngura-yii, wugurraayung wu-yamaa maar-wuḻuḻulhangi, wugurraayung wu-yamaa nguynju ama-wudhalag-jii. Ngarraagi-yung ngaa-jarrangu ngi-yamaa wulguy yi-jarrangu-yii, yagu ngarra-ngarrijilhal ngi-yi-yamaa nguynju a-ngirri-ngirri-yii. Anubanila ngarra-ngarri-ḏamadhan-gala, anaani-yung wu-lhalng-ḏabalangi ngura marri wunguban, wu-ban-ḏabalangi. Marri anaani-yung wu-lhar-yamaa nguynju ama-wudhalag-jii. Anubani wu-yarrandi-maynji, wurru-ngawini. 18 Warraawurru-yung arraarrawindi wuu-lhagarra-ngawini, waari yagu warra-mandagarrawindi, mulung-arrgi-yung. Anaani-yung yamba ana-ngura marri ana-wunguban marri anubani ama-wudhalag-jii, wanggu-ngawijgaa wugurru.
19 Ngarraagi-yung ngaa-jarrangu ngiwu-waṉagaa ana-lhuḏ a-ramadhan-gala marri ama-rabarra-wala. Manaama-yung mana-rabarra ma-yamaa nguynju a-marryn-jii, waṉagaa yinag, anubani wanggu-wangaa.
20 Warraawurru-yung mulung-arrgi-yung wuu-lhagarra-ngawini, manubamala-wala mana-magarrangaynji. Wugurraayung wurru-wiri-yinyung, waari amburru-muḏaḏbangi anubani anaaladi, anaaladi wuguuguni-wugij wurru-waṉbini wugurri-nyinyung-mirri ana-marang. Anubani wurru-warraarriwaa wubani a-man.gurrg marri anubani ana-lhawadhawarra anaaynba-gaynbaj-jinyung wurraarra-majgaa-yinyung, wurru-maṉdhangi a-gold-gala, marri yi-yiiḻi-wala, marri wuṉuga-wala marri a-ṉuga-wala marri a-rangag-gala. Ana-lhawadhawarra aadanu wurraarra-maṉdhangi-yinyung, waari wu-warranggi mana-bagaḻang marri waari wu-wawanggi mana-warang-mirri, marri waari wu-rumi wugurru.
21 Warruburru-yung warra-wurru-wurruj waari amburru-muḏaḏbangi, warraawurru-yung wurraandha-wuguuguni warra-mulunguwa-waa warra-wurru-wurruj, marri warraawurru-yung wurru-wan-galwini. Marri warraawurru-yung wurru-waṉbini nguniyn arrbidi. Marri anaani wurraa-gamajiynjini wugurru.